Észak-Magyarország, 1970. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-08 / 287. szám

ÉSZAK-MAGYAROfcSZAG 2 Kedd, T970. dec, 8. I Kereskedelmi Kamara közgyűlése A Magyar Kereskedelmi Kamara hétfőn, az Építők Szakszervezetének székhazá­ban tartotta közgyűlését. A kamara legfőbb szerve, a közgyűlés, harmadik alka­lommal ült össze, s a ta­nácskozáson több mint 300 tagvállalat képviseltette ma­gát. Jelen volt dr. Tímár Mátyás, g Minisztertanács elnökhelyettese, dr. Csanádi György közlekedés- és pos­taügyi miniszter, Vályi Pé­ter pénzügyminiszter, László Andor államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Baczo- ni Jenő, a külkereskedelmi miniszter első helyettese, s a gazdasági élet számos veze­tő képviselője. Kallós Ödön, a kamara el­nöke beszámolójában ismer­tette a kamarának a tavaly októberi közgyűlése óta végzett munkáját. Az elnöki beszámoló után a kamara több tagvállalatá­nak, szakbizottságának veze­tője szólalt fel, majd Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese a kormány nevében üdvözölte a közgyű­lés részvevőit. Részletesen foglalkozott a külgazdasági kapcsolatok alakulásával. A tsz-ek idei gazdálkodásáról A termelőszövetkezetek idei gazdálkodásának tapasz­talatait értékelte, jövő évi feladatairól tárgyalt egyebek között hétfői ölesén Szabó István elnökletével a Terme­lőszövetkezetek Országos Ta­nácsának elnöksége. Az illé­sen részt vett dr. Soós Gá­bor, a mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter első helyettese is. Az ülésen — részben elő­zetes, részben, becsült ada­tok alapján — megállapítot­ták, hogy a szövetkezetek az idei súlyos károk ellenére teljesítették a rájuk háruló feladatokat. A tsz-ek mező- gazdasági termelésének érté­ke — változatlan áron szá­mítva — csupán 3 százalék­kal lesz kisebb a tavalyi ki­ugróan magas eredménynél, össztevékenységük értéke pedig eléri a múlt évi szin­tet. A közös gazdaságok többsége eleget tud tenni az állam és saját tagjai iránti kötelezettségeinek. A termé­szeti csapásokból származó kár 70 százalékát saját jö­vedelemből. biztonsági alap­ból pótolták. Reiimmann Nyugat-Berlinben Gustav Heinemann, az NSZK államelnöke vasárnap háromnapos látogatásra Nyu- gafc-Berlinbe érkezett. Hernemann látogatását az NDK külügyminisztériuma provokatívnak nevezte, és hivatalosan tiltakozott elle­ne. A Pravda nyugat-berlini tudósítója szerint a jogelle­nes villámlátogatás arról ta­núskodik, hogy egyesek Bonnban semmiképp sem tudnak megszabadulni az idegen területekre támasz­tott igény rögeszméjétől. Nyugat-Berlin nem tartozott és nem is fog tartozni az NSZK-hoz — írja a tudósí­tó. Brandt beszéde az NSZK lakosságához Willy Brandt nyugatnémet kancellár a lengyel—nyugat­német szerződés aláírása al­kalmából hétfőn este rádió- és tv-beszéddel fordult az NSZK lakosságához. Az ösz- szes nyugatnémet rádió- és tv-adó által közvetített be­szédben leszögezte: „A Varsóban aláírt szer­ződés hivatott arra, hogy pontot tegyen a gonosz múlt szenvedései és ál­dozatai után, hogy hidat építsen a két állam és a két nép közé ... — A szerződést tiszta lelki­ismerettel írtuk alá, mert meggyőződésünk, hogy a fe­szültséget meg kell szüntet­ni, az erőszak alkalmazását kizáró szerződéseket be kell tartani, a kapcsolatokat meg kell javítani, ahogy az euró­pai helyzet békés rendezése érdekében meg kell találni az együttműködés megfelelő formáit. — Ennek kapcsán az adott helyzetből kell kiindulni. Vo­natkozik ez Lengyelország nyugati határára is. Senki sem kényszerített minket er­re a belátásra — folytatta a kancellár. — Nagykorúak lettünk. Be kell bizonyíta­nunk érettségünket, azt, hogy van bátorságunk felis­merni a realitást. — A Lengyelországgal kötött szerződésre is ér­vényes az, amit augusz­tusban Moszkvában mon­dottam: c szerződéssel semmit sem adunk fel, amit már rég item ját­szott volna ei egy bűnös rendszer, a nemzeti szo­cializmus. — Nem szabad megfeled­keznünk arról, hogy 1939 után történelmének legször­nyűbb szenvedését okozták a lengyel népnek. Ennek az igazságtalanságnak megvan­nak a következményei.” A bonni kancellár ezt kö­vetően a német nép szenve­déseiről is beszélt, majd így folytatta: ..Olyan nevek, mint Auschwitz, még sokáig kísérteni és emlékeztetni fogják mindkét népet ar­ra, hogy a földön is le­hetséges a pokol — mi átéltük e poklot. De épp e tapasztalat kénysze­rít minket arra, hogy hatá­rozottan hozzálássunk a jövő feladatainak végrehajtásához. A menekülés a valóság elől veszélyes illúziókat szül... át kell törnünk az igazságta­lanság láncolatát, s amikor ezt tesszük, nem a lemondás, hanem a józanság politikáját folytatjuk." Brandt ismételten utalt ar­ra, hogy a lengyel—nyugat­német szerződés nem hatály­talanítja egyik fél korábban vállalt szerződéses kötelezett­ségeit sem. majd hangsú­lyozta '• európai szolidaritás nél­kül nem lehetséges béke. — Mindaz, ami közelebb visz minket a célhoz, jó szolgálat népünknek, s min­denekelőtt jó szolgálat azok­nak, akik utánunk következ­nek— hangsúlyozta rádió- és tv-beszédében Brandt kan­cellár. Diplomatarablás Rio de Janeiróban Szovjet tiltakozás Ismeretlen tettesek hétfőn Rio de Janeiróban elrabolták Giovanni Enrico Buchert, Az újabb emberrablás áldo­zata a — képünkön látható — Giovanni Enrico Bucher, Svájc brazíliai nagykövete. Svájc brazíliai nagykövetéi: — közölte a svájci nagykö­vetség egyik szóvivője. Mint a szóvivő elmondot­ta, Bucher nagykövet sofőr­je hétfőn, közép-európai idő szerint 13.15 órakor telefonon felhívta a nagykövetséget, és bejelentette, hogy Buchert elrabolták. A nagykövet őr­zésére kijelölt brazil rendőr megsebesült, állapota aggasz­tó. Bucher rezidenciája^ hét­főn, 12.50 órakor hagyta el. Brazíliában ez a negyedik díplomatarablás. 1969. szep­temberében Elbrick amerikai nagykövetet ejtették fogság­ba. Tavaly márciusban a Sao Paulo-i japán konzult rabolták el, majd júniusban a nyugatnémet nagykövet jutott hasonló sorsra, őt po­litikai foglyok szabadon bo­csátása ellenében helyezték szabadlábra A Szovjetunió külügymi­nisztériuma tiltakozott az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségéhéi amiatt, hogy az amerikai hatóságok a Pa­nama-csatorna övezetében 36 órán át feltartóztatták a So­ta Rusztaveli szovjet óceán­járók amelynek fedélzetén 750 utas tartózkodott, közöt­tük szép számban AngTából Ausztráliába utazó nők és gyermekek. A szovjet külügyminiszté­rium leleplezte e provokáció valódi értelmét: a szeptem­berben egy más szovjet hajó­val összeütközött Aquarius tartályhajó amerikai—izraeli tulajdonosai tettek kísérletet arra, hogy a kölcsönös igé­nyek rendezésére ilyen ese­tekben előirt hagyományos eljárás helyett, túszként visszatartsák a szovjet hajót és 750 utasát, a maguk cél­jai érdekében. Az Aquarius tulajdonosának eljárása jo­gos felháborodást keltett az utasok és mindazok köré­ben, akik erről a példátlan esetről értesültek. A külügyminisztérium nyi­latkozata szerint a szovjet kormány elvárja, hogy a/, amerikai kormány intézke­dik a hasonló esetek elkerü­lésére. Tájékoztató a karácsonyi és újévi munkaidő-beosztásról és a bérfizetési napokról Munkás utazási iroda alakúi A SZOT elnökségének ülése A SZOT elnöksége hétfőn ülést tartott, amelyen a szakszervezetek jövőre sorra kerülő XXII. kongresszusá­nak előkészületeiről, s a dol­gozók érdekvédelmét érintő több kérdésről tárgyaltak. A vegyipari dolgozók hely­zetét vizsgálva, az elnökség megállapította, hogy az iparban túlzottan sok a túl­óra. A SZOT elnöksége szüksé­gesnek tartja, hogy a vegy­iparban és más ágazatokban is a minisztérium és a szak- szervezet együttesen lépjen fel az indokolatlan túlórázta­tás ellen. További napirendiként az elnökség immkásu tazási iro­da létrehozásáról, tárgyalt. Ezzel mindenekelőtt a fizika i dolgozók külföldi utazásai;; és külföldi munkások ma­gyarországi látogatásét kí­vánja elősegíteni. 191 angliai, skóciai és walesi erőmű dolgozói héttőn több hetes munkalassító sztrájkba léptek, és átme­netileg megszüntették a túl­órázást, hogy így adjanak ; nyomatékot bérkövetelésük- j nek. Karácsony előtt néhány erőmű teljesen abbahagyja a ! munkát, tehát a szigetország egy része sötét karácsony elé néz. Hétfőn máris több j hosszabb-rövidebb áramszü- | netre került sor, elsősorban a közép-angliai iparvidéken, de a BBC London melletti { URH-adója is elhallgatott. Tíz nap múlva tartják meg j a munkáltatók és a dolgozók újabb bértárgyalását, s a szakszervezetek remélik, hogy addigra elfogadják a bérkö­vetelést. A kormány minden­esetre készenlétbe helyezte a hadsereget, hogy végszükség esetén katonák segítségével [ biztosítsa az áramszolgálta- ! tást. Egyébként kedden reggel kezdődik meg az egynapos országos politikai sztrájk, i amely a tory-kormány mun- : kásellenes törvényjavaslata j elleni legnagyobb tüntetés­nek ígérkezik. Kevin Halpin. j a sztrájkot irányító akcióbi- ' zottság vezetője elmondotta az MTI tudósítójának, hogy legalább fél millió dolgozó részvételére számít ország­Az utazási iroda gondos­kodik majd a szocialista és a nyugati országokból érkező munkás-turisták elhelyezésé­ről, kulturális programokat szervez részükre. A külföl­diek látogatásából származó valutát magyar dolgozók külföldi utazásához használ­ják fel. A túrákat előtaka- rékossággal, részletfizetési kedvezménnyel a kis kere­setűek számára is hozzáfér­hetővé akarják tenni. Az utazási iroda célja, hogy a különböző országok dolgo­zói jobban megismerjék és becsüljék egymást, ezzel is elősegítve a különböző tár­sadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élését. A SZOT elnöksége megvi­tatta a szakszervezetek el­méleti kutató intézetének 1970. évi munkáját és jövő évi feladatait is. szerte, de az sincs kizárva, hogy egymillió, sőt annál több munkás teszi le a szer­számot. A vasárnapi, az MTK— Torino KK-mérkőzésen tör­tént események érthetően élénken foglalkoztatják a közvéleményt. Magyar pályán még nemigen fordult elő eh­hez hasonló botrány, amely­nek ki robbantásában min­denki szerint a túl tempe­ramentumos olasz labdarúgók jártak elől. Érdekes ezzel kapcsolatban Börzsei János­nak, az MLSZ főtitkárának a véleménye: — Érthetetlen és teljesen indokolatlan volt az olaszok ingerültsége, felháborodott- sága. A futballban íratlan szabály, hogy a , játékosok nem használhatják ki önbí­ráskodásra a bíró erélytelen- ségét, A játékvezető korlát­lan úr, amit ítél, el kell fo­gadni. Az ügynek érthetően A karácsonyi és újévi munkaidő-beosztásról és a bérfizetési napokról a kö­vetkező tájékoztatást adták a Munkaügyi Minisztérium­ban, illetve a Pénzügymi­nisztériumban : Mivel az idén a kari :so- nyi ünnepek péntekre és szombatra esnek, a szokásos heti munkaidő-beosztás nem változik. December 24-én a rendes csütörtököd munka­idő-beosztás szerint kell a munkát végezni. TJjév pénteki napra esik, tehát egy munkanap vá­lasztja el a vasárnaptól, ezért a vasárnapi heti pihenőna­pot a pénteki munkaszüneti nappal összevontan, szomba­ton kell kiadni, csütörtökön pedig a szombati munkaidő­beosztást kell alkalmazni. Ennék megfelelően az év utolsó hetében a hatnapos munkahéttel dolgozó és az e héten szabad szombatot nem tartó vállalatoknál a munkaidő-beosztás a követ­kezőképpen alakul: 1970. december 31., csütör­tök : szombati munkaidő-be­osztás; 1971. január 1., pén­tek: munkaszüneti nap, ja­nuár 2., szombat: heti pihe­nőnap, január 3., vasárnap: rendes munkanap (csütörtö­ki munkaidő-beosztás sze­rint). Az utolsó héten szabad szombatot tartó vállalatok­nál a munkaidő-beosztás nem változik, tehát január 2-án szabad szombatot tar­tanak és január 3-a marad a heti pihenőnap. Természe­tesen ezeken a helyeken de­cember 31-én a csütörtöki munkaidő-beosztás érvényes. Az említettektől eltérő munkaidő-beosztást sem a lesznek következményei: a játékvezető .jelentése hama­rosan az Olasz Labdarúgó Szövetség KK-bizottsága elé kerül, mivel az 1970—71. évi Közép-európai Kupa küzdel­mek lebonyolítója az olasz szövetség. Mindenképpen foglalkozniuk kell a mérkő­zéssel, és az utánuk történ­tekkel, fegyelmi elé kell ke­rülnie a kiállított Cereser- nek, de egészen bizonyos, szó lesz majd a rendező klubról, az MTK-ról is, amely nem tudta biztosítani azt, hogy a mérkőzés végén a nézők ne lepjék el a játék­teret és ne avatkozzanak be a játékosok közötti csete­patéba. — Szerencsére — különbö­ző jelentések szerint — sen­ki nem szenvedett komo­karácsonyi, sem az újévi ün­nepekkel kapcsolatban nem szabad elrendelni, vagy en­gedélyezni, kivéve a koráb­bi rendelkezések alapján az év végi üzemszünetet tartó építőipari vállalatokat. Nem szabad a munkaszü­neti napokat megelőző, vagy követő munkanapok előre, vagy utólag történő ledolgo­zásával szabadnapokat bizto­sítani, illetve a szabad szom­batot áthelyezni és a mun­kaidő-beosztást ilyen módon megváltoztatni. Nincs akadálya azonban annak — ha ezt a kollektív szerződés előírja —, hogy két, vagy több műszakos üzemekben december 24-én és 31-én az első és máso­dik műszak munkaidejét hal­hat órára csökkentsék, illet­ve a harmadik és negyedül műszakot, elhagyják. A le­nem dolgozott munkaidőre azonban munkabér nem jár. Ez esetben sem szabad a kieső munkaidőt a munka­idő-beosztás megváltoztatá­sával előre, vagy utólag le­dolgoztatni. A Magyar Nemzeti Bank a SZOT-tal egyetértésben szabályozta a decemberi és januári bérfizetések napját. Eszerint a december ^2-én és 23-án járó béreket de­cember 21-én; a 24-i és 25-i béreket 22-én; a 26-án, 27- én és 28-án esedékes bére­ket 23-án, a december 30-án. 31-én és január elsején járó béreket december 29-én, a január 2-án és 3-án esedé­kes béreket pedig december 30-án fizetik. Változatlan azonban az állami és szövetkezeti építő­ipar december 28-i bérfize­tési napja. lyabb sérülést, s a Torino rendben elutazott Budapest­ről. Mi nagyon remélj fik, hogy az ügy úgy zárul .majd le, hogy ez nem lesz semmi befolyással az. egyre szebben fejlődő magyar- -olasz labda­rúgó-kapcsolatokra. A hétfői olasz lapok bősé­gesen beszámolnak a buda­pesti MTK—Torino KK visz- szavágó mérkőzés eseményei­ről. A botránnyal kapcsolato­san leszögezik, hogy ezért elsősorban az erélytelen bí­rót terheli a feleiősség. Az Unila Lombardei, a Torino játékosát ítéli el elsősorban, aki kezdeményezője volt a szabálytalanságoknak, vala­mint az egyik magyar part­jelzőt okolja (nevet, nem ír!) a történtekért. S&trájk Angliában Az olasz bizottság elé kerül a Hungária úti botrány

Next

/
Oldalképek
Tartalom