Észak-Magyarország, 1975. október (31. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

FZ. í KM Hatalmas tömegf elvonulást rendeztek Párizsban kommunisták és szocialisták a fasiszta Franco-rezsim által kivégezte­tett öt hazafi, valamint a szabadságért, az. emberi jogokért, a fasizmus ellen kiizdö minden spanyol iránti szolidaritás kifejezésére. A kép előterében (balról jobbra): Francois Mitterrand, a Francia Szocialista Párt főtitkára, Georges Mar­chais, a Francia Kommunista Párt ^([titkára, René Piquet, az FKP KB tagja; mögöttük Fernando Valera, a száműzetés­ben élő spanyolok kormányclnökc. Újabb terrorper kezdődik Spanyolországban. Képünkön Ignacio Perez Beotegui (szem­üveges) és Jósé Mugica Arrcgui, a baszk szeparatista mozgalom (az ETA) vezetői, akik ellen hamarosan terrorper kezdődik Púja Frigyes külügyminisz­ter kedden átadta a magyar kormány ajándékát az ENSZ- nek. A világszervezet fenn­állásának közelgő 30., hazánk ENSZ-tagásának 20. évfor­dulója alkalmából a magyar kormány egy herendi vázát ajándékozott az ENSZ-nek, amelyet Púja Frigyes adott át Kurt Waldheim főtitkár­nak. A magyar külügyminiszter ■ az átadási , ünnepségen mon- • doü beszédében hangsúlyoz­ta. hogy a magyar .kormány. . amint a múltban, a jövőben is mindent, megtesz, hogy .'szerény lehetőségeivel előse­gítse az ENSZ 1 céljainak í valóraváltáfját, a különbö­ző társadalmi rendszerű or- ' szagok békés együttműködé­sét. Az egy méter magas, a budapesti Parlament és a New York-i ENSZ-székház képével díszített porcelán­váza, amely a Biztonsági Ta­nács terméhez vezető folyo­són kapott helyet, amint s magyar külügyminiszter hangsúlyozta: ,.a világhírű Herendi Porcelángyár mun­kásainak és művészeinek al­kotása. akik nem alaptalanul büszkék arra, hogy munká­juk terméke ilyen messzire és ilyen megtisztelő helyre került”. Az ajándékot átvevő Wald­heim. főtitkár melég szavak­kal mondott köszönetét a magyár. kormánynak és nép­nek, amely — mint mondot- ' la . tagságának húsz .éve alatt, jelentősen hozzájárult a világszervezet levékeíiysér géhez. ! Púja Frigyes külügymi­niszter kedden' ebédet' adott Waldheim főtitkár tisztele­tére. VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAIMA XXXI. évfolyam, 230. szám Ara: 80 fillér Szerda, 1975. oklőber 1. 'utaztak vendégeink Budapestről a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége és F. A. Ahmed, az Indiai Köztársaság elnöke Kedden elutazott Budapestről a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának küldöttsége, amely a magyar országgyűlés meghí­vására hivatalos, baráti látogatást tett hazánkban. A küldött­séget Pjotr Mironovics Maserov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának póttagja, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének tag­ja, a Belorusz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára vezette. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsá­gának tagja, az országgyűlés elnöke, Ínokai János cs Péter János, az országgyűlés alelnöke, Nemeslaki Tivadar kohó- és gépipari miniszter, valamint Marjai József külügyi államtit­kár búcsúztatta. Ott volt az országgyűlés számos tisztségvi­selője, továbbá V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe és B. P. Ivanov vezérezredes, a hazánkban ideiglene­sen állomásozó szovjet Déli Hadseregcsoport parancsnoka. A PKP nyilatkozata Pinheiro de Azevedo ten­gernagy, Portugália minisz­terelnöke televízióbeszédé­ben ismertette a rádió és te­levízióállomások katonai megszállásának okait. Kije­lentette, hogy döntését a forradalmi tanács és kor­mány jóváhagyásával hozta. Ennek az intézkedésnek — mondotta — „az a célja, hogy elkerüljük a rendkívüli álla­pot kihirdetését, megakadá­lyozzuk a politikai társadal­mi és gazdasági bizonytalan­ság eszkalációját”. A Portugál Kommunista Párt Politikai Bizottsága nyilatkozatot adott ki a kér­désről. A PJÍP úgy véli, hogy a rádiónak és a televí­ziónak „igaz és objektív tá­jékoztatást kell adnia, meg kell védenie a forradalmi fo­lyamatot és a forradalom vívmányait. Megengedhetet­len, hogy valamely párt, vagy csoport saját magának rendelje alá a rádiót és a televíziót és saját érdekei szolgálatában használja fel őket”. A Politikai Bizottság ki­jelenti, hogy a rádió és tele­vízióadóknál nem szabad megtorló intézkedéseket foga­natosítani a forradalmi folya­matban résztvevő baloldali erők ellen, hanem a még mindig felelős tisztségeket betöltő reakciós elemektől kell megtisztítani az adókat. Kedden délelőtt elutazott Magyarországról FakhrndcKn Ali Ahmed, az Indiai Köztársaság elnöke és felesége, aki Lo­soncai Pálnak, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívására hivatalos látogatást tett Magyarországon. Az indiai államelnökkel együtt elutazott kísérete is. A díszegység díszincnete után úttörők virágcsokrokat nyújtottak át az in­diai államelnöknek és kíséretében levő személyiségeknek, akik elfoglalták helyüket a különrepülőgépen. Fakhruddin Ali Ahmed a beszállás előtt baráti kézfogással szívélyes bú­csút vett Losonezi Páltól. Néhány perc múlva a magasba emelkedett a különgép, amelyet a magyar légierők vadas/- gépkötelékc a határig kísért. Az indiai elnök tárgyalásáról közleményt adtak ki. Tiltakozunk Az Országos Béketanács Elnöksége mély felháboro­dással fogadta a spanyol fasiszta vérbiróság ítéletét az öt hazafi halálra ítéléséről. A halálos ítéletek végre­hajtását a haladó emberiség ellen elkövetett olyan bűnténynek tekintjük, amelyért a fasiszta hóhéroknak felelniük kell a spanyol nép, s az egész emberiség előtt. A francoista rezsim a barbár gyilkosságokkal, amelyekkel korábbi gaztetteit tovább tetézte, nem tud­ja megállítani a történelem kerekét. Mélységesen el­ítéljük a spanyol fasiszták újabb bűntettét, és köve­teljük valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását. A Magyar Béketanács Elnöksége teljes szo­lidaritásáról biztosítja a spanyol hazafiakat, akik a fa­sizmus megdöntéséért, a demokrácia helyreállításáért és az emberi jogok érvényesüléséért harcolnak Spa­nyolországban. Meggyőződésünk, hogy a spanyol ha­ladó erők egysége, összefogása, közös harca győzni fog, cs véget vet a hosszú idő óta tartó fasiszta terrornak. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Miskolc városi Bi­zottsága tegnap, szeptember 30-án, kedden délelőtt Drótos László első titkár elnökleté­vel kibővített ülést tartott. A tanácskozásra a városi pártbizottság tagjain kívül meghívták a pártbizottság osztályvezetőit, a városi párt- bizottság irányítása alá tar­tozó pártbizottságok titkárait és a város tömegszervezetei­nek vezetőit. Az elnöklő Drótos László bevezetőben megemlékezett dr. Antal Boza Józsefről, a városi pártbizottság és a vég­rehajtó bizottság nemrég el­hunyt tagjáról, majd a rész­vevők egyperces felállással tisztelegtek az, elhunyt _em- Tékéftekt'L-.v < ... - v '-1 ' Az előre kiadott napirend­nek megfelelően elsőnek No­vak József, a városi pártbi­zottság titkára terjesztette be a íeladatterv-javaslatot a XJ. pártkongresszus dokumentu­mainak a pártoktatásban történő részletes feldolgozá­sára. Ez az anyag magába foglalta a pártoktatás tartal­mi és főbb módszertani igé­nyeit, a Politikai Bizottság és a megyei pártbizottság határozatainak tükrében. Az előadó többek között hang­súlyozta : Pártszervezeteink­nek biztosítaniuk kell. hógy az országos, megyei és vá­rosi eredmények, gondok, lei- adatok mellett a dolgozók megismerjék az őket közvet­lenül érintő és érdeklő vál­lalati, intézményi eredmé­nyeket. tennivalókat, különö­sen ami saját üzemükkel, hi­vatalukkal kapcsolatos. i Pártbizottsá] Ezt követően Kolláth Sán­dor, a városi pártbizottság titkára ismertette azt az in­tézkedési tervet, amely a pártépitö munka városi ta­pasztalatait és feladatait tar­talmazza. Szólt róla. hogy a végrehjtQ. bizottság az elmúlt- időszakban több esetben is vizsgálta és elemezte a tag- felvételi munka és párttag­ság összetételének alakulását és különböző intézkedéseket lelt a fontos tevékenység ja­vítására. Külön is kiemelte a fizikai dolgozók, a nők és a fiatalok közötti pártépitö munka eredményeit és gond­jait. Az intézkedési tervben helyet kapott a párttaggá ne­velő és előkészítő munka fontossága, a személyes pél- 'aanutiijtás jelentősége:Naz ajánlók fejtd'ősségc es a tag­felvételt követő. időszak .szá­mos feladata. Végül e tevé­kenység kapcsán szó esett a tömegszervezetek és tömeg- mozgalmak tennivalóiról is. Ezután Drótos László tá­jékoztatta a tanácskozás rész­vevőit a végrehajtó bizott­ság két pártbizottsági ülés között, végzett munkájáról. A napirendek fölötti vita után a pártbizottság az előterjesz­téseket. elfogadta. Végül szervezeti kérdések­ben döntött a városi párt­bizottság. Megválasztotta a pártbizottság tagjának Simon Tibort, "a párt-’ és tömeg- szervezetek osztályának ve­zetőjét, a végrehajtó bizott­ság tagjának pedig ,4 dóm Józsefnél. ' a Borsodi Ipar­cikk Kiskereskedelmi Válla­lat íököny velő-helyet lesét, alapszervezeti titkárt. Ma, szerdán lesz négy he­te, hogy a Szerencsi Cukor­gyárban megkezdődött a csaknem kilenc évtizedes öreg gyúr várhatóan leghosz- szabb cukorkampánya. A gyárban eddig közel nyolc­ezer vagon cukorrépát dol­goztak fel, s a termelőktől Borsod-Abaúj-Zemplén, Sza- bolcs-Szatmár, valamint Haj- dú-Bihar megyékben csak­nem 11 ezer vagon nyers­anyagot vettek át. így a gyár a folyamatos termelés biztosításához*elegendö répa­készlettel rendelkezik. A cikorkampány első hó­napjának tapasztalatairól dr. Gönczi Ferenc igazgatótól megtudtuk, hogy az alacsony cukortartalmú és sok eset­ben erősen szennyezett répa megnehezítette a feldolgo'- zást. A cukorgyári dolgozók, a száz szocialista brigád helytállásának, erőfeszítései­nek köszönhető, hogy az utóbbi tíz napban már sike­rült 300 vagon fölé növelniük a naponta feldolgozott cukor­répa mennyiségét. Nagyon sok gondot okoz, a népgazdaság számára gazda­ságtalan az idei répa eddig igen alacsony cukortartalma. Az eddig feldolgozott csak­nem nyolcezer vagon répa cukortartalma átlagosan még a 11 százalékot sem éri el, amire még nem volt példa a gyár történetében. A teg­nap, kedden feldolgozott nyersanyag cukortartalma — az utóbbi hetek napsütése el­lenére — még mindig csak 11.57 százalékos volt. Továbbra is nagyon fon­tos, hogy a cukorrépa-terme­lő gazdaságok a gyárral kö­zösen kialakított ütemterv­nek megfelelő mennyiségű répát szedjenek, szállítsanak. A meleg időjárásban a répa ugyanis azonnal romlásnak indul, s ennek következtében rohamosan csökken a cukor- tartalma. Országos tapasztalat, s ez a helyzet a Szerencsi Cukor­gyár körzetében is, hogy gya­kori a cukorrépa cerkospora- fertőzése. A beteg répa. le­velei elhalnak, s az ú.i le­velek fejlesztése viszont a cukortartalmat vonja el. » r

Next

/
Oldalképek
Tartalom