Észak-Magyarország, 1974. december (30. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-08 / 287. szám

1974. dec. 8., vasárnap ÉSZAK - M AGYAROR5ZAG 5 A mezőgazdas szolgálata han A dohány pa (Iá ban «Ä. 1 7 «Í äifcÄ'Ä / áS^8^ÉI Húsz hektárnyi teriileleii termesztett az. idén is do­hányt az edelényi Alkot­mány Termelőszövetkezet. A nyár sem volt kedvező az ipari növényre, de az őszi sok csapadék különösen sok kárt tett a dohányban, illet­ve annak betakarításában. A közös gazdaság elsősorban azért foglalkozik dohányter­mesztéssel, hogy több tíz asszonynak biztosítson mun­kaalkalmat az esztendő nagy részében. Borsod községben, a régi tsz-központ irodahá­zából átalakított dohánypaj­tában húszán, Balajton pe­dig tízen csomózzák a do­hányt. Szín és minőség sze­rint osztályozzák, aztán 18— 20 levelet egy bábuba, avagy csomóba összefogva össze­kötnek. Ezeket a csomókat aztán 40—15 kilogrammos bálákba összeállítva szállít­ják el. Mint Parádi Károly, a dohányosok brigádvezető­je elmondta, az asszonyok 15—16 kilogramm dohányt válogatnak, illetve csomóz­nak fejenként a 10 órás munkanap alatt. ABC-áruház, termálkút, lakásuk Mezőcsát jövő évi tervéből Hét esztendővel e]"L' alapították meg a Borsodi Vegyikombinát agrokémiai kísérleti telepét; azzal a ren­deltetéssel, hogy az itt vég­zett tudományos kutatómun­ka, a gyakorlati kísérleteit alapján a telep dolgozói nyújtsanak segítséget a me­zőgazdaság kemizálásához. összegezzék a kísérletek ta­pasztalatait és a gyártóüze­meknek adjanak segítséget a gyártmányok korszerűsítésé­hez, a mezőgazdaságban tegyék kedveltté, illetve bi­zonyítsák be a BVK nitro­génipari termékeinek hasz­nos és jó tulajdonságait. Hét esztendő számszerű adatai bizonyítják a telep „életképességét ’, a tervszerű, elmélyült tudományos kuta­tómunka eredményeit. Szá­mos mezőgazdasági tudomá­nyos kutatóintézettel, egye­temmel, több száz állami gazdasággal, termelőszövet­kezettel teremtettek gyümöl­csöző munkakapcsolatot; es a kutatómunka eredményeit tekintélyes hazai és külföl­di szaklapokban publikál­ták, tették közkinccsé. — Közülük két szakcikkre vagyok különösen büszke — mondja dr. l_iss A. Sándor, a kísérleti telep vezetője. — Az egyik a Szovjet Tudomá­nyos Akadémia évkönyvében jelent meg, a másik egy svájci szaklapban. E két publikációra, túlzás nélkül mondhatom, felfigyeltek a szakemberek. Az írásban ugyanis kísérleteink lényegé­ről volt szó. Nevezetesen ar­ról, hogy a kémiai elemzés és a matematikai formula segítségével előre meg lehet határozni a növények mag­néziumhiányra való érzé­kenységét. így állapítottuk meg, hogy a cukorrépa rend­kívül magnéziumigényes, az­az bőséggel „meghálálja" a magnéziumos műtrágyázást. Nem titok, hogy megyénk az ország egyik legszennye­zettebb területe, bármilyen szempontot veszünk is figye­lembe. Annak ellenére, hogy a felújítás alatt levő és újon­nan épülő üzemeink mind nagyobb összegeket fordíta­nak védelmi berendezések építésére, mégis ijesztően megnövekszik egy-egy terü­let szennyezettsége. lények és lehelőséoek Megyénkben a Sajó vízgyűj­tő területén 48, míg közvet­lenül a Sajó völgyében 30 olyan üzem van, mely ki­sebb vagy nagyobb mérték­ben szennyezi a vizet, ami a Tiszába ömlik. Ez annál is nagyobb probléma, mivel a kiskörei duzzasztómű fölötti víztömeg szennyezése igen veszélyes lehet. A Sajó vizát négy nagy­üzem „veszi ki” és használja fel termelési folyamataiban. A kivánt mértékig minden üzem kénytelen megtisztítani a vizet, amit a felhasználás során többé-kevésbé újra el­szennyez, és jól-rosszul meg- tiztítva visszajuttat a folyó­ba. Ugyanez az összefüggés érvényesül a Szinva és a Bód- va mellett is. Ez utóbbinál például az edelényi szenny­vízbevezetés alatt — szeren­csére megfelelő távolságban — ivóvizet készítenek belőle. A Hernád mellett szintén ivóvízművek vannak, parti szűrésű vízbázisra telepítve. Ezt a vízfolyást magyar terü­leten jelentős szennyezés nem éri Bebizonyítottuk, hogy a BVK-ban gyártott agronit műtrágya jelentősen megnö­veli a cukorrépa termésho­zamát. Nemrégiben Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke tett látogatást a kísérleti tele­pen. A magas rangú vendég — mezőgazdasági szakem­ber lévén — mélyrehatóan érdeklődött a telepen folyó tudományos munkáról, mi­lyen eredményeket értek el munkájuk során? — Örömmel adhattunk számot sikereinkről — mon­dotta a telep vezetője. — Je­lentős eredményként köny­velhetjük el a fehérjedúsító plantprotam és a takarmá­nyozási karbamid sikerét, széles körű használatát a mezőgazdaságban. E két ter­mékkel a BVK elnyerte a Budapesti Nemzetközi Vásár nagydíját is. A különféle publikációkon túl, munkánk eredményeiről számos hazai és külföldi konferencián tar­tottunk beszámolót, amelyek­ben a műtrágyázáson kívül szó esett a környezetvédelmi és a fehérjenöveléssel kap­csolatos témákról, feladatok­ról is. Az ország első cseppfolyós ammóniával műtrágyázó ál­lami gazdasága az Ongai Ál­lami Gazdaság, ahol a kí­sérleti telep dolgozóinak szakvezetésével és a BVK anyagi támogatásával hasz­nálták először műtrágyázás­ra a cseppfolyós ammóniát. Jelenleg a Bábolnai Állami Gazdasággal tartanak igen szoros kapcsolatot a telep dolgozói. A Kukoricaterme­lő Közös Vállalkozás irányí­tói, vezetői gyakorta kérnek szaktanácsot a kísérleti te­lep kutatóitól. — Eddigi kutatómunkánk bizonyítja — folytatja dr. Kiss A. Sándor —, hogy a pvc-fólia n am csak tartósabb, mint a polietilén fólia, ha­nem azonos körülmények Az ilyen egységes vízgaz­dálkodási területeken az a fő feladat és cél, hogy megta­láljuk, vagy helyreállítsuk az egyensúlyt a várható gazda­sági lehetőségek segítségével, hiszen Miskolc ivóvízigénye lí)85-re a jelenleginek mint­egy háromszorosára emelke­dik. Ehhez még hozzá kell számítani, hogy a nagyüze­mek egész sora lép be idő­közben a termelésbe, melyek mint vízigénylők, de mint szennyezők sem jelentéktele­nek. E beruházások ma igen korszerű és költséges tisztító berendezésekkel valósulnak meg. Ennek eredményekép­pen előzetes számítások sze­rint annyi elérhető, hogy a Sajó középső és alsó szaka­szán egy kategóriával javul­jon a vízminőség. k«\ orvoscsoport tapasztalatai A megyében jelenleg 385 olyan ipari, mezőgazdasági, illetve köz- és kommunális üzem, valamint intézmény van, melyek napi szennyvíz­kibocsátása 50 köbméternél nagyobb. Két évvel ezelőtt a kive­tett bírságok együttes össze­ge „csak” 21 millió forint körüli volt, tavaly viszont már meghaladta a 25 millió forintot. A legtöbb bírságot a BVK, az Észak-magyaror­szági Vegyiművek és a Bor- sodnádasdi Lemezgyár, vala­mint a Miskolci Vízmű fizet­te. kozott, kevesebb fdtőener- giával biztosítható alatta a kívánt hőmérséklet; ugyan­akkor fűtés hiányában, a pvc-fólia alatt nehezebben „fázik meg” a növény. Út­törő jelentőségű az úgyne­vezett résszelepes pvc-csö- ves altalajöntözés, a csepeg­tető öntözés, amelyet a sző­lő- és gyümölcstermesztés­ben már több éve igen ered­ményesen alkalmaznak. Nap­jainkban két ellentétes irá­nyú kísérletet végzünk pvc- vel. Az kutatjuk, milyen anyagokkal lehet fokozni a pvc élettartamát a mikroor­ganizmusokkal szemben, míg a másik: milyen adalék­anyag hatására bomlik el használat után a pvc. Ez a kísérlet elsősorban a kör­nyezetvédelem tekintetében bír nagy jelentőséggel. A m-ii sikereken túl * szakmai a telepveze­tő igen büszke arra, hogy a kísérleti telep kis létszámú kollektívája lelkiismeretesen, a kutatómunka kívánalmai­nak megfelelően, pontosan, szorgalmasan dolgozik. Va­lamennyien tagjai a négy esztendeje alakult Tessedik Sámuel szocialista brigád­nak. A brigád vezetője Ré- dei Józsefné szinte anyás­kodva gondoskodik a brigád tagjairól, segíti munkájukat. E gondoskodáson nem kell csodálkozni, hiszen Rédeiné nemcsak agronómusi képesí­téssel, hanem tanári okle­véllel is rendelkezik és mel­lesleg kétgyermekes család­anya. A kutatómunkából is kiveszi a részét, egyike a telep legrégibb dolgozóinak. A telepen mindenki tanul. Béki Irma, aki a telep lé­tesítésétől kezdve az első ka­pavágástól a telepen dolgo­zik, a kollektíva segítségé­vel szerzett mezőgazdasági szakmunkás-bizonyítványt, és most esti tagozaton sze­rez magasabb képesítést. S.z D, Tavaly megyénkben a le­vegőtisztaság-védelmi bizott­ság felkérésére egy orvoscso­port vizsgálta a levegőszeny- nyezettség hatását az emberi szervezetre. A vizsgálat meg­állapította, hogy például Óz- don és Kazincbarcikán csak­nem hatszor annyi az idült légcsőhurutban szenvedő fér­fiak száma, mint Sátoralja­újhelyen. A nem poros mun­kahelyeken dolgozó nőknél az arány megközelítően négy­szeres. Az. asztmatikus meg­betegedések vizsgálatánál is hasonló megállapításokra ju­tottak a kutatók. Külön vizsgálták a levegőszennye­zettség hatását a csecsemők­nél és a gyermekeknél is. A légzőszervi megbetegedések­ben szenvedő fiatalok száma aggasztóan magasra növeke­dett. A rendelkezésre álló mért, számolt és becsült adatok alapján megállapítható: a me­gye legszennyezettebb tele­pülése Ózd. Időjárási és föld­rajzi viszonyai nem kedvező­ek és ezt a helyzetet még súlyosbítja, hogy az Ózdi Ko­hászati Üzemek a völgy és a város központját foglalják el. A gyenge szélmozgás mi­att a füstköd a zárt völgyet gyakran megüli. mintegy ku­polát képezve fölötte. A megye egész területére elkészítették a szakemberek azt a tervezetet, mely szerint szennyezettség! fokok szerint kategóriákba lehet — és kell! — sorolni az egyes telepü­léseket. Ez a besorolás az 1875. január 1-től életbe lé­pő légszennvezési bírság alapját is képezi. Miskolciaké az első díj A Tokaj étteremben ren­dezték meg december 4-én, délután a vendéglátók orszá­gos ifjúsági csapatversenyét, öt megye vámsaiból érke­zett felszolgálók, cukrászok es szakácsok mérték össze erejüket. A négytagú csapa­toknak saját tájjellegű gaszt­ronómiai szokásait kellett bemutatni a zsűri előtt. A verseny első díját a Mis­kolci Vendéglátó Vállalat dolgozói nyerték „matyó- asztal” kompozíciójukkal. A második és harmadik helyen a csongrádi, illetve a Bara­nya megyei Vendéglátó Vál­lalat végzett. A díjakat Sebestyén Mik­lós. a Belkereskedelmi Mi­nisztérium osztályvezetője adta át. A megyében a szennyeződé, seket jelenleg két hálózat j méri. Ennek megteremtésére, a mérésekre és a műszerekre több millió forintot fordítot­tak. Az eddigi vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy megyénk levegőjének szeny- nyezettsége különösen az ipari régiókban meghaladja az országos átlagot. A jelenlegi helyzet javítá­sára a megyei tanács meg­bízása alapján az ÉSZAK­TERV egy olyan nagyszabású levegőtisztaság-védelmi terv kialakításán dolgozik, amely alapján megoldható lesz ez a mindnyájunk egészségét nagyban veszélyeztető problé­ma. Hasznos kezdeményezés A környezetvédelem és az! urbanizációs ártalmak kuta­tásával az utóbbi évek foko­zott problémáinak hatására országszerte mind több és több intézmény és szakember foglalkozik. Kialakultak a megfigyelő és vizsgáló háló- ! zatok, létrejöttek a képzési rendszerek. Lassan minden egyetemünkön, főiskolánkon indítanak környezetvédelmi tagozatot. Az innen kikerülő szakemberek szakmai felké­szültségétől függ további „sorsunk”. Miskolcon, a Gábor Áron Kohó- és öntőipari Szakkö­zépiskola próbálkozik a kö­zépfokú szakemberképzés megoldásával. Az elmúlt év­ben általános tagozaton mint­egy húsz fiatal végzett a kü­lönböző üzemek küldötteként. Ebben a tanévben a tavalyi tapasztalatok alapján már szakosítva, egy-egy területre koncentrálva szervezik a tan­folyamot. A hasznos és el­ismerésre méltó kezdeménye­zés úgy tetszik, valamelyest ezen a szinten is megoldást jelent majd. Vásárhelyi István Régi óhaj valóra váltását kezdték meg néhány nappal ezelőtt Mezőcsáton: megje­lentek az építők és hozzálát­tak a községi csatornaháló­zat kiépítéséhez. Ropognak a légkalapácsok, bontják az aszfaltot, hordják a szüksé­ges anyagokat — egyszóval vegre teljesül a több ezer la­kó kérése. A csatornázás jó néhány éve szerepel már a tanács tervében, ám a megvalósítás­ra — részben anyagi okok miatt — eddig nem kerül­hetett sor. Sürgette a meg­oldást, hogy az esősebb év­szakokban megállt a víz az utcákon, rongálta azok álla­potát, gátolta a falu tisztán tartását. Ami pedig a la­kosság kérését illeti: az utób­bi esztendőkben igen sok csa­ládi ház, korszerű lakás épült a községben. Vízvezetékes, modern, fürdőszobás ottho­nok ... És bizonyára még több épülhetett volna, ha van csatornahálózat, ha nem okoz egyre nagyobb gondot a szennyvíz elvezetése. A napokban megkezdett csatornaépítés több éves munkát jelent. A beruházás három ütemben készül, az elsőben a község főutcájában fektetik le á vezetéket és a csapadék-, illetve szennyvíz- gyűjtő medencét készítik el. A munka első szakasza a jövő év végére fejeződik be, s nem kevesebb, mint 12 mil­lió 750 ezer forintba kerül. A szükséges pénzt teljes egészé­ben a nagyközségi tanács biz­tosítja. Az idei esztendőből hátra­levő egy hónap és az 1975-ös év emellett jó néhány más, ugyancsak régóta várt léte­sítménnyel örvendezteti meg a község közel hétezer lakó­ját. Befejezés előtt áll, s az év végére minden bizonnyal el is készül az a termálkút, amelyet most fúrnak a köz­ség határában, s amely egy később megvalósuló meleg­vizű strand építését teszi le­hetővé. Igaz, meglehetősen költséges beruházás ez — a kút létesítése több mint 2 millió forintba kerül —, ám rövid idő alatt megtérülhet. A járás és a község vezetői ugyanis a termálvíz másirá­nyú, például mezőgazdasági hasznosítására is számítanak, ez pedig a lakosság jobb ellátásában gyümölcsözik majd. Lakossági ellátás! Szorosan kapcsolódik ehhez a témá­hoz egy másik létesítmény. Jövő évben megnyílik az áfész új üzlete, egy 1000 négyzetméter alapterületű ABC-áruház, ami nemcsak a mezőcsátiak, de a járás úgy­szólván valamennyi lakója számára fontos. Jobb áruel­látást, a vásárlói igények színvonalasabb, kulturáltabb kielégítését jelenti. Korábban már szóltunk ar­ról, hogy az utóbbi években örvendetesen fejlődött Mező- csát; sok új, modern otthon -épült a községben, rendezet­tebb, takarosabb lett a falu képe. A lakásépítést a jövő évben is egyik legfontosabb feladatának tartja a nagy­községi tanács. 1975-ben — célcsoportos beruházásként — 12 lakás átadásával számol­nak, az épület várhatóan a jövő év decemberében készül el. Ennek átadásával szeretnék zárni a negyedik ötéves ter­vet. megvalósítani a nagy­község jövő évi fejlesztésére kimunkált elképzeléseket. Ügy tűnik, sikerrel teljesítik majd a sok községgyarapító célkitűzést. N. 1. Műszeres szigetelés-vizsgálatnak vetnek alá minden gázcsö­vet a Miskolci Mélyépítő Vállalat telephelyén, mielőtt az avas! lakótelepen beépítenék Eotó: Laczó József­Tapa szia latok, feladatok Védj ük körn yezeí ünket Mi a helyzet Borsodban ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom