Észak-Magyarország, 1975. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

y1 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGTAR SZOCIALISTA MŰNK \SPART BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA alkalmából Borsodba érke­zett testvérmegyéink kül­döttségeit, azok vezetőit, aldk részt vettek a mun- kásnagygyülésen. Sz. N. Miz- girjovot, az SZKP Vologdai területi Pártbizottság titká­rát, Johannes Chemnltzert, a Neubrandenburgi megyei Pártbizottság első titkárát, Rudolf N étiket, a I-ielel- szíovákiái kerületi Pártbi­zottság titkárát, Jerzy Par- kitnyt, a Katowicéi vajda­sági Pártbizottság titkárát, Jan Brondost, a Kassai vá­rosi Pártbizottság vezető titkárát, valamint a nemes­acél-hengermű építőit, kö­zöttük az Ernst Thälmann Művek munkáskollektívájá­nak képviselőit. A szívélyes üdvözlések és köszöntések után dr. Bod­nár .Ferenc elvtárs megtar­totta ünnepi beszédét. jubileumi munkásnagygyűlés elnöksége Tegnap, kedden,' a kora pélutáni órákban a miskolci márkások ezrei vonullak nemzeti színű és vörös zász- ókkal, transzparensekkel Diósgyőrbe, a hazánk felsza­badulásának 30. évfordulója Visz leletére rendezett jubi- eunii munkásnagygyülésre. Délután 2 órára, a munkáS- í -llés kezdetóiw. zsúfolásig negtelt a Lenin Kohászati víűvek nemesacél-henger­művének üzemcsarnoka a I inegyeszékhely munkásaival. Több mint 18 ezren vettek részt a munkásnagygyűlé­sen, és a nemesacél-henger- tnű ünnepélyes átadásán, j A magyar és a szovjet (himnusz elhangzása után dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára lépett az emel­vényre és üdvözölte a mun­kásnagygyűlés valamennyi részvevőjét. Külön szeretet­tel köszöntötte az elnökség­ben helyet foglaló vendé­geinket, közöttük Jevdokija Kar porát, az Orosz Födera­tív Szovjet Szocialista Köz- 1 árra e ág miniszterei n ük- h e- lyettesét, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság alelnökét, a felszabadulási ünnepségeink­re hazánkba érkezett szov­jet küldöttség vezetőjét, Gerhard Rein ért, a Német Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövetét és dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari minisztert. Majd kö­szöntötte és üdvözölte leg­nagyobb nemzeti ünnepünk I Or. loiar Ferenc eiv!árs ünnepi beszéde — Harminc éve, 1045. áp­rilis 4-én űzte ki hazánk területéről a diadalmasan előretörő szovjet hadsereg az utolsó hitleri fasiszta csapatokat, s tudtul adta a világnak, hogy Magyaror­szág felszabadult. Harminc évvel ezelőtt új korsók nyílt a magyar nép törté­nelmében. Népünk vissza­nyerte nemzeti függetlensé­gét, és megnyílt elölte a társadalmi haladás, a de­mokratikus és szocialista fejlődés lehetősége. örök hálával gondolunk a fasizmus elleni harcokban legtöbbet áldozó szovjet nép­re. Az idő múlásával sok minden elmosódhat, feledés­be merülhet, de nem hal­ványulhat el a szovjet nép elévülhetetlen történelmi ér­deme. Felázábadulásúnk 30.. évfordulóján hálával és tisztelettel emlékezünk azok­ra a szovjet katonákra, akik életüket adták, , .grab#do­gunkért. füWeWlÄfe'efi;' szép jelenünkért, felemelő jövőnkért — mondotta, majd így folytatta: ,‘ , — Április 4-e "egyszerre emlékeztet a szovjet hadse­regnek hazánk felszabadítá­sában betöltött történelmi szerepére és arra a fordu­latra, amikor a kommunis­ták vezetésével a magvar nép forradalmi, hazafias és haladó erői ImégkeZdték ha­zánk demokratikus, . majd szocialista átalakítását és fejlesztését. E korszakot al­’(toló munka eddig m<,fívaló- sult eredményei állal az el­múlt három évtized törté­nelmünk legkiemelkedőbb '■'fejezetévé vált. Harminc év csupán egy pillanat az idő végtelen folyamatában. De az elmúlt három évtized, a magvar nép történetében, életében betöltött szerepét tekintve, századokkal ér fel. Hiszen először lelt az or­szág a nép országa, a szó igaz értelmében vett ha­zája. — A felszabadulás után a munkások ‘ és 51 parasztok tették meg az első lépése- 'kct. hó’gy az ország kiemel­kedjen nyomorúságos hely­zetéből. Tették ezt nemcsak azért, mert mindig is ők vol­tak azok, akik dolgoztak és építettek, hanem azért is, mert a kommunista párt olyan célokat tudott eléjük állítani, amelyekért érde­mesnek és lelkesítőnek lát­ták a munkát. A párt által megfogalmazott világos, ért­hető feladatok nyilvánvalóvá tették előttük, hogy maguk­nak építik az országot. Az elmúlt három évtized alatt soha nem látott sike reket ért el a magyar nép az élet minden területén. Ipari termelésünk tízszere­se. mezőgazdasági termelé­sünk kétszerese a háború előttinek. Megvalósítottuk a teljes f og 1 al közi a to t 1 sá sót. Rendszerünk kimagasló eredményeket ért el a kul­túra felvirágoztatásában, az iskolai oktatás, a közműve­lődés. a tudomány, a művé­szet ek fej lesztésében. A szabad magyar nép al­kotómunkájának sikerei, a szocialista társadalom építé­sében elért eredménvei ran­got és megbecsülést, világ­szerte sok barátot és tiszte­letet szereztek hazánknak és népünknek. Az iparosítás, a mezőga/.dasáfi szocialista át­szervezése és a kulturális felemelkedés nyomán a ’-égi helyén új ország született. a . dolgozók Magyarországa — mondotta, majd így folytat­ta: (Folytatás « 3. oldalon) XXXI. évfolyam, 77. szám Ara: 80 filter Kedd. 1975. április 2. Apró Antal vezetésével Moszkvába érkezett az MSZBT küldöttsége Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnökének vezetésé­vel hivatalos delegáció érke­zeti kedden Moszkvába, a hazánk felszabadulásának 30. évfordulójával kapcsolatos szovjetunióbeli ünnepségek­re. A delegációval utazott Marjai József külügyminisz- tériumi államtitkár, valamint számos más magyar közéleti személyiség. író, művész. A Seremetyevói repülőté­ren Apró Antalt és a magyar küldöttség tagjait Pjolr Gyemicsev, az SZKP Poli­tikai Bizottságának póttagja, a Szovjetunió kulturális mi­nisztere, Nyikolaj Rogyionov Képünk az induláskor készült a Ferihegyi repülőtéren szovjet külügyminiszter-he- . nülce, Pjolr Fedoszejev, a lyettes, Nyina Popova, a Szovjet;—Magyar Baráti Tár­Szovjet Baráti Társaságok saság elnöke és több más hi­Szövetsége Elnökségének el- vatalos személyiség fogadta. Testvérmegyéink küldöttei Borsodban Április 4-e, hazánk fel- szabadulásának 30. évfor­dulója alkalmából Borsod testvérmegyéinek küldöttei látogattak el hozzánk, hogy megyénk dolgozóival együtt ünnepeljék a történelmi je­lentőségű jubileumi évfor­dulót. A küldöttségek több napot töltenek Borsodban. Ellátogatnak fejlődő városa­inkba, üzemeinkbe, hogy közvetlenül ismerkedjenek meg megyénk dolgos népével, a felszabadulás óta elért ki-' magasló eredményeinkkel. Az SZKP Vologda Területi Pártbizottság képviseletében Sz. N. Mizgirjov elvtársnak, a megyei pártbizottság titká­rának a vezetésével három­tagú küldöttség érkezett me­gyénkbe. A küldöttség tagjai: Nyikolaj Mihajlovics Cvet­kov testvérlapunk, a Vörös Észak főszerkesztője és Borisz Dimitrijevics Popov, a tejipari kísérleti intézet igazgatója. A Kelet-szlovákiai kerületi Pártbizottság delegációjának vezetője Rudolf Netik, a me­gyei pártbizottság titkára, tagjai Andrej Dzupin, a Pop- rádi járási Pártbizottság első titkára, és Mikulás Stefán, a megyei pártbizottság elnök­ségének tagja, a Bodrogszer- dahelyi Állami Gazdaság igazgatója. Kassa város kép­viseletében Jan Brondos, a városi pártbizottság vezető titkára, és Ravel Gombos, a városi nemzeti bizottság el­nöke látogatott el Miskolcra. A .Lengyel Egyesült Mun­káspárt Katowicéi vajdásag Pártbizottságának küldöttsé­gét Jerzy Parkitny, a vajda­sági pártbizottság titkára ve­zeti. Tagjai: Jan Janos, gliwicei városi első titkár és Zbigniew Szalajda, a kato- wicei kohászati kombinát igazgatója. A Német Szocia­lista Egységpárt Neubran­denburgi megyei Pártbizott­ság delegációját . Johannes Chemnitzer, a megyei párt­bizottság első titkára vezeti. Tagjai: Gottfried Sperling, a megyei tanács elnöke és Inge Ziegler, a megyei pártbizott­ság tagja. Hűség a néphez, hűség a párthoz! r Úttörők és KtSZ-fiatalok fogadalomtétele Miskolcon Ötezer fiatal az ünnepségen Tegnap délután Miskolcon a városi sportcsarnok előtti téren mintegy 5 ez°r fiatal vett részt a forradalmi ifjú­sági napok központi ünnep­ségén. s az újonnan felvett 500 úttörő és 1500 ICISZ-tag fogadalom tételén. Az ünnep­ségen jelen volt és az elnök­ségben foglalt helyet — töb­bek között — Újhelyi Tibor. a megyei pártbizottság titká­ra. Dudla József, a megvei pártbizott súg őszi á ly vezetőj e. Kolláth Sándor, a Miskolci városi Pártbizottság titkára, Tok Miklós, a városi tanács elnökhelyettese. Török László, a megyei KISZ-bizottság el­ső titkára, Fiilöp Péter." a városi KISZ-bizottság első ünnepélyes bevonulás a zászlókkal (Folytatás a 2. oldalon) 18 ezer ember a diósgyőri munkásgyűlésen fiiadták az LKM új nemesacél-hengerművét Malija Karpova is felszólalt a gyűlésen

Next

/
Oldalképek
Tartalom