Észak-Magyarország, 1975. október (31. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-06 / 234. szám

ESZAfC-MÄGYARORSZAG 8 1975. old. 5., vasömap I *r F E JTÖÜO 1 sz 2 3 4 5 6 7 I8 9 10 11 m 12 13 u 75 17 JÉ 18 19 20 21 u H 23 24 1 25 26 27 gr 29 30 31 32 Éli 33 34 35 36 M 37 38 39 % 40 41 42 43 Ü 44 45 46 47 48 49 50 51 52 m 53 54 L 55 56 57 58 59 60 , L — 61 62 63 64 |pl 65 66 ■ I l 67 68 I 69 ü 70 71 L — J 72 Október Mottó: Juhász Gyula: Ok­tóber című verséből idé­zünk a vízszintes 1., füg­gőleges 1.. vízszintes 22., függőleges 27. sorokban. VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: Z, N). 14. Ba­ranya megyei kis község. 15. Ne­ves festőnk (ülés Aladár). 16. Tiltószó. 17. Kínai hosszmér- tók. 12. Hátsó része! 20. Méreg is, gyógyszer is. 22. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: K. T). 25. A lendület. 23. István a szláv nyelvekben. 29. A szorga­lom példaképe. .31J Aktív mun­katárs. 33. Kilátás] nézet fran­ciául (VUE). :h. Zamat. .35. El­avult köszönési forma. 38. Kel­tés mássalhangzó. 37. Afrikai nagy folyó. 39. Kisch, neves új­ságíró-riporter egyik utóneve. 40. Zavarosan. értelmetlenül. 4-2. Miskolc hegye. 43. Fordítva túr­ja a földet. 4*1. öl. 45. Török— tatár eredetű lovas nomád nép volt. 46. Erdők, nyájak pásztor­istene a görög mitológiában. 47. Hollandiai foíyó. 50. Árpád-házi magyar király nevének, egyik része. 51. Fejér megyei község. 53. Igekötő. 54. Belül meleg! 56. Bizalmas sürgetés (idegenből át­veti). 58. Tolvajnyelv. 60. Más­salhangzó fon. 63. Teher. 65. Vá­ros Borneó északi részen (Sibu). 66. Értéke, ford. 67. Csak kö­zepe. 62. Kevés (két szó). 70. Bérűt, örömet sugárzó. 72. Min­denkinek van. FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt betűk: N, Ü. Ó). 2. Kergeti, hajtja. 3. Er­dő közepe. 4. Európai szabadke­reskedelmi szövetség eredeti névbetüi. 5. Szovjetunió távirati ügynöksége, nem fonetikusan írva. 6. Visszamondott! 7. Egy­más melletti magánhangzók. 2. Azonos betűk. 9. USA-allam. 10. Évről . . folyamatosan, rend­szeresen 11. Gyomos.i hulladé­kos. 12. Éhes. 13. Ki csíny ítőkép- ző. 19. Virág franciául. 21. ÉYM. 22. Veszprém folyója 23. /Kerek- szám. 24. Fordítva étkező. 26. Ingatlana. 27. Az idézet negye­dik sora (zárt betű: L). 30. Egészséges. 32. Nemzetközi Te­herkocsi szabályzat olasz neve- nek általános elfogadott rövidí­tése. 34. A vízsz. 51. alatti köz­ségbe való. 33. Akadály. 39. Éva idegen formája. 41. Rossz emberi tulajdonság. 42. Belgrad mellet­ti hegy. 43. Betegség. 45. Arany János verse. 46. Üde színfolt a városi kőrengetegben 48. Tüzel. 49. Sietve eltűnik. 52. Gépkocsi­szín. 55. Becézett női név. 57. Mértani elemeket alkotó művé­szeti irányzat, 59. ... neki. se­baj (két szó). 61. Középfok jele. 62. íróra jellemző. 64. Végtele­nül blamáló. 69. Nyomtatványo­kon az aláíró neve alatt látható rövidítés. 71. Fordított kötőszó. Beküldendő a vízszintes 1., függőleges 1., vízszintes 22., füg­gőleges 27. számú sorok megfej­tése október 9-ig. Kérjük olva­sóinkat, hogy megfejtéseiket le­velezőlapon juttassák el szer­kesztőségünkhöz. A hibátlanul megfejtők között könyveket sor­solunk ki. A rejtvényben az o, ó, ö, ő, illetőleg az u, ú között nem teszünk különbséget. Az elmúlt vasárnapi számban közölt rejtvény helyes megfejtése; Fut Becs felé Jellasics, a gyáva, A népfelkelőkkel, A pákozdi csata. Könyvet nyertek: Fedor Jó- zsefné. 3432 Ernőd, Hegy üt 14. sz.; Juhász Sándorné 3533 Mis­kolc, Bolyai Farkas u. 8. sz.; Sánta Sándorné 3530 Miskolc, I. Petőfi u. 23. Gyermekkórház, A könyveket postán küldjük el. Bélyeggyűjtés Az Évfordulók—események 1975” elnevezésű bélyegsorozat keretein belül a tanácsok meg­alakulásának 25. évfordulójáról megemlékező , kétféle 1 forintos bélyeget hozott forgalomba a Magyar Posta, október 1-én. A Pénzjegynyomdában készültek a bélyegek négyszínű ofszetnyo- mássál Zombory Éva és Vertei József grafikusművészek tervei alapján. Alaprajzuk közös, csu­pán az ábrázolt kép változik címletenként. Az egyik bélyeg (tervezője Zombory Éva), Ma­gyarország államigazgatási tér­képét a megyékkel, Budapesttel és a megyei jögú városokkal áb­rázolja A térkép felett az or­szág címere látható. A másik bélyeg, (tervezője Vertei József) a szavazást ábrázolja. A bélyeg felső részén ,,TANÁCSOK A LA­KOSSÁGÉRT” felirat, alatta 1950 —1975 évszámok, valamint az or­szág címere látható. ★ A közelmúltban ünnepelte fenn­állásának 10. évfordulóját a M ABEOS Z Észak-magyarországi Területi Irodája, mely az or­szágban elsőként kezdte meg működését Miskolcon. Az ünnep­ségen részt vett dr. Soós László, a MARÉ OS'Z főtitkára, Fazekas Jánosné párttitkár, Grubícs Ist­vánná személyzeti vezető és Fi- lyó Mihály, a Filatéliai Szemle szerkesztője. A szövetség főtit­kára ünnepi megemlékezésében kitért a tíz évvel ez előtti de­centralizáció szükségességére és mérlegelte az elért eredménye­ket. Kiemelte, hogy a miskolci iroda mindig a legjobbak közé tartozott, s eredményeikre or­szágosan is büszkék Ezt köve­tően jutalmakat adott át az Iro­da azon dolgozóinak, akik kez­dettől fogva odaadóan harcoltak, dolgoztak a szövetség eredmé­nyeiért. ! Az irodával egyidejűleg kezdte meg működését a MABÉOSZ Észak-magyarországi Területi Bizottsága. A bizottság tagjai társadalmi munkájukkal igye­keznek elősegíteni Borsod, He­ves és Nógrád megyékben a íi- latolista eszmék elmélyülését. Az ünnepség keretei között adta át a MABÉOSZ főtitkára dr. Fö­veny ess.y Józsefnek — a területi bizottság titkárának — a MA­BÉOSZ kitüntető jelvény arany fokozatát áz elmúlt egy évtize­des fáradhatatlan tevékenységé­nek elismerése jeléül. Varró Gyula. A DIÓSGYŐRI GÉPGYÁR ‘ „Sebesvizi” üdülőjébe AZONNALI BELÉPÉSSEL foJszol^áló-. takarítószemélyzetet, vaJ amint szakácsnőt KERES. Csekély térítés ellenében a teljes ellátás biztosított, Jelentkezés: naponta a vállalat munkaerő-gazdálkodási csoportjánál személyesen, vagy telefonon: 14-131/10-52-es mellék. —■ ■ ............. ............—--------- * I M űsorok — programok Piáié . VASÁRNAP KOSSUTH RADIO 8.21: A pereputtyi kisinas. Me­sejáték. — 9.iü: Szivárvány. — 10.30; Vasárnapi koktél. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.14: Lqhár-operettdalok. — 13.30: Koz­mosz. — 13.50: A zongoramű­vészet első aranykora. — 15.08: Művészlemezek. — 16.00: Szín­házi magazin. — 17.05: Daloló, muzsikáló tájak. — 17.45: Világ- líra. — 18.00: Üj lemezeinkből. — 18.44: Házy Erzsébet énekel. — 19.15: Közvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból. — 20.51: Fa­ragó Laura énekel. — 21.14: A zene nem ismer határokat. . . — 22.20: Musicalekből. — 23.00: Dzsesszfelvételekböl. — o.io: K6- rusmuzsika. PETŐFI RADIO 8.00: Az MRT gyermekkórusa énekel. — 8.32: Boildiéu: A bag­dadi kalifa — nyitány. — 9.10: A ,,Nyitnikék” postája. — 9.40: Bach-í el vételek. — 11.09: Verdi operáiból. / — 12.02: Wilhelm Furtwängler vezényli a Berlini Filharmonikus Zenekart. —13.14: Rádiójáték gyermekeknek. — 14.00: Táskarádió. — 15.00: A kilencedik aranyérem. — 15.35: Sárdy János felvételeiből. — 16.05: Madaras Gábor népdalo­kat énekel. —■ 17.10: Ariadne Naxos szigetén. — 18.10: Lát­tuk, hallottuk... — 18.30: Cher­bourg! esernyők. — 18.45: Nép­szerű zenekari muzsika. — 19.20: Nóták. — 20.15: A Generál és a Non Stop együttes hangver­senye. — 21.18: Dvorzsák: Ru- szalka. Háromfclvonásos opera. 3. MŰSOR 8.09: Zenekari muzsika. — 10.00: Üj zénei Üjság. — 10.35: Chopin zongorámüveiből. —10.55: ördögfiak. i. rész. — 12.10: Ko« dály-kórusmüvek. — 12.41: Jó­zsef és az elbűvölő álomkabat. Részletek Weber musicaljéből. — 13.14: Kis magyar néprajz. — 13.19: Leonard Bernstein vezé­nyel. — 15.00: Rendezte: Csajági János. — 16.07: Aprópénz. Jegy­zet. — 16.22: Pucciról: Tosca. — 16.51: Mahler: Dal a Földről. — szimfónia. — 10.05: Csak fiata­loknak! — 19.05: A magyar va­lóság versei. — 19.20: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kamarakórusa énekel, vezényel: Doráti Antal. — 19.35: Kapcsol­juk a Zeneakadémia nagyter­mét,. — Közben: kb.: 20.25: Dá­tumvonal. — Kb. 20.45: A hang­versenyközvetítés folytatása. — Kb. 21.35: Chris Barber együt­tese játszik. — 22.14: Schubert- müvek. HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 8.25: Népdajok. — 10.30: Zene­kari muzsika. — Közben: 11.00; Gyüjtögetők. Riport, — 11.15: A zenekari muzsika folytatása. — 11.38; Illés Béla müvei. — 12.35: Tánczenei koktél. — 13.20: Vá­laszolunk hallgatóinknak. — 13.35: Mezők, falvak éneke. — 14.00: Ezeregy délután. — 14.30: Tamássy Zdenkó dalaiból. — 14.41: Liszt: Magyar történelmi arcképek — részlet. — 15.10: Édes anyanyelvűnk. — 15.15: 48- as dalok. — 15.28: ,,A föld alól . . ” Emlékezés az aradi vér­tanúkra. — 16.05: Rádióiskola. — 16.35: Balogh Albert népi zene­kara játszik. — 17.05; Van új a nap alatt. — 17.20: Látogatás a Lipcsei Gewandhaus Zenekar­nál. — 18.25: Új könyvek. — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: Bu­dapesti művészeti hetek. — 20.21: Benjamino Gigli énekel. — 20.47: Az Állami Népi Együttes felvé­teleiből. — 21.30: Mikrolánc. <— 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Hangversenyközvetítés. — 23.47; Mikes Éva énekel, — 0.10: Éji zene. PETŐFI RADIO 8.05: Körmendi Vilmos szerze­ményeiből. — 8.33: Haydn: G-dúr szimfónia. No. 54. — 9.00: Klasz- szikus operettekből. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 12.00: Nóták. — 12.33: Operakórusok. — 13.00: Francia muzsika. — 13.33: Madrigálok. — 14.00: Ket­tőtől ötig... — 17.00: Az Ifjúsá­gi Rádió órája. — 18.00: A ludat világa. I. — 18.33: Népdalok, néptáncok. — 19.30: örökzöld dallamok. — 20.10: A ..hordóla­kó” Diogenész. — 20.33: Senki többet? Harmadszor! — 21.50: Lakatos Ferenc népi zenekara játszik. — 22.30: Derűre is derű. — 23.00: János vitéz. 3. MŰSOR 14.05: Adriana Lccouvreur. Ope­rarészletek. — 15.00*. Kamaraze­ne. — J6.03; Zenekari muzsika. — 17.18: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban. — 17.33: Századunk kórusaiból. — 18.03: Zsebrádíószinház. — 18.21: Mo­zart fúvós kamarazenéjéből. — 18.50: * Huszonöt perc beat. — 19.15: Iskolarádió. — 19.33: Kap­csoljuk a Zeneakadémia nagy­termét. — Közben: kb. 20.20: Tü­csökzene. — Kb. 20.40: A hang- verseny köz vetítés folytatása. — Kb. 21.30: Dzsesszfelvételekböl. — 22.00: A hét zeneműve. — 22.30: A bibliás ember. Opera- részletek. A MAGYAR RADIO miskolci stúdiójának műsorából (a 189 m-es hullámhosszon, 18.00—19.00 óráig) VASÁRNAP 18.00: Műsorismertetés, hírek, tudó­sítások 18.05: Itiportcrnapló: a miskolci stúdió vasárnapi zenés ma­gazinja. Szerkeszti: Tréba Gyula 18.52: A sportrovat; jelenti.... HÉTIÖ (17.00—18.30 óráig) 17.00: Műsorismertetés, hírek * 17.05: Képek községeinkből — Nagy István riportmüsora Vizsolyi beszélgetés . .. 17.15: Népballadák 17.25: Napjaink kérdései — jegyzet 17.32: Megyei sporteredmények 17.40: Slágerkoktél 18.00: Borsodi tükör — a stúdió krónikaműsora 18.15: Szórakoztató zene 18.25: Hírösszefoglaló, időjárasje- lentés, műsorismertetés lelefízii —----­x r*SARNAP BUDAPEST 8.18: Felsőfokú matematika. — 9.00: Sprechen Sic deutsch? — 9.25: People You Meet. — 9.40: Nagy művészek kis gyerekeknek gitároznak. — 9.55: Foxi Maxi kalandjai (ism.). — 10.20:’ Ki játszik ilyet? — 10.40: Motor­egér. I. rész (ism.). — 11.00: Ta­tabányai Bányász—Debreceni Dó­zsa bajn. férfi kézilabda-mérk. — 13.58: Kérem a következőt! — 13.55: Gazdaság és történe­lem. — 14.30: Csempészek. Mb. dán. bűnügyi film.' V. — 15.15: Magyarország—NSZK férfi tor­naverseny. szabadon választott gyakorlatok. — 16.25: Reklám. — 16.30: Delta. — 16.55: Magyaror­szág 1849. — 17.25: Műsorainkat ajánljuk! — 17.50: Reklám. — 17.55: Korhatár nélkül, ni. — 18.35: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. — 18.40- Esti mese.* — lfl.00: A Hét. — 20.00: Hírek. — 20.05: Cigányzene. — 20.30: Azok n különböző arcok. Mb. szovjet film (színes). — 21.45: Sporthí­rek. — 21.55: Budapesti művé­szeti hetek. — 22.35: Hírek. POZSONY 8.10: Tv-híradő. — 9.00: Gyer­mekműsor. — 10.00: A bűnügyi nyomozó. Szovjet film. — 11.35: A sportka húzása. — 11.45: Me­zőgazdasági magazin. — 12.10 í Hangverseny Bratislavábói. — 12.55. Sportdélután. — *15.40: Egy hét a képernyőn. — 16.10: Hí­rek. — 16.25: Ezüstszál. Cseh film. — 17.50: Tíz lépcsőfok az aranyhoz. — 18.45: Estj mese. — 19.00: Tv-híradó. — 19.25: Nap­jaink krónikája, — 19.45: Sport- eredlnények. — 19.50: Költészet. — 20.00: A vadon az oroszlá­noké. — 21.50: Tehetségek zöld­ben. — 22.15: Hírek a holnapi sajtóból. — 22.50: Sporthírek. HÉTFŐ BUDAPEST 16.48: Hírék. — 16.55: Labda­rúgó ^Szuper Kupa. Kijevi Dina­mó—Bayern München mérkőzés közvetítése KilevbőJ. A szünet­ben; reklámmüsor. — 18.50: Hí­rek. Múl. __________ V ASÁRNAP BÉKE GYÉMÁNT LADY Szí. amerikai film Felemelt helyár! Kezdés: X. 4, hn. 6 és 8 óra­kor Matiné; NEMO KAPITÁNY ÉS A VlZ ALATTI VÁROS Mb. szí. angol film Kezdés: n. 10 és n. 12 ma­kor Kossuth ni;. GYÉMÁNT LADY Szí. amerikai film Felemelt helyár! Kezdés: f. 9, í. H és f. 1 óra­kor DU. SIVATAGBAN, ŐSERDŐBEN 1—IT. Mb. szí. lengyel film Dupla helyár! Kezdés: f. 8 órakor SZABOTÁZS A FÖLD ALATT Szí. jugoszláv film Kezdés: f. 7 órakor HEVESY IVAN FILMKLUB VÁRAKOZÓK Szí. rrjagyar film Kezdé£: í. 5 órakor A VÖRÖS BERKENYE Lengyel film (A magyar—lengyel filmhét keretében) Kezdés: f. 7 órakor MESE-MOZI PETI KALANDJAI Szí. magyar mesefilm-soro­zat Kezdés: de. 10 órakor FAKLYA EGY KIRÁLYI ALOM Mb. szí. amerikai film Kezdés: f. 5 és f. 7 órakor Matiné: ELZA KÖLYKEI Mb. szí. amerikai film Kezdés: f. 10 és f. 12 órakor PETŐFI CSAPDA Szí. román film Kezdés: f. 5 és f. 7 órakor Matiné: AZ ÖRÖK FIATALSÁG BIRODALMA Mb. szí. román film Kezdés: de. io órakor SZIKRA JÖJJÖN EL EGY KÁVÉRA HOZZÁNK! Szí. olasz film 18 éven felülieknek! Felemelt helyér! Kezdés: 5 és 7 órakor Matiné: VERONIKA VISSZATÉR Mb. szí. román film Kezdés: de. 9 és 11 órakor . TAN^Sir-S JACK KAPITÁNY Mb. szí. szovjet film Kezdés: f. 3, f. 5 és i, 7 óra­kor Matiné; ANNA EZER NAPJA Mb. szí. angol filmdráma Másfél helyár! Kezdés: de. io órakor TAPOLCA-ADY UTÁNAM, GAZFICKÓK! Szí. NDK-film Kezdés: f. 8 órakor jFjr -A^r Tßg üTTÖROMOZI Matiné: (SAPAJEV Mb. szovjet film Kezdés: de. 10 orákor Kiállítás vasárnap Miskolci Galéria: Seres János! festőművész kiállítása. Nyitva délelőtt 10 órától este 6 óráig. Miskolci Képtár: A XX. szá­zad magyar festészete. Kondor Béla emlékkiállítás. Nyitva dél­előtt 10 órától este 6 óráig. Habán kerámia. Kiállítás a Herman Ottó Múzeumba:?. Nyit­va délelőtt 10. órától este 6 óráig. Debrcczeni Zoltán grafikusmű­vész kiállítása a tokaji múzeum­ban. Nyitva délelőtt 9 órától esté 6 óráig. Miskolci festők. Kiállítás a szerencsi művelődési központ­ban. Megtekinthető délelőtt 10 órától este 6 óráig. Matyóélet. Kiállítás a mezőkö­vesdi matyómúzeumban. Nyitva délelőtt 9 órától délután 5 óráig. Doniján József grafikai kiállí­tása a sárospataki galériában. Nyitva délelőtt 8 órától este 6 óráig. Országos egészségügyi i'olóki-! áliitas a Rónai Sándor Művelő- J dési Központban. Megtekinthető; délelőtt 10 órától este 6 ófáig. J Barezi Pál grafikusművész ki­állítása a prügyi művelődési ház- ; ban. Megtekinthető délelőtt 10 órától este 6 óráig. A diósgyőri vár története. > Megtekinthető délelőtt. 9 órától ; délután 5 óráig. Mezey Tamás fafaragóművész ? kiállítása a tokaji művelődési ; otthonban. Nyitva délután 2 óra- \ tói este 6 óráig. Lillafüredi Emlékház: Herman Oltó munkássága. Megtekinthető délelőtt io órától este 6 óráig. HÁMOR HEGYEN-VÖLG YÖN Szí. magyar film Kezdés: 6 órakor PERECES HOGYAN KELL EGY SZAMARAT ETETNI? NDK-film Kezdés: 6 órakor HÉTFŐ BÉKE GYÉMÁNT LADY Szí. amerikai film Felemelt helyár! Kezdés: f. 4, hn. 6 és 8 óra­kor KOSSUTH DK. GYÉMÁNT LADY Szí. amerikai film Felemelt helyár! Kezdés: f. 9, í. li és X. 1 órakor tatiezvénv ____ V ASÁRNAP Á görög kereskedők szerepe megyénkben — előadás a hejo- i keresztúri múzeumban, délelőtt ' 11 órakor. Kötörö-koktcl a miskolci Cár- ;< donyi Géza Művelődési Házban j délután 5 óraitor. Boldog nyárfalevél — a Dé­ryné Színház előadása Leninvá- rosban a művelődési központ­ban délután 2 órakor. Ifjúsági filmmatiné a Bariók í Béla Művelődési Központban délelőtt 10 órakor. HÉTFŐ DU. SIVATAGBAN, ŐSERDŐBEN I—II. Mb. .szí. lengyel film Dupla helyán! Kezdés: f. 3 órakor SZABOTÁZS A FÖLD ALATT Szí. jugoszláv film Kezdés: f. 7 órakor HEVESY IVAN FILMKLUB VÁRAKOZÓK Szí. magyar film Kezdés: f. 5 órakor KÖZJÁTÉK Lengyel film (A magyar—lengyel filmhét keretében) Kezdés: í. 7 órakor FÁKLYA HOGYAN KELL EGY SZAMARAT ETETNI? • Szí. NDK-film Kezdés: í. 4, f. 6 és f. 8 óra­kor PETŐFI ENYÉM, TIÉD — KIÉ? • Mb. szí. olasz—francia film Kezdés: í. 5 és f. 7 órakor SZIKRA JACK KAPITÁNY Mb. szí. szovjet film Kezdés: 3, 5 és 7 órakor TÁNCSICS SZERELMI BŰNTÉNY Szí. olasz film Kezdés: f. 3, f. 5 és f. 7 órakor TAPOLCA-ADY UTÁN AM. GAZFICKÓK! Szí. NDK-film Kezdés: f. 8 órakor IFJÚSÁGI ÉS ÜTTÖUŐMOZI APACSOK Mb. szí. NDK-film Kezdés: 4 órakor áldd meg az Állatokat ES A GYERMEKEKET! Mb. szí. amerikai film Kezdés: 6 órakor HÁMOR HEGYEN-VÖLG YÖN Szí. magyar film Kezdés: 6 órakor PERECES HOGYAN KELL EGY SZAMARAT ETETNI? NDK-film Kezdés: 6 órakor SZIRMA HEGYEN-VÖLGYÖN Szí. magyar film Kezdés: X. 7 órakor A pártkongresszus programja- ' nak megvalósítása — tanácsko­zás a aomsályi művelődési ház­ban. Népi kerámia Borsodban — előadás a szerencsi művelődési . központban este 6 órakor. Mexikó cs az új mexikói Nem­zeti Múzeum — előadás a mis­kolci Herman Ottó Múzeumban este 6 órakor. A görög kereskedők szerepe j Hegyalján — előadás a tokaji művelődési házban este G óra­kor. Színliáz 5, vasárnap Boccaccio Bérletszünet Délután 3 órakor Boccaccio Déryné bérlet Este 7 órakor 6, hétfő Hangverseny Este fél 8 órakor 7, kedd Őszinte részvétem Ibsen bérlet Este fél 8 órakor 8, szerda Őszinte részvétem Shakespeare bérlet Este 7 órakor 9, csütörtök Őszinte részvétem Schiller bérlet Este 7 órakor 10, péntek Őszinte részvétem Bérletszünet Este 7 órakor 11, szombat őszinte részvétem Petőfi ifjúsági bérlet Délután 3 órakor Őszinte részvétem Csiky bérlet Este 7 órakor 12, vasárnap őszinte részvétem Szigligeti bérlet Es‘e 7 órakor 13, hétlő Nines előadás 14, kedd Boccaccio Csortos es Egyetemi bérlet Este 7 órakor 15, szerda Boccaccio Lehár cs Egyetemi béliét Este 7 órakor 16, csütörtök őszinte részvétem Huszka és Egyetemi bérlet Este 7 órakor 1 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom