Észak-Magyarország, 1975. december (31. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

1975. dec. 2,, kedd ESZAK-MAGYARORSZAG 3 Elsősorban a teljesítménytől függ... Épül az új üzemház AX. latérozatai alapján Differenciáló ás nivelláló fényezők A IV. ötéves terv befejez­tével bizonyára átfogóan ér­tékelik majd, hogy a helyi tervekből mit és hogyan Kikerült valóra váltani. Ezek az elemzések valószínűleg elsősorban a gazdasági, gaz­daságpolitikai feladatok vég­rehajtásának tapasztalatait összegezik, hisz a belőlük le­vonható következtetések hasznosítása az új ötéves terv megalapozottságához nélkülözhetetlenül szükséges. Az értékelések valószínűleg mindenütt gondosan elemzik majd a tervek megvalósítá­sában legnagyobb szerepet játszó tényezők — az embe­rek, a dolgozók élei- és munkakörülményeinek ala­kulását is. Enéllcül a szám­vetések nagyon egyoldalúak lennének. Közismert, hogy pártunk általános politikájában a gazdaságpolitika cs az élet- szinvonalpolilika szerves egységet alkot. Az életszín­vonalpolitikát éppen a gaz­daságpolitikái a gazdálkodás, a gazdasági hatékonyság eredményei — hétköznapi értelemben a mindennapi munka eredményei — ala­pozzák meg. De az is igaz, hogy a munka eredményei nem kis mértékben függe­nek az anyagi és erkölcsi ösztönzőktől, a keresetek és jövedelmek alakulásától, az ésszerű és igazságos kereseti arányoktól, a vállalati bér4 gazdálkodástól, a munkakö­rülményektől, amelyekben nagy szerepet játszanak a vállalatok törekvései és szo­ciálpolitikai intézkedései is. Az V. ötéves terv küszöbén az utóbbiak alakulásából is levonhatók a szükséges kö­vetkeztetések. A •* A Borsod megyéi. Állami Építőipari Vállalat pártbi­zottsága — a vállalat gazda­sági vezetésével egyetemben — most mindenekelőtt azt vizsgálja, hogy a vállalat öt és fél ezer dolgozója a IV. ötéves terv időszakában ho­gyan felelt meg a népgazda­ság által velük szemben tá­masztott követelményeknek? Megvalósultak-e, megvaló­sulnak-e és milyen gazdasági hatékonysággá! valósulnak meg megyénkben azok a nagy célcsoportos és más be­ruházások, amelyeknek kivi­telezése az elmúlt öt év alatt a vállalat dolgozóira hárult. Különösen nagy gonddal elemzik a lakásprogram meg­valósítása érdekében tett in­tézkedéseket és azok ered­ményeit. Azt már is látják, hogy a IV. ötéves terv idő­szakában a tervezett 15 591 lakás helyeit lit 862 lakást adnak át rendeltetésének . . . Mindezek mellett a BÁEV vezetői nagy figyelmet fordí­tottak és fordítanak az átél­és munkakörülmények ala­kulásának elemzésére, a ke­resetek és a 'jövedelemará­nyok javítására, a bérszínvo­nal emelésére, s a szociál­politikai célkitűzések meg­valósítására telt intézkedé­sek eredményeinek és azok hatásainak értékelésére is. — Az utóbbiakat éppúgy, mint a vállalat gazdasági feladatainak végrcha Hasát alapvetően a. X. pártkong­resszus, a Központi Bizottság és az 1970-es megyei, párt- értekezlet határozatainak, valamint a vállalat, ötéves tervének tükrében vizsgáljuk —: mondja Molnár Lajos, a vállalati pártbizottság tit­kára. — /! keresetek és jövedel­mek alakulása, az elmúlt öt- év alatt elsősorban a végzett munka eredményeitől, a tel­jesítményektől fügölt és függ jelenleg is — fogalmazza meg a vállalati bérgazdálko­dás lényegét Vincze Géza, a BAÉV vezérigazgatója. — Ez pedig közelebbről azt jelenti, hogy az élen járó dolgozók, a nagyobb teljesítményt nyújtó szocialista brigádok, a lörzsgárdatagok fokozottabb erkölcsi és anyagi megbe­csülésben részesültek és ré­szesülnek; hogy a magasabb színvonalú munkát végzők átlagjövedelme is magasabb a dolgozók mindenkori ál­lagjövedelménél, noha az előbbi mindig az utóbbihoz igazodik. Azt jelenti továb­bá, hogy — a munka sze­rinti elosztás szocialista elvét kövei keze leseb beit érvénye­sítve — az egyes szakmákon belül is jelentős kereseti szintkülönbségek mutatkoz­nak az egyes dolgozók jöve­delmében, begyakorlottsá­guk, tehetségük, szorgalmuk, munkafegyelniük, teljesítmé­nyük szerint — magyarázza a részleteket a vezérigaz­gató. — Ez az elosztási elv és gyakorlat megfelel mind a népgazdaság, mind a válla­lat, mind pedig az egyes dolgozók személyes érdekei­nek — fűzi hozzá Vachter Mihály, a vállalati szakszer­vezeti bizottság titkára. * A rendelkezésre álló sta­tisztikai adatok és a kapott információk egyaránt azt bi­zonyítják, hogy a keresetek és jövedelmek alakulásában számos differenciáló tényező közrejátszott és játszik je­lenleg is. Mindenekelőtt a végzett munka, a teljesít­mény, a tehetség, a szorga­lom és a fegyelem. A kere­seti viszonyok alakításában a BÁÉV-nál következetesen alkalmazták a Központi Bi­zottság alapvető határozatai­nak követelményeit. Ezek alapján — központi és saját fejlesztési alapból — inten­zivebben növelték a fizikai munkások és kis jövedelmű alkalmazottakvalamint a dolgozó nők és fiatalok ke­resetét. .4 fizikai, dolgozók évi át­lagkeresete 1970-ben 213 230; 1974 decemberében 33 315 fo­rint volt, s ez év végére — az előzetes számítások sze­rint — 35 228 forint lesz — vagyis öl év aluli csaknem 'j5 százalékkal növekedett. Ugyanekkor a műszaki, (ad­minisztratív és egyéb alkal­mazónak bérszintje 33,2 szá­zalékkal nőtt. A nők 1973- ban plusz 3 százalékkal több fizetésemelést kaptak, mint a férfiak. Di (Tereneiáló tényezőként vették figyelembe évről évre azokat a szakmákat, ame­lyek területén munkaerő- hiány mutatkozott, s főként azokat, amelyekben az átla­gosnál nagyobb képzettségre, nagyobb fizikai erő kifejtése­ié van szükség, vagy ame­lyek az átlagosnál veszélye­sebbek. vagy éppen speciális felkészültséget igénylő, bizo­nyos értelemben új szakmák az építőiparban. Az idén — mint minden vállalatnál — figyelembe vették az orszá­gos szakmai bértáblázat kő­vel élményéit is. Érdemes megemlíteni, hogy a bérszínvonal 38—35 szá­zalékos emelését a fizikai munkásoknál 28,3 százalék­ban. a műszaki, adminiszt­ratív és egyéb alkalmazotti kategóriáknál 27,5 százalék­ban a vállalat saját gazdasá­gi erőforrásai alapján; (1,5, illetőleg 5.7 százalékban köz­ponti bérintézkedések alap­ján hajtotta végre. * Az életszínvonal-politika területén nem elhanyagolan- dók azok az összegek sem, amelyek ugyan nem közvet­lenül „a borítékban” jelent­keztek az egyes dolgozóknál, de amelyek feltétlenül hoz­zájárullak a dolgozók ölel­és munkakörülményeinek ja­vulásához. Ezek közül elsőként kell említeni az építő-szerelő munkák intenzivebb gépesí­tésére fordított, évi 5—ti mil­lió (1975-ben 40 millió!) fo­rintot, amelyek végered­ményben nemcsak a kapaci­tást növelték, hanem a ne­héz fizikai munkát is köny- nyítették. Az életkörülmények javí­tását szolgálta if IV. ötéves terv időszakában a BAÉV- nél az elavult munkásszál­lók megszüntetése Miskolcon és Ozdon; az új szálló fel­építése Miskolcon, a régebbi szállók bútorzatának, beren­dezésének, fűtési lehetősé­geinek felújítása és korsze­rűsítése ; a mezőkövesdi gyógyfürdőnél felépített: újabb vállalati üdülő; az az 58 lakás, amelyet a vállalat épített fel a dolgozóinak. Es, ha már a vállalat dol­gozói lakásproblémáinak megoldásához nyújtott segít­ségről szólunk, ide kívánko­zik, hogy a IV. ötéves terv időszakában a vállalat Ilit) dolgozójának 12 millió 693 ezer forint hosszú lejáratú ked vezfnényes lakásépítési kölcsönt nyújtott; sok dol­gozóját évről évre olcsó, bontásból eredő építőanyag­gal, gépekkel, szállító-eszkö­zök kedvezményes kölcsön­zésévé! is segítette. „Beszédes” adatok valla­nak a vállalati üdültetés fej­lődéséről is. A vállalat éven­te nagy összegeket fordít a dolgozók tovább képzésére. A vállalati törzsgárda fo­kozottabb megbecsülését jel­zi, hogy míg 1971-ben száz- kilencvenhatan 152 ezer fo­rint hűségjutalmat kaptak, addig 1974-ben 1008 dolgozó 993 ezer forint hűségjuta­lomban részesfiit * .. * Mindezeket a teljességre törekvés igénye nélkül, csu­pán annak érzékeltetésére említjük, hogy a vállalatok saját anyagi erőforrásokból is jelentős összegekkel járul­nak. hozzá életszínvonal-poli­tikánk megvalósításához. A jelentősebb társadalmi erő­forrásokról és juttatásokról (családi pótlék, nyugdíj, gyer­mekgondozás, nevelés, okta­tás, egészségügyi és szociális ellátás síb.) nem is szólva. A V. utóbbiak, — mindaz, amit ..borítékon kívül” ka­punk — évről évre hatalmas összegeket lesznek ki, s ezek jótékony hatása természete­sen különbözőképpen érinti az egyes dolgozókat és csa­ládokat. Így ezek —, ha tel­jes mértékben nem is teszik lehetővé a családi jövedel­mek kiegyenlítődését. — ni­velláló tényezők a jövedelmi viszonyok alakulásában. Az J gazságosa bb közi chcrvi.se­les ben. Csépányl lavjos A sátoraljaújhelyi Hegyalja Ruházati Szövetkezet a textilipari rekonstrukció során bővíti, újabb korszerű gépekkel szereli fel a központi üzemel. A m eglevö épület folytatásaként újabb négyszintes üzemet építenek. Napirenden az 1 ötéves terv ,Hétfőn a Parlamentben ér­tekezletet tartottak az or­szággyűlés tisztségviselői, ál­landó bizottságainak elnökei, a fővárosi, s a megyei kép­viselőcsoportok vezetői. A ta­nácskozáson —v amelyen részt vett Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára, valamint Péter Já­nos, Inokai János és Haltai Sarolta, az. országgyűlés ai- elnöke — elsőként Apró An­tal, az MSZMP Poltikai Bi­zottságának tagja, az ország­gyűlés elnöke tájékoztatta a képviselőket a parlament következő, téli ülésszakának előkészítéséről, s az abból adódó feladatokról. Ezután Huszár István, az MSZMP Politikai Bizollsá- gának tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, az Or­szágos Tervhivatal elnöke vázolta az V. ötéves tervről szóló törvényjavaslat több vonásait, majd Madarasi Attila pénzügyi államtitkár számolt be az államháztartás jövő ovi költségvetésének tervezetéitől, illetve a taná­csok 1976-—1980. évi pénz­ügyi tervéről. Az előadásokat követő vi­tában felszólalt dr. Posta László, dr. Orluluy Gyula. dr.. Yida Miklós, dr. Lakatos Pál. Rujsz Lászlóné. dr. Gofida György. Juralovics Aladár, Nagy Miklós, Gócát József, dr. Szabó József és Sándor József országgyűlési képvi­selő. Az értekezlet Apró'An­tal zárszavával ért véget. A 87 mázsás átlag „titka” 90 Magunk rendszere — Mennyjt mondott? — Jól értette; 87 mázsa 30 kilót. — Hány hektáron vetettek kukoricát .? — Egy pillanat utána né­zek. A kis kérdezz—felelek a hernád németi Hernád völgye Termelőszövetkezet központi irodájában játszódott le, ahová a hideg elöl Dióssy Ferenccel behúzódtunk. A táblátörzskönyvvei visszatérő üzemgazdász már az ajtóból mondta: — Pontosan 88(3 hektáron. Tudjuk, hogy ez nagyon szép eredmény, és hála érte az időjárásnak, mert belesegi- tett. Négy fajtát vetettünk, legjobban a BCSK és a BC— (3825-ös fizetett. Az utóbbi hektáronként 98 mázsát adott. Nálunk a nagyüzemi ter­mesztést megelőzte a kispar- cellás kísérletezés. A környe­zőn és tápanyag tényezőket változatlanul hagytuk, s csak arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik fajta alkalmaz­kodik legjobban a mi viszo­nyainkhoz. Több, mint öt éve van a termelőszövetkezetnek kap­csolata a szegedi Gabonater­mesztési Kutató Intézettel. Innen kapták a hibrid velő­magvakat a. kisparcellás pró­bákhoz. Az idén már hat fajtával kísérleteztek, és volt olyan háromvonalas hibrid, amely liven körülmények között is majdnem 100 má­zsát adott. A beszélgetés a zárt termesztési rendszerek­re terelődött. Másodszor " is meglepődtünk. — Egyik iparszerű terme­lési rendszerbe sem léptünk be. Amit itt kialakítottunk, az önmagunk rendszere, A talajerő-fenntartástól a fo­lyamat legépesítéséig. Kezde­ném a legesedékesebbel. Amikor elhatároztuk, hogy kukoricatermesztésünket kor­szerűsítjük, először az ala- piM teremtettük meg. Tala­jaikkal az OMMl-val meg­vizsgáltattuk és szakvélemé­nyeztettük. A kapott ered­ményre alakítottuk tápanyag­utánpótlási rendszerünket. Ezt két részre bonthatom: szerves- és műtrágyázásra. Mivel nagy állatálománnyal rendelkezünk, évente 200 hektárt tudunk islállótrá- gyázni. lgv három évenként visszajutunk ugyanarra a tőidre, ahol a szórást elkezd­tük. A monokultúrás ter­mesztésben nagy szerepet játszik a műtrágyázás. A szi­lárd foszfor- és kálium-hato. anyagot az őszi mélyszántás­sal juttatjuk a földbe, majd tárcsázunk, s az elmünkéit, rögnélküli táblákba injektál­juk a cseppfolyós ammóniát. A jó üzemszervezés érdeké­ben területünk egyharma- dán lyiég az ősszel beféjez- zük az injektálást. A termelési folyamatot né­zegetve, figyelemre méltónak a gépparkot találjuk. Egyet­len olyan erő-, vagy munka­gép sem található, amelyet nem a szocialista országok gyártottak volna. A termelő­szövetkezetben meg tudták teremteni e gépek összekap­csolását is anélkül, hogy az üzemszervezésben fennaka­dás, megvalósíthatatlan kér­dés adódna. Hernád német iben a gépek, a növénytermesztők munka­végzésére is nagyon odafi­gyelnek. — Elég egyetlen részfo­lyamatban lazítani és a re­mélt termésmennyiségben ez már megmutatkozik. Nagyon sok olyan dolgot sorolhat­nék fel, amit állandóan el­lenőrzünk. Így például arra, hogy a vetés sebessége órán­ként hat kilométer legyen, mert tapasztalataink szerint az ennél gyorsabb ütem már húsz százalékos „rontással” jár. A teljesítmény nem mo­hot a minőség rovására. A magunk bőrén tanultunk meg vegvszérezni is. Először a kalászosokhoz hasonlóan, repülőgéppel permeteztük a kukoricát, de nem vált be. lgv áttértünk a földi növény­védelemre, amely viszont jól sikerült. Betakarításnál sem voltak gondok. A tsz hét Nyva kom­bájnnal rendelkezik, s ezek­re szerelték fel az adaptert. A rekordtermést szeptember közepétől november első he­téig folyamatosan hozták le a tábláról. Az egymenel.es bábolnai szárítóban naponta 25 vagon terményt tudtak le­szárítani. A nagy termésről, a jó eredményről ma már csak múlt időben beszélnek. A je­len gondja a mélyszántás, a talajerő-utánpótlás, hiszen egymásután futnak be a ha­tárból a kérések, jelentések. Egyre többen néznek be a/, ajtón, szinte sürgetik az üzemgazdászt, menjen mar. szükség van rá. Egy kérdé­sünk még maradi: — Jövőre? — Ugyanígv. csak jobban. —ki— I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom