Észak-Magyarország, 1979. május (35. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

f-cf I Is cí 'M VflAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! M Jl TEK! AZ MSZMP BORSOD-ABAÜJ-ZEMPLEN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam, 101. szám Ára: 1.20 Ft Csütörtök, 1979. május 3. A szocializmus a munka társadalma Kádár János nyilatkozata a május 1-i felvonuláson A proletár nemzetköziség, az internacionalista szolidari­tás jegyében ünnepelte Bu­dapest népe május 1-ét, a munkásosztály nagy nemzet­közi ünnepét. A Városligetet környező utcákban kedden, a szemerkélő eső ellenére már a reggeli órákban tízezrével gyülekeztek a főváros 14 ke­rületét képviselő üzemek, in­tézmények dolgozói. Ünnepi köntöst öltött ez alkalomra, a felvonulási tér, vörös és nem­zetiszínű zászlókat lobogtatott a szél. A népköztársaság cí­merével ékesített márvány- burkolatú díszemelvényen foglalták el helyüket a párt és a kormány vezetői, köztük Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke és házár György, a Minisztertanács el­nöke, a Politikai Bizottság tagjai. Ott voltak a főváros pórt- és tanácsi vezetői, a társadalmi és a tömegszerve­zetek képviselői, a munkás- mozgalom veterán harcosai. A neves közéleti személyi­ségeket és a munkásosztály nemzetközi ünnepét Budapes­ten töltő külföldi szakszerve­zeti delegációkat úttörők ez­rei köszöntötték vörös szeg­fűcsokrokkal. Pontban 10 órakor harsantak fel a fan­fárok, majd elindult a menet élén a nemzetköziség gondo­latát jelképező zászlósor, s a nagyméretű ötágú vörös csil­lag, amelynek sugarait a kü­lönböző nemzetek zászlói al­kották. Miközben a tér kö­zepén magasra vonták a pro­letár nemzetköziség zászlaját, óriási földgömb, óvó kezek fészkében, majd a Tanács­köztársaság emlékét idéző plakát „mobilizált” mása —• fiatalok ezrei rajzoltak a tér­re. Ezt követően kezdődött meg a budapestieket képvi­selő mintegy 250 ezer dolgo­zó felvonulása. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára a fővárosi dolgozók május elsejei felvonulásán nyilatkozatot adott: — Hűvös, borult, esős az idő — ennek ellenére nagy­szerű, felemelő érzés, hogy részese lehet az ember en­nek a budapesti május 1-i felvonulásnak. Politikus, ön­tudatos, lelkes ez a május 1-i ünnep, amely — biztos vagyok benne . — hasonlóan jó hangulatú hazánk más vá­rosaiban és helységeiben is. E május 1-i felvonuláson ki­fejezésre jut népünk politi­kai egysége, az, hogy társa­dalmunk egyetért szocialista törekvéseink alapkérdései­ben. Kifejezésre jut a szo­cialista hazafiság és a nem­zetköziség érzése, és az is, hogy dolgozóink büszkék a becsületes munka eredmé­nyeire. Élve az alkalommal, a Központi Bizottság és a magam részéről szívből kö­szöntőm május 1-ét ünneplő népünket. — A feladatokról, a mun­káról ezúttal nem szólok részletesen, hiszen a mun­kás hétköznapokon ez szinte állandó témánk. Annyit azonban megemlítek, hogy közvéleményünk egyetértéssel fogadta az idei esztendő fel­adatairól szóló programot, s a dolgozók legszélesebb körei a korábbinál is komolyab­ban, egységesebben, nagyobb öntudattal és lendülettel fog­tak hozzá a feladatok ered­ményes megoldásához. S eh­hez csak annyit, hogy mi, akik a Központi Bizottság­ban dolgozunk, éppen ezért optimisták, bizakodóak va­gyunk. Meggyőződésünk, hogy ha törekvéseinkben áll­hatatosak vagyunk és a to­vábbiakban is egységesen ha­ladunk előre, jó eredmény­nyel tudjuk megoldani idei tennivalóinkat, az ötéves tervben megfogalmazott fel­adatokat. — Tapasztalataink szerint munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, az értelmisé­giek, az alkalmazottak óriási többsége becsülettel és ered­ményesen végzi munkáját. Az is nagyon fontos, hogy ki­vétel nélkül mindenki meg­értse: a szocializmus a mun­ka társadalma, s mindig a munkával tudtunk közelebb jutni céljainkhoz, a szebb és boldogabb élethez. — Ez a budapesti május 1-i felvonulás, az a mód, ahogy népünk május 1-ét ünnepli, üzenet a .világnak. Felvonulásunk üzenet a szov­jet. népnek, a szocializmust építő népeknek, s kifejezi, hogy hűek vagyunk a barát­sághoz, eszméinkhez, közös ügyünkhöz, közös harcunk­hoz. Felvonulásunk a teljes és fenntartás nélküli szoli­daritás szavát küldi a világ kommunista és munkáspárt­jainak, a haladó, a békéért küzdő embereknek. — Ez a felvonulás aktív és cselekvő szolidaritást fejez ka Vietnam, Kambodzsa, Laosz, Délkelet-Ázsia, Ázsia népei iránt, amelyek a haladásért és az önálló fejlődés jogáért küzdenek. A szolidaritás sza­vát küldjük az afrikai né­peknek. a faji megkülönböz­tetés ellen harcoló dél-afri­kaiaknak. A szolidaritás sza­vával üzenünk Latin-Amerika népeinek, Chile népének, s minden, szabadságáért küzdő embernek. (Folytatás a, 2. oldalon.) Kiváló a telkibányai erdészet Tegnap délután az óvodá­sok kedves köszöntője vezet­te be azt az ünnepséget, amelyen a telkibányai erdé­szet kollektíváját köszöntöt­ték abból az alkalomból, hogy az 1970. évi munkasike­rek alapján elnyerték a Ki­váló Erdészet kitüntető cí­met, A telkibányai művelő­dési otthonban megtartott bensőséges ünnepségen meg­jelent többek között dr. Bod­nár Ferenc, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára, Nagy Zoltán, az Encsi járási Pártbizottság első tit­kára és Simaházi Sándor, az Encsi járási Hivatal elnöke. Mester László, a telkibá­nyai erdészet vezetője érté­kelő beszámolójában kiemel­te: a Kiváló Erdészet címet az elmúlt három esztendőben elnyert Élüzem címek utón kapták a telkibányai erdé­szek, akik az elmúlt évben a. nehézségek ellenére túltel­jesítették vállalásaikat. Va­lamennyi ágazatuk szép sike- w*ket ért el, de ha a jók kö­zött is választani kellene, ak­kor a rangsor élére a fahasz­nálati ágazat dolgozói kerül­nének. A sikerekben döntő szerepe volt a vezetők és dol­gozók jó kapcsolatának, a szocialista brigádok összefo­gásának, az egyes emberek helytállásának. Beszámolója végén az erdészetvezető az idei év első negyedévét ér­tékelte, és az ez évben még megoldásra váró feladatokról szólt. Ezt követően Csermely László, a BEFAG vezérigaz­gatója köszöntötte a kitünte­tett kollektívát, a „gazda szemével” látva, értékelve a munkasikereket, s határozva meg a következő időszak ten­nivalóit. Az ünnepségen felszólalt dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára is, aki a megyei pártbizottság elismerését tolmácsolta. Ki­emelte: társadalmunkban szép hagyomány, hogy a munka ünnepe egyben a jó munka elismerésével, jutal­mazásával is párosul, öröm a munkában élen járókat kö­szönteni, s ez a köszöntés egyben az élismerés szava is. Beszédében kitért a nép­gazdaság egyensúlyhelyzeté- re, hangsúlyozva, hogy az egyensúly megteremtéséhez minden egyes ember, kollek­tíva még jobb, eredménye­sebb munkája szükséges. A tennivalók évről évre növe­kednek, természetszerű, hogy a telkibányai erdészetre is nagyobb, nehezebb feladatok hárulnak. Ismerve azonban az itteni erdészet személyi állományát, képesnek tartjuk őket az elmúlt évinél is na­gyobb feladatok megoldására, még szebb sikerek elérésére. Hozzászólása végén átnyúj­totta Mester László erdészet- vezetőnek a Kiváló Erdészet címet szimbolizáló zászlót és oklevelet. Az ünnepségen a legkiemelkedőbb munkasilse- reket elért dolgozókat, kitün­tetésben részesítették. Mi­niszteri kitüntetésben része­sült Azari Béla, míg heten Kiváló Dolgozó címet kaptak. (Folytatás a 2. oldalon.) Nyolcvanezer felvonuló Miskolcon Zászlóerdő a felvonulási útvonalon Várakozással telítődik mindig ez a reggel. Május el­ső napjának reggele. Mindig is más, mint az egyéb na­pok reggele és különösen más a felvonulások napján. Le­hetséges: az első lépéseket mindenki az ablakhoz teszi. Milyen az idő? És, ha már ott van, nézelődik. Zászlókat lát, villamosokon, autóbuszo­kon, épületeken. Ha korán ébredt, Miskolcon hallja a nagyüzemek dudáit Valahogy most ezek is másként hang­zanak. Mintegy jeladásként: készülődjetek! Néhány óra elteltével már érthetőbbé, kézzelfoghatóbbá válik a várakozás ünnepé­lyessége. Transzparensekkel, dekorációkkal díszített autók húznak el az utcán, igyekez­ve a gyülekezőhelyre. Indu­lók hangja telíti a levegőt, kisebb-nagyobb csoportokban emberek jönnek. Az időseb­beken kitüntetések csillog­nak, a gyerekek léggömböket, szalaggal, virággal díszített májusbotokat szorongatnak, mások zászlókat. Nemzeti, színűeket, a forradalom, a harc vörösét, a béke kékjét. Gyülekeznek. Mindenki tudja hol, mindenki tudja, miért. Növekednek a csopor­tok a Széchenyi úton is, el­sősorban a diósgyőriek révén. A Szemere Utcán pedig már ott vannak a nézelődni, lát­ni akarók csoportjai, akik minél jobb helyet szeretné­nek maguknak biztosítani. A vasút igazgatóság előtt a „pán­célvonat” várakozik, az ud­varról pedig a vasutaszene­kar hangja hallik. A Felsza­badítók útjáról már iskolás gyerekek csoportja indul, in­kább még csak úgy utolsó próbaképpen. Üj lakótele­pünkön, a Tanácsköztársaság városrészben, ugyancsak gye­rekek sokszínű csoportja. Közeledik az indulás ideje. A csoportok mindenütt egy­séggé rendeződnek, a zász­lók, a táblák a magasba len­dülnek. A Széchenyi úton már csak átfurakodni lehet. (Folytatás a 3. oldalon) Általános iskolások látványos felvonulása

Next

/
Oldalképek
Tartalom