Észak-Magyarország, 1975. december (31. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

Baráíságvonaítal a Szovjetunióban (III.) Egviiííműködés és barátság P szerszámanyagdk e< ^állítása Otveniniiiiós tanácsi támogatással Sokat fejlődött a megye Két és fél napon keresetül élveatük a harkoviak ven­dégszeretetét. Az együk este baráti találkozón véltünk i'észt a Tanitók Házában. A zsúfolásig megtelt kultúrte­remben Borisz Grigorjevics Liclnszkij, a Tanítók Házá­nak igazgatója köszöntötte a barátságvonat résztvevőit. Elmondta, hogy 70 ezer kö­tetes könyvtár, filmszín- , ház, s különböző klubok áll­nak a nevelők rendelkezésé­re. Évenként nyelvtanfolya­mokat szerveznek, ahol első­sorban a baráti, népek nyel­vét tanulják a harkovi peda­gógusok. Éppen most hatá­rozták el, hogy rövidesen megszervezik a magyar nyelvoktatást is. Kedves színfoltja volt a találkozónak, amikor Hor­váth László magyar ösztön­díjas, a Harkovi Műszaki Egyetem hallgatója emelke­dett szólásra. Oroszul be­szélt, mégpedig olyai kifo­gástalanul, mintha anyanyel­vén szólt volna. Beszámolt a magyar ösz­töndíjasok életéről és arról a sokrétű társadalmi tevé­kenységről, amit, az egyete­men fejtenek ki. Elmondta, hogy két önálló diákszerve­zetük van. Tánc- és kórus­együttest is szerveztek a Har­kovban -.tanuló diákokból, akik gyakran szerepelnek az egyetem kulturális rendez­vényein. Az- est második részében az Építőművészek Szövetsége kultúrotthonának esztrádze- nekara és szólistái szórakoz­tatták a résztvevőket. Fel-1 lépett a műsorban az egye­temista lányokból álló népi táncegyüttes is. ★ Harkovból történt elutazá­sunk előtt találkoztunk a Műszaki Egyetem vezetőivel. Bár vasárnap volt, IW. F. Szemko, az egyetem rektora nem zárkózott el attól, hogy fogadjon bennünket. Mint mondotta, nagy öröméré szolgál, hogy borsodiakat köszönthet szovjet földön. A több mint egy óráig tarló, rendkívül szívélyes, baráti hangulatú beszélgetésen részt vett B. A. Vlagyimirovics. az egyetem külföldi ügyekkel foglalkozó rektorhelyettese és K. V. Ivanovics, a Har­kov megyei Pártbizottság munkatársa is. Magyar rész­ről Amriskó Gusztáv, a Bor­sod megyei Pártbizottság osztályvezetője, Gárdus Ja­vas, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem idegen- . nyelvű lektorátusának veze­tője és e sorok írója vult jelen. Időszerűségét ennek a ta­lálkozásnak az adta, hogy október második felében Mis­kolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen rendezték meg az első magyar—szovjet rektori konferenciát. Ezen természe­tesen ott voltak a harkovi- ak is. A résztvevők megvi­tatták a szovjet és a magyar felsőoktatási intézmények közötti egvüttműködés ered­ményeit és összehangolták á! további feladatokat. Közben az a megtiszteltetés érte me­gyénket, hogy dr. Simon Sán­dort, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektorát a Harkovi Műszaki Egyetem díszdoktorrá fogadta. — Őszinte szívből örü­lünk annak, hogy a két fel­sőoktatási intézmény között az évek során gyümölcsöző együttműködés alakult ki — mondta M. F. Szemko. — Különösen hasznosnak és eredményesnek tartom a miskolci egyetem gépgyártás­technológiai tanszéke és an­nak ’ vezetője, valamint a harkovi egyetem között lét­rejött együttműködést. Ez a kapcsolat nagymértékben elő­segíti kutatómunkánkat, I amelyet a szupea-kemény I céljából folytatunk, — Elmondhatom azt is — folytatta a rektor —. hogy egyetemünk matematikai tanszéke kiterjedt kutatáso­kat végez olyan számítógé­pek kidolgozásán, amelyek az orv • -i né! • kiilözhetetlenek. Ebben a munkában is hathatós segít­séget 1 kapunk az önük egve- témétől — állapította meg a Harkovi Műszaki Egyetem rektora. ★ Moszkvaiján négy és fél napot töltöttünk. Városnéző sétanka-l a Vörös téren kezd­tük. Koszorút helyeztünk el a Lenin-mauzóleumnál és megcsodáltuk a Kreml párat­lan műemlékeit, a történel­mi ereklyéit sokaságát, majd egy teljes délelőttöt időztünk a Lenin Múzeumban. Moszk­vai tartózkodásunk második napján abban a szerencsés helyzetben volt részünk, hogy a Kongresszusi palota- ; ban megtekinthettük a Bahcsiszeráji szökőkút cí­mű balettet a Moszkvai Nagyszínház világhírű mű­vészeinek előadásában. A díszpáholyban foglalt helyet Leone olasz köztársasági el­nök, Podgornij, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának elnöke, Rumor olasz és Gro- rniko szovjet külügyminisz­ter is. Elutazásunk előtt egy nap­pal búcsúvacsorán vettünk részt a Kulinyin sugárúton levő reprezentatív Arbat ét­teremben. Szovjet részről ií. A. Retrovics, a Szovjet— Magyar Baráti Társaság or­szágos elnökségének tagja mondott pohárköszön töt. R. A. Pelrovics 180 napon ke­resztül maga is részt vett Magyarország felszabaodí tu­sában. Harcolt Szegeden, • Kecskeméten, Szolnokon, Bu­dapesten. Az itt szerzett él­ményeit Egy katona szemé­vel és szívével című könyvé­ben írta le az utókor számá­Az emberek magatartását, egymás mellett élését írott és íratlan törvények szabá­lyozzák Aki vét ezek ellen, a vétség súlyának megfelelő, azzal arányos elmarasztalás­ban, büntetésben részesül. Vannak esetek, amikor csu­pán a közvélemény ítél el valamilyen magatartást, de gyakori, amikor a szabály­sértési törvényt kell már al­kalmazni. A szabálysértés rendsze­rint pénzbüntetést von maga után. Ilyen bírságolási joga több szervnek van. Ezeket, a társszérveket — a szervek képviselőit — hívta össze a napokban a megyei tanács vb igazgatási osztályának ve­zetője, dr. Roll ács Gyula. Az összejövetel célja az volt, hogy kialakítsák a bírságo­lási politika egységes szem­léletét. A szabálysértési hatósá­gok adataiból kitűnt, hogy 1073-ban 20 126, az elmúlt évben pedig 20 9P1 személy­ivel szemben szabtak ki pénzbírságot. Számszerűleg leetöbb a közlekedési sza­bálysértés, majd a közbizton­A negyedik ötéves terv esz­tendeiben sokat fejlődött me­gyénk sütőipara, javult a la­kosság kenyérrel és péksü­teménnyel való ellátása. A tanácsi és a szövetkeze­ti sütőipar kapacitásának fejlesztését nagymértékben elősegítene a tanácstól ka­pott 50 millió forintos fej­lesztési támogatás. Ezt az összeget a beruházók saját fejlesztési alapjaikkal kiegé­szítve összesen napi 145 tonna ú j sütöinari kapacitást hoztak léire. A szövetkezetek 12 Kiskapuéitású üzem létesíté­sével napi -14.-1 tonnával, a megye sütőipari vállalatai 7 új üzem építésével és 15 üzemben nagyobb rekonst­rukció megvalósításával 100,6 tonnával növelték kapacitá­sukat. Az eredmény: a megye szinte minden részében ja­vult a kenyér és a péksüte­mény minősége, bővült, a sü­tőipari termékek választéka. A vidéki lakosság különö­sen nagy örömmel fogadta a kisebb sütőüzemek létreho­zását. Nemcsak azért, mert sági, közrendvédelmi kö­vetkezik. Tulajdon elleni szabálysértések ügyében 1793 határozat született az elmúlt évben. Kiszámították az egy sze­mélyre jutó megyei bírság­átlagot, ez az összeg 577 fo­rint. A megbeszélésen na­gyon körültekintően azt álla­pították meg, hogy bár ez az átlagos összeg alacsony, még­sem lenne helyes, ha most valamennyi szerv ugrássze­rűen megemelné a kiszabott pénzbírságot. Továbbra is fontos a mérlegelés, körülte­kintő, differenciált bírságolás. A Kereskedelmi Felügyelőség például fokozza az ellenőr­zéseket, s a jogtalan haszon- szerzési céllal elkövetett szabálysértéseknél az. átla­gosnál magasabb bírságolást alkalmaz. A megyei Keres­kedelmi Felügyelőség bírság­átlaga — 956 forint — az országos átlagot lényegesen meghaladja. A szakszervezeti munka- védelmi felügyelőt a pénz­bírság mellett széles körben alkalmazza a nevelő jellegű figyelmeztetést is. sütőipara így gyorsabban és rendszere­sebben jut el hozzájuk a va­lóban friss kenyér, hanem azért is, mert ezekben a kis pékségekben a helyi ízlés­nek, szokásoknak megfelelő kenyeret sütnek. Ezért köz­kedvelt például a környező községekben a szenlistváni, a prügyi, a mezőnyárádi vagy a monoki tsz: sütödéjé­ben sült házikenyér. A monoki Kossuth Tsz sü­tőüzeme például a helyi igé­nyeknek megfelelően 3 kilós, kerek kenyereket süt. Nem­csak a tsz Monokon, Golo- pon és Tállyán levő, saját kenyérboltjaiba, hanem Ond- ra, Mádra és több szerencsi boltba is jut bőven a Kos­suth Tsz házikenyeréből. Jó a kooperáció is a kis szövetkezeti sütőüzemek kö­zött, Nemrégiben, amikor a monoki sütödét tatarozták, a prügyiek látták el körzetü­ket friss kenyérrel. Ezt kö­vetőén került sor festésre, tatarozásra a prügyi sütő­üzemben, s ezalatt Monok­ról szállítottak friss kenye­rei részükre. Ebben az évben az első fokú szabálysértési hatáskör községi feladatkörbe került, olyan cselekmények esetében is, amelyek korábban járási hatáskörbe tartoztak, most a községben döntenek. Ezt a munkát még segíteni, tá- mogatni kell. A koordinációs megbeszé­lésen a szabálysértési ható­ságok képviselői egyetértet­tek abban, hogy a jogtalan anyagi haszonszerzési cél­zattal elkövete'tit, valamint a társadalomra fokozottan ve­szélyes szabálysértéseknél — az egyéniesített birságpolili- ka elvének megtartásával — indokolt a büntetés szigorí­tása és szükség szerint a pénzbírság felső határának a megközelítése. A fiatalko­rúak szabálysértési elbírálá­sánál változatlanul a meg­előzésre kell nagyobb gondol fordítani. A koordinációs megbeszé­lésén elhatározták, hogy a jövőben évente tartanak ha­sonló összejövetelt, amely se­gítséget nyújt a jogszabá­lyok egységes értelmezésé­ben is. SPORT + SPORT ♦ SPORT Labdarúgás NB Miskolci VSC—Kazincbarcikai Vegyész 1:1 (1:0). Miskolc, 800 néző. Vez.: Borsos. MVSC: Scr- ózo — Szűcs, Locher, Lei.v/t, Szabó Z., Szabó Gy., Dulibán, Lukács, GaKó, Oláh, Maciarasz, (Korhűi). Edző: Tóth József. KVSE: Eil lop — Farkas (Orbán), Köilmon, Moclilár, Kendi, Feke­te, Síinké, Magyar. Stark, Kopa, Mikul». Edző: Pete András. Nagy erő bedobással kezdett a vasiuascsapat, s az első 10 perc­ben már a helyzetek sokaságai hagyták kihasználatlanul. A ve­zető gól megszerzése után fel­jöttek a vendégek, átvettek az Irányítást, folyamatosabb volt a játékuk, igazi gólhelyzetet azon­ban nem tudtak kialakítani. Szünet után keménnyé vált a találkozó. A barcikaiak lelkesen harcoltak, s egy kapu előtti ka­varodásból megszerezték a dön­tetlent jelentő góljukat. A hát­ralevő időben a középpályán folyt a játék. GL: Lukács, il­letve Mikuln. Jók: Locher, Sza­bó Z., Gál ló, illetve Ködmön, Fekete. Magyar, Stark. Sátoraljaújhelyi Spartacus ME- ÜOSZ MÁV—Borsodi, Volán 1:1 (l:i). Sátoraljaújhely* 30(1 nc^ö. Vez.: Marmoly. S.-újhcly: Vak­les — Dobál. Forgács, Lisovszki, Bobkő, Perecsi (Csongrádi), Szűcs. Sztankó (Kurucz), Sut­ler. Tokár. Dutkieviez. Edző: Cserépy László. B, Volán: Sel- meczi — Previtzer. Körösi, Ta­kács, Szalánczy. Varga. Petras (Lója), Babus. Petrovics, Jónás 1., Pálúr. Edző: Balázs András. Kezdés után az újhelyiek ke­rültek fölénybe, de hiányzott az elképzelés, ötlet nélkül játszot­tak. Ezzel szemben a Volán lel­kesen. fegyelmezetten védeke­zett. s ha módjuk kínálkozott, bátran támadtak. Szünet után sem változott a játék képe. sok helyzetet ügyetlenkedtek el az újhelyi csatárok. A Volán rá­szolgált az egyik pontra. GL: Previtzer (öngól), illetve Babus. Jók: az újhelyi csapaból sen­kit sem lehel kiemelni, illetve Jónás 1. (a mezőny legjobbja), Körösi, Takács, Varga. Záhonyi VSC—Rudabányai Érc­bányász 2:1 (0:1). Záhony, 800 néző. Vez.: Mizsei. Rudabánya: Birkás — Tires, Holczhauser (Polony i), Sütő, Kiss. Rultkai, Nagy, Baffi, (Papp). Tóth, Kar- czagi, Völgyesi. Edző: Olaj György. Jó iramú mérkőzés! Az első félidőben szellemesen játszott a rudabányai együttes. teljesen megérdemelten jutottak vezetés­hez. Szünet után lefékeztek, in­kább a védckezcsrec összponto­sítottak, s a jól hajrázó záho­nyiaknak nemcsak egyenlíteniük sikerült, de a győztes gólt is megszerezték. GL: Bafíi. Jók: Ruttkal, Tóth. Megyei Papp J. SE—Edclény 1:1 (1:1). Miskolc, 10o néző. Vezette: For­ral. Papp J. SE: Bancska — Borsos, Vajda, Túrái, Sütő, Va­li, .Sztanko, Buda, Bácskái (Pál), Varga, Spéder (Kovács). Edző: Vágó György. Edclény: Hronyecz — Németh, Bodnár, Geber 1., Kosa, Kalász, Bacsó, Vass, Németh II., Gébet* II., Takács. Edző: Ferenc/. József. Alacsony színvonalú, csapkodó játékban a lelkes vendégek megérdemelték az egy pontot. GL: Speder, ill. Kosa (tl-cs- bol). Jók: a hazai csapatból senkit nem lehet kiemelni, a vendégcsapat minden játékosa átlagon íelül játszott. Alsózsolca—Sajóbábony t:l (2:0). Alsózsolca, 300 néző. Vez.: Lüvei. Alsózsolca: Fésűs — Nagy, Bodnar, Derecskéi (Kiss), Gál, Nagy, Zsíros, Tóth, Szi­lágyi, Bartha, Labancz. Edző: Orosz József, sajóbábony: An­gel — Ráduj, Varga, Galamb- vári, Lakatos, Vass, Molnár. Szántó. Karaj/., Szemán. Edzó: Filctolh László. Végig jó iramú mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem. GL: Tóth (2), ros, Labancz, ill., Varga. Jók: Do.ecftKCi, isag.>. Tola, ill. Ku­du j, Szántó, Molnár. Tállya—Királd 3:2 (1:1). Tály- íya, 400 nézó. Vez.: Kunnal. Tállya: Kúrián — Tóth T., Ba- niczki TI., Pekó, Szívós 1., Bal­ia, Horék (Malecsek), Hollókői, T., Rózsa (Tóth IT.), Magyar. Hollókői TI. Edző: dr. Sója Szabolcs. Királd: Kasza TI. — Éliás, Zuty, Kovács. Szőke, Lupkovics, Szál a. Tőke. Kris­tály. Varga. Nagy. Edző: Szenei­re! Béla. A végig támadó ha­zaiak csak nehezen győztek. GL: Hollókőt 1L. Magyar, Pe­kó, ill. Szál a. Nagy. Jók: Rá- niczki II., Pekó. Balta. Hol-, lókői rí., ill. Zuty, Lupkovics, Kristály. Mák völgy—Trcncsényi J. SE 1:0 (1:0). Albcrttclep. 400 né­ző. Vez.: Bráz. Mákvölgy: Ivo- csák — Kocsis, Mocsnik IT.. Be­ne, Lakatos, Dcrnei, Dózsa, Deák, Bárczai, Mitró. Tömöri. Edző; Bokk Ferenc. Trencsényi J. SE: Kondor — Kocsis (Far­kas), Vágási, Vldn. Scher, Nagy, Burai, Petiik, Újvárosi, iciss, Török. Edző: Antal Ferenc. Színvonalas, Jó Iramú mérkő­zés. GL: Bárczai. Jók: Mocs- nik ti.. Dózsa, Bárczai, ill. Vá­gási, Scher. SUMSE—MftMTE 4:0 (0:0). Sa­jószentpéter, íoo néző. Vez.: Ju­hász. SUMSE: Szabó — Deine­tu. Borsodi Bányász—Salgolar jani Kohász 2:2 (z:2). Sajos? entpeler, 400 néző: Vez.: Szendro. B. Bá­nyász: Soltész — Lengyel, Csip­ke, Balogh, Kovács, Tomcsz, Földest (Szőr), Fazekas, Groi- musz, Pincsák, No vek. Edző: Nyíri Zoltán. A sajószentpéteriek formás, gyors támadásokat vezettek a salgótarjániak kapujára. Hamar 2:0-as vezetésre teltek szert. Ezt követően azonban érthetetlenül könnyeim úsködni kezdtek, s a magaratalált vendégcsapatnak sikerült az egyenlítés. GL: Grol- musz (2). Jók:' Soltész, Csipke, Tomcsz, Grolmusz. Balassagyarmat—Ózd 1 :i (1:0). Balassagyarmat, löiH) néző. Ózd: S/.abo — Márton 1., Murányi 1., Mahai, Fükö I.. Szilágyi, Ko­vács, Ligeti, Csuhány, Fükö 11., Tóth. Edző: Frenkó László. Az első félidőben a Kohász alárendelt szerepet játszott, mindössze két alkalommal lói­tok kapura. A hazaiak közül Fcrencsik látványos gólt fejelt. Szünet után mintha egy másik Kohászcsapat lépett volna h pályára, a biztonságos védöjá- tók mellett nagyobb gondot for­dítottak a támadásokra is. Fel­javullak a középpályások. A 78. percben egy formás ózdi táma­dás góllal fejeződött be. Fükö 1. átemelte a labdát a védők fe­lett, a szemfüles Tóth kiugrott és a kifutó kapus mellett a bal alsó sarokba lőtt. Jók: Mahai, Márton I., Fükö I„ Szilágyi. Lcninvárosi MTK—Hcjöcsabai Cement SE 2:0 (t:0). Leninváros, 600 néző. Vezette: T-loffer, Lenin­város: Dohány — Lázár, Topcr- ezer. iSzanyó. Bodolai, Vajda (Teslér). Varga, Vanezó, Honi- ródl, Kiss. Oláh. Edző: Nagy György. Hejőcsaba: Várnai — Bárczi. Nagy. Kuzma, Levay, Kunfalvi, Temesvári (Szabó), Znjácz. Jäger. Laczkó, Vodtcs- ka (Várkonyi). Edző: Osváth Endre. Az első negyedórában jobbá­ra a Hejőcsaba támadott, ered­ménytelenül. Ezután a hazai csa­pat fokozatosan átvette a játék irányítását. A sorozatos táma­dások a 32. percben collá ér­tek. Oláh beadását Kiss lőtte nagy erővel a kapuba. 1:0. Szü­net után nagy erővel rohamo­zott az LMTKv A 40. percben a kitünően játszó Varga lefu­totta védőjét es a hosszú sarok­ba lőtt, 2:0. Leninváros tovább növelhette volna előnyét, de Oláh egymás után háromszor, kecsegtető helyzetben hibázott. Jók: Lázár, Toperczcr, Szanyó. Vajda, Varga, illetve Kuzma, Temesvári, Zajacz. osztály tér, Bodnár, Petercsák, Máycr, Kovács, Czlfra (Gond), Szilá­gyi (Borsos), K tompák. Szűcs. Szász. Edző: Szamosi Ferenc. MEMTE: Nagy — Takács, Ne­mes, Csono. lgloi. Újvári, Gombos, Petkó (Farkas). De­meter, Bukovenszki, Horváth. Edző: Kiss László. Második fél­idei jó játéka alapján megér­demelten győzött a hazai csa­pat. GL: Krompák (3), Borsos. Jók: Szabó. Bodnár, Krompák, ill. Bukovenszki, Horváth. Ili: 2 :0. Sárospatak—Szuhavölgy t :2 (1:0). Sárospatak, 100 néző. Ve­zette: Marton. Sárospatak: Szemán — Spinda, Kiima, Grosku, Demkovics Farkas. Mi- kolai, Szabó, Tér jak, Tass, (Egyed), Csontos (Varga). Ed­ző: Csetneki Imre Szuhavölgy: Simándi — Svirján, Seszták. Kovács, Juhász 11., Fazekas, Mészáros, Zuti, Rácz TI.. Klem, Borisz. Edző: Viragh József. Az eredményesebben játszó bá­nyászok .megérdemelten győz­tek. GL: Szabó, itt. Klem ill­ésből). Borisz. Jók: Szemán, Spinda. Greskó, ill. Svirján, Mészáros, Borisz. Ifi: 3:1. Pál háza—ME AFC 2:1 (2:1). Pál­háza. 150 néző. Vez.: Gáspár. Pálháza: Ser főző — Pah'-gyi, Simon, Okkcl, Halmi' (Peter­csák). Sánta, Sólyom. Tóth. il­lés, Farkas, Suták. Edző: Sze­pesi Miklós. MEAFC: G árpán — Ké-n-tL Ppnn. Rerk’ (Bo­csi), Balogh. Köteles, Takács, Szuromi. Czerva (Nagy), Mate, Trenkó. Edző: Fischer Ferenc. Végig jó iramú mérkőzés, sok kihagyott helyzettel. GL: Sán­ta. Sólyom, ill. Máté. jók: Pa- lágyi. Okkel, ill. Papp, Takács. Sajókaza—Borsodnadasd 0:0. Megyei T. o. őszi végeredménye 1. Pano J. SE 16 12 3 1 40-12 27 2. Alsózsolca 16 10 3 3 24-15 23 3. Kdeiénv Ifi 8 4 4 31-21 20 4. Borsod nád. 16 7 6 3 22-17 20 5. Királd 16 6 fi 4 36-24 18 6. SÜMSE 16 i 4 5 3n-i$ 18 7. M4Uvölgy 16 7 3 6 20-23 17 R. TállVR 16 r, 6 5 30-28 16 ft. Sajókaza u; 5 fi 5 23-23 ifi 10. 'rron. J. SE 16 4 6 6 26-17 14 11. MFAFC 1« <! 2 R ?3-*\S ! 1 t?. Szolláv. 16 é­n 8 14 13. Sn tób'íbony 16 5 3 8 18-27 13 14, MEMTE 17 s 3 8 18-*»2 13 15. SárnsmPak 16 3 5 8 ií-30 11 ÍR. PáRiAz*»* 16 4 4 8 23-46 11 17. Felsózsolca 16 2 2 12 10-6? fi • Pálháza eredményéből i bdn- tetőnont levonva, serdülő mér­kőzés elmaradása miatt!

Next

/
Oldalképek
Tartalom