Észak-Magyarország, 1970. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-13 / 292. szám

Vasárnap, 1970. dec. 13. ÉSZAK-MAGYARORSZAG 5 Nem elég befogadni őket Csökkeni munkaképességű fiatalok első munkahelyen Mind a négyen a Szentpéleri-kapui rehabilitációs tanmű­helyben tanulták a szakmát. Három elektroműszerész, egy mechanikai műszerész. A miskolci VIMELUX-nál rajtuk kí­vül még harminchat csökkent munkaképességű fiatal szak­munkás dolgozik. ha le is vagyunk százalékol- va, de abban a szakmában, amit megtanultunk, s amit végzünk, teljes értékű mun­kát adunk! Azon a nyáron szárazság volt... Dezső nehezen mozog, két bottal jár. Ahhoz képest azonban, ami vele történt, az a nagyobb dolog, hogy életben maradt. — Hány éves volt :’ — Tizenöt. — Mi történt? — Azon a nyáron száraz­ság volt. Házat építettünk, a magunkét. Követ fejtettünk, ■s jött egy zápor, megereszke­dett a föld, s megindult. Alatta maradtam, eltört a ge­rincem. Mondom, nagy szá­razság volt akkor ... — örül a szákmájának? — Nagyon, de tovább .sze­retnék tanulni . . . mert ezt így nem fogom évekig bír­ni... — Nehéz munka? — Nem. Csak' sok a ki- sebb-nagyobb prob’, ma. Tő­lem többet követelnek, mint az egészségestől, mert. hogy én 30 százalékos csökkent munkaképességű vagyok, s azt be kell dolgozni... meg más bajok is vannak ... ... hogy meg ne bántsam őket Fiatal ember az üzemveze­tő. Szívesen beszél a négy fiú dolgáról. Bevallja, sokszor ta­nácstalan velük. — Mindig úgy vigyázok a szavaimra, hogy meg ne bánt­sam őket... — Tudja, hogy melyiknek mi a betegsége? — Nem. Nem mertem meg­kérdezni tőlük... Sokszor nem is értem őket. Dezsőnek mindkét lába nyomorék, s Nazt mondja, nem tud egy helyben sokáig ülni, azt mondja, neki jár egy- vagy kétóránként annyi pihenés, hogy felálljon az asztaltól, s mozogjon.. jó, mondom, ha jár, jár. De hol van ez elő­írva, miféle rendelkezés van erre? Úgy gondolom, örül­hetne, hogy ül,.. — Arra nem gondol, hogy a fiú beteg lábaiban rossz a vérkeringés, s időnként való­ban szüksége van rá, hogy mozogjon? — Ez bizonyára így van, csakhogy nem gondoltam rá. Most már, hogy mondja.. . hiába az embernek kellene valamit érteni ezekhez a dol­gokhoz, hogy meg ne bánt­sa, hogy megértse őket. Azon is elképedtem, amikor ez a fiú azt mondta, hogy kosár­labdázni jár a kórházba. Nem is nagyon hittem, később ol­vastam a spartakiádról. Amit pótolni kell he íves a bérük Munkaidő után együtt ülünk a kis műhelyben, a négy fia­talember és az üzemvezető. A fiúk hamar felszabadul­nak. s bátran, őszintén elso­rolják. mi okozza rossz köz­érzetüket az üzemnél. Gábor, Dezső és Sándor egymás után sorakoztatják fél gondjaikat, András, aki süketnéma, írás­ban közli nagyon okos, ész­szerű javaslatait, amire csak most figyel fel az üzemve­zető. — Másfél éve dolgozunk a vállalatnál, azóta hat forint az órabérünk. Ha szóltunk, azt mondták, rossz időben vettek fel minket, akik ké­sőbb jöttek, jobban jártak. — Igen, velünk dolgozik egy fiú, egészséges, fél éve van itt, s jóval többet keres, mint mi... — Ö az — mondja Dezső —, aki kevesebbet termel, mint én, s mégis jobban ke­res. Nekem meg azt mond­ják, hogy tőlem még többet várnak... — Nagyon kellene a több pénz — veszi át a szót Sán­dor —, igaz, hogy húszéves vagyok, de nem szórakozásra kell, hanem gyógyszerre. Asztmás vagyok, s van olyan hónap, hogy 3—400 forintot is ki kell adnom gyógyszer­re. Ha pedig táppénzen kell lennem, az kész nyomor... — Mit tehetünk — inti le a vitát Gábor —, tudjuk mi azt, hogy nem nagyon ugrál­hatunk, hiszen nem rajonga­nak a vállalatok értünk. Meg is értjük ... csak nem szíve­sen látjuk, hogy anyagilag háttérbe szorulunk, holott igyekszünk rendesen dolgoz­ni... hiszen én azt hiszem, A ketchumi házban minden a régi... Ne részletezzük most, mi­lyen kisebb-nagyobb gondok és sérelmek vannak a VIME- LUX egyik üzemében. Ne részletezzük azért, mert né­hány dolog félreértésen ala­pult, s azon, hogy az egész­séges társadalom nem volt felkészülve arra, hogy ne csak befogadja, de teljes egé­szében magához formálja ezeket a húszéveseket. Félre­értés az is, ha azt hiszik, hogy különösebb szánalmat vagy ajnározást várnak. Még csak azért se sértődnek meg, ha felettesük tőlük tájékozó­dik betegségük természetéről. Ez lenne a természetes, s utána az, hogy ne keresse­nek paragrafusokat rá, hogy egy félig béna ember hány percre állhat fel. A vállalatnál telt látoga­tásunk után a vállalat igaz­gatója tüzetesebben megvizs­gálja valamennyi munkahe­lyükön a rehabilitált fiatalok munkakörülményeit, s a ve­lük való bánásmódot. Egy dolgot azonban elmu­lasztottak az illetékesek a fi­atalok munkába állítása előtt. Ilyen nem volt, de a közel­jövőben sürgősen meg kell tenni: össze kell hívni a re- habilitáltakat foglalkoztató üzemek vezetőit, különös te­kintettel az üzemvezetőkre és a közvetlen munkavezetőkre, s meg kell kérni vagy egy traumatológus orvost, vagy egy pszichológust, vagy akár mindkettőt egyszerre, hogy adjanak tájékoztatást arra nézve, milyen betegségekkel dolgoznak ezek a fiatalok, milyen — az általános mun­kafegyelmet nem sértő — en­gedményeket kell nekik biz­tosítani. Most már jó éve annak, hogy az első csoport munká­ba állt, bizonyára a velük foglalkozó művezetőknek is lenne számos kérdésük, amik­re szívesen kérnének felele­tet egy ilyenféle tanácskozá­son. Szükséges ezt mielőbb megrendezni, nehogy később komolyabb súrlódásokra ke­rüljön sor. Adamovics Ilona Azon a júliusi hajnalon el­hangzott dörrenés tragikus visszhangja még ma is gyak­ran betör a látszólag töré­keny. azonban mégis rendkí­vül energikus, mondhatni fér­fiasán céltudatos asszony, Mary Hemingway emlékeze­tébe. A házuk halijában sa­ját fegyverétől szétzúzott fej­jel, mozdulatlanul fekvő fér­jének képe azóta sem halvá­nyult el emlékezetében. Olyan nő lett, aki megbékélt lelkiismeretével, akinek nincs re j teget.nivalój a. Még, jól emlékszünk rá, ho“" annakidején nem akar­ta elismerni az öngyilkossá­got. „Ez baleset, esküszöm Önöknek!” — ismételgette az ossz ese reglett ú j s á gí rókna k, akik szinte elözönlötték Ke- tchumot. Nyilatkozatában makacsul állította, hogy Er­nest a Ma.vo klinikán eltöl­tött napok óta már nem szen­vedett depresszióban, hogy nem volt rosszindulatú daga­nat a nyelvén, sem rák az állkapcsában. Illúziók nélkül Az irodalomtörténet felje­gyezte már, hogy Ernest és Mary a tragikus reggelt meg­előző este együtt vacsorázott „Christian”-ban, a legjobb halat és vadat felszolgáló ét­tereimben. Innen korán tértek haza otthonukba. Hazaérve Marynek eszébe jutott egy nápolyi dalocska, amelyet an. nak idején egy mandolinos adott elő emlékezetes dél­olaszországi útjukon. Mary belekezdett a dalba, a Papa pedig menetközben átvette a refrént és vidám nevetéssel együtt énekeltek. Ki gondol­na ekkor egy nyolc órával később bekövetkező öngyil­kosságra? Hemingway asszony ma már elismeri, hogy a nagy író elébe akart vágni a halálnak. Most már megérti egykor el­hangzott szavait: „Annyira szeretném megtanítani ne­ked azt az igazságot, amivel az asszonyok nem törődnek: nem szabad illúziókat táplál­ni.” Mrs. Hemingway nem táp­lál illúziókat. Nem lett hely­zetével visszaélő özvegy, aki szünet nélkül kesereg, vagy karmolásra kész, valahány­szor valaki megtámadja Er­nest. Hemingway szeretve tisztelt alakját. Ó az író fe­lesége akar maradni. S ezt legjobban egy mondása il­lusztrálja: „őbenne élni, vele élni. mintha még itt lenne, vidáman, joviálisán, szelle­mesen, neptuni szakállával, amelyet időnként nagy neve­tések ráznak meg.” Az asszony minden évben hat hónapot ketchumi házuk­ban tölt, ahol azóta sem vál­tozott semmi és ahol ugyan­azt a kemény, módszeres élet­módot folytatja, amelyet egy­más mellett ismertek meg. Naponta négy órát férje iro­dalmi örökségén dolgozik, s derűs gőggel, kivételes hű­séggel ápolja Hemingway kultuszát. Szívesen válaszol a világ távoli részeiből érke­ző diáklevelekre, akik taná­csot kérnek, amikor dolgoza­tot írnak férje munkásságá­ról. Találkozás a Ilit/-ben A ketchumi ház őrzi tizen­öt évig tartó boldog házassá­guk legféltettebb emlékeit. Mint írja, itt gondol legtöb­bet életük meghitt pillanatai­ra, megismerkedésükre. Mint ismeretes. 1944-ben, a hábo­rús Londonban ismerkedtek meg egymással. Június 4-én este szokás szerint a haditu­dósítók megtöltötték a Ritz bárját, ugyanis a haditudó­sítók itt találkoztak minden­nap. Az egyik fiatal, csinos és élénjk amerikai nő ekkor közölte társaival: „Nagy ese­mény van készülőben, a »-Pa­pa« érkezik New Yorkból egy repülőerőd fedélzetén.” Az új­ságírónő Mary Welsh, aki a Daily Express számára dol­gozik. Hemingway igen nagy hatást gyakorol rá és még az­nap este találkoznak egy ét­teremben. Másnap Heming­way megkéri, ebédeljenek együtt, s az előétel fogyasztá­sa közben feleségül kéri. Mint mondja, ezt akkor nem vet­te komolyan. Ezután naponta hoz a postás levelet Mary Welsh otthonába. A levelek hangja egyre szenvedélye­sebb, s végül is az író meg­hódítja Mary szívét. 1946-ban pedig, miután mindketten szabaddá váltak előző kötelé­keikből, egy havannai ügy­védi irodában házasságot köt ­nek. 4 nény páncélszekrény titka A Hemingway házaspár hat éven át. minden évben több hónapot az Idaho állambeli Ketchumban tölt. Szeptember első napjaiban vadgalambra vadásznak, októbertől januá­rig vadkacsára. Ezután visz- szatértek New York-i ottho­nukba, amely a nagy kiadó- vállalatok szomszédságába- volt. Hemingway neve — mint ismeretes — Havannával is szorosan összekapcsolódott, ahol legendája 1938-tól vert gyökeret. Itt a „Fincha Vi- gia” haciendájában írta 1931- ben az öreg halász és a ten­ger c. művét, Tudjuk, hogy a haciendát azóta múzeummá alakították. Mary egyébként a „Papa” halála után 22 kiló- grammnyi kéziratot talált le­rakva egy kubai bank négy páncélszekrényében. Az író végakaratának végrehajtója­ként csupán egyedül ő dönt­het arról, mit adhatnak ki ebből. Két pennsylvaniai pro­fesszor felmérése alapján a 22 kilogrammnyi kézirat, He­mingway irodalmi öröksége: négy regény, 19 novella, 33 költemény. 11 elbeszélés. Mary eddig három művet adott ki. A folyón át a fák közé c. regényt, kétkötetnyi emlékiratot: Párizsi ünnep és Sorban címmel. Ez utóbbi Hemingway haditudósítói írá­sait tartalmazza. Békéjét a lain védi A ketchumi padláson 12 utazóládában várják sorsu­kat Hemingway bizalmas le­velei. Az író végakarata sze­rint e levelek közül egyet sem tehetnek ki a közönség kíváncsiskodásának. Mint Mary Hemingway mondja: „Nem akartam tudomást ven­ni ezekről a levelekről. (Ezt a levelezést azzal a négyasz- szonnyal folytatta, akiket sze­retett. — A szerk.) Ami a mi levelezésünket illeti, csodála­tos könyv lenne. Nem fog napvilágra kerülni.” Az elmúlt esztendőkben so­kan megkérdezték már Mar1,’ Hemingwayt: miért nem ír életrajzot férjéről? Erre min­dig azt válaszolta: „Nem ál­lítom, hogy ismerném Ernest találkozásunk előtti életét,” A ketchumi temető zöld lejtőjén, a folyó túlsó olda­lán márványtábla jelzi He­mingway sírját, rajta a fel­irattal : Emest Miller Heming­way 1899. VII. 21. — 1961. VII. 2. Mary két fenyőt ülte­tett a sír mellé, az egykori harcostársak pedig fehér ke­resztet helyeztek el megem­lékezésül. Nap mint nap is­meretlen emberek jönnek a világ különböző tájairól ide, hogy leróják kegyeletüket. Télen pedig sítalpas gyerekek siklanak le mesteri módon a behavazott lejtőn. A turisták gyakran kérdezősködnek a faluban házának helyéről. A falu lakói rendszerint emí- gyen válaszolnak: „Hol a ház? Négy kilométernyire (holott csak 400 méterre van), de vigyázat, állandóan ku­tyák őrzik!” Pedig ebből semmi sem igaz, csak védel­mezik a nagy író örök nyu­galmát és Mary magányát. A lesszebb ajándék Mary ragaszkodik Ketchum- hoz, ahol ősszel aranybarná­ra színezett, télen csupasszá váló dombokról, hegyekről, pisztránggal teli patakok zu­hannak le. Szereti ezt a vi­déket, mely Hemingwaynak is minden más tájnál jobban tetszett, amelynél jobbat va­dászat és halászat számára álmodni sem lehet. Az asz- szony ma is mindennap va­daszni jár, s a vadászatnál ugyanazokat a fogásokat is­métli, amelyre férje tanította. Az első vadásznapon, ame­lyet férje nélkül töltött, csak két madarat lőtt. Ma vadász­társai a falu lakói, akik meg­ítélhetik ennek a törékeny, kék-vászonnadrágos, bőrze- kés, fehér hajú asszonynak a vadásztudományát. De az író örökül hagyta rá a sziklás hegység nagyszerű tájai iránti szenvedélyét is. amelyet az asszony egyik vallomásában így fogalmazott meg; „Meg­tanított arra. hogy a termé­szetben éljek. Ez a legszebb ajándék, amelve* F’-ti»st ne­kem adott.” (l>—a) paprika ... hát a lacikonyha mellett bizony nemigen lehet elmenni csak úgy nézelődve! A teknőből, azaz a tekenőiből rengeteg összegyűlt. — Magának odaadom négyszázért, lelkem. .. „Magának.” Ez a „magának” sem ta­lálható meg, csak a vásárokon. Hiába tudja az ember, hogy mindenkinek ezt mondják, mégis jólesik. Még körül is néz, nehogy más is meghallja, hogy vele ennyire kivételeznek. A kádárok viszont nincsenek itt. És éppen Göncön nincsenek a gönci kádá­rok! De hát úgy hirlik, azokból már csak kettő van, és bizonyára bőséges a mun­kájuk. Asztalok, szekrények, kárpitozott szé­kek. falvédők, bizsuk, műanyag géppisz­tolyok, hold-autók, az egyik néni most köti fel a hátára a tekenőt, egy bajú- szos bácsi olyan peckesen lépked sáros öreg csizmájában, mintha már a vállán átvetett tükrös szárú lenne a lábán, fenyöillat keveredik a levegőbe, igen, már a karácsonyfát árulják — 20 forint métere, de ha valamivel több, azt a ki­csit már nem számítják. A vásár szélén egy asszony szólítja meg ismerősét, egy idősebb kucsmás bácsit. — Hol vette ezt a kesztyűt, Józsi bácsi ? — Ehun a vásáron. — Szép. A boltban is ilyen van. — Nem a! Nem ilyen! És igaza van. Ez a vásárból való. Ezért más. Priska Tibor TÉLI VÁSÁR — Mi kérem már csak ennél mara­dunk ... Hangjából kis büszkeség is, megbán- tódás is érződik. — Tessék befáradni! Fel lehet pró­bálni a nagykabátot! Ha nem vesz, akkor is próbálja fel! — invitálja a vendégeket a Budapestről érkezett vá­sáros. Arrább is ilyen szóval fogadják a vevőt. — Jó a vásár uram? — Ez uram? Hát nem adtam még el semmit! Teljes ráfizetés! Azért a szép invitálás mégsem lehet teljesen eredménytelen, hiszen a sátrak mögött magángépkocsik álldogálnak. Köztük egy magán rendszámú Volks- wagen-busz. A szűcsmester Mezőkövesdről érke­zett, igazán szép bekecsekkel. — Mennyire tartja, mester? — Négyszázra. De lehet alkudni is, azért vásár. — Vittek már el valamit? — A vonat ára már megvan! A reg­gel; órákra ez is valami. Es itt van természetesen a laci­konyha, mely mégiscsak télen az igazi, amikor nemcsak érezni lehet az illatot, hanem még látni is a sercegő tepsikből felcsapódó párát.- Pirosra sült kolbász­ból. csontot alig rejtő húsból, házi hur­kából. Mellette a dombórúra sült, fehér házi kenyér, nagy üvegekben az ecetes K endők, trombiták, mézeshuszá­rok, tükrös, szívek, legfőképpen pedig csizmák, bekecsek, nagy- kabátok, kucsmák, rengeteg meleg holmi, hiszen téli vásár zajlik Göncön, a mindig is híres vásározó helyen. Sok év óta gyűlnek ide ilyen vagy )ivan áruikkal az eladók és jönnek a legtávolabbi helyekről is a vevők. Talán akkor röppent legmesszebbre a gönci vásár híre, amikor a közeli Hernád völ­gyében a Nagy Kék Országúton vitték portékájukat a lengyel kereskedők, leg- főként éppen a híres gönci hordókban a hegyaljai bort. Talán akkor, talán még korábban, de a hír is, a vásár is negmaradt, bár a portékák1 változtak. Persze nem minden. A mézeskalácsos éldául ugyanígy állhatott akkor is itt, nint most Fojtó néni sátra, ahol most 's huszárokat, tükrös szíveket és egyéb ,’ásárfiát lehet kapni, A mézeskalácsos néninek is mindig ilyennek kellett isnni, mint most Fojtó néni, ilyen ked­vesnek, türelmesnek, szívesen szólónak. Itt vannak a nyíregyházi csizmások is, modern, bundabéléses és hagyomá­nyos, tükrös szárú csizmákkal, melyek­ben még a tócsák — havas, latyakos tél /an — is megszépülnek. — Jé! Bőrtalpú! — csodálkozik el a néni, aki felemeli az egyik csizmát. A mester hirtelen megszakítja tárgyalását másik vevőjével, és a csodálkozó felé fordul:

Next

/
Oldalképek
Tartalom