Észak-Magyarország, 1975. december (31. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

ESZAK-MAGYARORSZAG 4 1975. dec. 2., kedd A képernyő előtt Játék, szórakozás, emlékezés Az elmúlt műsorhét minket legközelebbről érintő adásáról, a Művészeti Magazin miskolci jelentkezéséről már korábban külön számot adtunk. De szerepelt szűkebb pátriánk egy má-! sík, eltérő jellegű műsorban is: a Mai pillanatképek — négy évről című dokumentum-riportíilm a szakszervezetek közel­gő kongresszusa alkalmából foglalt össze négy esztendőt — pillanatképekben. Van ebben valami furcsa ellentmondás: négy év történései mai pillanatokban? Igen, mert ezekben a mai pillanatokban a korábbi évtizedekre■ épülő legutóbbi négy esztendei szakszervezeti munka tükröződik. A Vértessy Sán­dor irányította alkotócsoport arra törekedett, hogy több, egy­mástól eltérő jellegű munkahelyen mutassa meg a szakszer­vezeti munka legkülönbözőbb ágazatainak tükrében, mi vál­tozott négy év alatt, mennyiben hatott az emberekre és mun­kájukra a szakszervezetek érdekvédelmi, kultúrnevelési, s egyéb tevékenysége. Megyénk két városa is szerepelt e prog­ramban: a sárospataki posta és az Ózdi Kohászati Üzemek. Ez utóbbi — természetszerűen — nagyobb teret kapott. Sok­rétű betekintést kaptunk az ÓKÜ szakszervezeti életébe, s azon belül is igen sokszínű kultúrmunkába. A közművelődés­ben országos hírű ózdi modell viszont több szót érdemelt volna. Szinte programadó volt a műsor záró-összegező és a vezető riporter által is elismételt mondata: ..A brigád jó mun­kája, becsületessége a garancia arra. hogy jól elvégzi a mun­káját.” S ez a négyévi szakszervezeti munkát is jól tükrözte egy „pillanatképében. * / Februárban lesz húsz esztendeje, hogy Konsztantyin Szimo- nov Miskolcon járt. A mai Kazinczy-klubban találkoztunk. Há­borús, haditudósítói élményeiről és azoknak írói tevékenysé­gét meghatározó erejéről beszélt. Azóta kötetben és filmen ' is megismerhettük több művét. — Nappalok és éjszakák, Nem születtünk katonának —, amelyekben mindenkor az ember, az érző ember állt a történetek előterében, s most Elbert Já­nos közvetítésével az öt nap háború nélkül című munkáját fogadhattuk igaz örömmel. Lopatyin őrnagy, haditudósító öt napot tölt távol a fronttól, a közvetlen veszélytől; megdöb­bentő találkozása adódik hűtlenné lett feleségével, egy talán j majdan kibontakozó kapcsolatot ígérő megismerkedés a társ- talan Nyikával, s e történések mögött, az előtérben álló em­ber — talán sorsfordulót jelentő — története háttereként, .mindenütt ott van a háború: nem robbanásokban, hanem az emberek életét megváltoztató, ártó és pusztító gyötrelemben. Igazi emberek, igaz érzések, emlékébresztő történések töltöt­ték be az Iglódi István rendezte játékban a képernyőt. A sze­replők közül elsősorban Somogyvári Rudolfot, Jobba Gabit, Gobbi Hildát és Gera Zoltánt kell feljegyeznünk, mint az ér­tékes film legfőbb részeseit. Finish, avagy Álmom az életem túlélte címmel Shreidant idézte a képernyőre Hubay Miklós játéka. A Sándor Pál ren­dezte játék meglehetősen elnyújtottra sikerült, szinte csak keretjátéknak hatott különféle hosszas fejtegetésekhez, s ezen Major Tamás főszerep-formálása, Gobbi Hilda perecáru­sának a pesti Váci utcából történt áttelepítése, meg néhány más színész jó törekvése is keveset jobbított. Jókai Anna volt a Nyitott könyv sorozat vendége, A reimsi angyal, című kötetéből bemutatott részletek közül a már lá­tott Piramist, meg az Írónő előadta novellát kell a legérté­kesebb részleteknek tekintenünk. Szombat este az ismétlésekből összeállított operettműsor, meg a Hóvégi hajrá! kísérelte meg a szórakoztatást. Ez utób­biban, Antal Imre tévékabaré show-jában már jóformán csak .Aba Iván jelenléte képviselte a folyamatosságot, ő is inkább négy államtitkárt, meg egy miniszterhelyettest vonultatott fel önmaga szellemessége helyett. A műsor egyébként középszerű tarka összeállítás volt, nem egy esetben sokszor felhasznált ötletekkel. A nők nemzetközi éve apropóján bemutatott Tü­kör-család som volt új, á női karrier-történet meg — éppen e gondolat kapcsán — egyenesen illetlen. Ötnegyed órás dokumentumfilmmel köszöntötte a Magyar Televízió ötven esztendős „nagybátyját”, a Magyar Rádiót, amely hétfőn ünnepelte nevezetes születésnapját. A doku­mentum-műsor mozaikszerüen idézte meg a kezdeteket és a jelent, egyaránt emlékeztetett és kulisszatitkokba avatott. Benedek Miklós Zempléni együttesek az országos táncantológiában A Népművelési Intézet és a Fővárosi Művelődési Ház az idén összegző szak­mai bemutatójára hívja meg az ország legjobb néptánc­együtteseit. A táncantológia elnevezésű országos bemuta­tóra decemberben kerül sor, a budapesti Madách Szín­házban, ahol a nagyközön­séggel együtt jeles szakem­berek — tudományos kuta­tók, művészeti vezetők, ko­reográfusok — nézik, végig a válogatott műsort. Minden együttes a saját tájegységére leginkább jellemző néptán­cok, dalos-táncos népszoká­sok színpadra vitelével sze­repel. Megyénk népművészetének megkülönböztetett elismeré­sét bizonyítja, . hogy két zempléni együttes is kiérde­melte a meghívást erre a reprezentatív értékű orszá­gos bemutatóra. Színpadra lép Budapesten a cigándi gyermek-táncegyüttes, a hí­res bodrogközi nagyközség lányai és fiai, akik az idén kiemelkedő teljesítménnyel szerepellek á hazai váloga­tott rendezvényeken, s leg­utóbbi külföldi szereplésük színhelyéről, a belgrádi nem­zetközi gyerrriektánc-feszti válról is nagydíjjal tértek haza. A felnőttek csoportjában is bodrogközi, valamint hegy­közi táncosok — a hagyo­mányőrző zempléni együttes tagjai képviselik megyénket. A zempléni együttes a nyá­ron az V. Duna menti nem­zetközi < folklórfesztiválon elnyerte a hagyományőrzés nagydíját, ősszel pedig a len­gyelországi Zakopánéban a hegyvidéki népek folklór- fesztiválján kapott kiemelt díjat az eredeti néptáncok katejgóriájában. Mindkét zempléni együt­tesünk gondosan készül az évi eredmények legjavát sű­rítő mostani budapesti be­mutatóra, hogy tovább gya­rapítsa szereplésével megyénk népművészetének jó hírét. Kitüntetés A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kellér Dezső konferansziénak, á Magyar Népköztársaság kiváló mű­vészének a magyar kababré- művészet terén öt évtizeden át kifejtett sikeres munkás­ságáért 70. születésnapja al­kalmából, Szabó Vladimir festőművésznek, a Magyar Népköztársaság érdemes mű- 1 vészének művészi alkotó, munkássága elismeréséül 70. születésnapja alkalmából és Szilágyi Beának (Páger An- lalnénak), a Fővárosi Ope­rettszínház játékmesterének háromévtizedes színházi munkássága és pedagógiai te­vékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása al­kalmából a Munka Érdem­rend arany fokozata kitünte­tést adományozta. A kitün­tetéseket dr. Pozsgay Imre kulturális miniszterhelyettes hétfőn adta át. A nagydíjas: Rékassy Csaba Megnyílt Miskolcon a 8. országos grafikai biennále Vasárnap délelőtt megnyílt Miskolcon a magyar sokszo­rosító grafikai művészet két­évenként visszatérő, másfél évtized alatt hagyománnyá nemesedett szép ünnepe, az országos grafikai biennále. Ugyancsak hagyomány már, hogy egy-egy baráti ország grafikusai is bemutatkoznak a biennáléhoz kapcsolódva. Most Jugoszláviából érkez­tek hozzánk a művészet kö­vetei. Jugoszláv grafikusművészek alkotásai Jugoszláv és magyar zász­lók köszöntötték az érkező­ket vasárnap délelőtt Mis­kolcon, a Szentpéteri kapu­ban, a József Attila Klub­könyvtár bejáratánál. A grafikai biennále magyar anyagával párhuzamosan be­mutatandó jugoszláv grafi­kai válogatós — a Miskolci Galéria szűkössége miatt — ugyanis itt látható. Itt nyílt meg — időrendben egy órá­val megelőzve — délelőtt 11 órakor a Jugoszláv grafikus művészek alkotásai — a XIV. szabadkai képzőművészeti találkozó országos kiállítá­sáról című tárlat, amelyen 53 jugoszláviai grafikusmű­vész 58 alkotása enged be­pillantást a baráti ország művészetébe. A kiállítás anyaga sokszínű, mind a témaválasztás, mind az áb- rázolásmód sokféle törekvést tükröz, többségben igen ér­dekes, figyelmet érdemlő grafikai alkotások élményét kínálja. A megnyitóra eljött Szilá­gyi Gábor festőművész, a szabadkai képzőművészeti találkozó igazgatója; ott voltak Borsod és Miskolc közéletének reprezentánsai, a művészeti élet jelesei, s ter­mészetesen igen nagy szóm­ban az é~deklődők. A Mis­kolci Fafúvós Kvartett játé­ka — Dejan Despié Diverti- mentó-jának két tétele — vezette be a nyitóünnepsé­get, majd Győri Erzsébet, a Miskolci vaTösi" Könyvtár igazgatója köszöntötte a meg­jelenteket és szólt a miskolc- ci biennálékon hagyománnyá lett külföldi művész-részvé­telről. Megnyitó beszédében Cso- hány Kálmán grafikusmű­vész — többek között — a magyar és jugoszláviai gra­fikusművészek közötti gyü­mölcsöző alkotó-kapcsolatról, magyar grafikusok jugoszlá­viai művésztelepeken szer­zett tapasztalatairól szólt, s a közös kiállítások fontossá­gát hangsúlyozta. — A müvésztelepek a nemzetközi képzőművészeti kapcsolatoknak a legeleve­nebb formái, — mondotta­mért így adódik alkalom arra, hogy a különböző nem­zetiségű alkotók találkozza­nak és megismerkedjenek. A ' telepeken a : 'üvészek alkot­hatnak, véleményt és tapasz­talatot cserélhetnek, és fő­leg kiállításokat rendeznek. Ha az itt bemutatott kiállí­táson végigtekintünk, hason­lóságot, azonosságot találunk a hazai képzőművészek gra­fikai anyagával. Ez termé­szetes: azonos égbolt alatt, azonos törekvések formál­ják, mozgatják a jugoszláv és a magyar, de a többi tcst- I vérország művészeit is. A mondanivaló azonossága nem jelent egyhangúságot, népe­ink szolgálata nem jelent formai uniformizálást, — emelte ki —. Ez az anyag is sokszínű, sokrétű, mint ahogy a jugoszláv nép is az. 'Tartalmilag is a konstruktiv képépitkezéstől a könnyed, lebegő líráig létjogosultsága van minden mondanivalónak, ami emberi, szocialista, ami szocialista népeink ügyét szolgálja. Csohány Kálmán szavai­ért Szilágyi Gábor mondott köszönetét. A jugoszláv tár­lat a grafikai biennáléval együtt 1976. január 4-ig lá­togatható. A Miskolci Galériában Sok érdeklődőt vonzott ezúttal ' is a Miskolci Galé­riába, a miskolci országos grafikai biennále, amelynek megnyitóünnepségén — va­sárnap déli 12 órakor — nemcsak a képzőművészetet szerető nagyközönség, ha­nem képzőművészeti életünk számos rangos alkotóművé­sze is részt vett. Ezt a fel­fokozott érdeklődést, a kor­társ magyar grafikaművé­szet immáron nyolcadik al­kalommal megrendezett ran­gos seregszemléjét semmi­képp sem indokolja csupán a hagyomány, benne van a magyar grafika európai mér­cével mért magas színvona­la, s a miskolci kiállítás ha­tárainkon túl is elismert rangja is. Miskolci Vonósnégyes szép, avatott játéka vezette be a 8. miskolci országos grafikai biennále megnyitó- ünnepségét, majd Zoltán Sá­ra, a Miskolci Nemzeti Szín­ház művésze mondta el a magyar grafika korán ' eltá­vozott, új korszakot nyitó művésze, Kondor Béla két versét. Varga Gábornó, a Borsod megyei Tanács elnökhelyet­tese megnyitó beszédében szólt arról/ hogy „az utóbbi években csaknem valameny- nyi európai ország felismerte a nagy nemzetközi grafikai kiállítások kulturális jelen­tőségét, a 2—3 évenkénti megrendezési alkalmakkal. Ezek a biennálék, vagy há­romévenkénti triennálék missziót teljesítenek. Egyes országok közönségét szembe­sítik a kortársi művészet legjellemzőbb problémáival, friss eredményeivel a lehető legmagasabb grafikai szinten. Állandó, ösztönzést jelente­nek a grafikával foglalkozó művészek számára, akiknek módjuk van megismerkedni egymás munkáival, eredmé­nyeivel, lemérni önmagukat, fejlődni a tapasztalatok után. A grafika iránt érdeklődő, megnőtt közönség előtt pe­dig nagy laboratóriumok ezek a kiállítások ...” A grafika a kortársi mű­vészet legmegfelelőbb kife­jezési módja, a problémákkal való küzdelem lehetőségét adja — folytatta Varga Gá- bo'rné, aki számbavéve az európai jelenlegi kiállításo­kat, — Firenze, Rijeka, Ljub­ljana, Bécs, Bratford, Fre­chen, Lugánó, Velence, Krak­kó, Barcelona, 6tb. — nem elfogult, városszerető túlzás­ból, hanem képzőművészeti tényként állapíthatta meg; hogy amit a felsorolt váro­sok nemzetközi vonatkozás­ban jelentenek, azt a hazai művészet számára Miskolc adja. — Ténykérdés, hogy Mis- i kolc több mint tíz éve vonz­za a grafikusok legjobbjait és az erölc összemérésének nagy lehetőségeit kínálja a igrafikai biennále. Jelképes, hogy az észak-magyarorszá­gi területi szervezethez tar­tozó másik megye, Nógrád is példamutató pártfogója lett a művészetnek, a zo­mánckiállítás szervezésével országosan új kezdeménye­zést indított el. Örömteli, hogy a harmadik megye- székhely, Eger az országos akvarell-biennáléval egy ré­gi műfajt új életre támaszt. A 8. miskolci országos biennálén hatvankét művész 132 alkotását láthatja a kö­zönség. S miként hagyomány e tárlaton, önálló kamara­tárlattal jelentkezik az elő­ző seregszemle nagydíjasa, ezúttal kenkey Zoltán, Mun- kácsy-díjas grafikusművész, kinek mintegy harminc lap­ja egy sajátos melankóliájú, belső feszültségű, tökéletes anyagismeretű alkotót mu­tat. A bieunálc díjai Az ünnepélyes megnyitót követően került sor a 8. miskolci országos grafikai biennále díjainak átadására. A biennále nagydíját, a Borsod megyei Tanács díját Rckassy Csaba kapta meg. Miskolc város díját Bognár Árpád és Bálint Endre gra­fikusművészeknek ítélték. A Magyar Népköztársaság Mű­vészeti Alapjának díját Szc- metliy Imre, a Szakszerveze- zetek Borsod megyei Taná­csának díját pedig Barczi Pál kapta meg. A KISZ Köz­ponti Bizottsága által alapí­tott díjjal jutalmazták So­mogyi Győző grafikusművész munkáit, Kazincbarcika dí­jával pedig Kovács Imre grafikusművészt. A Kondor Béla emlékplakettet — Kiss Nagy András alkotását —, amelyet második alkalommal adtak ki, ezúttal Lenkey Zoltán kapta meg. A Miskolci Galériában megnyílt 8. miskolci or­szágos grafikai biennálét, hazai képzőművészeti, grafi­kai életünk e rangos sereg­szemléjét, január 4-ig te­kinthetik meg az érdeklő­dök. M rikító ® * Borsodi Iparcikk I * Borsodi Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat cs áfesz szaküzietekben, Centrum áruházakban 1 /

Next

/
Oldalképek
Tartalom