Észak-Magyarország, 1970. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-08 / 158. szám

K 1 szakszervezeti választások elkészítése Tanácskozott az SZMT plénuma Gazdag program/un volt megyénkben A finn vendégek elköszöntek Miskolc finnországi test ­ikervárosának, Tamperének ‘ivatalos delegációja mellett . Mgú csoport tartózkodott Rigy napig megyénkben. A amperéi és a környező tele­• j e,se.!5®n lakó polgároknak enclkívül gazdag programot ntztosított a Hazafias Nép­*ont megyei bizottsága. Megérkezésük után két fo -k1cí- üzembc — a Pamut- noba és az új autószerviz­re ~T~ Írogattak. Az üzemel; tzetoi tájékoztatták őket a i,e n ~:,U'ÓI> a dolgozók hely- e - er°l- A következő állomás ■ .J„‘sPatak volt. Hegyi Imre, h;, azatias Népfront megyei 'Óságának titkára kalau­zolta a vendégeket. A könyv- aiat, az iskolamúzeumot és a várat nézték meg. A Toka­* Helytörténeti Múzeum megtekintése után a világhí­rű tokaji bort kóstolták meg északi testvérvárosunk lakói a tokaji halászcsárdában és a Rákóczi-pincében. Vasárnap délelőtt dr. Fe­kete László, a Miskolc váro­si Tanács vb-elnöke fogadási adott tiszteletükre. Elbeszél­gettek a város fejlődéséről, gazdag iparáról. A vendégek egy ősi finn búcsúdallal kö­szönték meg a városi tanács elnökének a szíves tájékoz­tatást. A vasárnapi program vá­rosnézéssel folytatódott. Este részt vettek a diósgyőri vár­ban Bartók Béla operájának előadásán. Hétfőn a tapolcai barlangfürdő nyerte meg tet­szésüket. A Nehézipari Mű­szaki Egyetemen dr. Szarka Gyula adjunktus, a városi népfrontbizottság alelnöke és Csutor Tivadar adjunk­tus, a II. kerületi népfront­bizottság elnöke fogadta a tampereieket. A 40 tagú finn baráti de­legáció hétfőn vett búcsút vendéglátóitól. Juhász József, a Hazafias Népfront megyei bizottságának munkatársa kísérte őket Budapestre, ahol csütörtökig rrtég sok élmény vár rájuk, A finn—magyar testvéri kapcsolat fejlődésének meg­nyilvánulása volt a finnor­szági turistacsoport borsodi tartózkodása is. Az idén a hivatalos küldöttségen kívül 300 finn vendéget lát ven­dégül hazánk, ugyanennyien érkeztek tőlünk is Finnor­szágba. A turistacsoportokat mindkét országban testvér- városok látták vendégül. 1. gy­VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A rózsa teljes virágzásának időpontja a legalkalmasabb a virágpor begyűjtésére. A virágport különböző fajták keresztezéséhez, nemesítéséhez használják fel a Kettő* szeti Kutatóintézet nagytétényi kertjében. A MAGYAR SZOCIALISTA M UNKASPART BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 158. szám Ara: 80 fillér Szerda, 1970. július 8. Kedd délelőtt az Alekszej Koszigin vezette szovjet párt- és . kormányküldöttség a nagy ipari központba, Ploiestibe látogatott. Útjukra elkísérte őket Mau­rer miniszterelnök és Paul Niculescu-Mizil, az RKP VB és állandó elnökségének tag­ja. A szovjet vendégeket Ploi- estiben a város lakosainak ezrei üdvözölték. A delegáció később látoga­tást tett a Román Kommu­nista Párt Központi Bizott­ságában. A Központi Bizottság épületében Nicolae Ceau­sescu, a párt főtitkára, az államtanács elnöke fogadta a delegációt. A román párt- és kormány vezetői jelenlétében a talál­kozó után Ceausescu ebédet adott a delegáció tiszteletére. Délután a szovjet párt- és kormányküldöttség romániai hivatalos látogatásának fon­tos aktusára került sor: Az államtanács épületé­ben aláírták az új ro­mán—szovjet barátsági, együttműködési és köl­csönös segítségnyújtási szerződést. A dokumentumot a tárgya­lásokon részt vett két dele­gáció vezetője, Ion Gheorghe Maurer román és Alekszej Koszig] n szovjet miniszter- elnök látta el kézjegyével. Az aláírás után a kong­resszusi palota nagytermé­ben a szovjet küldöttség ba­rátsági nagygyűlésen találko­zott a román főváros dolgo­zóival. kosonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke kedden fogadta a ma­gyar—finn barátsági hét alkalmából hazánkban tartózkodó Únn delegációt. Látogatás titokban Az ír Köztársaság hétfői télhivatalos diplomáciai kéz óeményezést tett annak meg akadályozására, hogy a hé! végén Észaik-lrországbar. tddgtartsák a robbanásve­széllyel fenyegető protestáns diszfelvonulásokat. ,. Patrick. Hillery, az Ír Köz '•arsaság külügyminisztere Dublinben megtartott hétfő esti sajtóértekezletén bejelen­tette, hogy délután titokban villámlátogatást tett Belfast katolikus negyedében, a Falls Road kerületben. Hoz- zátette, hogy a látogatásra . Lynch miniszterelnök ösztö- j nözte „a feszültség csökken- j tése érdekében”. A Tokaj-hegyaljai Rekonst­rukciós Bizottság alig fél esz­tendeje alakult, de máris eredményes munkára, értékes múltra tekinthet vissza. A bizottság tegnap, július 7-én kedden ismét ülésezett, ezút­tal az Abaújszántói Állami Gazdaság központjának kul­túrtermében, Abaújszántón. Az ülés munkáját dr. Kosma Pál akadémikus, a bizottság elnöke vezette. Az elnöki megnyitó után Kerbolt Gyula szakfelügyelő, a bizottság titkára jelentést terjesztett a bizottság elé a reko ns t rukciős 'munkákkal kapcsolatos intézkedésekről. Többek közt javaslatot tett, hogy Németh Lászlót, az Or­szágos Mezőgazdasági Fajta­minősítő Intézet főmunkatár­sát nevezzék ki a bizottság tagjává. A bizottság a javas­latot elfogadta, és jóváhagyás végett továbbította a MÉ;\1- hez. Dr. Tompa Béla, a MÉM osztályvezetője ismertette a legutóbbi miniszteri értekez­let döntését a Tokaj-Hegyal­jával, az ottani rekonstruk­ciós munkával kapcsolatban. Bejelentette, hogy a minisz­teri értekezlet jónak értékel­te a TRB eddigi tevékenysé­gét és határozat született, hogy a MÉM 1975-ig egyelőre 15 millió forintot biztosit a komplex rekonstrukciós ter­vek készítéséhez, és a TRB munkájának dologi kiadásai­ra. A tokaj-hegyaljai szőlőkul- túra rekonstrukciójának ed­digi eredményeiről és folya­matban levő munkálatairól a bizottság tegnapi ülésén Fa­ragó Károly, a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztályának vezetője, bi­zottsági tag számolt be. El­mondotta — többek közt —, hogy jelenleg.. Tokaj Jäegyal-. ján 12 000 katasztrális hold a szőlőkultúra, és ennek fele nagyüzemi művelésben van. A telepítés 1967. óta meggyor­sult. A feladat: további 6000 katasztrális hold szőlő telepí­tése, s ezzel a rekonstrukció befejezett lesz. Hogy mikor­ra lehet 6000 hold szőlőt tele­píteni? Az ütem az állami tá- (Folytatás a 2. oldalon) Tegnap, július 7-én, ked­den délelőtt, Mráz Ferenc elnökletével ülést tartott a Szakszervezetek Borsod me­gyei Tanácsa. Az SZMT-plé- num ülésén részt vett Gyön­gyösi István, a SZOT elnök­ségének tagja, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára és Veress Sándor, a Borsod megyei Pártbizottság osztály- vezetője is. A testületet Tóth József vezető titkár tájékoztatta a Szakszervezetek Országos Tanácsa legutóbbi, július 2- án megtartott ülésének ál­lásfoglalásairól. Kiemelte a dolgozó nők és az ifjúság kö­rében végzett szakszervezeti munkáról szóló jelentés, ál­lásfoglalás és határozat főbb gondolatait. Az ország szer­vezett dolgozóinak mintegy ■ 40 százaléka nő. s a nők je­lenleg nincsenek arán> uk- nak megfelelően képviselve a szakszervezeti vezető szer­vekben. A feladat a dolgozó nők hatékonyabb politikai nevelése, érdekképviseletük erősítése és a vezetésbe való fokozottabb bevonása, Az if­júság körében végzett szak- szervezeti munka feladatai elsősorban az ezzel kapcsola­tos párt- és kormányhatáro­zatokból adódnak. A SZOT-elnökség márciusi és a SZOT július 2-i határo­zata alapján 1970. november 15-e és 1971. május 10-e kö­zött újjá kell választani az összes szakszervezeti vezető szerveket és tisztségviselő­ket; a szakszervezeti bizal­miaktól a Szakszervezetek Országos Tanácsáig. A vá­lasztások politikai előkészí­tésére és lebonyolítására, a választási munka segítésé­re a Szakszervezetek Bor­sod megyei Tanácsa intéz­kedési tervet fogadott el. .Az. SZMT elnökségének ez­zel kapcsolatos javaslatát Tóth József vezető titkár ter­jesztette a testület elé. El­mondotta, hogy a választá­sok alkalmat adnak az ed­dig végzett munka értékelé­sére és a további feladatok megfogalmazására. Különös jelentőséget ad a választá­soknak, hogy ezekre a párt vezető szerveinek megújítá­sával, a X. kongresszussal csaknem azonos időben ke­rül sor. A választások előké­szítéséről szólva az SZMT vezető titkára hangsúlyozta a kádermunka fontosságát: ar­ra kell törekedni, hogy a ve­zető szervekben növekedjen a fizikai munkások, a nők és a fiatalok aránya, ugyanak­kor fontos a kiváló munkát i'égzeit tisztségviselők ú.ijá- válaszlása is. Novembertől kerül sor az alapszervi és a vállalati szin­tű vezetőségek, testületéi: vá­lasztására. Az SZMT-t újjá­választó megyei küldött irte- kezletre február 25. és már­cius 5. között kerül sor. Fon­tos feladat a szakmai vezető szervek újjáválasztása is. A magyar szakszervezetek XII. kongresszusa május 5-e és ‘.)- e között ül össze. A Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának pl >r a elfogadta a megyei küldőtt- Prt'V ez’et elé kerülő beszá­moló vázlattervezetét, maid meghallgatta az agitációs, propaganda- és kulturális nevelő munka továbbfejlesz­téséről. valamint, az elnök­ségnek a legutóbbi plénum- ülés óta végzett munkájáról szóló tájékoztató jelentése­ket. Az elnökség javaslatára az SZMT állást foglalt szerve­zeti és személyi kérdések­ben. Kopcsó Lászlót, az SZMT titkárát — saját kéré­se és az elnökség javaslata alapján — a testület, érde­meinek elismerése mellett felmentette titkári funkciója és elnökségi tagsága alól. To­vábbra is tagja marad azon­ban Kopcsó László az SZMT plénumának. Kopcsó Lászlót, aki más területen folytatja te­vékenységét, több mini két évtizedes munkássága elisme­réséül a szakszervezeti mun­káért jelvény arany fokoza­tával tüntették ki. Egyidejű­leg az SZMT — az elnökség javaslatára — tagjai sorába kooptálta Kovács Kálmánnét, a megyei nőtanács volt tit­kárát. Kovács Kálmánnét megválasztották az elnökség tagjának és a Szakszerveze­tek Borsod megyei Tanácsa titkárának. Rózsanyíláskor Á j 1 * * ■ i ® eo rr« tokaji kor jovoie A Tokaj-hegyaljai Rekonstrukciós Bizottság ülése Aláírták i o r " t isdrátsá i öde t Mm számunkból: Ahíz után (3. oldal) Bezárt Ikapuk (5. oldal) Mit mond a paragrafus? (6. oldal) a kirakatot. (S. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom