Észak-Magyarország, 1975. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

A MAGYAR <5?OClAL»STA M CNKASPART BORSOD MEGYEI BfZOTTS\C, 4N AK I.APJ A XXXI. évfolyam, 1. szám Ara: 1 forint Szerda, 1975. január 1. Sioviet—Ggviptomi közös nyilatkozat Iszmail Fahmi egyipto­mi külügyminiszter és Ab­del Ghani Al-Gamazi had­ügyminiszter a szovjet kor­mány meghívására látoga­tást tett Moszkvában. En­nek során áttekintették a szovjet—egyiptomi kapcso­latok és a jelenlegi nem­zetközi helyzet kérdéseit. Különös figyelmet fordí­tottak a Közel-Keletre, egyebek közt a Közel-Ke­lettel foglalkozó genfi bé­kekonferencia felújítására. A Szovjetunió és Egyip­tom szilárdan állást foglal amellett, hogy a genfi kon­ferencia a legközelebbi jö­vőben felújítsa tevékeny­ségét valamennyi érintett fél részvételével, beleért­ve a Palesztinái Felszaba­dítási Szervezetet. A két ország ennek érdekében fejt ki erőfeszítéseket. A felek úgy vélik, hogy a konferencia alkalmas fó­rum a közel-keleti rende­zés valamennyi vonatkozá­sának áttekintésére és olyan megfelelő határozatok meg­hozatalára, amelyek igazsá­gos és tartós békét terem­tenek ebben a térségben. Egyetértenek abban, hogy a konferencia munkájának minél hamarabb történő felújítása fontos pozitív je­lentőségű e célok elérése szempontjából. A két állam és a két nép tartós barátságát jel­lemző légkörben lezajlott tárgyalások kedvező ered­ményekkel zárultak. 1975 isilő ív lesz Közel-Keleten Kurt Waldheim ENSZ- főtitkár a jövő év nemzet­közi kilátásaival foglalko­zott abban a nyilatkozatá­ban, amelyet negyedik hi­vatali. évének megkezdése alkalmából adott. Mint mondotta, 1075 dön­tő év lesz a Közel-Kelet szempontjából, mert bár az érintett kormányok tár­gyalásos rendezést óhajta­nak, készülnek az újabb háborúra is. „Ez a hábo­rú katasztrófális követ­kezményekkel járna min­denki számára” — jelentet­te ki Waldheim. Tavászifi mindenképpen haladást kell elérni, tekintve, hogy áprilisban, illetve májusban jár le a Sínai-félszigeten, .illetve a Golan-magaslato­Illési tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács kedden ülést tartott I A külügyminiszter jelen­tést tett Petr Mladenov- nak. a Bolgár Népköztársa- fcág külügyminiszterének de- bember 17—20. között ha­zánkban tett hivatalos, bará­ti látogatásáról. I A Minisztertanács meg­tárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette Adam Ma­liiknak, az Indonéz Köztár­saság külügyminiszterének december 13—17. között ha­zánkban tett hivatalos láto­gatásáról szóló jelentést. | A kormány megtárgyalta lés jóváhagyólag tudomásul jvette a laoszi ideiglenes hemzeti egységkormány kül­döttségének december 15— 18. között hazánkban lett hi- jvatalos látogatásáról szóló jelentést. j A kormány megtárgyalta ,és jóváhagyólag tudomásul Vette a magyar—indiai gaz­dasági, tudományos és mű­szaki együttműködési vegyes bizottság október 28. és no­vember 2. között New Del­hiben tartott üléséről szóló jelentést. Az egészségügyi és a mun­kaügyi miniszter, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa javaslatot tett a gyógyító-megelőző ellátás ál­lampolgári jogon történő igénybevételére. Az alkot­mány 1972. évi módosításá­val. valamint az egészség- ügyi törvénnyel összhang­ban a kormány úgy határo­zott, hogy a készülő társa­dalombiztosítási törvény ha­tályba lépésével egyidejűleg a jövőben minden magyar állampolgár 'jogként igénybe veheti az egészségügyi szol­gáltatásokat. A kormány megtárgyalt? és jóváhagyólag tudomásul vette az oktatási és a mun­kaügyi miniszter jelentését a szakmunkás képesítésű fizi­kai dolgozók felsőfokú ta­nulmányokra való felkészí­tésének tapasztalatairól. Meg­állapította, hogy a felkészí­tési rendszer sikeresnek bi­zonyult. Ennek alapján úgy határozott, hogy a követke­ző tanévben a műszakin kí­vül egyéb különböző sza­kokra készülő fizikai dolgo­zóknak is indítanak előké­szítő tanfolyamokat. A rész­vevők 70—80 százalékát a nagyüzemek munkásaiból válogatják ki. A Minisztertanács titkársá­ga vezetőjének előterjesztése alapján a kormány felhívta a miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői­nek figyelmét, hogy vizsgál­ják meg az. országgyűlés de­cemberi ülésszakán elhang­zott képviselői észrevételek és javaslatok megvalósításá­nak lehetőségeit, és tájékoz­tassák arról az országgyűlés elnökét, valamint az indít­ványozó képviselőket. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgva't kon állomásozó ENSZ- erők mandátuma. Wald­heim hangsúlyozta a genfi békeértekezlet folytatásá­nak szükségességét, de hoz­záfűzte, hogy még nem éreti meg a helyzet a kon­ferencia újbóli megnyitá­sára. Az ENSZ elmúlt évi te­vékenységét elemezve a főtitkár rámutatott, hogy — az amerikai álláspont­tól eltérően — nem a har­madik világ „egyoldalú uralmát” tükrözték a ha­tározatok, hanem egyfajta egyensúlyt. New Yorkban egy ENSZ- szóvivő bejelentette, hogy Waldheim februárban Eu­rópába látogat. Az utazás pontos dátumát és a fel­keresendő országok nevét * nem hozták nyilvánosság­ra. IfjCVE Mid a megye lakosságához í redményekben, sike­rekben gazdag, nehéz és sokszor próbára te­vő esztendőtől búcsúznak most megyénk kommunistái, dolgozói és egész lakossága. Nyugodt lelkiismerettel, jo­gos büszkeséggel és a jó munka adta elégedettséggel tekinthetünk vissza az 1974- es esztendőre, mert ismét közelebb kerültünk a párt által megjelölt nagy cél megvalósításához: a szocia­lizmus felépítéséhez. Megyénk dolgozóinak mun­kaszeretetét, áldozatkészsé­gét a szocialista építőmun­ka minden területén komoly eredmények fémjelzik, ame­lyek nemcsak szűkebb ha­zánk, hanem az egész or­szág anyagi-szellemi gyara­podásához is hozzájárultak. Növeli eredményeink ér­tékét az is, hogy a mező- gazdaságban a rendkívül nehéz körülmények között a kedvezőtlen időjárás és az árvíz okozta nehézségek le­küzdésében példát mutat­tak megyénk dolgozói. A közösség értékei, és az egy­más iránt érzett felelősség, segíteniakarás számos meg­nyit váriul ásóval találkoztunk a nehéz napokban. Közvet­lenül és meggyőző erővel bi­zonyították ezek a példák szocialista társadalmi ren­dünk fölényét, embert szol­gáló, nemesítő erejét. A sikereket jobban tudjuk becsülni azzal is, ha kriti­kusan és önkritikusan szem­benézünk munkánk fogyaté­kosságaival. Ezek felszámo­lása nem lesz ugyan köny- nyű feladat, de teljesíthető, amint ezt a XI. kongresz- i szus és hazánk felszabadu- ! lásának 30. évfordulója tisz­teletére meghirdetett szocia­lista munkaverseny eddigi tapasztalatai is bizonyítják. A következő esztendő fo­kozottabb helytállást, lelki- ismeretes, fegyelmezett és gondos munkát követel mindannyiunktól. Az 1975. évi népgazdasági terv olyan feladatokat jelent számunk­ra, amelyek megvalósításá­val egyben a IV. ötéves terv sikeres teljesítéséről is szá­mot kell adnunk. Nagy je­lentősége lesz annak, hogy milyen lesz ez a számvetés. A munka színvonalasabba tételével, belső tartalékaink feltárásával készülhetünk méltó módon a jövő eszten­dő két nagy eseményére is: pártunk XI. kongresszusára és hazánk felszabadulásá­nak ünnepére. A Központi Bizottság programot adó kongresszusi irányelvei cselekvő támoga­tásra találtak megyénk köz­véleményében, a kommunis­ták és párton kívüliek köré­ben. Ennek szellemében, va­lamint a Szovjetunióhoz és a szocialista közösséghez fű­ződő barátság erősítésének jegyében készülünk április 4. emlékezetes megünneplé­sére. R megyei nárt ■ rgivh.-i £g tóbizottság bizonyosra ” veszi, hogy megyénk párttagjai, pártszervezete' és dolgozói 1975-ben is kiemel­kedő munkasikerekkel, helytállással nyilvánítják ki egyetértésüket pártunk jól bevált politikai irányvonalá­val. Kívánunk ehhez .a megye egész lakosságának sok si­kert. boldogságot, erőt és jó A Ma “var Szocialista Munkáspárt Borsod - Abaú i—Zemplén megyei Bizottságának Végrehajtó Bizottsága A fronton és otthon Az év 53 hetéből 33 héten, majd minden vasárnap megszólaltat­tunk lapunkban olyan embere­ket, akik az átlagosnál többet, sokkal többet tettek és tesznek életünk gazdagodásáért. Egv-egy naplukról, munkájukról, szolgá­latukról számoltak be. Ezekben a monológokban — mint csepp- ben a tenger — úgv tükröződnek egész társadalmunk mai létének örömei és gondjai. Sorozatunk befejezéseként Soltész István szocialista frontbrigádve/otó, a szocialista munka hőse, az MSZMP KB tagja mondta el la­punk 6. oldalán, milyennek lát­ta ezt az esztendőt, és azt ts, milyen legyen. ő milvennck akarja az-' új évet. AlberttHeni kis bányászlakásában kerestük fel. nmelvet híres tanitóme-ítoré- től, Loy Árpádtól „örökölt”. Most nem munkahelyén, k fron­ton beszélgettünk, hanem cit­rom-. vanília- és fonvőillnfú szo­bájában. karácsony és szilvesz­ter közötti személyes ünnepére, december 2fl-i születésnapjára való -készülődése közben. o 1 döcs ú s esztendőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom