Észak-Magyarország, 1975. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

/ ESZAR - MAGYARORSZÁG 2 1975. április 2., szerda Hűség a néphez, hűség a parthoz! Úttörők és KISZ-fiatalok fogadalomtétele Miskolcon (Folytatás: az 1. oldalról) titkára, Kovács Kálmánná, az SZMT titkára, Tóth Fe- rencné, a megyei úttörőelnök­ség elnöke, Szebeni Győző, a Miskolci városi Üttörőelnök- ség elnöke. Részt vett az ün­nepségen testvérmegyénk, a szovjetunióbeli Vologda ifjú­ságának négytagú delegáció­ja A. A. Vasziljev, a Kom- szomol Vologda megyei Bi­zottságának első titkára ve­zetésével, akik hazánk felsza­badulásának 30. évfordulója alkalmából érkeztek me­gyénkbe. „Fel kommunista ifjú se­reg ...” — hirdette a transz­parens, majd amikor megtör­tént a zászlóbehozatal és el­hangzott a KISZ-induló, az ünnepség résztvevőit Török László, a KISZ megyei bi­zottságának első titkára kö­szöntötte. Az üdvözlő szavak után megkezdődött a foga­dalomtétel. Az úttörők eskü­jének szövegét Kovács Éva, a 10-es számú Általános Is­kola úttörője, a KlSZ-fiata- lok esküszövegét pedig Ju­hász Ildikó, a Zrínyi Gimná­zium tanulója olvasta fel. A fogadalmat tevő fiatalok aj­káról messzire hangzott a szó, hogy „... ünnepélyesen fogadom: a pprt és a KISZ zászlajához, a proletár nem­zetköziség eszméjéhez min­denkor hű leszek, tudásom­mal és munkámmal becsü­lettel szolgálom népünk, pár­tunk, szocialista hazánk ügyét... megbecsülést szer­zek az -ifjú kommunista névnek, fogadom, hogy min­den erőmmel, ha kell fegy­verrel is megvédem hazámat,, a Magyar Népköztársaságot”. Az ünnepélyes eskütétel után Újhelyi Tibor, a me­gyei pártbizottság titkára kö­szöntötte a fogadalmat tett fiatalokat, hangsúlyozva: — Ma — már kilencedik alkalommal — hősi harcokra, népünk, hazánk jelentős sors­fordulóira emlékezve a for­radalmi ifjúsági napok kere­tén belül esküt tesznek azok a fiatalok, akik történelmi hőseinkre gondolva, az alkotó nemzedék példáját követve hitet tesznek a dolgozó nép, a Magyar Szocialista Mun­káspárt politikája mellett. A fejlődést mindig a múlt, a jelen és a jövendő egysé­ge határozza meg — mondot­ta a továbbiakban. A jövő a cél, amelyet el akarunk ér­ni. Jelenünk tettei a megtett és a megteendő út lépcsőfo­kai, a múlt társadalmi, tör­ténelmi fejlődésünk tapasz­talata, teendőink szövevényé­ben eligazító alap, amelyhez tetteink, fejlődésünk menetét mérjük. Múltunkból azokra az eseményekre emlékezünk, amelyek a társadalmi elnyo­más. az igazságtalanság elle­ni harc. a hősi küzdelmek és győzelmek emlékét idézik. Újhelyi Tibor elvtárs, a megyei pártbizottság titkára kö­szönti a fiatalokat. Ezután a hármas évforduló — 1848, 1919 és 1945 — em­lékét és harcait idézve arról beszélt, hogy ezekben a na­pokban fővárosunktól a leg­eldugottabb tanyákig népünk mély tisztelettel emlékezik hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára, a 30 év harcai­ra, évszázadokat maga mögé utasító nagyszerű eredmé­nyeire, majd így folytatta: — Most, amikor három év­tized távlatából 1945. április 4-ére ünnepélyes, őszinte ér­zéssel emlékezünk és együtt örülünk a szocializmus építé­sének, pártunk és munkás- osztályunk vezetésével elért eredményeinknek, először is nagy tisztelettel és hálával hajtunk fejet a szovjet nép, annak hősi Vörös Hadserege és dicső, nagy múltú- pártja előtt. Tőlük kaptuk nemcsak a lehetőséget, hanem a ma­gyar nép szabadságban eltelt eddigi éveiben azt a gazdag tapasztalatot és sok-sok konk­rét támogatást amelyek nél­kül nem jutottunk volna a szocializmus építésének arra a fokára, amelyet pártunk XI. kongresszusa, a fejlett szocializmus fogalmával je­lölt meg. Ez az eszméinkből fakadó internacionalista segítség és együttműködés találkozott a magyar nép alkotó erejével, hitével, amely az eltelt idő alatt a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével olyan gyökeres társadalmi átalaku­lást eredményezett, amit ilyen fogalmak jelölnek: fej­lett szocialista nagyipar és mezőgazdaság, a kizsákmá­nyolás és a hárommillió kol­dus országának a megszünte­tése, egyenlő jog a munká­hoz, a tanuláshoz, a kultu­rális javak igénybevételéhez, teljes egyenlőség a törvény előtt... A továbbiakban arról szólt, hogy a mai nemzedék az osztályharc minden helyzeté­ben, napjaink látványosság­tól mentes korszakában, egy­szerűnek tűnő, de kemény munkával telített hétköznap­jaiban megtalálja igazi esz­ményét, példaképeit, tenniva­lóink forradalmiságát. Hang­súlyozta: — Az úttörők jelmondata így hangzik: A tettek beszél­nek. A ma forradalmi tette a becsületesen végzett munka, a közösségért vállalt felelős­ség, annak értése és megér­tése, hogy a legszebb emberi cél a szocializmus, a kom­munizmus. Külön szólva az úttörők­höz és külön a KlSZ-fiatal- jaihoz arra hívta fel a foga­dalmat tevőket: legyenek a békés építőmunka hősei, te­gyenek meg mindent azért, hogy itt és a világon minde­nütt béke legyen^ hogy a vi­lág ifjúsága az erejét első­sorban a tudomány, a sport, a művészetek, a gazdasági építőmunka területén mérje össze. Azt kérte a fiataloktól, sajátítsák el a kor leghala­dóbb világnézetét, a marxiz­mus—leninizmust. Legyen életük mottója ez a jelszó: Hűség a néphez, hűség a párthoz! Arról beszélt ez­után — idézve Kádár János elvtársnak, a XI. kongresz- szus előadói beszédében megfogalmazott szavait —, hogy „Olyan nép él itt a Duna—Tisza mentén, amely szilárdan elhatározta: felépí­ti hazájában a szocializmust”. Ennek a felemelő, emberi, mindannyiunkért történő ne­mes feladatnak ti legyetek az élharcosai, e hétköznapi, de nagyszerű tettek hősei. Miskolc és a megye fiatal­jainak impozáns ünnepsége Török Lászlónak, a megyei KISZ-bizottság első titkárá­nak zárszavával, valamint az Internacionálé eléneklésével ért véget. Ezt követően a vá­rosi sportcsarnokban Hernádi Gyula—Jancsó Miklós: Vörös zsoltár című művének elő­adására került sor. Sir Mhos inle# odolt a SzBVjeS Televizióiali és Rádiónál! Eseményekről rövidéit Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára interjút adott A. Kavcrznyév­nek, a Szovjet Televízió és Rádió tudósítójának. Az interjút a Szovjet Televízió és Rádió április 2-án su­gározza; a felvételt a Magyar Televízió április 2-án 18.SÍ órakor közvetíti, a Magyar Rádió pedig a Kossuth adó) 21.25 órakor sugározza. Rónái párt- és tcsrnáoyliíilitisés érkezeti Budapestre LON NOL ELMENEKÜLT Paul Niculescu-Mizilnek, a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Végrehajtó Bizottsága tagjá­nak — az első miniszter he­lyettesének, oktatás- és ne­velésügyi miniszternek veze­tésével hétfőn, a késő dél­utáni órákban román párt­ós kormányküldöttség érke­zett Budapestre. A delegá­ció részt vesz a felszabadu­lás 30. évfordulóját köszöntő ünnepségeken. A küldöttséget a Ferihegy repülőtéren Nemes Dezső, a MSZMP Politikai Bizottságé nag tagja, dr. Garamvölgy Károly oktatásügyi minisz terhelyettes és Varga István az MSZMP KB külügyi ősz tályának helyetted vezető? fogadta. Ott volt loan Coto a Román Szocialista Köztá: saság budapesti nagyköv' te is. Nha Írásig felszabadult A dél-vietnami népi fegy­veres erők kedd délelőtt be­vonultak a tengerparti Nha Trangba és a helyi lakosság segítségével felszabadított) a várost. Nha Trang elesi kedden saigoni katonai k rökben is elismerték. Lon Nol, a Phnom Penh-i rendszer vezetője kedd reg­gel eltávozott a kambodzsai fővárosból. Hírek szerint In­donéziában megszakítja út­ját, majd onnan „gyógykeze­lésre” az Egyesült Államok­ba repül. Lón Nollal együtt távozott Long Borét miniszterelnök és környezetének 27 tagja. GÖRÖG VÁLASZTÁSOK • A Görögországban vasár­nap megtartott községtanácsi választásokon a kommunis­ták, a szoci „listák és a de­mokraták választási szövet­ségének csaknem valamennyi jelöltje az ország 264 váro­sában és 6000 községében szavazattöbbséget szerzett. A demokratikus-baloldali választási szövetség közös je­löltjeinek hasonló sikereiről érkeztek jelentések Patrasz- ból (71 százalék). Volvoszból (több mint 50 százalék) és más városokból. Rádiófotó az egyik legnagyobb dél-vietnami városból, egykori császári székhelyről: a felszabadító erők halon; szeretettel köszönti .a polgári lakosság Huéban Lottójiyraéiiyek Az 1975. április 1-én megtartott jutalomsor­soláson a 10. 'heti szel­vények vettek részt. vál. vál. vál. vál. lm. Bttörök és KISZ-fiatalok a fogadalomtételen Fotó: Sz. Gy. 1 5 757 620 ki mit 5 771 307 ki mit 5 772 601 utalv. 5 774 701 ki mit 5 774 702 ki mit 5 784 858 tetőtl talpig 5 780 761 utalv. 5 810 747 tv 5 784 858 tetőtől talpig S 835 057 utó Ív. 5 8G4 381 tetőtől talpig 5 865 089 ki mit vál. 5 867 872 utalv. 5 873 071 tetőtől talpig 5 »11 782 Utalv. 5 019 318 utalv. 5 027 212 sztereómagnó S 071 026 utalv. 5 089 745 ki mit vál. 5 093*750 rádió 5 996 547 Utalv. 5 997 173 tv 6 911 407 utalv. 6 018 839 konyhafelsz. 6 029 955 rt'Xti.1 6 033 809 utalv. fi 048 475 tetőtől talnig (í 048,476 tetőtől talpig 6 050 841 konyha telsz. 6 071 708 s/tereómagnó 6 084 007 utalv. 6 084 408 utalv. 6 085 727 Utalv. 6 087 639 konyhafelsz. fi 088 027 textil 6 080 554 hűtőg. 6 092 710 utalv. 0 003 609 ki mit fl 102 862 utalv. fi 121 618 ki mit Vált 6 r>s m utalv. 0 126 772 tv 6 144 ?no utalv. 6 148 036 u'alV. fi 105 857 utPlV. fi 162 010 Utalv. fi 177 656 textil fi m m3 utalv. fi 20'», 7*>n utalv. fi 222 727 tv . fi 226 170 utalv. 6 232 792 utalv. vál. 6 236 291 tv 6 238 858 tetőtől talpig 6 240 642 utalv. 6 253 045 ki mit Vál. 6 258 041 Utalv. 6 262 849 textil fi 277 536 tv fi 287 824 Utalv. 6 295 472 Utalv. 6 299 001 tetőtől talpig fi 302 491 tv 6 303 703 utalv. 6 304 306 lemezjátszó és utalv. 6 313 663 textil 6 314 780 I élőtől talpig fi 324 495 ld mit Vál. tí 333 953 sztereómagnó és ut.. 6 337 523 Ulalv. 6 337 524 utalv. 6 343 485 utalv. 6 346 670 utalv. ^ 6 361 199 tv fi 372 913 konyhafelsz. 6 373 531 textil fi 373 532 textil fi 374 188 Utalv. fi 375 268 utalv. fi 395 518 ki mit Vál. fi 395 558 textil fi 412 395 konyhafelsz. 6 412 396 konyhafelsz. 6 412 493 konyhafelsz. fi 441 445 ,utaTv. fi 441 474 utalv. fi 447 798 utalv. fi 457 165 U’alV. 6 466 920 |lűtőgép fi 472 412 textil fi 482 302 textil fi 493 128 utalv. 6 492 354 kl mit vál. fi 4°3 643 Utalv. 51 375 132 konyhafelsz. 51 378 776 ki mit vál. 51 307 471 ki mit vál. 51 415 788 tetőtől telni" 61 ír? tíWifni talpig r,1 áop 5PP hűtőgép 51 át<\ 2<14 51 410 393 ut. 51 437 4R7 hűtőgép 51 487 4fifI ut. 51 44fi 334 ut. 51 463 317 tv 51 4«o 8°4 knnyhafelsz. 51 488 088 ut. 51 488 429 51 491 469 51 491 672 51 493 942 51 493 947 51 495 120 53 001 712 53 008 383 53 016 207 53 023 626 53 052 316 53 063 660 53 0G7 361 53 078 006 53 092 965 53 115 577 53 130 000 53 137 440 53 198 345 53 205 381 53 203 94G 53 214 873 53 226 406 53 226 9! 1 55 913 040 55 930 376 55 933 675 55 937 647 55 947 600 55 959 212 55 621 571 55 G24 045 55 624 550 55 624 551 55 627 759 55 641 238 55 649 389 55 051 573 55 652 172 Ut. konyhafelsz ki mit vál. ki mit vál. tv textil ut. ut. tetőtől talpi ki mit vál. ut. ut. textil textil ki mit vál. tetőtől tv ut. ut. tetőtől ut. Nagy többséggel Joannisr, Papatheodorut választották meg a most lezajlott köz- ségtanácsi választásokon At­hén új polgármesterévé. talpi talpi Sorsolás ut. textil tv ut. tv ut. lextil ut. tv ut. textil ut. textil ut. ut. textil ut. ut. motor­kerékpár tv ut. Ut. ut. Gyorslista a nyeremény­betétkönyvek 1975. I. ne­gyedévi 95. sorsolásáról. A nyertes szelvényei k»t l!)75. éprilis 20-Ú kell a toló-lottó ki- rendeltségek. az OTP; fiókok, vagy a pns‘: útién a Soort főttedé sí és Loltó Ter'-.’ffptós-t'’- hoz fi 1175 Budapesti V.. Műn ni eh verenC u 15.1 eltuttatni. A gyorslista közvet-i lenül a sorsolás után készült, az esetleged bibékért felelősséget nem vállalunk. 06« 102 167 183 196 204 219 261 310 327 334 432 452 559 566 575 586 010 653 770 775 883 979 982 988 25 25 25 25 25 100 50 25 25 25 * 25 25 25 25 25 23 35 50 200 25 25 25 25 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom