Észak-Magyarország, 1975. december (31. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

Mai szárakból iitmitiiimmmimiimiiH menyek <2. oldal) Kereselek (3. oldal) a képernyő előtt (4. oldal) Sport (5„ 1. oldal/ XXXI. évfolyam, 282. szám Ara: 80 fillér Kedd, 1975. december 2. Hírösszefoglalás: KISZ-delegáció tárgyal Helsinkiben • Jobboldali támadás a PKP-ellen • Hűvösen fogadták Fordot Pekingben • A BT állást foglalt a PFSZ meghívása mellett ® Ma ül össze a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa ® Tanácsko­zott a SZOT elnöksége ® Letartóztatások Franciaországban ® EGK-csúcs Rómában ® ülést tartott az SZKP KB. Helsinkiben vasárnap megalakult az új nem­zeti „szüksegkormány”, amelynek öt pártja a 200 tagú parlamentben 150 képviselő támoga­tására számíthat. Képünkön a miniszterelnök és a külügyminiszter. Matti Midiimen és Ka- lcvi Sorsa. Eenáris ülése A Biztonsági Tanács határozata A Biztonsági Tanács va- eáraup éjjel 13 egybehangzó szavazattal ellenszavazat nél­kül, újabb hat hónapra, 1976. május 30-ig meghosz- Bzabbította a Golun-fennsíkon állomásozó, csapatszétválasz­tást ellenőrző ENSZ-megl'i- gyelő erők mandátumát. Ez­után a tanács tagjainak többsége közös nyilatkozat­ban 1'ogiLalt állást amellett, hogy a Biztonsági Tanács 1976. januári közel-keleti vi­tájára a világszervezet hívja meg ,a Palesztinái Felszaba- dítási Szervezetet. A sziriai —izraeli szektorban állomá­sozó ENSZ-erők megbízatá­sa november 30-án éjfélkor járt le. A határozati javaslat meg­szavazása után Jakov Malik, a Szovjetunió állandó LNSZ- képviselője, a Bitonsági Ta­nács november havi elnöke nyilatkozatot olvasott fel, amely hangsúlyozza: a ta­nács tagjainak többsége tu­domásul veszi, hogy a tes­tület 197(1. január 12-én kez­dődő közel-keleti vitájára meghívják a Palesztinái Felszabadilási Szervezetet. Lisszaboni i elemes Lisszaboni értesülések sze­rint a portugál fegyveres erők reakciós parancsnoki körei javasolták a forradal­mi tanács elnevezésű hatal­mi szervnek, foglalkozzék a Portugál Kommunista Párt háttérbe szorításának gon­dolatával. A fegyveres erők vezérkari főnöksége vasárnap este köz­zétett nyilatkozatában beje­lentette, hogy nagy arányú műveletet hajtottak végre a november 25-e előtt „bizo­nyos politikai szervezetek és magánszemélyek” birtokába keltűit fegyverek felkutatá­sára, visszaszerzésére.E fegy­verek egy részét — a közle­mény szerint — már sike­rült. begyűjteni, és a vezér­kari főnökség arra számit, hogy mennyiségük rövid időn belül tekintélyes lesz. 5' KUl- ^ VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! h MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA A Miskolci Pamutfonoda neveltje — Molnár Mária cs Tóth Éva —,' a PP nyújtóról a teli csöveket szedik le. Moszkvában hétfőn plená­ris ülést tartott a Szovjet­unió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. A rész­vevők meghallgatták Lconyid Brezsnyevnelc, az SZKP KB főtitkárának beszámolóját az SZKP soron következő, XXV. kongresszusával kapcsolatos kérdésekről. A plénum ezen kívül meghallgatta Nyikolaj Bajbakovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökhe­lyettesének, az Állami Terv- bizottság elnökének a Szov­jetunió 1975. évi népgazda­ságfejlesztési tervéről, vala­mint Vaszilij Garbuzov pénzügyminiszternek a Szov­jetunió 1976. évi költségve­téséről szóló beszámolóját. A plénum jóváhagyta a Szovjetunió 1976. évi nép­gazdaságfejlesztési tervének, valamint állami költségveté­sének tervezetét, s mindkét dokumentumot a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának soron következő, december 2-án megnyíló ülésszaka elé utalta megvizsgálásra. Az SZKP KB plénuma Leonyid Brezsnyev beszá­molója alapján a következő­képpen határozta meg az SZKP XXV. kongresszusá­nak napirendjét: Az SZKP Központi Bizott­ságának beszámolója és a párt soron következő bel- és külpolitikai feladatai — elő­adó Lconyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára; az SZKP Központi Revíziós Bi­zottságának beszámolója — előadó Gennagyij Szizov, a Központi Revíziós Bizottság elnöke; a Szovjetunió nép­gazdasága fejlesztésének alapvető irányvonalai az 1976—1980-as évekre — elő­Or. Maróthy László Helsinkiben A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának küldöttsége, amelyet dr. Maróthy László, az MSZMP KB tagja, a KISZ KB első titkára vezet, vasárnap megérkezett Hel­sinkibe. A küldöttség fogadására a repülőtéren megjelent A. L. Hyvoenen, a Finn Kommu­nista Párt Politikai Bizott­ságának tagja, a magyar de­legációt vendégül látó két ifjúsági szervezet — a Finn Demokratikus Ifjúsági Szö­vetség és a Központi Szociál­demokrata Ifjúsági Szövet­ség — vezetői, élükön P. Saarnio és P. Sarkkinen el­nökökkel. Jelen volt a. fo­gadtatáson Rónai Rudolf, helsinki magyar nagykövet is. A Finnországban tartózko­dó magyar ifjúsági küldött­ség hétfőn Helsinkiben ta­lálkozott a Finn Kommu­nista Párt vezetőivel. A ma­gyar delegációt a párt szék­házában fogadta Aarne Saa­rinen, az FKP elnöke és Aarvo Salto az FKP főtit­kára. A szívélyes elvtársi légkörben lezajlott; találko­zón a delegáció tájékoztatót kapott az aktuális finn bel­politikai helyzetről. adó Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke; a párt köz­ponti szerveinek megválasz­tása. A plénum megállapította a kongresszusi képviselet normáját: ezek szerint az SZKP XXV. kongresszusán minden 3000 párttagot egy küldött képvisel. A küldötte­ket á párt szervezeti szabály­zatának megfelelően titkos szavazással választják meg a területi és körzeti pártkon­ferenciákon, valamint a szö­vetséges köztársaságok kom­munista pártjainak lrongresz- szusain. Az Ukrán, Belorusz, Ü/.bég és Kazalt Kommunista Pártok képviselőit területi pártkonferenciákon jelölik ki. A szovjet hadsereg, a ha­diflotta, a belső és határ­menti csapatok pártszerve­zetei kongresszusi küldöttei­ket a megfelelő területi pártszervezetekkel együtt a területi és körzeti pártkon­ferenciákon, valamint a szö­vetséges köztársaságok kom­munista pártjainak kongresz- szusain választják meg. A szovjet hadsereg és a hadiflotta országhatáron kí­vül állomásozó egységeinek pártszervezetei kongresszusi képviselőiket a megfelelő magasabb katonai egységek pártkonferenciáin választják meg. Az SZKP Központi Bizott­ságának plenáris ülése Leo­nyid Brezsnyev beszédével zárult. Az év vége előtt Még valamennyien emléke­zünk arra, hogy az 197‘1-es árvíz milyen gondokat oko­zott és óriási erőfeszítést igényelt a Pamutfonóipari Vállalat miskolci gyárának minden dolgozójától. Sokan voltak azok is, akik más üze­mektől, vállalatoktól siettek segíteni, menteni az értékes gépeket és szivattyúzni a vi­zet az elöntött kábelalag- utakból. Az 1974. szeptemberében végrehajtott rekonstrukció a gyár termelésének, korábbi szűk kapacitásait feloldotta. Megteremtett® a hatékony, gazdaságos termelés- és üzemszervezés feltételeit. Ez év elejétől már minden gép, minden berendezés teljes ka­pacitással működött. A ter­melékenység, a termelés, a minőség és a gazdaságosság egyaránt, emelkedett, és túl­szárnyalta az előző idősza­kok eredményeit. Ennek hatására a vaüalat november 30-án teljesítette éves tervét. Így várhatóan a tervben szereplő 5378 tonná­nyi fonal helyett;, körülbelül 5800 tonnányi terméket állí­tanak elő. Ez 9,3 százalékos tervtúlteljesítést jelent. A közeljövőben befejezi a gyár a IV. ötéves tervét is, sok-sok ezer tonna fonalat adva a népgazdaságnak. A gyárban már az 1976-os évre is gondolnak. A terme­lékenységet mintegy 2 száza­lékkal kívánják növelni el­sősorban a létszámgazdálko­dás sokrétű feladatainak és az üzemszervezésnek javítá­sával. Ezt a célt szolgálta a szocialista brigádvezelölc no­vember 25-i tanácskozása is. Itt az üzemi demokrácia le­hetőségeit kihasználva, a szocialista brigádvezetők olyan elhatározásra jutottak, hogy a kollektív érdekeset figyelembe véve feltárják a tartalékokat és törekszenek a hatékonyabb munkavég­zésre. Lényeges alkotó eleme en­nek az elhatározásnak az is, hogy szervezeti változást A KGST közlekedési ál­landó bizottsága december 1—6. között Budapesten tart­ja 50. ülését. A jubileumi ülést —, amelynek munkájában 9 tag­ország, valamint Jugoszlávia delegációja, a KGST titkár­ságának képviselője vesz részt — dr. Szekér Gyula, a Minisztertanács elnökhelyet­tese ünnepélyesen nyitotta meg hétfőn a Gellért-szálló- ban. hajtanak végre a brigádok felépítésében. Az eddigi kis létszámú brigádokat a bri­gádtagok megfelelő átcsopor­tosításával nagyobb létszá­múra növelik. Ez javítja az irányítást. Technikai, mű­szaki változások is várha­tók. Sor kerül egyes gép) berendezések rekonstrukció­jára, és a csomagolás mun­kájának gépesítésére, meg­könnyítésére. A széj) eredmények arra mulatnak, hogy összeforrott, jó kollektíva munkálkodik a hétköznapok munkasikerei­ért.. Ezeket a sikereket re­mélhetőleg tovább fokozza, a dolgozók szoriális ellátását javítja, a tervbe vett 300 fős leányszállás felépítése. En­nek tervezési munkái már folynál: és az épület korsze­rű, kényelmes ellátást nyújt majd a gyár dolgozóinak. A bizottság érdemi mun­kája az első plenáris ülésen a napirend meghatározásával kezdődött, majd két jelentős összefüggő témával foglalko­zott az ülés. Megvitatták a KGST tagállamok nemzetkö­zi autópálya-hálózatának ki­alakítására készített javasla­tot, s a tagállamok nemzet­közi főútvonal-hálózatának komplex fejlesztésével és re­konstrukciója vili kapcsolatos együttműködés teendőit. KGST-értekezlet ik ötéves tervét A Beton- és Vasbetonipari Művek Miskolci Gyára de­cember elejére teljesítette negyedik ötéves tervének elő­írásait. A három telephelyen: Miskolcon, Kazincbarcikán és Bodrogkeresztúrban levő gyár a tervidőszakban 977 millió forint értékű külön­böző terméket állított elő. Az ötéves terv előírásain ki­vid a vállalat előreláthatóan az éves tervét is néhány na­pon belül teljesíti. A Beton- és Vasbetonipari Müvek Miskolci Gyárának dolgozói a negyedik ötéves terv időszakában kiemelked munkasikereket értek el. 1971 - töl négy ízben nyerték el a „Kiváló gyár” elmet, 1975-ben pedig megnyerték az országos munkavédelmi vetélkedőt. A gyár termékei a megye halárain kívül is ismertek. A miskolci gyárból sok száz tonna falazati anyag, kistetö héjazat! elem. útépítési elem. födémbélés, különböző be­toncsövek és mozaiklapok kerülnek ki. A negyedik ötéves terv előírásainak egy hónappal a határidő előtt való befejezé­se egyúttal lehetővé teszi, hogy az év hátralevő részé­ben a Beton- és Vasbeton- ipari Művek Miskolci Gyárá­nál: 31 szocialista brigádja a kongresszusi munkává senyt tovább folytatva december 31-ig, terven felül több mint 20 millió forint értékel állít­son elő. Ezzel az eredméRy- nyel a vállalat történetében egy ötéves időszak alatt1 eisn- ízben érik majd el. a/ egy- milliárd forintos termelési értéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom