Észak-Magyarország, 1979. október (35. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 2 A. \979. október 2., kedd üdvözlő távirat Pekingbc A Kínai Népköztársaság megalakulásának 30. évfordulója Bikáiméból Lázár György, a Minisztertanács elnöke távirat­ban üdvözölte 1-1 ua, Kuo-Jenget, a Kinai Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnökét. A Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe Jelentős évfordulóról emlé­keznek meg október 1-én Kínában; harminc évvel ez­előtt kiáltotta ki Pekingben a Népi Tanácskozó Testület a Kinai Népköztársaságot, a Föld legnépesebb országában ezzel- megnyílt az új élet épí­tésének lehetősége. A Kínai Népköztársaság kikiáltását hosszú fegyveres és politikai harc előzte meg. A felszabadító harc vezető ereje a Kínai Kommunista Párt volt, amely fellépett az országot kiszolgáltató bur- zsoá tömörülés, a Koumin- tang ellen is. A második világháborúban aratott győzelem kedvező fel­tételeket teremtett a kínai nép felszabadító harcának is; a szovjet hadsereg a japán mejlizállás alól felszabadítot­ta Északkeiet-Kínát, s ezzel létrejött a népi erők legje­lentősebb bázisterülete. Á kí­nai népi felszabadító had­sereg nagy mennyiségű fegy­vert és egyéb felszerelést ka­pott a Szovjetuniótól, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy 1949-ben döntő győzel­met arathasson az amerikai imperializmus támogatását élvező. Csang Kaj-sek sere­gei felett. A népköztársaság kikiáltá­sa után megindult fejlődés­ben Kína támaszkodhatott a Szovjetunió tapasztalatára, s sokoldalú politikai-gazdasági segítségére. A Szovjetunióval megkötött szövetség biztosí­totta a fiatal népi állam szá­mára a békés fejlődés ga­ranciáit, a gazdasági támo­gatás a rendkívül elmaradott gazdaság modernizálásának megkezdésére adott lehetősé­get. Sajnálatos módon azon­ban már 'ezekben az évek­ben jelen volt (habár nem. térítőit be domináló szerepelj a Kínai Kommunista Párt­ban áz a nacionalista, hege- rnonista irányzat, amelyet Mao Ce-1:ung és köre képvi­selt. A kínai pártban folyó belső harcban az ötvenes évek végén Mao Ce-tung vo­nala háttérbe szorította a következetesen internacio­nalista erőket. Ennek követ­kezménye volt az igen nagy károkat okozó „nagy ugrás” kísérlete, s a pártot és a tár­sadalmat megbénító úgyne­vezett „nagy proletár kultu­rális forradalom”. A belpoli­tikában eluralkodó szektás­dogmatikus irányzat együtt járt a szovjetellenességgel, a nacionalista külpolitikai vo­nallal, a nemzetközi mun­kásmozgalom megosztására irányuló kísérlettel. A hatvanas és hetvenes évek gazdasági-politikai vál­sága rendkívül nagy kárt okozott a kinai népnek. Ezt felismerték a Mao Ce-tung halála után hatalomra került vezetők is, akik a korábbi időszak hibáiért a felelőssé­get a „négyek” csoportjára hárítva megpróbálkoznak ki­utat találni a belső nehézsé­gekből. a gazdasági elmara­dottságból. Ez a kísérlet azon- , ban nem járt együtt a ko- ' rabbi külpolitikai vonallal, a szovjetellenességgel való sza­kítással. Bizonyítja ezt Kí­na ázsiai politikája, a Nyu­gattal kiépített kapcsolatok jellege, az a kísérlet, hogy fokozott fegyverkezési prog­ramot hajtsanak végre az imperialista hatalmak segít­ségéve1. A szocialista államok kö­zössége, a Szovjetunió több ízben kifejezte azt az eltö­kélt szándékát, hogy Kíná­val, ezzel a hatalmas, ősi kultúrájú országgal gyümöl­csöző, jó . viszonyt tartson fenn. Ennek a mi oldalunk­ról nincs semmilyen akadá­lya, s a kínai fél jóindulatát és készségét bizonyíthatja a napokban megkezdődött moszkvai tárgyalásokon, s elsősorban azzal, ha felhagy a szocialista Vietnam elleni katonai fenyegetéssel, az in­dokínai országok belügyeibe való beavatkozással. A magyar nép nagy tiszte­lettel tekint azokra az ered­ményekre, amelyet a kínai nép az elmúlt évtizedekben áldozatos munkával, szorga­lommal, tehetséggel elért, ezért — szövetségeseinkkel együtt — azt reméljük, hogy Kína visszatér a szocialista országok közösségébe. Ebben a szellemben kö- szöntjük Kína nagy népét a nemzeti ünnepén, a népköz- társaság kikiáltásának har­mincadik évfordulóján. ★ Long Jü-csiu, a Kínai Nép- köztársaság budapesti nagy­követe, hazája nemzeti ünne­pe alkalmából hétfőn foga­dást adott a nagykövetségen. A fogadáson megjelent Ve­ress Péter külkereskedelmi miniszter. Házi Vencel kül­ügyminiszter-helyettes. Szili Géza nehézipari miniszterhe­lyettes, valamint társadalmi, gazdasági és kulturális éle­tünk több ismert személyisé­ge. Ott volt a budapesti kül­képviseletek számos vezetője és tagja. Napvíiás u LKM Éimlieípléjcb Eves nagyjavítás kezdő­dött vasárnap éjjel a Be­nin Kohászati Müvek dur- vuhengerdéjébén., A 12 na­posra tervezett karbantartás résztvevői — mintegy 1600- an — a kongresszusi és fel- szabadulási munkaverseny tiszteletére vállalták, . hogy 11 nap alatt elvégzik a nagy­szabású munkát. — Ehhez minden feltételt; anyagot, gépeket, szerszámo­kat idejében biztosítottunk —1 tájékoztat. Bárkái Imre, a hengermű gyáregység főme­chanikusa. — A legnehezebb munka a gerendasoron vár­ja a szerelőket: a melegráma alsó gurítósorának felújítása roppant időigényes. Ezért olyan műszaki intézkedése­ket hoztunk, amelyek lehe­tővé tették, hogy a gurító­sor javítása — a részleges üzemelés mellett —. koráb­ban elkezdődhessen. * A blokksoron és a buga- sóron az öntecsbúktató, a bugaszálliló berendezés, az állványgörgők cseréjét, a ma­nipulátorok és a cseh gyárt- Wkányú bugaolló felújítását kell elvégeznünk. A három sor nagyjavításával párhu­zamosan elvégezzük még — többek között — a mélyke­mence darupályájának sín­cseréjét. a 47-es számú mély­kemence daru teljes felújí­tását és az öntecsbeadó vá­gány hídszerkezetének cseré­jére is sor kerül. A munkálatokban a gép- villamos-karbantartó, .az épü­letkarbantartó. az energia-, a hengermű gyáregység, vala­mint a Gyár- és Gépszerelő Vállalát és a Villamosipari Vállalat szakemberei vesznek részt. Az elvégzendő munka értéke 40 millió forint. Az pedig, hogy 1— terveink sze­rint — egy nappal előbb in­dul majd be a termelés, kö­zel 24 millió forint termelé­si értéknövelést jelent. A határidő előtti teljesítés­hez adottak a feltételek, hi­szen a bevezetőben említet1- lek mellett, a héten kezdődő kommunista műszakokra vál­lalt társadalmi munkával is hozzájárulnak a sikerhez a szerelők. S*. I. Leonyid Brezsnyev: B tartós békére törekszünk il. Létrejöttek a feltételek használni. Megállapította: ez A leszerelés időszerű kér­déséiről folytatott megbeszé­lést Leonyid Brezsnyev, áz SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, a Szo­cialista Internacionálé lesze­relési munkacsoportjának küldöttségével, amely Kalevi Sorsa, a Finn Szociáldemok­rata Párt elnöke, a munka- csoport elnöke vezetésével tartózkodik Moszkvában. Brezsnyev rámutatott: a Szovjetunió Kommunista Pártja mindig kulcsfontossá­gú kérdésnek tekintette a leszerelést, amely minden or­szág dolgozói számára létér­dek. Az 1970-es években si­került elérni azt, hogy a fe­szültség jelentős mértékben enyhüljön, sikerült háttérbe szorítani a hidegháború'híve­Alekszej Koszigin: ahhoz, hogy fontos lépéseket legyének a fegyverkezési ver­seny korlátozása felé. — Brezsnyev ezzel kapcsolatban szólt a SALT-r-lI. szerződés­ről, és megállapította: a szer­ződés nemcsak a hadászati fegyverzet mennyiségi és minőségi korlátozását jelenti, hanem lehetőséget teremt ar­ra is, hogy tovább haladja­nak ezen az úton. Az SZKP főtitkára ugyan­akkor felhívta a figyelmet arra, hogy az enyhülés és a leszerelés ellenségei még korántsem tették le a fegy­vert. Az SZKP főtitkára szólt azokról az. imperialista pro- pagandamanőverekröl is, amelyek az állítólagos szov­jet veszélyt igyekeznek lei­hazugság es csupán a fegy­verkezési verseny kezdemé­nyezőinek ködösítése, köztük azokg, akik most olyan ter­veket szorgalmaznak, ame­lyek megvalósulása Nyugat- Európát a Szovjetunióra irányzott amerikai fegyverek kiindulópontjává változtat­nák. Ezek az erők veszélyes játékot folytatnak a tűzzel — mondotta. Brezsnyev — a Szovjetunió senkit sem fe­nyeget. senki ellen sem ké­szül támadást indítani mondotta az. SZKP főtitkára. — A Szovjetunió tartós bé­kére törekszik, s amikor ki­építi védelmét, semmit sem tesz. azon felül, ami elenged­hetetlenül szükséges a saját és a szövetségeseinek bizton­ságához. Eseményekről röviden SZOCIALISTA r Á RTküldöti’s ég Ausztráliából A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására hétfőn ha­zánkba érkezett az. Ausztrál .Szocialista Párt küldöttsége Allan Millernek, a párt fő­titkárhelyettesének vezetésé­vel. LÁZÁR GYÖRGY FOGADTA ROHLICÉKET Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának ing­ja, a Minisztertanács elnöke hétfőn hivatalában fogadta Rudolf Hohlicek csehszlovák, miniszterelnök-helyettest. A szívélyes, baráti hangulatú találkozón jelen volt J.larjai József miniszterelnök-helyet­tes és Václav Moravec. Csehszlovákia budapesti nagykövete. A békeért vívott küzdelem kérdéseiről, nemzetközi prob­lémákról szólt Aleksze.j Ko­szigin szovjet kormányfő po­hárköszöntőjében, amelyet hétfőn este mondott a hivata­los látogatásra Moszkvába érkezett görög kormányfő, Konsztantinosz Karamanlisz tiszteletére adott díszvacso­rán. Koszigin megállapította: a Szovjetunió továbbra is min­den tőle telhetőt megtesz annak érdé -ben, hogy elő­segítse a nemzetközi feszült­ség enyhülésének további el­mélyülését, azt, hogy ez a folyamat katonai enyhüléssel egészüljön ki. — Ma nincs fontosabb és nemesebb' feladat a békesze- retö erők. a népek számára, mint a békéért, a nemzetkö­zi biztonságért es a leszere­lésért vívott harc. Korunk nemzetközi éleiében ez a kérdések kérdése — mondot­ta Koszigin. — Ha a fennálló realitások­ból az Európában létrejött ka­tonai egyensúlyból indulunk ki. akkor a katonai enyhülés magától értetődően feltétele­zi. hogy a két szembenálló csoportosulás csökkentse a íFolytatás az 1. oldalról) szánnak. A férfiaknak ajánl­ják például a romániai im­portból származó, úgyneve­zett vikszos csizmákat, ame­lyeknek az ára sem emelke- det az átlagos mértékben. Az utóbbi évek egyik leg­kedveltebb gyermeklábbelijé­vé vált a csehszlovák gyárt­mányú színes gumicsizma. Az igények olyannyira meg­nőttek, hogy további import vált ezekből szükségessé, s a hiányzó mennyiséget ugyan­csak Romániából pótolják. * Az elmúlt napokban több tízezer férfi flaneliing érke­zett Kínából és Egyiptomból a RÖVIKÖT miskolci raktá­rába. A ílanell az idén diva­tos holminak ígérkezik, an­nál is inkább, mivel ezek az ingek már divatos szabás­mintával készültek, s a szí­nek is követik a mai igénye­ket, ugyanúgy, mint a kord­bársonyból készített „társa­ik”. A RÖVIKÖT pillanat­nyilag mintegy 160 millió forintos késziettel rendelke­zik. amely várhatóan elegen­dő lesz.az igények kielégíté­sére. Mindenkinek ajánlják a középárasnak számító, kártolt pulóvereket. Ezeket a Hódmezővásárhelyi Kötött­árugyárban készítik, s szín­ben. fazonban követik a di­vatot. Egyéb, vastag kötött­árunál is megfelelő már a hazai gyártás, ez tette lehe­tővé az import csökkentését. Különösen gyermekim! mik­ből ígérkezik jónak az ellá­tás. de nem mondható már ugyanez el a fehérneműre. Hiánycikként tartják számon a férfi kötött alsóneműket, amelyeknek sem mennyisége, sem választéka nem elegen­dő. Akadozik a belföldi szál­lítás, s ez meg rs látszik a bőitek kínálatán. Mindezen állandó sürgetéssel, s a jobb kapcsolat kialakításával pró­bálnak meg segíteni, továb­bá azzal, hogy a ktsz-ekel ■bevonják a követlen terme­lésbe.' i Az ÉTEX-nél elmondották, hogy a nehezebb körülmé­nyek ellenére is — néhány cikktől eltekintve — sikerült biztosítani a megfelelő áru­alapot:, amely több, mint 10 százalékkal magasabb a ta- valyinál. Az őszi—téli kiszál­lításokat már megkezdték, az árucikkek rövidesen megje­lennek a kirakatokban, s a nagykereskedelmi vállalat igazgatójának véleménye sze­rint összetételben és fazon­ban egyaránt jobbak a tava­lyinál.. Az ÉTEX jelenlegi és folyamatosan szállítandó készletei meghaladják a 3110 millió forintos értéket. Még mindig a sportos fazonok, anyagok számítanak divatos­nak, ezért megrendeléseik­ben nagy tételben szerepel­tek a ballonból, műirhából és műbőrből készített cikkek, amelyek a . szerényebb jö­vedelműek számára is elér­hetőek. Néhány hónapos megfelelő ellátás után ismí't sokáig hi­ánycikk volt a márkás far­mer. Most nagyobb. mennyi­ség érkezett a raktárakba az úgyneVezett másodosztályú árukból, amelyek kisebb hi­báik miatt, jóval olcsóbban kanhatók. A gyermekek szá­mára készítendő ruhákhoz a hazai ipar még mindig nem tud megfelelő alapanyagot szolgáltatni.- A hiányt egy­részt kínai készáruval pótol­ják, másrészt az import­anyagokból szervezték meg az itthoni gyártást. Az elmúlt évekhez hason­lóan ismét sajnálatosan ke­vés lesz a valódi szőrme. ■Különösen irhabundából van hiány. A legnagyobb utánjá­rással sem tudják a megfe­lelő mennyiséget beszerezni. colunk fegyveres erők és a fegyver­zet szintjét — állapította meg a szovjet kormányfő. — Ami . azokat az elgondoláso­kat illeti, hogy a nyugat­európai országok területén újfájta rakéta-nukleáris fegyvereket helyezzenek el. ezeket csak olyan kísérle­teknek értékelhetjük, ame­lyek katonai fölény kialakí­tására törekednek. A szovjet kormányfő szólt a Szovjetunió és Görögor­szág viszonyában bekövetke­zett pozitív változásokról is. Halszázmífliűs Hízás a TVK-ban (Folytatás az 1. oldalról.) PÚJA FRIGYES MEGBESZÉLÉSE NEW YORKBAN Púja Frigyes külügymi­niszter. az ENSZ-közgyülós 34. ülésszakán résztvevő ma­gyar küldöttség vezetője New Yorkban találkozóit Bohuslav ‘ Ghnoupék cseh­szlovák külügyminiszterrel. A meleg elvtársi-baráti légkör­ben lefolyt megbeszélésen áttekintették a kétoldalú kap­csolatokkal összefüggő kérdé­seket, valamint az ENSZ- közgyülés napirendjén sze­replő témákat. KAREL POLAK BUDAPESTEN Abraham Kálmán építés­ügyi és városfejlesztési mi­niszter meghívására hétfőn Budapestre érkezett Karel Polak, a Cseli Szocialista Köztársaság építésügyi mi­nisztere. Tárgyalásaikon át­tekintik a két tárca szerve­zetei együttműködésének eredményeit, és meghatároz­zák az elkövetkező időszak együttműködését az építő­anyag-ipari kutatások, a kor­szerű építőipari technológiák alkalmazásában. erőből valósítja meg. Terve­zett kapacitása évi- 4306 ton­na biaxiálisan orientált po­lipropilén-fólia, amelyből a gyár elkészülte után, öt év leforgása alatt 10 millió dol­lár értékű terméket (ennyi­be kerül az import gépbe­szerzés — szerte.), a MITSU­BISHI konszern megvásárol a TVK-lói. A tervek szerint a kombinát évente 1500 ton­na fóliát értékesít majd lö­kés piacon, ezenkívül ter­mészetesen kielégíti a hazai BOBP-fólia szükségletet .és még arra is lehetőség nyí­lik. hogy a szocialista orszá­goknak is szállítsanak be­lőle. Az új beruházáshoz. — megfelelő előkészítő munka után — a jövő év áprilisá­ban fognak hozzá és 1981- ben már megkezdődik a részleges termelés, illetve a próbaüzem. L. L. barátsági SZERZŐDÉS Barátsági és együttműkö­dési szerződés, a kétoldalú kapcsolatuk fejlesztését szol­gáló négy másik egyezmény aláírásával hétfőn Hanoiban befejeződtek a legmagasabb szintű bolgár—vietnami tár­gyalások. A Tudor Zsivkov. a BKP KB eisö titkára, az Ál­lamtanács elnöke vezette és szombaton Hanoiba érkezett bolgár párt- és állami kül­döttség a hét végén bonyolí­totta le a tárgyalásokat a Le Duan, a VKP IvB főtitkára vezette vietnami tárgyalóde­legációval.- A megbeszélések és azok eredményei — mi­ként vietnami és bolgár rész­ről egyaránt hangsúlyozták — tovább erősítik a két pár; és ország szoros, testvéri együtt­működését'. A bolgár delegá­ció Kambodzsába utazott. NyereménybetétkiinyV’SorsolÉ Az Országos Takarékpénz­tár hétfőn Törökszentmikló- son tartotta a nyereménybe­tétkönyvek III. negyedévi, sorrendben 113. sorsolását. A húzáson szeptember 29-ig váltott és a sorsolás napján forgalomban levő nyeremény- betétkönyvek vettek részt. Mindazok a betétkönyvek, amelyek sorszámának utolsó három számjegye (számvég­ződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1979. III. negyedévi átlagbetétük­nek a számok mellett feltün­tetett százalékát nyerték: Szám^ Nyeremény végződés 04,'i 25 058 25 196 50 218 2.i 268 50 279 250 331 50 359 100 370 25 405 100 468 50 578 25 584 50 647 25 634 25 699 705­25 25 7-13 795 •) , 25 81:5 25 A .nyereményösszegét a- be­tétkönyvet kiállító OTP-fiok, postahivatal vagy takarék- szövetkezet október 13-tói fi­zeti ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom