Észak-Magyarország, 1979. október (35. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

1 / I Kóstoló a szakmából | A petrolkémiai központi tejlesziési program kereteben tiszázilió ÍÉiies teriázás MII2 M-tan Japán cég szállítja a gépi berendezéseket Képünk nem távoli kontinensen készült. Sokkal közelebb, Mezőkövesden. Astier Redozghi, ez az eritreoi lány egyike annak a 130 gödöllői egyetemistának, akik ezekben a na­pokban a mezőkövesdi Matyó Tsz-ben részt vesznek rjz őszi betakarítási munkákban. Erről szól riportunk lapunk 3. oldalán. XXXV. évfolyam, 330. szám Ara: 1,30 forint Kedd. 1979. október 3. Az NDK jubileumi ünnepségeire Kádár János, Leányid Brezsoyev Irlíe idei Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárának vezetésével október elején párt- és kormányküldöttség utazik Berlinbe, hogy — a Né­met Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának, az NDK Államtanácsának és Minisztertanácsának meghívására — részt vegyen a Német Demokratikus Köztársaság megalaku­lásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. Leonyid Brezsnyevnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­ge elnökének vezetésével ok­tóber 4-én szovjet párt- és kormány k ü 1 d ö ti,ség érkezi k hivatalos, baráti látogatásra az NDK-ba. a Német De­mokratikus Köztársaság meg­alakulásának 30. évfordulója alkalmából. A szovjet1 kül­döttséget a Német Szocia­lista Egységpárt Központi Bizottsága és az ND'k Ál­lamtanácsa hívta. meg. A szovjet delegáció — azon ’ túlmenően, hogy hiva­talos tárgyalásokat folytat az NDK párt- és állami veze­tőivel — részt vesz az év­forduló valamennyi kiemel­kedő berlini eseményén: így a köztársasági palotában szombaton megtartandó ün­nepi ülésen, vasárnap dél­előtt pedig a katonai dísz­szemlén, a Karl-Marx-Allén, A jubileumi ünnepségekre magas rangú küldöttségeket várnak a többi szocialista or­szágból is, s nagy számban hívnak meg vendégeket a világ számos más részéből. (Hétfőn Brightonban a vá­lasztási vereség okozta mély belső válság és egy korszakos jelentőségű önvizsgálat je­gyében nyílt meg a Brit Munkáspárt 78. évi kongresz- szusa. A baloldal és a jobb­oldal évtizedek óta legheve­sebb összecsapása már meg­tépázta James Callaghan pártvezér tekintélyét, de tét­je i jóval nagyobb: alapvető szervezeti változtatásokkal a csaknem hétmilliós tagság és az egész szakszervezeti moz­galom törekvéseinek hűbb képviselőjévé kell tenni a munkáspártot. A párt elnöke, Frank Al- >aun megnyitójában mindjárt a viták közepébe vágott, amikor a kiábrándult töme­gek nevében a Callaghan- kormány jobboldali politi­kájának, a pártprogram sem­mibevételének rovására írta a májusi választási vereségét. A pártelnök, kijelentette, hogy a kongresszusnak két központi kérdést kell meg­vizsgálnia: hogyan akadá­lyozza meg a mozgalom a konzervatív kormány mun­kásellenes politikáját és mi­ként biztosítsa, hogy saját pártjának parlamenti vezetői legközelebb ne vehessék sem­mibe a derékhad vágyait, követeléseit. Fidel Castro nyilatkozata Üjább interjúban válaszolt vasárnap Fidel Castro kubai államfő az úgynevezett „szov-1 jet harci egységek” kubai jen lenlétére vonatkozó amerikai állításokra. Az amerikai CBS televíziótársaságnak adott nyilatkozatában a kubai ál­lamfő nem zárkózott el az elől, hogy — amennyiben erre Washingtonból javaslat érkezik — találkozzék Carter elnökkel, vagy, hogy Vance amerikai külügyminiszter tárgyaljon Isidoro Malmier- cával, a kubai diplomácia vezetőjével. A beszélgetés során a ku­bai államfő megismételte: az amerikai kormányzat által az el nem kötelezett orszá­gok hatodik csúcsértekezlete idején „megkérdőjelezett” szovjet alakulat 17 éve van kubai földön. Megválaszolás­ra vár, hogy miért, éppen — az egyébként újraválasztásért harcba induló — Carter el­nök tartja szükségesnek fel­vetni ezt a. kérdést — han­goztatta. Fidel Castro éles különb­séget tett az 1962-es, úgyne­vezett rakétaválság és átmos­tam „ál-válság” között. Rá­mutatott. hogy akkor több tucat nukleáris töltet, negy­venezer szovjet katona és számos bombázó repülőgép volt a szigetországban. A szovjet—amerikai megállapo­dás után mindezeket kivon­ták Kubából, s akik marad­tak, a status quo részeként, nem keltették fel sem az ak­kori Kennedy-féle, sem az őt követő elnökök vezette ad­minisztrációk aggályait. Rámutatott, hogy Kubának nincsenek sem nukleáris, sem stratégiai fegyverei, bár mindaddig, amíg a világ va­lamennyi országa nem mond le ennek birtoklási jogáról, elvben Kuba sem teszi ezt. Az ország a Szovjetuniótól, mint egyetlen országtól, szer­zi be védelméhez szükséges fegyverzetét. AZ MSZMP BOIíSOD-ABAÜJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Megyénk nagykereskedelmi vállalatainál r Áruajánlat őszre, télre TTLAG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEK! A nyékiádházi kavicsbá A nyéklódházi kavicsbányában nagyság szerint osztályozzák a kitermelt kavicsot. Megkezd­ték a téli felkészülést is: amíg a fagy beáll, nagy halmokban, depókban „szárad" a kavics, hogy ne álljon össze a téli rakodások idején. Naponta az ország legnagyobb kavicsbánya üzeme &— 10 ezer köbméter építőanyagot termel. Általában elmondhatjuk, hogy 1979 a nagykereskedel­mi vállalatok gazdálkodását is jóval nehezebb feltételek elé állította, mint az azt megelőző években. Szigorúb­bak lettek a szabályozók, hatékonyabban, jobban kel­lett, s kell dolgozniuk ahhoz, hogy a tervezett forgalmat és nyereséget elérjék. Gyako­ribb volt a késedelmes szál­lítás is, hiszen a gyártó vál­lalatoknak az eddig használt importanyagok helyett nagy­részt hazai alapanyagokkal kellett dolgozniuk, amelyek­nek beszerzése még ma is elég körülményes. Mindezek ellenére a ruházati cikkekből is kiegyensúlyozott ellátás várható, s néhány kivételtől eltekintve a boltokban min­denki megtalálhatja majd az igényeinek, s pénztárcájának megfelelő holmit. elő. s az így készült női csiz­mák már valóban megfelel­nek minden kívánalomnak. Természetesen az árúk is borsos. hasonlóan magas, mint az importcikkeké. 'Új­donságnak szánják a műbőr­ből készült női bokacsizmá- kal. amelyeket 500—600 fo­rintért kínálnak. Olcsó es kö­zépáras cikknek számítanak az indiai felsőrészből, s a hazai talpból készített női es férfi félcipők. A két éve piac­ra dobott termékeket mosta­nában már csuk 40—50 szá­zalékos árengedménnyel hoz­zák forgalomba. A boltokba természetesen nemcsak hazai készítésű cipőket, lábbeliket (Folytatás a 2. oldalon) A Tiszai Vegyikombinát •erőteljesen folytatja a mű­anyag-feldolgozás fejleszté­sét'. A vállalat —, ahol az el­múlt évtizedben a hazai mű­anyag-feldolgozó ipar bázi­sát építették ki — további erőfeszítéseket tesz a magas feldolgozottságé és minden piacon értékesíthető termé­kek gyártásának bevezetésé­ért. Ilyen termék a biaxiá- lisan orientált polipropilén­fólia (BOBP). amely kiváló­an helyettesíti az import alapanyagból készült celo­fánt. Az újfajta, korszerű csomagolóeszköz előállítása érdekében a TVK már több éve folytat tárgyalásokat az ‘ illetékes minisztériumi és pénzügyi szervekkel. A hosszú előkészítő, szer­vező munka eredményekép­pen hétfőn elérkezett a nap, amikor a TVK és, a CHEMO- KOMPEKX Külkereskedelmi Vállalat vezetői aláírhatták a szerződést a gyártó beren­dezéseket szállító világhírű technológia — tegnap dél­előtt Budapesten, a CHEMO- KOM PLEX Külkereskedelmi Vállalat székházéban került sor. A szerződést magyar részről Huszár Andor, a Ti­szai Vegyi kombinát vezér- igazgatója. Kovács István, ii CHEMOKOMPLEX Külke­reskedelmi .Vállalat vezér­igazgató-helyettese. mig a szállító fél részéről Takashi Toyoda, a MITSUBISHI kon­szern tengerentúli igazgató­ságának vezetője látta <j kézjegyé” Mint azt Huszár Andor, a TVK vezérigazgatója lapunk munkatársának elmondta, az üzlet létrejötte rendkívül előnyös a vállalat számára. A janiin cég a, szerződés ér­telmében a ma létező lehető legkorszerűbb gyártó beren­dezést és technológiát szál­lítja a kombinátnak. Az új üzemel; a TVK . 6011 millió forint költséggel és sajat (Folytatás a 2. oldalon) A Corsó Cipőkereskedelmi Vállalat megyei központjá­ban elmondották, hogy most több, mint 10 százalékkal magasabb árualappal rendel­keznek, mint tavaly ilyenkor. Ezt a lábbelik mennyiségére értették, hiszen a nagykeres­kedelmi árakat a legutóbbi fogyasztói áremelés nem érintette. Nyugati importjuk — érthetően — alacsonyabb a tavalyinál. A divatos cik­kek forgalomba hozatalát ezért kisipari szövetkezetek segítségével oldották meg. A legújabb divatirányzatoknak megfelelő fazonokat kis szé­riákban, többek között a Pan­nónia Ktsz-.szel állíttatják japán MITSUBISHI kon­szern képviselőivel. A tíz­millió dolláros üzlet megkö­tésére T- ennyibe kerül ugyanis a beruházás gépi berendezése, s a gyártási A szerződés aláirósónok pillanatai: jobbról Huszár Andor, a TV vezérigazgatója Megnyílt a Brit Munkáspárt kongresszusa

Next

/
Oldalképek
Tartalom