Észak-Magyarország, 1975. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

ESZAK-MAGYARORSZÄG 2 T975. május 1-, csütörtök Sásér Sánta leszed Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagja, a SZOT főtitkára ünnepi köszöntőt mondott ápri­lis 30-án a rádióban és a televízióban. Tisztelt hallgatóim! Kedves elvtársnők! Kedves elvtársak! A munka ás a munkások nagy ünnepének előestéjén a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa nevében tiszte­lettel köszöntőm a magyar munkásokat, parasztokat, ér­telmiségieket, egész dolgozó népünket. Az alkotó munkát és dol­gozó embert köszöntjük má­jus elseje alkalmából. Tisz­telettel adózunk az embert emberré tevő munkának: je­lenlegi és eljövendő sikereink zálogának. Meghajtjuk az elismerés zászlaját a dolgozó ember előtt, aki naponta a mélybe száll a föld kincséért, a ko­hókból izzó acélt csapol, épít házat és gyárat, elveti a magot, tanít, gyógyít, alkot. Május elseje a teremtő munkát, a proletár nemzet­köziséget és az új életet hor- ' dozó tavaszt jelképezi. Ez a nap világszerte összeforrott a dolgozók legbensőbb érzé­seivel, vágyaival, törekvései­vel. Ezért május elseje min­dig új lendületet, kedvet, ösztönzést ad a küzdelemhez és a munkához. A magyar dolgozók nevé­ben köszöntjük munkástest­véreinket, akik a szocialista országokban élnek és szor­galmas, tervszerű munkával ^ építik az új társadalmat, a dolgozó emberek világát. . Népünk joggal büszke ar­ra, hogy szabadon alakíthat­ja szebb, gazdagabb, embe­ribb jövőjét. Biztonságot és erőt kölcsönöz számunkra, hogy a szocializmust építő népek nagy családjába tar­tozunk. Tudunk örülni nagy , alkotásainknak és mindenna­pos eredményeinknek, mert! mindezek saját munkánkból. fakadnak. Kedves elvtársak! Népünk jól tudja, hogy a i fejlett szocialista társada- ! lom felépítésének két döntő jelentőségű belső forrása van, mégpedig a jó politika és a társadalmi méretű ösz- szefogás. Most mindkettővel rendelkezünk. Pártunk, népünk alkotó erejére és tehetségére ala- . pózzá terveit. Az ország egész lakossága bizalommal és cselekvő egyetértéssel fo­gadta a XI. kongresszuson elfogadott határozatot és programot. Ez pedig egyet jelent az előttünk álló nagy feladatok teljesítésének leg­szilárdabb biztosítékával. Az MSZMP XI. kongresz- szusa reális fejlődést határo­zott meg. Világosan látjuk céljainkat, kezünkben tart­juk sorsunkat, munkánkkal alakítjuk jövőnket. E gondolatok jegyében még egyszer őszinte tisztelet­tel és megbecsüléssel köszön­tőm hazánk dolgozó népét. 1 A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának székhazá­ban szerda délelőtt ünnepé­lyesen átadták az 1975. évi SZOT-díjakat. Az ünnepsé­gen részt vett Aczél György, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, Óvári Mik­lós, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, a Po­litikai Bizottság tagjai, dr. Orbán László kulturális mi­niszter, Földvári Aladár, a SZOT elnöke és Dobozy Im­re, az írószövetség főtitkára. Virizlay Gyula, a SZOT titkára méltatta a kitünte­tettek munkásságát. Gáspár Sándor adta át a SZOn>díjakat. SZOT-díjat kapott: Bakay Erzsébet textiltervező ipar­művész, Csomós Mari szín­művész, Dévényi János öt­vösművész, Eck Imre kore­ográfus, Fábri Zoltán film­rendező, ' Földes Imre ze­neművész, Gedeon Pál, a Népszava főszerkesztő-he­lyettese, Gerencsér Miklós író, Gyarmati Kálmán, a Debreceni megyei művelő­dési központ igazgatója és Nagy Benjámin, a Szakszer­vezetek Hajdú megyei Ta­nácsa kulturális, agitációs és propaganda bizottságának vezetője (megosztva). Harsá- nyi Gábor színművész, Hu- bay Győző, a tatabányai bá­nyász táncegyüttes vezetője, Kígyós Sándor, a Magyar Televízió vezető-rendezője, Kollár Kálmán, a Szakszer­vezetek Veszprém megyei Tanácsa Liszt Ferenc kóru­sának karnagya, Lőrincze Lajos nyelvész, Petress Ist­ván, a Magyar Rádió fő-1 munkatársa, Ratkó József költő, Seregi László kore­ográfus, Törőcsik Mari szín- . művész és Turgonyi Júlia,1 az MSZMP KB Társadalom- / tudományi Intézetének tudo­mányos munkatársa. A díjak átadása után a SZOT elnöksége fogadást adott a kitüntetettek tiszte­letére. Észak Rajna-Vesztfáliában, az NSZK legnépesebb tartomá­nyában vasárnap választásokat rendeznek. Képünkön (bal­ról jobbra) a legszámottevőbb három párt cgy-egy kiemel­kedő jelöltje: Heinz Kühn (szociáldemokrata párti), a tarto­mány miniszterelnöke, az SPD alelnöke, Horst-Ludwig Riemer (szabaddemokrata párti), gazdasági és közlekedés­ügyi tartományi miniszter és Heinrich Köppler, a keresz­ténydemokraták jelöltje. lírai s Sí rámá DR. NGUYEN HUU THÓNAK, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front Központi Bizottsága Elnöksége elnöké­nek, a Dél-vietnami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kor­mánya mellett működő tanácsadó testület elnökének; HUYNH TAN PHATNAK, a Dél-vietnami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kormánya elnökének; Ho Si Minh-város A vietnami nép hosszú felszabadító küzdelmének nagy győzelme alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, országgyűlése és Minisztertanácsa, az egész magyar nép ne­vében forró testvéri üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük önöknek és önökön keresztül Dél-Vietnam hős né­pének. A magyar nép a legnagyobb tisztelettel és elismeréssel adózva, cselekvő szolidaritással támogatta azt a hősies küz­delmet, amelyet a dél-vietnami hazafiak, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front és a Dél-vietnami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kormányának közvetlen irányításával északi testvéreikkel összefogva az imperializmus és csatló­sai ellen vívtak a párizsi megállapodás végrehajtásáért, ha­zájuk szabadságáért, függetlenségéért, egységéért, a társa­dalmi fölemelkedésért, népük világszerte elismert nagy ve­zetője, — Ho Si Minh elnök — végakaratának megvalósí­tásáért. , Az egész vietnami nép végső győzelmébe vetett szilárd meggyőződésünkkel önök mellett álltunk a közös célokért vívott harc legnehezebb perceiben is. A nagy áldozatok árán kivívott győzelem fölötti jogos örömben osztozva biztosítjuk önöket, hogy a továbbiakban is számíthatnak népünk legmé­lyebb testvéri érzéseiből fakadó internacionalista együttmű­ködésre. Kívánunk önöknek, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front Központi Bizottsága, a Dél-vietnami Köztársaság Ide­iglenes Forradalmi Kormánya mellett működő tanácsadó testület és a Dél-vietnami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kormánya valamennyi tagjának, egész Dél-Vietnam hazasze­rető, bátor és dolgos népének további kiemelkedő eredmé­nyeket azon az úton, amelyen északi testvéreikkel szorosan összefogva haladnak a független, virágzó és békés Vietnam megteremtéséért, a testvéri szocialista országokkal kialakult sokoldalú együttműködés további elmélyítéséért, az emberi­ség békésebb és boldogabb jövőjének biztosításáért. Budapest, 1975. április 30. KADAR JANOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; LOSONCÉI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke; FOCK JENŐ, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke; APRÓ ANTAL, a Magyar Népköztársaság országgyűlésének elnöke. A gyfözelem gyökerei és virágéi (ÜL) 0 o r tr j ||w m w |j || ^ ni || 11 Moszkvában valamikor azon a területen vadásztak sólyommal a cárok, ahol az első ötéves tervek idején felépítették a Kirov kerület­ben az akkor egyedüli ken ményötvözetek kombinátját, amely most egy forradalmár, a gyár első igazgatójának a nevét viseli. Szolovjovét. A gyár termékeit^ szinte min­den fémmegmunkáló üzem­ben, bányában, a szénhidro­gén-kutatásban használják, s ezenkívül eljutnak még ti­zenöt országba, közöttük ha­zánkba is. Alekszandr Sztye- panovics Novgorodov, a gyár 50 éves igazgatója elmondot­ta, hogy a háború idején a kombinát egy részét Szverd- lovszkba telepítették át, az itt maradt gépeken pedig különleges páncéltörő löve­dékeket gyártottak Moszkva védelmére. A háború után természetesen áttértek a bé­kés termelésre, és állandóan növelik a termékkibocsátást. 1962-ben hozzákezdtek a szintetikus, vagyis az ipari gyémánt gyártásához is. Újabban pedig az úgyneve­zett szuperpontos szilárd ötvözetek gyártásával foglal­koznak. Ezeket mechanikus úton lehet a különféle szer­számokra, fúrófejekre erősí­teni, nem kell élezni és el­kopásuk esetén egyszerűen cserélhetők. Természetesen szerepük van az űrkutatás­ban is, hiszen szilárd ötvöze­tek nélkül ez elképzelhetet­len. — Most, a következő öt­éves tervben — mondotta Alekszandr Sztyepanovics — 30 millió rubel értékben részleges rekonstrukcióra ke­rül sor. Azt tervezzük, hogy a kombinátot kommunista mintaüzemmé fejlesztjük. Ezért nemcsak a termeléssel, a technológia fejlesztésével foglalkozunk, hanem gondot fordítunk a dolgozók szociá­lis és munkakörülményeinek állandó javítására is. Bölcső­dénk, óvodánk, kulturhá- zunk, étkezdénk megvan, most az a feladatunk, az ál­lami vezetéssel együtt, hogy a gyár minden dolgozóját saját főbérleti lakáshoz jut­tassuk. Egyébként nagy mun­kavállalásokkal és ezek ma­radéktalan teljesítésével, túl­teljesítésével ünnepeljük a győzelem 30. évfordulóját. Az első negyedévben kom­binátunk terven felül 204 ezer rubel értékű terméket realizált, amely a győzelem napjára 270 ezerre nő. Dol­gozóink, a háborút megjárt veteránok, a törzsgárdata- gok és a komszomolisták a munka élvonalában halad­nak és közösen teljesítik vál­lalásaikat. Az üzemi szakszervezeti bizottság elnökhelyettese, M. V. Szergejevics kíséretében bejárhattam az érdekes gyá­rat. Motaszov Viktor egyéb­ként tervezőmérnök és már nagyon régen itt dolgozik a gyárban. A munkagépek, ke­mencék mellett nem minden­napi emberekkel találkoz­tam. A kísérleti üzem labo­ránsnője, Julia Afanaszjeva Gorotkova, mint ápolónő annak idején Voronyezsnél esett át a tűzkeresztségen, aztán a TI. Ukrán Fronttal eljutott Debrecenbe és tá­bori kórházuk két hetet Mis­kolcon is működött. A há­borút Prága mellett fejezte be. Huszonötödik éve dolgo­zik a kombinátban. Nyikolaj Sztyepanovics Rjabov gép­lakatos a háború idején elju­tott Debrecenbe, Szegedre, mint utász hidat épített Ti­szafürednél és részt vett Bu­dapest ostromában, a nehéz utcai harcokban. 1958 óta dolgozik itt. Tatjana Ivanov­na Ozereckovszkája formázó tavaly kapta meg a Munka Vörös Zászlórendet;,. mivel három év alatt fejezte be több társával az ötéves ter­vet. Ö már 1977-es évi ter­vét teljesíti. Ludmilla Alek- szejevna Bezfamlilnaja egy évvel ezelőtt művezetőként már nyugdíjba ment, de most visszatért egyszerű formázó- nak. Az idős, őszhajú asszony ezt mondta: — Tizenhat éves korom­ban léptem be a gyárba. A háború idején itt különleges páncéltörő lövedékeket gyár­tottunk. Ifjúsági frontbrigád- vezető voltam. Emlékszem, nagyon sokat dolgoztunk. És arra is emlékszem, milyen keveset ettünk. A héjában főtt krumpli már csemegé­nek számított. Azért tértem vissza a nyugdíjból, mert szinte itt töltöttem el az egész ' ifjúságomat. Nekem hiányzott a gyár. Hiába, bé­kés öregkorban sem lehet meg az ember tevékenység nélkül. És a fiatalság! Jevgenyij Ivanovna Motornaja komszo- molista 26 éves, csiszoló if­júsági brigádvezető, például elmondotta, hogy kollektívá­juk, amely nyolc főből áll, rendszeresen kilenc dolgozó normáját teljesíti. Ez a ki­lencedik tiszteletbeli brigád­tag egy elesett hős, Vera Ananijeva parlizánlány. Se­besülten fogták el a néme­tek a brjanszki erdőben és még húszéves sem volt, ami­kor a németek kivégezték. — De nemcsak a termelés­sel törődünk — mondotta Gennyagyij Viktorovics Szko- belev komszomolista, szer­számlakatos. — Fontos válla­lásaink vannak a tanulás és a továbbképzés területén is. Beszélgetésünknél ott volt Nyikolaj Ivanovics Tyurin komszomolista marós, akt elmondotta, hejgyan készül-, nek a győzelem 30. évfor­dulójának a megünneplésére. — Számos olyan találkozót szervezünk, ahol a veteránok és a fiatalok cserélnek esz­mét. A frontharcosoknak ajándékokat készítünk, s ezenkívül meglepjük őket egy-egy szem héjában főtt krumplival, a frontidőszak emlékére... A gyár udvarán ott van azoknak az emlékműve, akik a kombinát dolgozói­ként lettek katonák és hősi halált haltak. Szerény kis emlékmű ez. Éppen ezért a gyár dolgozói elhatározták, hogy gyűjtést rendeznek egy új, a hősökhöz méltó em­lékmű felépítésére. Mert itt is azt vallják: „Senkiről nem feledkezünk meg és semmit sem feledünk el!” Oravcc János (Folytatjuk) Veterán harcos virágot helyez el Moszkvában, az Ismeret­len Katona sírjára. A szerző felv. «jp IHUjj* * ** ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom