Észak-Magyarország, 1975. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MÜNR ASPART BORSOD MEGY El BIZOTTSÁGÁNAK LATJA XXXI. évfolyam, 101. szám Ara: 80 fillér Csütörtök, 1975. május 1. j!.'.-' /•/ KU ^ I.:: ^ ‘ | I ; I"' Irta: Tóth József, az SZMT vezető titkára Ä z újjászülető természet ezernyi szépségével köszönti május'el­sejét, a teremtő munka és a dolgozók nemzetközi összefogásának hagyományos ünnepét. Megyénk mun­kásosztálya, dolgozó népünk méltó módon, a szocialista építés sikereivel a nemzetközi osztályharc cselekvő ré­szeseként ünnepei. Van valami jelképes abban, hogy népünk szabadságának ünnepe, nagy történelmi sorsfordulója, április 4-e és május 1-e, a munka ünnepé oly kö­zel esik. A szabadság és a teremtő munka révén, az országépítö alkotó evőket gyarapítva váltja valóra dol­gozó népünk a szocialista építés nagy­szerű céljait. A szabadság és a te­remtő munka eredménye mai törté­nelmi valóságunk: szocialista orszá­gunk. A közelmúltban lezajlott pár­tunk XI. kongresszusa, a 30 éves évforduló, s május elseje együttesen juttatják kifejezésre, hogy a munkás- osztály és a párt vezetésével dolgozó népünk a 30 év alatt szabad, gazda­ságilag erős, kultúrájában fejlett szo­cialista hazát teremtett. Megyénk és városunk dolgozói is 85 éve ünnepük ezt a csodálatos ta­vaszi ünnepet. De milyen út volt ez a máig, a küzdelemnek ás a szenve­désnek milyen dacos vállalása. 1890. május 1-én Miskolcon 2000 tüntetőt vernek szét korbáccsal és karddal a megvadult pandúrok a mai Zenepa­lota előtti téren. A gyűléseket betilt­ják, vagy feloszlatják, a tüntető sétá­kat szétverik, de a résztvevők száma egyre nő, egyre fegyelmezettebbek, öntudatosabbak és bátrabbak váro­sunk proletárjai. S így tart ez 1945-ig. Csodálatos nap volt az akkor. Egy­beesett Berlin elfoglalásával, a német fasizmus teljes katonai és politikai összeomlásával — és csak néhány nap volt hátra az emberiség haladó erőinek döntő győzelméig: május 9-ig, a győzelem napjáig. Nagy-Miskolc dolgozóinak tízezrei vonultak fel — most már szabadon, rendőri kíséret nélkül — a Búza térről a népkerti sportpályára és a népgyűlés után fel­avatták — a Szovjetunió iránti hálánk első kifejezéseként — a Hősök terén a szovjet hősök emlékművét, a sza­bad Miskolcért életüket áldozó hősök mementóját. Ez év tavaszán ünnepek sorozatát üljük. A Magyar Szocialista Munkás­párt; XI. kongresszusa véglegesítette és jóváhagyta jövőnk alapokmányát a programnyilatkozatot, amely igazol­ja az elmúlt 30 év nehéz küzdelmeit, sikereit és annak egyenesvonalú foly­tatását hirdeti meg. Április 4-én, leg­nagyobb nemzeti ünnepünkön, az egész ország lelkesedése kísérte a hűség és hála kifejezését a Szovjet­unió iránt, amely 30 évvel ezelőtt lehetővé tette az új, a népi demok­ratikus Magyarország megszületését is. Békét és szolidaritást hirdettek a felvonuló tízezrek és ezt kell hirdet­nie május elsejei seregszemlénknek is. Hála a Szovjetunió, a szocialista or­szágok közös erőfeszítéseinek, a mun­kásosztály nemzetközi összefogásának, a nemzetközi erőviszonyok lényegesen megváltoztak az elmúlt évek, évtize­dek során a, szocializmus, a béke és a haladás erőinek javára. Az európai béke és biztonság meg­teremtése ma mór történelmi szük­ségszerűség. Görögországban és Por­tugáliában hosszú és keserves évek után ismét ünnepelhet a dolgozók se­rege. Indokína sokat szenvedett népe közeledik annyi pusztulás és vér után a hőn áhított békéhez és nyu­galomhoz. Szilárd meggyőződésünk, hogy a jövőben még jobban meggyor­sul az emberiség haladása a szocia­lizmus leié. s eljön a testvéri együtt­működés, a munkás internacionaliz­mus teljes győzelme az egész világon. A béke kivívása és fenntartása mel­lett másik nagy feladatunk a fejlett szocialista építés folytatása, az élet- színvonal rendszeres emelése. A tőkés piac inflációs áremelkedései érinthetik a mi gazdasági helyzetünket is, azonban a szocialista világrendszer létrejötte, a szocialista országok új tí­pusú gazdasági együttműködése, a tervgazdálkodás minden nehézségen átsegít bennünket. Mi, borsodi dolgozók büszke öröm­mel mondhatjuk el, hogy a IV. öt­éves terv egyik legnagyobb beruhá­zása, egyben a szocialista országok új típusú, magas fokú termelési együttműködésének nagyszerű példá­ja: a leninvárosi olefinmű megyénk­ben készült el röviddel ezelőtt. A Ti­szai Vegyikombinát és a Kalusi Ve­gyészeti és Kohászati Kombinát kö­zötti együttműködés a testvéri szoli­daritás és a szocialista munkaver­seny győzelmének ragyogó példája lett. Felszabadulásunk 30. évforduló­jának jegyében avattuk fel a Lenin Kohászati Művekben az utóbbi évek egyik legnagyobb jelentőségű kohá­szati létesítményét, a nemesacél-hen­gerművet: is, ez sem jöhetett volna létre a sokoldalú és kölcsönösen gyü­mölcsöző magyar—szovjet gazdasági kapcsolatok nélkül. Országépítö munkánk vezető ereje és letéteményese a munkásosztály. Az a munkásosztály, amelyik szocialista közszéllemet hozott létre, nagyszerű eredményeket ért a termelőmun­kában. a brigádmozgalomban, a mun­kaversenyekben, és ha kell a társa­dalmi munkában, az elemi csapások okozta károk elhárításában. Köszönt­jük az új társadalom megteremtésé­ben a munkaszeretetei, a kötelesség­érzetet, a szocializmusba vetett töret­len hitet erősítő munkásosztályunkat. A legnagyobb elismerés hangján kell szólnunk a kongresszusi zászló kitüntetésben részesült öt nagyválla­latunkról, a huszonkét kongresszusi oklevelet, elnyert üzemekről, a megyei pártbizottság kongresszusi oklevelét elnyert 15 vállalatról. Köszöntjük az állami díjas szocialista brigádunkat, a Munka Vörös Zászló rendje kitün­tetésben részesült kollektívákat, a Kiváló Vállalat címet elnyert 17 vál­lalatot és a 16 Kiváló Szövetkezetei. A mezőgazdasági termelőszövetkeze­tekbe tömörült parasztságunk termelő ereje az utolsó években, sokszor igen nehéz körülmények között is erőtel­jesen növekedett. Elismerés és köszö­net eredményes munkájukért. Meg- • győződésünk, hogy az elkövetkezendő időszak nagy feladatainak megoldá­sában bizton számíthatunk alkotó te­vékenységükre. A Szakszervezetek megyei Tanácsa nevében forró elvtársi szeretet­tel köszöntjük az értünk 30 évvel ezelőtt, olyan mérhetetlen áldo­zatokat. hozó Szovjetunió munkásosz­tályát és népét, a szocialista országok velünk közös célért harcoló dolgozóit, megyénk 300 ezer szervezett munká­sát. Előre a békéért és az emberiség szebb, boldogabb jövendőjéért! Pufa Fri§yes az EUR-lia lálopt Ho Si Minh nevét vette fe! Púja Frigyes, a Magyar N épköztársaság külügymi­nisztere Iszmail Fahmi, az Egyesült Arab Köztársaság külügyminisztere meghívásá­ra csütörtökön hivatalos lá­togatásra az EAK-ba utazik. A Magyar Népköztársaság Púja Frigyes külügymi­niszter meghívására K. B. Andersen, a Dán Királyság külügyminisztere 1975. áp­rilis 27—30. között hivatalos látogatási lelt Magyarorszá­gon. A külügyminiszterek szí­vélyes, nyílt légkörben hasz­nos eszmecserét folytattak a és az Egyiptomi Arab Köz­társaság kétoldalú államközi kapcsolatai széles körűek, szívélyesek és kiterjednek a politikai, gazdasági, kulturá­lis és tudományos élet terü­leteire. magyar—dán kapcsolatokról és a nemzetközi helyzet idő- szei ű kérdéseiről. K. B. Andersen külügymi­niszter meghívta Púja Fri­gyest hivatalos dániai látó- I gatásra, aki a meghívást kö- j szonettel elfogadta. Dán ven- I dögünk tegnap elutazott ha­zánkból. Szerdán a saigoni elnöki palotára feltűzték a Dél-vi­etnami Köztársaság ideigle­nes forradalmi kormányá­nak lobogóját. Két órával azt követően, hogy Duong Van Minh, a saigoni rendszer elnöke a rádióban bejelentette a tel­jes és feltétel nélküli kapi­tulációt, a dél-vietnami fő­városba a népi fegyveres erők egységei vonultak be, amelyeket Saigon lakosai melegen üdvözöltek. Hírügynökségi jelentések szerint, a saigoni hadsereg egységei egymás után hagy­ják el állásaikat és leteszik a fegyvert. Az elnöki palotát a .lépi fegyveres erők fiatal har­cosai foglalták el, akik Kész­ségesen álltak a UPI hír­ügynökség tudósítójának ka­merája elé. „Elérkezett áz a pillanat, amelyre 30 éve vár­tunk"’ — mondotta a palotát elfoglaló harcosok egyike. A dél-vietnami felszaba­dulás rádió hivatalosan be­jelentette. hogy Saigon neve ezentúl Ho Si Minh város. Saigont több mint két évti­zeddel ezelőtt nevezték el először Ho Si Minh elnök­ről. ii Vendelünk eíotazett

Next

/
Oldalképek
Tartalom