Észak-Magyarország, 1975. december (31. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

É5ZAK-MAGYARQRSZAG 2 1975. dec. 2., kedd r ta wprnpr f az »i" lanáesliozoll a SZOT elnöksége ív* : Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára hétfőn fogadta a ha­zánkban tartózkodó Werner Lamberzet, a Német Szocia­lista Egységpárt Politikai Bi­zottságának tagját, a Köz­ponti Bizottság titkárát, va­lamint a kíséretében lévő Kűri Tiedlcét és Rudoll Sul­iiért, a KB tagjait. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen részt vett Győri Imre a Központi Bizottság titkát és Grósz Károly, a KB osztályvezető­je. Jelen voll Gerhard Uei- nert, az NDK budapesti nagykövete is. Megkeziitl azEGK-csÉs Hétfőn Romában megkez­dődött az Európai Gazdasági Közösség állam- és kormány­főinek idei harmadik csúcs- értekezlete. Az ún. Európai Tanács a Közös Piac legfel­ső szintű tanácskozó testüle­té, amelyet egy évvel ezelőtt hív talc életre. A római ta­nácskozáson a kormányfők kötött napirend nélkül tár­gyalják meg agazdasági kö­zösség működésének időszerű problémait, továbbá a nem­zetközi helyzet néhány fon­tos kérdését. Franciaországban letartóz­tattak 12 katonát és a „had­sereg d em oral! zál ásának’ ’ vádjával az államéi’.onsági bíróság elé állítják őket. Az ál lainbiztonsági bíróságot még 1963-ban hozták létre, hogy az OAS — De Gaulle elleni merényleteket szerve­ző szélsőjobboldali terrorista szervezet — vezetői felett ítélkezzen. Ennek a különle­ges bíróságnak az igénybe vétele azt jelenti, hogy kü­lönösen súlyos, elriasztó íté­letekkel akarják sújtaná azo­kat a fiatal katonákat, aki­ket most a „hadsereg de- morali zál ásóval’ ’ vádolnak, mert egységeiknél „katona- bizottságokat” próbáltak _______________i _____________ s zervezni demokratikus joga­ik védelmében. A L’ Humanite vezércikké-' bon rámutat arra, hogy a le­tartóztatott fiatal katonák jelentéktelen ultrabalos cso­portok tagjai, s teljesen kép­telenség az az állítás; hogy e csoport,ócskák képesek len­nének „l'elbomlasztani a francia hadsereget” nyilván­való politikai manőverről van szó, s a kormánypropa- gandu azért fújja fel ilyen mértéktelenül ezt az esetet, hogy megfélemlítsék a ka­tonákat s elr’ asszák őket a demokratikus jogaik követe­lésétől. Az í‘KP elítéli a le­tartóztatott katonák elleni eljárást és szabadon bocsá­tásukat követeli. Lottónyeremények Az 1075. december l-én meg­tartott lotto tuiyynyeremeny­Borsolason a 46. heti lottószel­vények vettek részi. 5 736 9Ü9 tetőtől talpig ulalváJiy, 5 738 940 ut., 5 745 666 hűtőgép, f> 752 924 ut., 5 756 09G sztereó rádió, magnó és ut., 5 758 248 Ul.. 5 761 010 Ut., 5 762 963 textil ut., 5 781 228 sztereó rádió, mag­nó és ut., 5 783 023 Ut., 5 784 881 konyhátélsz., 5 785 160 utalvány, 5 807 374 ut., 5 811 824 Ut., 5 823 073 Ut., 5 823 778 tetőtől talpig ut., 5 397 696 textil ut. 5 828 818 Ut., 5 837 427 ki mit VÓÍ., 5 840 668 Ut., 5 848 400 konyhafelsz., 5 857 836 Ut., 5 859 G82 Ut., 5 8G4 410 Ut., 5 867 491 ki mit Vál., 5 8 72 572 színes tv, 5 883 265 konyhatelsz.. 5 898 245 tv, 5 901 409 hűtőgép, 5 922 488 ki mit vál., 5 930 449 Ut., 5 946 611 rádió, 5 950 415 hű­tőgép, 5 954 225 ut., 5 958 345 lit.. 5 960 287 sztereó rádió, magaó' és ut., 5 960 912 tetőtől talpig ut., 5 962 246 színes tv, 5 980 089 kony­hafelsz., 5 981 799 konyhafelsz., 6 044 506 tetőtől talpig utalvány. 6 006 553 ki mit vál. ut., 6 026 999 tv, 6 042 341 textil Ut.. 6 047 123 ki mit vál. ut., 6 088 723 kony­hafelsz. ut., 6 096 403 utalvány, 6 106 157 utalvány, 6 108 002 utal­vány, 6 108 679 Utalv., 6 132 441 ki mit val. ut., 6 137 024 grill­sütő, 6141 321 ki mit vál. ut., 6 153 641 utalv., 6 157 806 konyha- lelsz. ut.. 6 169 705 utalvány, 6 174U7 konyhafelsz. ut., 6 176 272 hűtőgép, 6 186 186 sztereó rádió, sztereó magnetofon és utalv., 6 198 011 utalv., 6 200 979 hűlő­gép, 6 206 137 tetőtől talpig ut.. 6 211 374 hűtőgép, 6 212 904 kony­hafelsz. ut., 6 213 633 sztereó rá­dió, sztereó magnetofon és ut., 6 228 212 táskarádió, 6 229 547 ki mit vál. ut., 6 236 709 konyha­felsz. ut., 6 239 657 textil ut., 6 241 990 ki mit Vál. Ut., 6 245 844 hűtőgép. 6 254 814 utalv., 6 270 695 utalv., 6 275 418 konyhafelsz, utal­vány, 6 288 722 üdülőtelek Bala- tonszabadi-Sóstón fallázzal é« 10 0000 Ft-os garanciamegváltás- sal, 6 294 821 textil ut,., 6 304 877 utalv., 6 311215 utalv., 6 316 212 hűtőgép, 6 325 830 konyhafelsz ut.. 6 326 653 konyhafelsz. ut, 6 342 616 utalv., 6 343 203 színes tv, 6 351 433 utalv., 6 383 472 kony­hafelsz. ut., 6 383 496 sztereó rá­dió, sztereó magnó és utalv'., 8 388 738 konyhafelsz. utalvány, 6 391111 ki mit vál. utalvány, 6 405 225 textil Ut.. 6 423 786 ki mit vál. utalv., 6 427 836 textil Ut., 6 431 460 Utalv., 6 444 031 konyhafelsz. ut., 6 462 450 textil ut., 6 479 355 ki mit vál. ut., 6 479 443 tetőtől talpig utalv., 6 485 085 Utalv., 6 487 455 UtaiV., 6 489 298 tetőtől talpig utalvány, 6 495 240 sztereó rádió, sztereó magnó cs utalv., 6 499 194 utasv., 51 885 989 ki mit vál. utalvány, 51 889 654 ut., 51 893 770 utalvány, 51 901160 konyhafelsz. utalv., 51 911 748 sztereó rádió, sztereó magnetofon és ut., 51 913 280 konyhafelsz. ut.. 51 915 534 színes tv, 51 949 239 textil ut.. 51 987 440 ut., 5! 095 049 konyhafelsz. ut., 52 269 913 konyha fel«/. utalvány. 52 272 632 111.. 55 819 481 ki mit vál. Ut., 55 840 685 ut. A nyc rlos szelvényeket 1575. december 20-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, • az OTP-fiókok, vagy a posla útján a Sportfo­gadási és Lottó Igazgatósághoz (1875 Budapest, V., Münnich Fe­renc ű. 15.) eljuttatni. A g.y őrsi ista közvetlenül a sorsolás után készült, az eset­leges hibákért felelősséget nem vállalunk. Nagy érdeklődés előzi meg a szovjet fővárosban a Leg­felsőbb Tanács téli üléssza­kának megnyitását. A vára­kozás oka: a szovjet parla­ment .másfél ezer képviselője a kedden kezdődő ülésszakon fogadja el a tizedik ötéves terv első évének terv- és költségveté'' javaslatát. A javaslatokat Nyikolaj Bajba- | kov miniszterelnök-helyettes az Állami Tervbizottság elnö­ke, illetve Vas/.ilij Garbuzov pénzügyminiszter \ terjeszti elő. rr^^Hw-rmrír immn iwm mmmtrimmmi r A hazai rádiózás megin­dulásának 50. évfordulóján a Rádió elnöksége hétfőn es­te ünnepséget rendezett a Zeneakadémia nagytermé­ben. Az ünnepségen megje­lent Aczél György, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, Benke Valéria, a Társa­dalmi Szemle főszerkesztő­je, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, a párt-, az állami és a társadalmi szervek több képviselője. Aczél György köszöntötte a szocialista rádiózás fej­lesztésében kitűnt rádióso­kat, postásokat. Az ünnep­ségen felszólalt J. Orlov, a ’Szovjetunió Televízió és Rá­dió Bizottságának elnökhe­lyettese és Rudolf Singer, az NDK Állami Rádió Bi­zottság elnöke is. I marnrngmammmmmmmummmammmmmm A SZOT elnöksége hétfőn megtartotta a magyar szak- szervezetek dec. 0-án kez­dődő XXIII. kongresszusa előt­ti utolsó ülését, amelyen meg- iclent Karakas László mun­kaügyi miniszter és dr. Mar­hája Imre igazságügy-minisz­tériumi államtitkár is. Az elnökség Herczeg Károly szóbeli kiegészítője than megvitatta és jóváhagyta a szakszervezeti .jogsegélyszol - gálát tapasztalatait össze­foglaló jelentést, valamint a kongresszusi és felszabadu­lási munka verseny értékelé­séről és elismerési rendísze­réről készült előterjesztést. f i i I i i i i i i » i i L A magyar romantika és reformkor költészetének legkiemelkedőbb egyénisége, Vörösmarty Mihály születésének 175. évfordulója tiszteletére hétfőn emlékünnepséget rendeztek Kapolnásnyéken és Székes­fehérvárott. Kápolnásnyéken, a Vörösmarty-emlékház­ban a helyi és a járási állami és társadalmi szervek képviselői megkoszorúzták a Szóiat költőjének mell­szobrát, majd az ünnepség résztvevői megtekintették azt az időszaki kiállítást, amelyet Vörösmarty kortár­sának, Orlay-Pelrich Somának Szép Honi:a-sorozatából rendezett a székesfehérvári István Király Múzeum. Ezt követően Székesfehérvárott, a Vörösmarty téren országos koszorúzást ünnepségen rótták le kegyeletüket a költő szobránál az országos állami cs társadalmi szervek képviselői. . Versmondók versenye A Vörösmarty Művelődési Ház adott otthont tegnap a KISZ városi ős a MÄV KISZ-bizottsága közös ren­dezésében .megtartott Miskolc 1944—1975 felszabadulási versmondóversenyhek. A 37 résztvevő versenyzőnek négy kötelező versből egyet, va­lamint egy szabadon válasz­tott verset kellett előadni. A döntőbe jutott 12 versmondó közül az 1—5. helyezett ke­rült díjazásra: 1. Koncz Ká­roly György (Cemantijjari Gépjavító), 2. Göncz Mária (Miskolci Vendéglátóipari Vállalat). .7. Viszlay Béláná (MÁV KISZ-bizoüság), 4. Broda Józsefné (LKM KISZ- bizottság), 5. Csanyáné Deb­receni Agnes (Borsod me­gyei Tejipari Vállalat). Goráid Ford Pekingben Gerald Ford amerikai el­nök hétfőn Pekingbe érke­zett. A négynapos munka- látogatás nyitányán a ven­déget Teng I-Isziao-ping mi­niszterelnök-helyettes fogad­ta, némiképp „lefokozott” külsőségek között, minthogy a két országnak nincs diplo­máciai kapcsolata. Hiányoztak a repülőtérről az ünneplő pekingiek, a tán­coló iskoláslányok és a ven­dégek előtt tisztelgő felira­tok. Csupán a himnuszokat játszó katonazenekar és a díszszázad volt jelen. Ugyan­ennek a koncepciónak a je­gyében a hétfői kínai lapok egyetlen szóval sem említet­ték, hogy ki érkezik délután Pekingbe, hiányzott termét- szelesen a minden hivatalo­san idelátogató államfőnek kijáró ünnepi Zsenmin Zsta- po-vezércikk is. Ford, akit Pekingbe elkí­sért Henry Kissinger kül­ügyminiszter is, a repülőtér­ről a kínai kormány vendég­házába hajtatott. Az eszmecserék fő célja — / Ford környezetének óvatos fogalmazásában — az 1972 óta elért eredmények meg­erősítése. , Gerald Ford, az Egyesült Államok elnöke Pekingbe érkezett. Képünkön: a repülőtéren Teng Iisziao-ping kínai miniszler- clnök-hclycUcs üdvözli Ford ot és feleségét. 75 éves az Erzsébet kérkáz KARÁCSONY ... ERTEKES SZÉP AJÁNDÉKRA GONDOL? boltjaiban található, ízléses népművészeti tárgyak sokaságából! NÉPI FAFARAGÁSOK, / HÍMZÉSEK, SZŐTTESEK. SZŐNYEGEK, GYERMEK- ES RAKITSRUHAK nagy választékát kínáljuk, KERESSE FEL BOLTJAINKAT! NÉPMŰVÉSZÉT! ÉS HÁZIIPARI VÁLLALAT Válasszon a Tájékoztatás a iPdíÉÉs elleni tásÉól A három oltásból álló gyer­mekbénulás elleni oltássoro^át első oltására 1975. december 1— 6-ig kerül sor. Oltásra kerülnek azok a gyer­mekek. akik 1972. október 1. 1975. szeptember 30. napja kö­zötti időben születtek. , Az oltandók hozzátartozóit az oltókörök az oltás helyéről és idejéről külön meghívó útján értesítik, és a védőnők útján is tájékoztatják. Az oltást Sabin-cseppcknek teában, szájon át történő be­adásával végzik, ezért a szülök, illetve hozzátartozók kávéskana­lat vigyenek magukkal. Amennyiben a kötelező oltás­ra kijelölt korú gyermekek hoz­zátartozói átköltözés vagy egyéb ok miatt az oltási értesítést nem kapnák meg, úgy a lakás sze­rint illetékes gyermekkörzeti rendelőben kapnak tájékoztatást. Miskolc in. Városi Állami Közegészségügyi-.iá rván.vügv! Felügyelőség Miskolc lakossága a század- fordulóra rohamosan növe­kedett. A város vezetése és az egészségügyi szakemberek hosszú „hadjáratot” folytat­tak egy nagyon szükségessé vált új kórház felépítése ügyében. Elhelyezésére két hely volt kijelölve: — a Szentpéteri kapu, valamint a Gordon utca és a Népkert melletti tér. 1898-ban hely­színi szemlét tartottak, s megállapították: egyik sem alkalmas az építkezésre. Ta­láltak viszont egy területet a Csabai kapuban, a Vörös Rák vendéglő közelében, amely viszonyai miatt meg­felelőnek bizonyult. A telek megvásárlása után megala­kult az építészeti bizottság. 1899. májusának első napjai­ban megkezdték az alapok lerakását, s még a tél beáll­ta előtt tető alá is hozták a kórházat. ★ Egy év kellett az új kór­ház teljes berendezéséhez. Végül 75 évvel ezeiplt, 1900. december 2-án Erzsébet kór­ház néven sor kerüli az ava­tásra. Az épületek — pavi­lon-rendszer szerint — a lej­tős telken négy vízszintes síkban álltak. Érdemes idéz­ni az egykori elhelyezkedési leírást: „az országúitól 25 méterre van az egyemeletes igazgatósáéi főépület, ettől jobbra és balra fedett kapu­zattal összeköttetésben kél földszintes melléképület. A telek középső része felé van az egyemeletes belgyógyásza­ti, s a földszintes sebészeti pavilon, egymással szemközti homlokzattal. A két épület­től beljebb a gazdasági pa­vilon, melytől északra a sza­badon á' lő hatalmas halottas­ház és délkelet felé magas falkerítéssel ellátott udvar­ral bíró elmebeteg osztály épülete nyert elhelyezést.. Az új kórházba a lehető legmodernebb berendezése­ket építették be. Külön víz­vezeték szolgáltatta a vizet egy nagy kútból. villanymo­toros szivattyú segítségével. Szennyvízcsatornák is épül­tek, a világítást pedig 5—10 —Ki gyertyafény ü izzólám­pák szolgáltatták. ★ December 2-án Guiltier Gyula államtitkár adta át az új intézményt. Az ünnepsé­get a kórház egyik nagyter­mében rendezték, egyszerű és szerény kereteik között, ahol deli fél 12-kor dr. Tar- nay Gyula alispán mondott díszbeszédet, majd bemutat­ta az igazgató főorvost, dr. Singer Henriket, valamint az orvosokat és az egészségügyi személyzetet az államtitkár­nak. ★ 75 évve] ezelőtt a megye- székhely új kórházzal bővült. Az avatási ünnepség után, a délutáni órákban az orvosok és a személyzet munkához láttak. S dolgoznak azóta is az épületekben. Modernebb berendezésekkel, bővebb tu­dással. A város lakosságának egészségét szolgálva. (vásárhelyi) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom