Észak-Magyarország, 1971. augusztus (27. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-23 / 197. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZAG 4 1971. aug. 23., hétfő Evadnyitás a Miskolci Nemzeti Színházban Tudnivalók a vadászati vi I ág ki állítási ót A színházi élet örök meg­újulását jelentik mindig az évadnyitó társulati ülések, amikor az együttes tagjai először jönnek össze egy-egy évad kezdetén, hogy pihen­ten. felfrissülve lássanak hozzá új feladataikhoz, meg­ismerkedjenek új pályatár­saikkal, meghallgassák a színház vezetőinek az új szezonra szóló útmutatásait. A Miskolci Nemzeti Színház­ban vasárnap délelőtt 11 óra­kor gyülekeztek össze a tár­sulat tagjai. Eljött Nagy Zol­tán, a megyei pártbizottság osztályvezető-helyettese, Mol­dovan Gyula, a miskolci pártbizottság titkára. Tok Miklós, a városi tanács el­nökhelyettese. ott voltak a borsodi, hevesi, miskolci és egri tanácsok, a KlSZ-bizott- ság képviselői is. Fokozódó művészi igényesség Évadnyitó beszédében Sál­ion Gábor, a szánház igazga­tója röviden visszapillantott az elmúlt, 1970 71-es évad mérlegére, megállapítva, hogy az a népszínházi törekvések harmadik szakaszának te­kinthető, majd a társulat er­kölcsi és művészi ereje fej­lesztésének szükségességéről szólt. Hangsúlyozta, hogy a minimális személyi fluk­tuáció. ami a színháznál je­lentkezik, jó segítség a mű­vészi egység megteremtésé­hez. a színház arculatának kialakításához. Beszélt a mű­szaki gárda stabilitásának és kulturáltságának nélkülözhe­tetlen voltáról is. Az igazgató beszédében nagy hangsúlyt kapott a kol­lektíva színésznevelő ereje. Kiemelte Sallós Gábor a fo­kozódó művészi igényességet, ami megköveteli a nagyobb igényességet már a próbákon, s az egyes produkciókhoz tartozó művészek elemző szakmai vitáit is. A színház­ban minden a közönségért történik, amelyet nem közép- iskolás fokon akarunk taní­tani — mondta többek között Sallós Gábor, majd azt fej­tegette, hogy a társadalmi struktúra változása magával hozta a művészetek befoga­dásának változásait is, s mert a néző változik, a kor ízlése is fejlődik, korábbi íz­lésnormákra. vélt igazságok­ra támaszkodni, hivatkozni nem lehet és nem szabad. Az új tagok Bemutatta az igazgató a társulat új tagjait. Soós Edit, aki Budapestről, a Mikrosz­kóp .Színpadtól jött a szín­házhoz, korábban már volt tagja az együttesnek (Ka- j rinfihy Ferenc Ezer év című t drámájának nagyszerű Szabó Anna alakítására még sok néző emlékszik). A színház új bonvivanja. Rófsa Sándor ugyancsak ismerős. Nemcsak A Gyár- és Gépszerelő Vállalat keres iparitanuló­képzésre érettségizett és 8 általá­nost végzett fiatalokat HEGESZTŐ SZAKMÄRA. Jelentkezés a MüM. 112- es sz. Ipari Szakmunkás­képző Intézetnél, Kazinc­barcika, Építők útja 15. A szerződő fiataloknak az intézet kollégiumi el­helyezést, a vállalat havi 250 Ft társadalmi ösztön­díjat biztosit. írásbeli jelentkezésnél kérjük hivatkozni a Gyár- és Gépszerelő Vállalatra azért, mert az eltávozott Ró­zsa Tibor testvéröccse. ha­nem mert egyszer már beug­róként nagy sikerrel játszott, nálunk a Csárdáskirálynő Edwin szerepében. Kecske­métről jött hozzánk, csak­úgy. mint a harmadik új színész. Abrahám István, aki énekes és prózai szerepeket egyaránt játszik majd. Ö va­lóban új művész Miskolcon. A színészi gárda két tehetsé­ges segédszínész színészi elő­léptetésével is gyarapodott: Unger Pálma és Somló Ist­ván. a színház két régebbi fiatal tagja most már szí­nészként működik. Ü.i segédszí neszek: Ben- kóczi Zoltán és Holt Zsuzsa, új táncosok pedig Berke István, Makár Zsuzsa (mind­ketten régi ismerősök: ko­rábban már tagjai voltak a színháznak, helybeli fiatalok, akik a Néphadsereg Művész- együttesével az elmúlt idő­szakban a fél világot bejár­ták), továbbá Pacadrisz As- teris és Tóth Katalin; az énekkar új tagja Halász Zol­tán. Ma már munkanap ' l Az évadnyitó ülésen Tok Miklós tanácselnök-helyettes köszöntötte a párt- és tanácsi szervek nevében a társula­tot, és még jobb. még sikere­sebb munkát kívánt a most : kezdődő 149. évadra. A gyakorlati tudnivalókat Orosz György főrendező is­mertette a társulat tagjaival. Tegnap este próbát tartót- | tak a Hawai rózsája felújí­tásában szereplők, ma pedig már teljes munkanap van a színházban: egyszerre három új produkció próbáit kezd­ték meg. Az első tájeiöadás már e hét végén, augusztus 28-án lesz, Miskolcon pedig szeptember 4-től néhány elő­adásban a Hawai rózsáját mutatják be. Az 1971 '72-es évad első be­mutatóinak rendje: szeptem­ber 17-én A félkegyelmű. 24- én A bolond lány. október 1 -ón a Cirkuszhercegnő. Megkezdődött a színházi munka. (biti) Randevú a Rondellában A hejöcsabai Gárdonyi Géza Művelődési Ház megalapítá­sának jubileumán — augusztus 20-án — Randevú a Ron­dellában címmel monstre lovagi várjátékot rendeztek a diós­győri várban. A szép számú fiatal közönség szórakoztatásáról a „Lemezlovas”, a Héliosz zenekar és a középkori jelmezekbe öltözött „vitézek” gondoskodtak. A várkapunál minden be­lépő egy-egy aranydiót kapott, s amelyik hölgynek ebből a legtöbbet sikerült összegyűjteni, azt választották meg J várúrnőnek. Így lett Farkas Zsuzsa, a diósgyőri vár „az- j napi” teljhatalmú úrnője. A lovagi vetélkedő, amely a vár­úrnő kegyeiért folyt, igen nehéz volt: a másik vitéz fején álló gyertyát vízipisztollyal kellett eloltani. Kerényi László felvétele Felvételre keresünk anyagkönyvelői gyakor­lattal rendelkező, KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUMI VÉGZETTSÉGŰ FÉRFI MUNKAERŐT, ANYAGKÖNYVELŐI MUNKAKÖRBE, illetve CSOPORTVEZETŐNEK Jelentkezni lehet a Cementipari Gépjavító Gyárnál, Miskolc, II. Mésztelep u. személyzeti osztályán, lehetőleg a reggeli órákban ÉRTESÍTJÜK ÜZLETFELEINKET, hogy a Miskolc— Sajó-parti központi telepünkön AUGUSZTUS HO 22—31-IG leltározási tartunk A leltározás alatt minden áruálvctcl és kiadás szünetel. B.-A.-Z. MEGYEI MÉH VALLALAT A világkiállítás augusztus 27-én délután 3 órakor nyit­ja meg kapuit a nagyközön- ! ségnek: az utolsó látogatói I nap: szeptember 30. A kiál­lítást reggel 9-től este 9-ig látogathatják a vendégek, a pavilonokat azonban már es­te 7 órakor bezárják. A belépőjegyek 12 forint­ba kerülnek. a diák- és j gyermekjegyeket ti forintért árusítják. A világkiállításra esti belépőjegyet is kiadnak. 10 forintos áron: ezzel 17 i óra'után lehet belépni a te­rületre Az állandó beléoő- jegy 400 forintba kerül. Egy másik állandó bo|ón,';ioqvot 500 forintért árusítanak, en­nek tulajdonosa a kiállítás valamennyi rendezvényét megtekintheti. ideértve a szórakoztató és egyéb műso­rokat. A nemzetközi lovasverse­nyeken a tribünjegyei' 10. il­letve 15 forintért árusítják, az állóhely pedig 8 forintba kerül. A hazai lovasrendez- vények tribünjegye 8. illetve 10 forint, az állóhely (1 fo­rint. A kutya versenyek belé­pőjegyét 10 forintért árusít­ják. A szórakoztató kutva- bemutatők — amelyeket a lovaspályán rendeznek meg — tribünjegye 8, illetve 10 forint, az állóhely pedig 6 forint. A nemzetközi termé- szetfilm-fesztivá. híva ásos művészfilmjeinek vetítésére a Vörös Csillag moziban ke­rül sor. a filmszínház szoká­sos helyáraival. Az. amatőr­filmeket a világkiállítás m- zitermében vetítik, a belépő­jegy 3 forint. A vidéki látogatók kedvez­ményes utazásra jogosító be­lépőjegyeket vehetnek igénv- be. A jegy tulajdonosa 33 százalékos mérséklésű vasúti jegy váltására jogosult. Az igazolványt az ^indulási ál­lomáson. majd a világkiállí­tás területén levő MÁV-ki- rendeltségen le kell bélye­geztetni. HANGSZEREK, alkatrészek minden kivitelben eladók. JAVÍTÁS, CSERE, V ETEL: Csabai kapu 28. Magyar vizsla köly­kök eladók, vadászok­nak árkedvezménnyel. Miskolc, postafiók 216. Volkswagen Combi személygépkocsi be­tegség miatt eladó. Miskolc, Dankó Pista u. 28. _____________ Ü j állapotban levő Zaporozsee személy- gépkocsi sürgősen el­adó. Szabó Lajos u. 35. sz. Szathmáriné. _ CZ n$ sport motor- kerékpár részletre is eladó. Balázsdiák u. 2. Jó karban levő, ga- razsirozott Trabant 601- es személygépkocsi el­adó. Megtekinthető: Szentpétery autószere­lőn úi. Kisipari konyhaszek­rény, igényesnek él­adó. Pozsonyi u. 84. 1 4. Fürd őszoba k ály h a kompletten - felszerelve eladó. Madarász Vik­tor u. 29. Almássy. Er-1 deklődni délután. Eladó műszakilag vizsgázott oldalkocsis (Duna), 350 köbcentis DKW motorkerékpár. ÍL, Szere tét u. 12. Igényesnek sötét te­leháló eladó; Latabár E. u. 3. Jó állapotban levő konyhabútor, kétajtós festett szekrény, füg­gönykarnis eladó. HL, Gyula u. 10. ' Zongora rövid Stingl bérbeadó. Érdeklődni: este. Szabó Lajos u. 18. Telefon: 21-605. Használt konyha bú­tor olcsón eladó. Kim Béla u. 144. tsz. 1. Egy db 14 literes oxigénpaíack eladó. NvéEládháza, Széche­nyi u. 5. Beköltözhető kettő- szobás ház 800 négy­szögöl szőlővel, bel­városban eladó. Gyula u. ll. sz. Rendes diákfiút ke­resek, aki rendes, nyugodt légkörben sze­retne lakni és tanulni. (I. számú Ipari Szak­középiskolához közel.) Sweidel József u. 4. sz. Családi ház azonnali beköltözéssel eladó. Bábonyibérc. Üjtelep 48. Kertes ház eladó. Mátyás király u. 72. 2 szobás ház eladó. Pereces, Erdősor 11. sz. Különálló üres al­bérleti szobát, vagy szoba-konyhát kere­sünk (egy gyermek van), az első, harma­dik kerületben, szep­tember l-re. Levele­ket „Rendes’' jeligére kérünk a kiadóhiva­talba. 80 eves özvegyem bér gondozásért lakást ad. Pelyhe Kálmán. Tárd. Eladó Tally a község határában l kai. hold. 1291 négyszögül terüle­tű szőlő, lakható épü­lettel. Érdeklődni: Mis­kolc, 1., Petőfi u. 51. Vonga. Menyasszonyok fi­gyelem ! Megnyílt a „Csilla” rul'akölcsön- zó. Kun Béla u. 2. Szenes fotóval szem­ben. Augusztus 5-én GÖ- römböly, Tárogató u. 7. sz. alól elveszett, egy féléves Princ név­re hallgató foxi kan­kutya. Megtalálóját, vagy nyomravezetőjét jutalmazom. Molnár. Háztartási alkalma­zottat felveszek. Ki­nizsi u. 4. Beteg édesanyánk mellé, vidékre, kele­sünk gondozónőt sür­gősen. Érdeklődni: Miskolc. József Attila 11. 12. 112. 17 órától. 55 éves kanadai ál­lam polgá’: keresi hoz­záillő. házias, szolid nő ismeretségét há­zasság céljából. Fény­képes levelekre vála­szolok. „Szeretet;, meg­becsülés” jeligére ké­rem a leveleket, a ki­adóhivatalba. Amerikai állampol­gár megismerkedne 28 — 33 év közötti ko­moly, intelligens lány­nyal. vagy gyermekte­len, elvált asszonnyal h ázássá g cél ,j á bő 1. Fényképes válaszok a t ..Hűséges” jeligére kér a kiadóhivatalba. Miskolc megyei város Tanácsa V. B. I. kér. hivatala három jogi végzettséghez és két középiskolai végzettséghez kötött állás betöltévsérc. Bérezés megegyezés sze­rint. Gyakorlattal rendel­kezők pályázatukat a hi­vatal személyzeti főelő­adójánál, (Miskolc, I., Vörösmarty u. 16. sz., I. em. 12.), részletes önélet­rajz csatolásával, a hiva­tali munkaidő alatt 1971. augusztus 31-ig nyújthat­ják be. Autóipari vállalat mis­kolci telephelyére keres gyakorlott közgazdászt főkönyvelői beosztásba. „Jó munkaerő” jeligére a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat titkárságára, Miskolc. Bajcsy-Zs. u. 15. sz. alá kérjük. Mély * fájdalommal tudat­juk, hogy a felejthetetlen férj, édesapa, nagyapa, déd­apa, após és rokon id. KAVECZKI ISTVÁN ny. bányász életének <R. évében, csen­desen elhunyt. Temetése augusztus 23-án du. fél 2 órakor, a pereces! temető ravatalozójából. A gyászold család Mély fájdalommal tuda­tom. hogy szeretett férjem GLÄSNER ALFRED rövid szenvedés után el­hunyt. Temetése augusztus 23-án du. 2 órakor, a Ka­zinczy utcai templomból. Gyászoló felesége Dolgozóba! alkalmaznak is eve: betonon lányokat szö­vőnek felvesz a Pamuttextil mü­vek Jacquard Szövőgyára. A be­tanulási idn 12 hét: ezen idő alatt havi io:>e forint bruttó fi­zetőst. p«. nao 1 lorintert ebe­det bt/tomtink kakast minimal!« tente* mellett lean votthons/erü •Ihelvezesbcn adunk. Jelentke- z.es: na > bau a PTM Jacquard S / Ö v ö q v a r mir.i k a e r ö • g a / d á 1U o d a - sí os/ialván Budapest. XIII.. Szekszárdi u 19—-25. 2 motorkerékpárszerelő szak­munkást azonnalra alkalmaz a Miskolci Villamosipari Ktsz, Miskolc. I.. Arany János u. 32. sz. Jelentkezés a motorkerék­párszervi/ vezetőjénél, ugyanott, A Mezőkeresztes! ÁFÉSZ azon­nal felvesz szakképzett dekora­tőrt, Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezés: személyesen, Mezőkeresztes. Táncsics tt. 9. sz. Felvételre keresünk jó kereseti lehetőséggel férfi segédmunkáso­kat. valamint női munkaerőket takarítónői munkakörbe. Ugyan­csak felveszünk gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket. Je­lentkezni lehet: Miskoleí Sütő­ipari Vállalat, Miskolc. Hunyadi u. 56. z. A Volán 3. sz. Vállalat férfi és női munkavállalók részére kalauz! munkakörbe felvételt hirdet miskolci, kazincbarcikai, ózdi, sátoraljaújhelyi, leninvá- rosi és mezőkövesdi szolgalati helyeire. A jelentkezők egyhó­napos tanfolyamon kapnak ki­képzést. melvnek ideje alatt 900 forint munkabérben részesülnek, önálló munkavégzés es havi 210 —220 órás foglalkoztatás esetén M(K)—non forint kereseti lehető­séget biztosítunk. Feltételek: 8 általános, erkölcsi bízón vitvány. Jelentkezés: augusztus 25-ig a vállalai központjában a személy- forgalmi osztályon: Miskolc. Jó­zsef A. ti. <0.. (betárat a Tüzér utca felől). Takarítót 6 órás, és adminiszt­rátort 4 órás elfoglaltsággal fel­vesz a 9. sz. Alt. Iskola igazga­tósága. Szeles u. 71. A 40. sz. Általános Iskola (Győ­ri kapui üj iskola), felvesz kony­hai beszerzőt (nyugdíjas is le­het) és takarítónőt. Jelentkezni augusztus 24-től lehet. Az Észak magva rországi Tégla- cs Cserépipari Vállalat szolgál­tató és javító üzeme azonnali belépéssel felvesz kőműves, mo­torszerelő. autóvillamossági sze­relő, vízvezeték-szerelő szakmun­kásokat. Jó kereseti lehetőség, 44 órás munkahét, kedvezményes üzemi étkeztetés, munkásszállás biztosítva. Jelentkezni lehet Eszakniagvarországi Tégla- és Cserépiparl Vállalat szolgáltató és javító üzeménél. Mályi. Miskolci adatfeldolgozó közpon­tunkhoz felveszünk fiatal női munkaerőket kétműszakos beosz­tásba, lyukasztógépkezelöi mun­kakörbe. Jelentkezni lehet sze­mélyesen az alábbi címen: Szá­mítástechnikai és ügyvitelszer­vező Vállalat, Miskolc-Egyctcm- város. V/ edelénvi járási Népi Ellen­őrzési Bizottság, szeptember l-l belep issei gépírónőt keres. Az Allatifehérjp Takarmányo­kat Előállító Vállalat szolnoki üzemébe segédmunkásokat al- kalmaz. Jó kereseti lehetőség. Rövidített munkahét. Munkás­szállást biztosítunk. Kétheten­ként utazási költségei térítünk. Jelentkezés; ÁllatJfchérjc Takar­mányokat Előállító Vállalat szik­szói kirendeltségén. A Miskolci Mélyépítő Vállalat. Miskolc. Partizán u. 2. sz.. fel­vesz: lakatos, villanvszerclő. ács. vasbetonszerelő. forgó-rakodó gépkezelő szakmunkásokat, döm­pervezetőket. Üzemi ebéd, heten­kent szabad szombat. Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem és édes­apánk KERESZTURY JÓZSEF nyug. ref. lelkész életének 71. évében, hosz- szú szenvedés utón. csende­sén elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása augusz­tus 26-án délután 4 órakor, a Deszka-templomban. A gyászoló család köszönetnyilvánítás Mindazoknak. akik fe­lejthetetlen drága felesé­gem. Győri Sándorné el­hunyta alkalmából részvét- nyilvánításaikkal nagy fáj­dalmunkat enyhíteni Igye­keztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. Győri Sándor _________________ és családja k öszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét. mindazoknak, akik felejthetetlen drága halottunk. Gaál Emil teme­tésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és részvétükkel nagy fáj­dalmunkat enyhítették. A gyászoló család Megkezdődött a színházi munka

Next

/
Oldalképek
Tartalom