Észak-Magyarország, 1974. november (30. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-13 / 265. szám

1974, nov. 13., szerda ESZAKMAGYARORSZAG 3 A megyei párt-vb napirendjén A Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának tájékoztató jelentése alapján a közelmúltban a megyei párt-végrehajtó- bizottság is behatóan foglalkozott a kongresszusi és a jubi­leumi munkaverseny eddigi tapasztalataival, illetve a továb­bi tennivalókkal. A vállalások teljesítésének eddigi tapasz­talatai sokrétűek, de összességükben azt tükrözik, hogy azok a törekvések váltak uralkodóvá, melyek a gazdasági haté­konyság és a felelősségteljesebb munka végzésére irányul­nak. Ezek együttes hatásaként megyei szinten sikeresen ha­lad a vállalati feladatok végrehajtása: a felajánlások telje­sítésének üteme dinamikus, szinlc valamennyi gazdasági egység, üzem és vállalat termeléssel összefüggő tevékeny­sége kedvező. .4 koBuresszusi m£": verseny hatása érződik ki abból is, hogy az első fél évben megyénk gazdasági egységei túlteljesítették az 1074. évi terv időarányos ré­szét és annak a többletvál­lalásokkal előirányzott szint­jét is. Az Özdi Kohászati Üzemek dolgozói nyersvas- búl 17 004 tonnával, blokk- sori betétből 13 173 tonná­val, hengerelt termékekből 14 709 tonnával teljesítettek többet, minek alapján ter­melési értékük Hétszázezer forintot meghaladó összeg­gel növekedett. A Lenin Ko­hászati Művek szocialista brigádjai szintén túlteljesí­tették a gyáregységek meny- ny iségi tervfeladataira tett vállalásaikat. Ennek ered­ményeként a vállalati teljes termelési érjék terv 150 mil­lió forint eves vállalással szemben, a félévi többlet 302 millió forint lett. Jo eredményeiket úgy érték el, hogy közben valamennyi fontosabb termelési beren­dezés éves nagyjavítását is elvégezték. A 19 vállalat kö­zött szereplő Tiszai Vegyi­kombinát időarányos terme­lési tervét 102,7 százalékra teljesítette, és a gazdaság: és t irsadalmi szervek szoros együttműködése révén jó a jolitikai légkör, a hangulat eihoz, hogy valamennyi vál­lalásukat teljesítsék, illetve túlteljesítsék. A Borsodi Szénbányák Vállalatnál a kongresszusi munkaverseny teljesítését szervezési intéz­kedésekkel segítették elő. A munka- es üzemszervezési tevékenység során nagy gon­dot. fordítanak a frontok se­bességének növelésére, a mi nőség, az önköltség javítá­sára, a beruházások lehetsé­ges meggyorsítására. Figye­lemre méltó eredményeket értek el a megyei építőipa­ri vállalatok is, az építő­anyag-ipari vállalatok közül, eddigi eredményei alapján pedig a Beton- és Vasbeton- ipari Művek miskolci és at- sózsolcai gyára tűnt ki. Jelentősen emelkedett a megye üzemeinek exportte­vékenysége. A gazdasági ha­tékonyság növekedése szá­mos vállalatnál a többlet- vállalásokkal növelt éves nyereségterv időarányos túl­teljesítését eredményezte. Mindezekben a vállalati kol­lektívák munkasikerei alap­vetően meghatározóak. De nem kis mértékben tudható be a fellendült újitómozga- lómnak, amely elsősorban a nagyüzemekben a célul fű­zött eredmények elérésének hatékony eszköze lett. A be­nyújtott újítások száma a Diósgyőri Gépgyárban 57, a Borsodi Vegyikomoináinál 54, az Ózdi Kohászati Üze­mekben pedig 37 százalékkal növekedett. A minőség és a gazdasági érték tekintetében különösen jelentős az egy brigád — egy újítás mozga­lom. A vállalatoknál ugyan­akkor a termelésszervezési és a minőség javítását szol­gáló feladatok végrehajtásá­ban a Dolgozz Hibátlanul munkarendszer kiszélesítése azt is jelenti, hogy a szo­cialista brigádok vállalásai­ba a hibamentes rends m rel összefüggő te-adatok is be­épültek. örvend’.cs, hogv megyénkben az ózdi tapasz­talatok alapján jelenleg 9 vállalat foglalkozik a DH- munkarends tér előkészítésé­vel. A ST?orvri párt-végrehaj- '* ll‘V *u tóbizottság az összegzett tapasztalatok át­tekintése során megállapí­totta. hogy a kongresszusi munkaverseny eddig elért kiemelkedő eredményeiben igen fontos szerepe van a munkahelyek szintjén, a többletvállalások meg éleié­kor tanúsított aktivi .asnalc. A dolgozók, a szocialista bri­gádok kezdeményezései szá­mos új vonással erősítették a munkaversenyt. Ez meg­nyilvánul a műszakiak es a szocialista brigádok kapcso­latának erőteljesebbé, köz­vetlenebbé válásában, a dol­gozók munkakörülményei­nek javulásában, a munka­helyi kollektívák vélemé­nyének, kezdeményezéseinek felhasználásában, támogatá­sában. Tömegessé váltak a társa­dalmi munkaakciók, a kom­munista műszakok, ame’ytk elsősorban a terület- és a várospolitikai részfeladatok megoldásának elősegítései célozzák. Lapunkban is több alkalommal beszámoltunk azokról a mozgalmakról, amelyek meghatározott cél­lal, társadalmilag igen -fon­tos ügyet szolgálva: gyer­mekintézmények, iskolák, szociális létesítmények épí­tésének támogatását szolgál­ják, vagy a kulturálódási, sportolási lehetőségek, a la­kóterület szépítésének, fej­lesztésének kérdésében igen jelentős költségmegtakarí­tást eredményeztek. A lársadami r™,k;', akciók szervezésében a KlSZ-szer- vezetek kezdeményező és a fiatalok mozgósító tevé­kenysége megyénkben a munkaakciók gyors kibonta­kozását segítette elő. (Folytatjuk) W. I* Végre kedvez az idő az épí­tőknek is. A Miskolci Hús­kombinát építésénél az ácsok szerelik, építik a 4-es számú felvonó és a lépcsőház áll­ványzatát. Fotó: Sz. Gy. KöilizliÉs Lengyelországban a fel- szabadulás óta szakadatla­nul tart a „népvándorlás”. Évi átlagban mintegy 900 ezer lakos változtatja meg állandó lakhelyét. Közülük 180 ezren költöznek a fal­vakból a városokba. A leg­utóbbi években az ország kü­lönböző vidékeiről legtöb­ben a katowicei, opolei és gdanski vajdaságba települ­tek át. A Minisztertanács néhány hónapja hozott ha­vi rozatot a szénbányászat vábbi fejlesztéséről. Meg- *» fedéssel vette ezt tudo­másul a Borsodi Szénbá­nyák több mint húszezres öllek! ívÍja, közöttük a Mis­áiéi Bányaüzem dolgozói Az új szénlelepek, szénme­zők feltárása érdekében ép­pen ezért az idén az eredeti terven felül mintegy 2J ki­lométer vágalkihajtásra v- ' szükség, amiből 8 ezer mé­ter a borsodi bányászok! i jut. Az eiővájási brgádok ennek a követeimé ívne* a szem előtt tartásával tették meg kongresszusi, felszaba­dulási munka verseny-válla­lásukat. Az eredeti tervben az idén 0352 méter vágatki­hajlást irányoztak elő. A me’.növekedett szükségletek­re való tekintettel ezt 074:i m éterre emelték időközben. Az eiővájási szocialista bri­gádok mindent megtesznek 'mák érdekében, hogy ezt a feleméit tervet marsaéki-i- lanul teljesítsék. A Miskolci Bányaüzem, illetve annak eiővájási körlete igyekszik a munka feltételeit biztosítani, Most azonban úgy látszik, hogy a terv teljesítése ve­szélyben forog. Papp István bányatechni­kus, a Miskolci Bányaüzem eiővájási körletaknásza, alapszervezeti párttitkár el­mondotta, hogy üzemüknél 8 eiővájási és 4 fenntartási munkahelyüket nem tudják ellátni olyan alapvető biz- tosítóanyaggal, mint a 3500 milliméter átmérőjű TI-I-ív és az összeszerelésükhöz szükséges pipacsavar és ken­gyel. Ezeket az anyagokat a Lenin Kohászati Művektől kapják, helyesebben az utol­só 50 kört október 31-én kapták. Ez a mennyiség csak 24 órai szükségletüket fede­zi. A bányaüzem vezetői rendkívül kínos helyzetben vannak, ugyanis legjobb dolgozóikat anyaghiány mi­att szabadságra kell külde­niük. Az anyaghiány külö­nösen érzékelhető, ha figye lembe vesszük, hogy az elő­vájó szocialista brigádok munkáját 4 nagy telje"’t - ményű, F-típusú, vága,hajtó gép segíti, s jgy naponta 18—20 méter vágatot képe­sek kihajtani. A kihajtott vágatok végleges biztosítá­sához a föld felszínétől mért 320 méter mélységben a nagy nyomásviszonyokra való te­kintettel 60—80 centiméte­res távközökben kell a TH- íveket beépíteni, méghozzá naponta 130 darabot, amihez 260 kengyelre és 520 darab pipacsavarra lenne szükség. Azon túl, hogy a kormány állal előírt teljesítményeket nem képesek biztosítani, a legjobb dolgozók egy része tétlenségre van kárhoztatva, ha pedig átcsoportosítják őket. más munkára, nagy mértékű bércsökkentest szervednek. Ennek azonban távolabbi következményei is vannak, hiszen az új szénte­lepek, szénmezők feltárásá­nak a hiánya az 1975—70-os évek széntermelési lehetősé­geit csökkenti. Ismeretes, hogy a Miskolci Bányaüzem — többek között — Miskolc lakosságát. így a Lenin Ko­hászati Müvek, a Diósgyőri Gépgyár dolgozóit, is köte­les szénnel, tüzelővel ellát­ni. A lyukói bányászok ké­rése tehát közös érdek. Hi­vatkozhatnánk a már év­századok alatt kialakult ha­gyományos bányász—kohász barátságra, de beszéljenek inkább a számok. Az idén ez idáig már 42 ezer mázsa szén áfát fizette ki előre a lakosság, s emellett 14 ezer 000 mázsa illetményszenet kellene a bányászoknak ki­szállítani. A Miskolci Bányaüzem­nél a fent említett gondokat növeli az a körülmény, hogy’ az új szénmezők feltárásá­hoz szükséges vágatkihajtás mellett, a már korábban ki­hajtott közel félszáz kilo­méter vágatot kelV megfele­lő állapotban felújítani, fenntartani, átépíteni mun­kabiztonsági okok miatt. Az üzem az összes lehető tar­talékait. felhasználta már ezen a téren. S nemcsak Lyukóban, hanem Farkas­lyukon, Somsályon, Egercse- hiben, Putnokon és a több: bányaüzemeknél is hasonló gondokkal küzdenek. A Miskolci Bányaüzem vezetősége, pártszervezete, Molnár János, Jeddi Pál, Magyar István, Fehér László, Szuromi András, Bors Szi­lárd, Holló István, Fülöp András szocialista eiővájási brigádjai kérik a Lenin Ko­hászati Müvek vezetőit, az illetékes szocialista brigádo­kat, hogy a számukra nél­külözhetetlen biz .o.itási anyagokat minél hamarább szállítsák. Ez nemcsak a bá­nyászok, hanem a konászati dolgozók, a miskolci lakos­ság, az egész népgazdaság ügye. Oravec Jáuos ,4/ í-nííok szinte bcle' i pitim zuhantak az ágyakba. Egész napos ke­mény, fárasztó munka, esős, lucskos nap volt mögöttük. Az álom alig ernyesztette el izmaikat, a Tiszai pályaud­var mellett levő vasutas munkásszállón végigzúgott a riasztás. — Baj van, emberek! Az árvíz veszélyezteli a Bánréve és Űzd közötti vasútvonalat. Segítsenek! Es harminc ember neki­kezd az éjszakai munkához való készülődésnek. Egy telefon Mezőkeresztes­re, s onnan 49 vasútépítő in­dult útnak. A környék riasztó. A sínek között is folyik a víz. Fél- méternyi szélességű talaj ma­radt az emberek számára. Egy véletlen, hibás mozdulat, s az önkéntes segítő már el is merülhet a szennyes, több méler mély árban. Az infrasugár irányítású talpaláverő gép Vámosgyörk- röl robog ide. A kezelősze­mélyzet nyugtalanul szemléli a vasúti pályát, a szennyes árt. A gép megemeli az acél­síneket, s a tömörítő kalapá­csok vad zakatolással mun­kához látnak. Az emberi aka­rat, erőfeszítés, a gépek mun­kája végül is győzedelmes­kedik. A vasúti pályán meg­indulhat ismét a forgalom, megszűnik Űzd elzártsága, s áradhat a város életéhez nélkülözhetetlen élelmiszer, nyersanyag, s útnak indul­hatnak a kohász-termékekkel megrakott teherkocsik. Megmozdul az egész igaz­gatóság. Van, akinek az ár saját házát veszélyezteti. So­kan mennek, tömegével je­lentkeznek munkára a veszé­lyeztetett gátakon. A vasúti gépezet nem állhat meg. A szolgálatban levőknek el kell látniuk a távollévők szerepét is és így gyakran két ember három, helyett dolgozik. Sok­sok példa van rá. hogy a vasutas dolgozó alig érkezik meg a szolgálatból, szem- hunyásnvi a pihenés, s újból jelentkezik egy nélkülözhe­tetlenül fontos szerelvény to­vábbítására. — Vállalják-e? — Árvíz van, megyünk. — hangzott ki tudja hányszor a válasz. A vasutasok szá­zai, talán ezrei a szív pa­rancsa szerint cselekedtek. Senki nem kérdezte, hogy ezért mi lesz a fizetség, a jutalom. A Tiszáin új kezde­ményezés bontakozik ki; ön­kéntes adománnyal, ha kell kézi erővel segítenek azok­nak, akiknek otthonát szét­dúlta az ár. Nagyszerű ^beriez^ amelyeket talán feljegyeznek egyik-másik brigádnaplóban. Szó esett erről a MÁV Mis­kolci Igazgatóság párt-végre­hajtóbizottságának az elmúlt hét péntekén tartott ülésén is. — Az igazgatóság életében — összegezte Makkal László, a pártbizottság titkára a ta­pasztalatokat — soha ilyen nagy segítőkészséget, társa­dalmi megmozdulást, haté­kony munkát nem tapasztal­tunk. Ez a kongresszusi-fel­szabadulási verseny hatása­ként az év eleje óta érezhető, s most e nehéz na­pokban, az őszi forgalomban érte el a csúcsot. A számadatok beszédesek. Tavaly igen jó eredményei munkálkodott, az igazgatóság valamennyi dolgozója. Ebben az évben még jobbak az eredmények. Kilenc hónap alatt 415 ezer tonnával több árut. raktak ki és be, s szál­lítottak el, mint amire a terv szerint számítottak. Az ered­mények igen nagy eltérést mutatnak. A miskolci Tiszáin például a többlet mintegy másfél millió tonna. Általá­ban csökkent az utazók szá­ma, a Tiszai pályaudvaron viszont 300 ezer utassal több váltott vasúti jegyet. Ez ar­ra utal, hogy a miskolci vas­úti csomóponton, rendkívül megnőttek a követelmények, fokozódott a tempó, nőtt az erőfeszítés. A teljesítmények növekedését, hatékonyságát elősegíti a jó szervezés, s az is, hogy nőtt a kocsik sta­tikus terhelése, hiszen ko­csinként 0,87 tonnával több árut szállítanak. Ez azt is jelenti, hogy jobban ki tud­ják használni a vasúti pá­lyát, a mozdonyok teljesítő­képességét. A miskolci vontatási főnök­ség (fűtőház) dolgozol meg­lepő nagy eredményt értek el a fajlagos önköltség csök­kentésében: több mint 17 ezer forint értéket takarítot­tak meg. S ebben rengeteg emberi erőfeszítés, önként vállalt többletmunka van. Olyan például, hogy a Diesel­mozdonyok vezetői apróbb hibákat maguk javítanak meg, nem kell emiatt a fű­tőházba robogni, s hogy a szerelőcsamokoan dolgozo munkások a tervezettnél több mozdony javítását, kar- bantartását végzik el. Vannak azért szépséghibák is. Nevezetesen, hogy a sze­mély- és a tehervonatok me- netrendszerúsége néhány ti­zed százalékkal gyengébb, m:#.t a múlt év azonos idő­szakában volt. Ez a pályafel­újításokkal, a vágányzárak­kal kapcsolatos, amelyeket viszont éppen a biztonságos közlekedés érdekében kell elvégezni. Hozzájárult, hogy egyes teher-, expressz-, gyorsvonatok késve érkez­nek az igazgatóság vasúti vonalaira. Olykor pokoli erőfeszítéseket tesznek, má­sodperceket, perceket nyer­nek, de hát végső soron a késés — késés marad. Az igazgatóság munkájá­ban a párttagok, a szocialis­ta brigádok töltik be a ver­seny motorjának a szerepét. Ennek hatása lemérhető a több személyvonat, a sok százezer tonnával több áru szállításában. Ezen túlme­nően pusztán a vasutas pártbizottsághoz tartozó imiskolci, Miskolc környéki) szolgálati helyek dolgozói eddig több mint 13 ezer óra társadalmi munkát végeztek az állomáson, a város szé­pítése, az óvodák építése, a nemzetközi szolidaritás kife­jezéseképpen. Ügy látszik, volt rá eset, hogy társadalmi munkában nem odaillő feladatot is vé­geztettek, mert a párt-vb igyekszik határvonalat húzni a termelés, pontosabban a szállítás érdekében végzett munkaköri feladat s egyéb vállalkozás közé. E szerint, aki szolgálati beosztása sze­rinti feladat végzésében kü­lön munkára vállalkozik, ezt az érvényes rendelkezések alapján túlóraként kell kifi­zetni. A vasutasok kimagasló eredménnyel munkálkodnak, joggal várják el a munka ér­tékelését, anyagi és erkölcsi elismerését. Az év első felé­ben az igazgatóság e szer­vek közötti vetélkedésben a második helyezést érte el, ezért, valamint a biztonsá­gos közlekedésért 600 ezer forint jutalmat oszthattak ki. Ezen túlmenően a szolgála­ti főnökségen is igyekeznek az elismeréshez megtalálni a megfelelő formát,' lehetősé­get. Különösen jó példái mutat ebben a miskolci von­tatási főnökség. Vándorzászlót rendszeresített és ezt havon­ként 1000 forint kiilönjuta- lommal a legjobb eredmény­nyel munkálkodó egység dol­gozó' kapják meg. A miskolci és az ide tartozó vas­úti szolgálati helyok külön vállalásokat tc*tek, sok mun­kát végeztek és végeznek is el Miskolc felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére. Az igazgatóság a vai as fel- szabadulása na k évforduiói ín, december 3-án emlékzászló­val jutalmazza a legjobb eredményt elérő szolgálati főnökséget, s emléktárgyat, oklevelet nyújtanak át az utána következő jól dolgozó kollektíváknak. Csorba Barnabás lánvászek kérése az Irn-ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom