Észak-Magyarország, 1970. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-01 / 230. szám

Megnyílt az országgyűlés 1 őszi ülésszaka Napirendelj: a IV. ötéves terv, a választójogi törvény WÄG PROfcETÄRJÄf, PGfeSOOEJHa szerdán delelő! I 1) órakor ífgnyilt az országgyűlés ; ti ülésszaka. Az ülésen részi, vett Kó- r .Ionon, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első lil- kára, í’ocfc .letió, a i'orradal mi munkás-paraszt kormány elnöke, továbbá Apró Antal. Fehér Lajos, Kállai Gyula. Nyers Rezső, az MSZMP- Po lilikéi Bizottságának tagja', valamint a Politikai bízóit ság póttagjai, a Központi Bizottság titkárai és a kor­mány tagjai. Kállai (»jhIh nu^iivitwja iAz ülést Kállai Gyula, az kzággyülés elnöke nyitotta eg, aki a napirend előli gyeletes sza v ak k a I em lé - zet.t meg Nasszer elnök . táláról. A többi között el- »ndotta, hogy az EAK e! kének oUmjiy iával súlyos • szteseg érte nemcsak az yiptomi népei, az arab vi- ;ot, hanem az ogesz hala- emberiséget is. Nasszer lök személyében a ínagyar p. a Magyar Népköztársa- g őszinte jő barátját és övetsége.sel veszítette el. Népünk, mint eddig, ezentúl is szolidáris az arab néppel, és szívből kívánja, hogy le­gyen erős és egységes, h,i ladjon tovább a Nasszer ve­zetésével megkezdeti utón. Az országgyűlés egyperec- néma teJáílással, adózott a kivaló államférfi emléke nek. Ezután Kállai Gyula ja '•aslatára az országgyűlés el fogadta az ülésszak tárgyso­rozatát. A napirend a kó vetkező: 1. A népgazdaság IV. öl eves tervéről szoló törvény- javaslat. 2. Az. országgyűlési képvi­selők és a lanácslagok vá­lasztásáról szóló líKiti. évi III. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat. 2. i i'jT.<. l) p'.. iieii ; i. Az országgyűlés ezután a napirend szerint megkezdte a népgazdaság IV. ötéves tervéről szóló törvényjavas­lat. tárgyalását. Párái Imre. az Országos Tervhivatal el­nöke emelkedett szólásra. Párdi Imre expozéja ■Az 1971-ben kezdődő, ü.i ... éves tervről tartott expo- •’jjábán Párdi Imre, az Or- ...ágo.s Tervhivatal elnöke ..ión ngsúlyozt a, h*»sy mi közben terv épít eddigi eredmé- '-deinkre. a párt irányelvei ­>1 összhangban reálisan szá­■ lol szocialista társadalmunk .eítésének új feladíó nval. " \mi az idén zárutó har­madik ötéves terv már Iálható orrdrorn.- eil ille­11.. mintegy >n szár lék- kai mi a nemzeli jövc- det-m. és --1 s izalekkal a -asztási alap. iejlődést mindenekei ölt az ‘\ari termelcs növekedése és mezőgazdaság teljesítése­ink kedvező fejlődése lel le '/• hetővé. Figyelemreméltó. .. >a-- a külkereskedelem a 1 'űzeti Jövedelemnél is 0 , .rsabban fejlődött az. el- : lull években, amiben nagy :• Isze volt a szocialista orszú- !v, ikk.il kiépüli gazdasági ■ »yúttműködés sokoldalú nö- - .-kedésének. 1 Ilyen körülmények közüli, ü alt lehetővé, hogy — túl­íljesitve az előirányzatot — lakosság reáljövedelme es tbgyasztása 31—32 százalék- ■lal, a reálbérek podia 17—18 : házalókkal magasabbak az lén, mint -1 esztendővel ez* ' lőtt. Növekedtek a tervidö- wkban a nyugdijak, a csalá- i pótlék, bevezette a kor- lány a gyermekgondozási se- él.vl, a társadalombiztosítást •edig gyakorlatilag az egész ik osságra kiterjesztette, ftbb ierületen került sor özponti bérrendezésre is. A arasztság személ.v<»s állagjó- edelme ez évben már eléri munkásokét. Végül nagy redmén.v. hogy az öt év szervezni a társadalom erő­forrásai nak felhasználását. Ebben a vonatkozásban a terv négy jellemző vonására hívta fel a képviselők figyel­mét Párdi Imre. Ezek: a tér- 1 melés szerkezetiének korsze­rűsítése; a népgazdaság úgy­nevezett infrastruktüráj ónak, léhát, tartó pilléreinek meg­erősítése: a tudományos ku­tatás előrehaladása, és a nemzetközi gazdasági együtt­működés gyors fejlesztése. alatt csaknem 320 ezer lakás épüli. Kitért a Tervhivatal el­nöke gazdaságunk lénye­ges gondjaira is, egye­bek között a korántsem kielégítő munkatermelé­kenységre. a korszerűtlen munkaerő-gazdálkodásra és a sok helyen kifogá­solható munkafegyelem­re, valamint a beruházá­sok megvalósításának tarthatatlanul lassú üte­mére. Mindezzel messzemenői számolták az u.i ötéves terv megszerkesztésekor, amely - ben — noha gazdaságpoliti­kánk nem változik — fontos új vonások ismerhetők re!. A lerv egyik legfontosabb cél­ja. hogy a népgazdaság egyensúlyai a dinamikus fej­lődés középPtte is biztosítsa. Ehhez, ésszerűbben kell mec­Az előadó ezután részle­teiben is megvilágította, mi értendő az említett sajátos­ságokon. A termelésszerke­zet korszerűsítésével kapcso­latban utalt az energiater­melés arányainak (elvezeti nagy változására, a gáz és az olaj felhasználásának elő­retörésére, melynek ered­ményeként 1975-re a háztar tások'' mintegy (fi százalékát gázzal tudják majd ellátni. Utalt a műtrágyagyártás és j felhasználás, az alumínium­ipar. a közúti járműgyártás, I a gépipar keretében, első j sorban a számítástechnika, i az építőiparban a korszerű építési módszerek es szer- J kezetek kiemelt fejlesztésé­re. Vázolta, az erre szolgáié rendkívüli anyagi erőfeszí­téseket és a várható ered- j menyeket, köztük, hogy eg\ - hektár termőföldre. ható­anyagban számítva. 190 kr műtrágya jut; majd. Európa egyik legnagyobb autóbuszgyártói leszünk. 100 elektronikus számí­tógép működik maid az országban, csökken az építési idő es javul az építés minősége a l.erv­(Folytaiás n oldalon) ESZIK MA A MAGI AK SZOCTA-LISTAmjffKASPjS«T BOSSOD MEGYEI BrZOWSfcfWMNAK E.W.1A XXVI. évfolyam, 230. szám Ara: 80 fiMer Csütörtök, 1970. október I. Közlemény <■/ kommunista és munkáspártok kép viselőinek találkozójáról 1979. szeptember 28-lol 30-ig 45 kommunista és munkáspárt képviselői Buda­pesten eszmecserét folytattak az imperializmus elleni harc néhány időszerű kérdéséről. A küldöttségek kifejezték pártjaik készségét, hogy erő­feszítéseket tesznek a kom­munisták és más antiimperi- alista szervezetek, erők ösz­. szeforrotlságának megerősí­tésére, együttműködésük ki­szélesítésére az egyenjogúság alapján, s fokozzák szolidari­tásukat az imperializmus el­leni közös harcban. A találkozó tárgyilagos légkörben, az elvtársiasság és szolidaritás szellemében zajlott le. Ma Ifmcíik Nasszer elnököt Gamal Abdel Nasszornak. az Egyesült Arab K’"'/.társa­ság elhunyt elnökének mai (emelésére egymás után ér­keznek a küldöttségek Kai- , róhat Koszigin szovjet mi- | niszterelnök már kedden megérkezett, es tegnap rész- : vétnyilvánitó látogatást tett Anvar Szadatnál, az EAK j megbízott elnökénél. A szov­jet miniszterelnök ezt köv e- - tőén felkereste Nasszer el ­nök családját. Szerdán ér­kezett meg Kairóba Elliol : Richardson. Nixon amerikai elnök személyes képviselője, 1 Chaban-Delmas francia mi- i niszterelnök. Douglas Home brit külügyminiszter. Siri- TílSYüt Bantu.; ahaikr ceyloni miniszterelnök-asszony és Kuo Mo-zso, a Kínai Népi Gyűlés All&tndó Bizottságé- iialk elnökhelyettese etatista országokból indultak Nasszer elnök temetésére. (Folytatás a 2. oWalon) a folyosóról (*«! nld«»M Egy mostoha iparap (ft. oldalt fogyasztó, vagy vendég! oldali Hatodszor szóltak a harsonák a sátoraljaújhelyi művészeti hetek megnyitóján Nasszer elnök holttestét Gezira szigetére szállították, ahonnan reggel, magyar idő •szerint 8 órakor indul 12 ki­lométeres útjára a temetési menet. Az elnök földi ma­radványait a személyes hoz- zajárrulásával épült és róla elnevezett mecsetben helye­zik örök nyugalomra. A tegnapi nap folyamán átutaztak Budapesten aaok a küldöttségek, amelyek a sw,­Hatodizben jeleztek a har sonák tegnap este a sátoral­jaújhelyi művészeti hetek megnyitását. A művelődési központ szinháztérmeben rendezett ünnepségen Vavrek. István, a városi tanács vb-elnökének köszöntője után dr. Kardos Sándor, a megyei tanács vb- titkára mondott ünnepi be­szédei. Az idei igen gazdag prog­ramban — mondta többek között — a miskolci es deb­receni színházak társulatai, országos hírű előadóművé­szek szerepelnek. Sátoralja­újhely három nagy tájegy­ség: a Hegyalja, Bodrogköz es a Hegyköz szivében he lyezkedik el. Ez megszabja feladatait is. A varos arra hivatott hogy önálló szelle­mi arculaiu, kulturális cent­rum legyen. Az idei rendez­vénysorozatban a hivatásos mű vészek, mellett helyet kap­nak a leg&zzn vonalasabban működő on tévékéin' csopor­tok is. Valamennyi rendezvény a kulturált szórakozás mellett népművelési tudatformáló szerepet is betölt. A műve­szeti hetek rendezvényei egy­re több emberrel szerettetik meg az értékes, tartalmas művészetet. Az ünnepség után a Mis­kolci Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt. Mura Péter vezényletével. Műsoru­kon többek közi Bach. Brahms és Smetan - művei szerepeltet —ez. Pártszékházat avattak Patakon Hr. Kodmir ferror beszéde a városi nártbizottság ülésén A Sárospataki városi Párt ­bizottság tegnap, szeptember 30-án kibővített ülést tar­tott. Az ülésen megjelent dr. Bodnár Ferenc, az MSEMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei párt­bizottság első titkára, s dr. Németh Pál, a járási párt­bizottság első titkára. Bujdos János, a sárospa­taki pártbizottság titkára az október 2-án összeülő váro­si par tor teker lel elé terjesz­tendő írásos beszámolóhoz, fűzöl I k iegészilésl. Ismertei - te az alapszervi vezetőség választó taggyűlések tapasz lalatait. A széles körű akti­vitást bizonyítja, hogy a tag­gyűléseken a párttagok 2ti százaléka nyilvánított véle­ményt a X. kongresszus irányelveiről, s a szervezeti szabályzattervezet módos i lasárol \ kibővített pb-Üles ken ­tében került sor az. ü.i párt- saékhar ünnepélyes átadása va is. Dr. Bodnar terein. , megyei pártbizottság első titkára avatóbeszédében összegezte a szeptemberi ve- zetöségválasztó taggyűlések tapasztalatait. — Az újjáválasztott veze­tőségektől új eredményeket várunk — mondotta —. mindenekelőtt azt, hogy to­vább erősödjék partunk ve­zető szerepe az élet minden területén Részletesen szolt Sárospa­tak fejlődéséről. — Sokan szeretik Patakot, és akik szeretik, azok figye­lik is. ami itt történik — hangsúlyozta. Ma már min­denki előtt nyilvánvaló, hogy a városiasodás semmiben sem töri meg a haladó ha­gyományokat, sőt, sajátos módon elősegíti azok folyta­tását. A várossá nyilvánítás óla meggyorsult a fejlődés üte­me. Háromszorosára nőtt az ipari üzemek termelési kapa­ettasa Az tij üzemek közül fontos szerepet tölt be a Csepeli Kerékpár- es Varró­gépgyár ide helyezett részle­ge, amely a Vörös Csepel munkásmozgalmi hagyomá­nyait is átplántálta Patakra. A termelőszövetkezetek gazdálkodásában is számot­tevő a fejlődés. Javult, a vá­ros kereskedelmi ellátottsága is. — A tények világosan er zekeltetik a város társadalmi szerkezetének viszonylag gyors átalakulását. Új erők jelentkeznek, mint amelyek­re számítani lehel, számítani kell. Végezetül arról szolt, hogy a pártszékház, amely méltó­im illeszkedik a város új lé­tesítményei közé. a réginél összeh asonlit: ha t at lanu 1 i óbb lehetőségeket biztosit a kor­szerűbb. eredményesebb inti nkahoz. i i1 i á

Next

/
Oldalképek
Tartalom