Észak-Magyarország, 1972. december (28. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-10 / 291. szám

1972. dec. 10., vasárnap ESZAK-MAGYARORSZAG 5 Egy ártatlan gyermekvicc jutott eszembe a minap, ami­kor véletlenül megismerked­tem egy megyénkbeli kato­likus plébános érdekes his­tóriájával. Ez viszont — bár­mennyire is fanyar mosolyt fakaszt a kívülálló ajkán — nem vicc! Valóban megtör­tént, mélyen elgondolkoztató eset. De ne vágjunk a dol­gok elé, mondja el maga a plébános úr. — Lelki pásztor kodásom hosszú ideje alatt gyakran hallottam gyászoló híveim­től, hogy fájdalmaik enyhí­tésére „lialoitlátó ’ asszony­hoz mennek, vigasztalást ke­resni. A „halót tlátó” asszony — állítólag — néhány percre ..megjelenteti” az elhunyt hozzátartozót, „közli” annak esetleges ..akaratát'', és a gyászolókban azt az érzést kelti, hegy az elhunyt nincs is olyan elérhetetlen messze­ségben. Ez pedig az egysze­rűbb gondolkozást! emberek­ben — miközben újra felté­pik lelki sebeiket. — némi vigasztalást kell. Tudtam mindig, hogy ba­bonáról van szó, bár sokszor legendákat mesélnek egy-egy ,.haloltláló” asszonyról. Az volt az érzésem, hogy ezek az asszonyok kitűnő ember- ismerők lehelnek, akik az el­hunyt hozzátartozóinak visel­kedéséből, arcából sok min­denre következtetni tudnak, mint a jó pedagógus, aki végignéz az osztály arcán, és tudja, hogy melyik diák nem készült. Még gondolatátvitel­re is gondoltam. Ügy véltem, hogy a nagyon finom ideg­zetű egyén egy-egy médium- anyagtól „átvesz” egy-egy gondolától, ami a medium ■lelkében van, és ezen pro­dukció után már nyugodtan halandzsái hat. A médiumnál hitelre talál, mert ..tudott'' valamit. következésképpen ..mindent” tud. De személye­sen is át akartam esni egy ilyen ..halottlátó” asszonnyal váló beszélgetésen. Ez a nyáron sikerült is. Putnokon, a messze vidéken ismert „halottlátó” asszony­nál. Természetesen civil ru­hába öltöztem, és nem árul­tam el, hogy katolikus pap Vagyok, s a találkozót bizo­nyos előtanulmányok előzték meg. Megtudtam például, hogy a találkozás előtti na­pon a ..látandó” halott sírjá­hoz kell menni, s erősen ar­ra az eav halottra kell gon­dolni. • Továbbá a „halott­látó” asszonyhoz csak a hét első három napján lehet menni, mégpedig csak dél­előtt, mert a hét második fe­lében ás délután a halottak nem jelennek meg... A putnoki .,haloltláló” n,sz- szuny előszobájában lehettek vagy húszán, amikor belép­tem. Valamennyiük arcáról a feszült várakozást, az áhíta­tot. a ..halottlátó" asszonyba vetett vak hitet olvashattam le. Én pedig' nagyon vigyáz­tam rá. hogy ki ne essek a szerepemből, le ne leplezöd- jek, mert úgy csak az ellen­kező hatást értem volna el. Ezért feltettem magamban, ‘hogy simulékonyan fogok bekapcsolódni a ..halottlátó" szavaiba. esetleges kér­déseibe. Aztán rám került a sor. A ..haloltláló'' óvatos, tapoga­tózó. általános kérdéseket telt fel. Én pedig — hogy ne zavarjam — mindenre igen­nel teleltem. Majd az első kérdések után „nemreg el-. hunyt feleségem lelkét” hi­vattam vele, Rögtön azt mondta, hogy ..maga nem volt otthon, ami­kor meghal! a felesége”. Rá bálin tolt um. Mondtam, hogy éppen akkor érkeztem haza. amikor kilehelte a lelkét. A „halottlátó'' asszony ek­kor mindkét tenyerét a mel­lére fektette es azt mondta: „Így csinál a halott”. Erre én azt feleltem, hogy ,.tüdőgyulladásban halt meg Mire ö három ujját mu­latta. Én: Három gyermekünk maradt . . . ö: A kislány felől érdeklő­dik a halott. Én: Még taníttatom a hi­ng ómat. Ö: Azt üzeni a halott.hogy ennek örül és kéri. hogy fő­leg a kislánynál; viselje gondját. Továbbá kéri. Iwgy vesse le a gyászt, ne marad­jon egyedül, hanem nősüljön meg. Aztán a ,.halott” meg azt. is kérdezte, ho"” ..óhajtok-e még valamit?”... Én azon­ban többre már nem voltam kiváncsi. A ..halottlátó' as/.- szony kérdéseiből es vála­szaiból meggyőződhettem ró­la. hogy még csak gondolat­átvitelről sincs szó. hanem csak ügyes szótehetségről, erős. határozott fellépésről, .amellyel. a gyászban kábul­takból észrevétlenül egy-egy óvatos, tapogatózó kérdéssel ..kihúz” valamit az elhunyt. és a kíváncsi hozzá tartózok kapcsolatairól, aztán ennek alapján „ügyesen” korbácsol­ja az érzelmeket. Személyes tapasztalatom alapján mondhatom, hogy közönséges csalásról, sőt szél­hámosságról van szó. mely csakis az elmaradottságra, a tudatlanságra, a babonás hie­delmekre épít. Azt tapasztaltam, hogy a putnoki ..haloUláló” elsősor­ban a katolikusok hiszékeny­ségeié alapoz. Ez kitűnik abból is. hogy lakása falán, kívül Jézus Szíve szobor van beépítve, s a ..halottlátás” közben feltűnően rózsafüzért forgat a kezében . .. „Tudományáért'’' senkitől sem kér pénzt, látogatói azonban ezt nem sajnálják tőle... Én sem sajnáltam... Azokat viszont, akik hisznek is neki, szivemből sajnálom. A velem történt esetet, ezért is írtam meg és küldtem el az Új Ember .szerkesztőségé­nek. Kéziratomat azonban e sorok kíséretében — mutatja az írást —, nemrég visz- szaküldték: ..Fötisztelendö Uram.' ön oly bonyolult, a mi napjainkban sok kiváló tudóst foglallzoztaió témái vett elő. amit a megírt mó­don a simplifikálás veszélye nélkül nem lehet tárgyalni. Ezért cikkéi köszönet emel kifejezve visszaküldöm” — aláírás. — Bevallom, engem a lel- kiismerel, a jó szándék veze­tett. amikor az igazságot megírtam. Most is. amikor önnek elmondtam. így ..simplifikállam" — de őszin­tén. ahogyan velem megtör­téni. s ahogyan a valóságban ez ot-l Putnokon nap. min! nap történik. Ügy gondolom, hogy az emberek a-mai vi­lágban elvárhatják, hogy aki tud. az segít a középkorból ittmaradt tudatlanság, a ba­bonás hiedelmek, a misz­tikus ködök eloszlatásában —. mondja búcsúzóul a jó szándékú plébános, azt kér­dezve még tőlem, hogy va­jon az Ü.j Ember miért zár­kózott el a tanulságos törte­met közreadása, a felvilágo­sító. jó szó elöl? Kérdésere nem tudtam vá­laszolni. hisz lapunk hasáb­jain nem először esik szó a putnoki ..halottlátó" asszony és a hozzá hasonló lélekku- fárok ártalmas tevékenysé­géről. Tényleg, az Üj Ember mi­ért zárkózik el a felvilágosító jó szó elöl ? Cscpányi Lajos „Nem az alkoholra haragszom...” , Csuhán Béla. áz Ózdi Ko­hászati Üzemek munkásve- üelmi főosztályának eloado- a napokban vette ál az Egészségügy területén végzőit átlagon felüli teljest imé- h.véert az Egészségügy kiváló dolgozója miniszteri kitün­tetési. Mivel érdemelhette ki ezt °R.v kohászati dolgozó? „Csuhán Béla nevéhez lü- -'■öúik Ozdon az alkohoiiz- >hus el len i társadalmi moz- áttjorn megszervezése, irány t- j«sa. Ma már ezt, a mun­országosan értékelik és Elismerik, sol. híre már kűl- •óldre is eljutott. . ~~ hogyan került kapcso- "tha Béla bácsi az alkoho- hwu* elleni munkával? — kérdeztük. Ebben a véletlen is sze- 1 Epet játszott. Az öO-es évek P'e.ién az ÓKÜ munkaero- Ííazdálkodásj osztályán tíol- soztam. s számos család! h'agédíának voltam szemta- ö'üa. amelyet: a tújzott al- •tóhalfogyasztás okozott. Elő­ször csak önszorgalomból kerestem fel az iszákos dol­gozókat. próbáltam a lelkűk­re beszélni. Később meg­szerveztük a társadalmi bi­zottságot. s azóta tudatosan, tervszerűen foglalkozunk az a lkoholis t á k gy ógy 11 ásá v a 1. Az elmúlt 20 eV alatt 2307 férfit és Iái nőt küldtünk élvonókezelésre. — Sok tragédiát láthatott, biztosan nagyon haragszik az alkoholra. — Nem az alkoholra ha­ragszom. .az alkoholizmusra. Nem győzöm eleget hangsú­lyozni. hogy ez betegség. — Ezek szerint, ha meg­hívnám egy pohár borra, el­fogadná a meghívást? ■ — Minden további nélkül. Az még nem baj. ha az em­ber ■ megiszik egy-két pohár­ral. csak ismerje a mérte­ke 1. — Húsz év alatt sok ér­dekes emberrel találkozha­tott, Melyik a legemlékeze­tesebb esete? —- Valamennyi . emlékeze­tes. ahol sikerült segíteni. A kezelésről nem szívesen be­szélnek az emberek. Egy. dolgozónkat sorozatos kima- radozás. állandó ittasság miatt kényszerei vonóra kel­lett. küldeni, Felesége jött be méltatlankodni. Micsoda szé­gyen érte családjukat: — tör­delte kezét. Alig tudtam megmagyarázni, hogy nem ez a szégyen, hanem az. ha továbbra is a korábbi élet­módját folytatja a férje. Há­rom hónap múlva újra meg­keresett. az asszonyka. Nem győzte köszönni, hogy rend­behoztuk a család életét. Persze, ez elsősorban nem rajtunk hanem ..betegeink" akaraterején múlik. —- Az ózdi. alkoholizmus elleni küzdelemnél; országo­san is jó híre van. mégis itt is magas a visszaesők arár nya. Miben látja ennek okát? — Hazánkban sokkal töb­bet beszélünk az alkoholiz­mus client munkáról, mint. Uj ABC-áruház Borsodnádasdon Több mint ti millió forintos költséggel az Ózd cs Vidéke Afész kezelésében ABC-áru- ház nyílt Borsodnádasdon. Nagy sikere van a megyében először itt alakult munkásszövcl- kezelnck. melynek a nyitás utáni napokban 300 tagja volt Sza bá! v tál a u beszél « et és A tanácsi munkáról Az utóbbi időben egyre gyakrabban foglalkoztatott, hogy milyen rengeteg jogszabály, rendelet veszi körbe a tanácsi munkát. Segit-c ez a paragrafus-dzsungel? Nem tcrcml-e egyre bonyolultabb bürokráciái c.z a beskatulyázásra Tálé törekvés? Pedig a kérdések első megfogalmazásakor még nem is tudtam, hogy 2500—2*00 jogszabályban kell eliga­zodnia a tanácsi dolgozóknak. A szarvasmarha- lest veszt ők figyelmébe! A Minisztertanács 1025 1972. (VII. 30.) szánni hatá­rozatában intézkedik a szarvasmarha-tenj észlés fej­lesztésének programjáról, és az ezzel kapcsolatos felada­tokról. A határozat értelmé­ben 1973. január 1 -tói meg­változik a háztáji és a kise­gítő gazdaságok részére adott kedvezmény. Ezzel kapcsola­tosan a sajtó már korábban adott tájékoztatást. A jelen­leg érvényben levő 8000 fo- j rintos kedvezményt a te- ! nyésztők 1972. december 31- ] ig vehetik igénybe vemhes >; üszőjük négy évre szóló tar­tása esetén. Igényléseiket az eddigi gyakorlatnak megfe­lelően, december 31-ig jut­tassák el a Borsod megyei Állat tenyésztési Felügyelőség. Miskolc. Pf. 247. címre. A fenti időpontig beérkezett igényléseket az Állattenyész­tési Felügyelőség 1973. feb­ruár 28-ig dolgozza fel és utalja ki a 8 ezer forint tá­mogatást a tenyésztők ré­szére. amennyit teszünk érte. Hogy mást ne említsék, egy-egy beteg intézeti elhelyezése is rendkívül nagy gondot, okoz. -Sokszor csak a sok éves kapcsolat, az ismeretség ré­vén sikerül. Hiányzik a szakképzett. utógondozó-há­lózat is. Ha kezelés után magára hagyjuk az embere­kéi. ez rendszerint a vissza­eséshez vezet. Meggyőződé­sem. hogy városunkban sok­kal jobb eredményeket tud­nánk, produkálni, ha a mini­mális tárgyi feltételek bizto­sítva lennének. A közelmúlt­ban napvilágot látott, egész­ségügyi rendelet, is sokkal inkább az alkoholistáknak kedvez, mint azoknak, akik ez ellen küzdenek. Arról van szó. hogy ha valakit kényszerelvonó kezelésre kö­telezünk. és kijelenti, hogy önként aláveti magát a ke­zelésnek. akkor önkéntesnek kell tekinteni. Ez esetben vi­szont akkor hagyja abba a kezelést, amikor akarja ... Jó lenne egyszer valóban megvizsgálni, teszünk-e any- nyit az alkoholizmus elleni küzdelemben, mint amennyit beszélünk róla. Tóth István — Olyan rengeteg, hogy áttekinthetetlen —. szögezte le beszélgetésünk elején dr. Pásztor János. Miskolc 1. ke­rületi Hivatalának elnökhe­lyettese. Igaz. a realitás ked­véért hozzátette, hogy nem kel! mindenkinek valameny- nyi jogszabállyal foglalkoz­nia. Éppen e jogszabályáradat teszi lehetetlenné, hogy min­denről .szol ejtsünk, ami eh­hez a témához tartozik. Min­denesetre a példák azt iga­zolják. hogy sok még a ten­nivaló. Forr. erjed a tanácsi munka. Senki sem tekintheti befejezettnek .., A szokás hatalma Nemcsak a jogszabályok bonyolítják az ügyeket, ha­nem a szokások is. Jó példa erre az ..elvi építési enge­dély". Ahol városrendezési terv van. ez a kérdés tulaj­donképpen rendezett. Még az is rögzített, hogy hová ke­rülnek családi házak és így tovább. Mégis kérik az elvi építési engedélyi. Miért’ Mert igy szokás. Hogyan le­hetne változtatni ezen? — Csak tervező tervezhet — mondta dr. Pásztor János. — Tervezzen úgy, hogy meg­teleljen a szabályoknak. Ez alapvető, hiszen azért veszik fel a tervezői névjegyzékre. Ez tellát nem probléma — gondolhatja az állampolgár. Csakhogy! — Hiába szüntetnénk meg — válaszolta őszintén az el­nökhelyettes — az. elvi épí­tési engedélyek kiadását, ha másutt marad ez a szokás. Felesleges bizonyítványok o V • Világos. hogy fölösleges ügyben fáradozik az ügyfél es a tanácsi dolgozó is. vagyis városrendezési len­eseiében telesleges az ..elvi építési engedély”. Ugyanúgy felesleges, mint a hatósági bizonyítványok zöme. A Mi­nisztertanács Tanácsi Hiva­tala szépen rendezte ezt — elvileg, ám a vállalatok nem fogadják el — gyakorlatban. Egyetlen példa: együttélési bizonyítvány. A családi álla­pota mindenkinek benne van a személyi igazolványában. Elég lenne azt megnézni. Maga a vállalat fizeti ki a családi pótlékot (vonja a gye­rektartást). ennek ellenére kérik az együttélési bizonyít­ványt. A miértre, itt nem a ..szokás" a válasz, hanem a felelősség-áthárítás: a tanács ..igazolta”.... a tanács, amely sokkal kevésbé ismeri az illető állampolgárt, mint a munkahelye. Némi vigaszul: a rendelet hatálybalépése óla, kevesebb együttélési bizonyítványt igé­nyeinek. Rendezendő jogkörök Ismeretes, hogy az orszá­gos szervek jogköreit leadtak a megyéknek, illetve a me­gyei városoknak. A jogkörök további leadásai idén decem­ber öl-ig rendezik. Van mit rendezni. Legfrappánsabb példa erre a községfejlesztési hozzájárulás. Ha valaki en­nek mérséklését, vagy elen­gedését kéri. a kerületi hiva­tal néni dönthet, csak a Mis­kolc városi Tanács Végre­hajtó. Bizottsága. Pedig mind­össze 300 forintról van szó. Ugyanakkor más adóztatási ügyekben — akár 50 000 fo­rintok felett — a kerületi hivatal jogosult a döntésre! Más példákat is lehetne említeni. Furcsaságok van­nak bőven. Reméljük az u.i hatásköri jegyzék hozzásegíti a tanácsi dolgozókat ahhoz, hogy könnyebb legyen a jog­szabályok közötti eligazodás. Dr. Pásztor János ezt igy fogalmazta meg: — A szabályozás szükség- szerű. de célravezető lenne, hogy maga az állampolgár is megértse. Ehhez csak annyit, hogy a túlszabályozás talán csak az önállóvá válás folyamatának gyermekbetegsége, amelyet kinövünk. N’.vitray Felér Egy katolikus plébános esete a „halottlátó’’ asszonnyal

Next

/
Oldalképek
Tartalom