Észak-Magyarország, 1968. november (24. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

4 eszakmagyarorszAg Péntek. 1 Jib'S, november 1. AßtföüioBM örißd {Csütörtöktől vetítik a premier-mozik Bán Ró­bert Mi lesz veled, Esz- terke? című ú.j filmjét,) Eszterke, őszintén aggódom érted, mi lesz veled Bán Ró­bert filmjének vége után. Mert azt, ugye, elmondtad a kalan­dot kereső Felkainak egy nagy kergetőzés utón — az isten se tudja, mi okból partra vonta­tott öreg hajó fedélzetén —, hogy ne értse félre a dolgot, te nem, vagy könnyen megkap­ható ledér nőszemély. (Te ugyan tömörebben és sokkal közhasználatúbb szóval fejez­ted ki, hogy mi nem vagy.) Mi nem is gyanúsítottunk ezzel egyetlen percig' sem, hiszen, másfél órán keresztül vagyon aranyos, tisztességes, igazán secretaire méltó asszonykának ismertünk meg, aki csak ki­csapongó természetű férjeura megbosszulására viselkedik úgy, mintha az lenne. De Fel- kai, akit az utcán szólítottál le, gondolhat ilyesmire is. Ö ugyanis nem látja a filmet. Nem. tudhatja rólad, amit mi tudunk. És ugye, a film vé­gén felkeresed a csak kalan­dot kereső Felkait, aki éppen derék családapaként sziesztá- zik szeretteinek körében, s pontosan úgy viselkedsz, mint az a másik hölgy, aki elvette tőled férjedet. Mi lesz veled ezek után? Aggódunk érted. De, hogy is jutottál ilyen szituációba, miért kergetett el Müller Péter forgatókönyv- író, meg Bán Róbert rendező kisvárosi családi otthonod bé­kéjéből Felkai úr előszobájá­nak bezárt ajtajáig? Tanárnő vagy egy kisvárosi iskolában. Férjed, aki mérnök, mint már jeleztük, szeret kilépni a há­zassági keretekből, de érdek­lődésének tárgya, Alizka unja a bujkálva szerelmeskedésl, beköltözik otthonotokba, s ki­alakul a szerelmi háromszög egy kicsike lakáson belül. Mit .is tehetsz ilyenkor te? Először egyszerűen tudomásul veszed az egészet, aztán, amikor kü­lönböző rendű és rangú kollé­gáid, a tisztes tantestület tel­jes férfikara, könnyű prédá­nak hisznek, kacérkodni kez- del valamennyiükkel, bolondf- tod őket, mint valami igazság­tevésre törő manáaska össze­gyűjtőd őket lakásodba, sőt még a felügyeletet gyakorló tanácsi Insistent is odabolon- dítod/majd rájuk zárod az aj­tót, gyönyörködjenek egymás felsülésében. Közben persze van békülési kísérlet a férjed­del az iskolabálon, de azt egy taknyos kis diáklány ismét ki­lengésre csábítja. így aztán játszod tovább azt, ami nem vagy, s jön a téged, illetve magatartásodat félreértő Fel­kai, majd végül te mégy el Felkaihoz. Az előszobáig. Mi lesz veled később? Hát nincs ok az aggodalomra? Az aggodalom nem jár egye­dül. Akad okunk a. bosszan- kodásra is. Bán Róbert alko­tása ugyanis kicsit felemásra sikerült. A Gross Arnold réz­karcait idéző főcímrajzola­tok, a esúfondáros alaphangú, bevezető cirkuszzene szatírát ígérnek. Találkozunk is ezzel a szatirikus hangvétellel ké­sőbb néhány kockán, máskor meg belopakodik a vászonra a líra, egyik szereplő a karikatú­ra határán jár, a másikat meg komolyan kellene vennünk. Szatíra, vígjáték, bohózat stb. elemek keverednek egymással, a téma megközelítésének leg­különbözőbb kísérleti útjai je­lentkeznek. a több tételre tör­delt műben, s tagadhatatlanul igén sokszor jelen van a vász­non a, nevetést kiváltó humor. A közönség pedig szeret nevet­ni, s a stílustörések sűrű buk­tatói között igyekszik megra­gadni a film kínálta nevetési alkalmakat. A film különösebb mérlegelése nélkül fogadja el a film alakjait és fordulatait, s a. nevetés nem sűrűn adódó jó izeiért lemond annak vizs­gálatáról, vaj oíi a szinte már szánalmas karikatúrákból álló tantestületben miként élhettél te, Eszterke, s hogy egyáltalán mit vehet komolyan mind­abból, ami körülötted folyik, kavarog, amikor néha a ren­dező is megfeledkezik rólad. így mmukáíkodik m diósgyőri kórház pártalapsxervexete FILMJEGYZET Nyugtalanok A most bemutatott Nyugta­lanok című jugoszláv film két generációnak éles szembenál­lását mutatja be. Már a cím­ből is kitűnhet, hogy a „nyug­talanok” ezúttal az élet értel­mét kereső fiatalok, akik a bo­nyolult, a gyakran hazugsá­gokkal terhelt világban nem lelik önmagukat, s kétségbe­esve keresik a kalandokat, az izgalmakat, az értelmesebb életnek egy szigetkéjét. Dusán Savkovic, a film írója közön­séges közlekedési balesettel kezdi filmjét. Üldözés, nyomo­zás, a szokásos krimi-kellékek váltogatják egymást, de köz­ben az üldözőbe vett, vagy ül­döző autóban egyéni sorsok villannak fel. Az alaphelyzet tulajdonképpen szokványos. Négy fiatal többszöri áttáncolt, helyesebben „átrángott” éjsza­ka után ellop egy Peugeot-ko- csit, karamboloznak, időköz­ben a négy utas egyike ki­száll, s a három kétségbe­esett fiatal a nagy rohanás, közben sziklának zúzódva veszti el életét. A rendőrség keresi-kutatja a negyediket, ám amikor kiderül, hogy a ke­resett lány egy nagyon befo­lyásos vezető gyermeke, a nyo­mozás más irányt vesz; egy közönséges kis utcalányra te­relődik a gyanú. Kokan Rakonjac rendező ke­ményen mond ítéletet az egy­kor fegyverrel harcoló, s most a jólét, a gazdagság világában élő, önmaguk múltjáról meg­feledkező vezetőkről. Sajnál­hatjuk, hogy az alkotók nem egyforma mércével mérnek, mert ugyanakkor a fiatalok ki- lenségeit „csak” ábrázolják, a rájuk vonatkoztatható kriti­kai megjegyzések nélkül. Így a film egyensúlya kissé felbo­rul; a „nyugtalanok” sebet ej­tenek másokon, s e tény felett az alkotók szelíden el­tekintenek. A film helyenként kissé vontatott, több szállal gyürkőznek a szerzők, s ezért néhányat nem tudnak meg­nyugtató módon „elkötni”. A Nyugtalanok ezen túlmenően figyelmet keltő film, amelyet még vonzóbbá tesz Milena Dravic-nak, az utcalány meg- formálójának kimagasló ala­kítása. (P—I) Nagy szerencséd volt, Esz­terke, hogy a rendező az utol­érhetetlen bájú Halász Jutká­val keltett életre. Az ő játéká­nak, természetes emberábrázo­ló készségének és főleg egyéni varázsának köszönhető, hogy egyáltalán érdemes felfigyelni rád, érdeklődve kísérni uta­dat. Sok-sok partnerednek ugyancsak rangos színészek — Tahi Tóth László, Moór Ma­riann, Kállai Ferenc, Tomanek Nándor, Márkus László, Har- sányi Gábor, Némethy Ferenc, Garas Dezső — voltak a meg­jelenítői, akik nem tehettek mást, mint követték játékuk­kal a film sok-sok stilustó-" séL A harminc ember közül so­kan voltak fehér köpenyben — vagyis munkaruhában. Es ez így lett volna akkor is, ha nem délután, hanem a nap bármely időszakában tartották volna a taggyűlést. Mert a kórházban soha nincs munka­szünet. Sőt, a megszabott munkaidőn túl is készenlétben állnak az itt dolgozók. Az olyanok, akik a szó legneme­sebb értelmében hivatásuknak érzik az emberi életekért, az egészségért való munkálko­dást. — A műszaki gárdát például gyakran igénybe vesszük mun­kaidő után is és mindig kész­séggel álinak rendelkezésünk­re — jegyezte meg felszólalá­sában dr. Ditrói Sándor, aki­nek szavaira később így rea­gált Simándi László párttitkár: — Felsőbb pártszerveink is sokra értékelik, hogy ha a kórházban valamilyen rendkí­vüli munka adódik, alapszer­vezetünk tagjai, nem nézik, hogy az szakmajukba vág-e, hanem vállalják és tudásuk szerint elvégzik. Speciális „beteganyag‘ A rendező azt írja e, MOKÉP reklámiratban, hogj nevettetni akart, de ha lesz­nek nézők, akik a moziból ki­jövet még el is gondolkoznak Eszterke történetén, s maguk­ban egy kicsit meg is siratják őt, akkor nem volt hiábavaló a munkája. Hát megsiratni nem akarjuk Eszterkét, de gondolkozunk történetén. S ag­gódunk: mi lesz veled, Eszter­ke, s mi lesz veled filmvígjá­ték, ha a nézőt sírásra akarod késztetni? Benedek Miklós Miért teszik? Kikért teszik? Kohászok, gépgyári munká­sok laknak zömmel Miskolc III. kerületében. Az egészség­ügy szaljpai berkeiben így mondják? speciális beteganyag kerül az itteni kórházba. Ez azt jelenti, hogy főleg a nagy­üzemi foglalkozási ártalmak, baleseti sérülések gyógyítása kerül előtérbe. A mindennapi munkában éppúgy, mint a tu­dományos tevékenységben. Mert ez is van a diósgyőri kórházban. Mégpedig azzal a céllal, amelyet az MSZMP Po­litikai Bizottságának 1966. évi határozata megjelölt: „szoro- snfcb Ssszhan (ót ke" bí -.fosít ni a társadalmi szükségletek i '■ -'t-S ­✓ Sok orvos foglalkozik e nagyüzemi munkásság foglal­kozási ártalmainak, például s zaj- és porhatások vizsgálatá­val. A baleseti sebészeten pél­dául az üzemi mérgezési ese­teket tanulmányozzák. Tudó mányos kutatómunkájuk ered menyeit az elmúlt két évbei. számos megyei és országc- szakmai rendezvényen isme^: tették. ' iS A tudományos tevékenyscl- már rendszeressé vált a dió*1 győri kórházban. Amikor e'l értékelte Tok Miklós — aki i- Miskolc városi Pártbizottsí1" képviseletében vett részt a. taggyűlésen — felhívta a fi­gyelmet azokra a fiatalokra, akiknek van tehetségük a tu­dományos munkához és te­hetségük kibontakoztatását a pártszervezetnek is segítenie kell. A fiatalokkal való törődést dr. Kispál Erzsébet, a kórház KISZ-titkára is szorgalmazza. Mint elmondotta; ahhoz, hogy a KISZ-esek valóban a párt tartalékcsapatává váljanak, le­hetőséget kell biztosítani poli­tikai fejlődésükhöz is. A pártvezetőségi beszámoló részletesen elemezte a mun­kaerőhelyzetet. A kórházban ugyanis sok nő dolgozik és ők is igénybeveszik a. féléves szülési, majd a másfél éves gyermekgondozási szabadságot. Többnyire szakképzett ápoló­nőkről van szó. Kik dolgozza­nak helyettük? Ápolónők már csak érettségizettek lehetnek, az ilyen utánpótlás pedig nem elég gyors.. Az orvosok véle­ménye szerint általános isko­lát végzett nők. számára is kellene szervezni ápolónői tan­folyamot. Idősek — idatálok A kerület lakosságának ál­landó növekedése miatt pedig figyelemreméltó dr. Barka! László javaslata: gyermekosz­tály létesítésére is szükség van a diósgyőri kórházban. Ugyan­akkor az öregek, a nyugdíja­sok száma szintén növekszik. Ezért vetette fel a gondolatot a pártvezetőség: alakítsanak ki egy külön osztályt az idős betegeknek, akik zömmel nagyüzemi munkások voltak és betegségeik szorosan kapcso­lódnak az üzemi ártalmakhoz. Refrénszerűen, minden téma érintésénél hivatkoztak az üze­mekre, a vasgyári munkásokra. A kívülállóban is visszatért a gondolat: ezek a párttagok mindennap mindent az ernbei­ért, az ember javára csele­kednek. Olyan munkásembe­rekért, akiket családtagjuk­ként tisztelnek, szeretnek a diósgyőri kórház dolgozói. Ér­dekes megemlíteni, hogy a IS párttag orvos közül 12 vasgyá­ri születésű. — Továbbra is adják tehet­ségük, erejük legjavát... — ezt kívánjuk mi is nekik a tag­gyűlésen elnöklő dr. Földes József igazgató-főorvossal együtt, aki elsőként köszöntöt­te az újjáválasztott pártveze­tőséget: Simándi László titkárt és dr. Boross Géza, valamint Tóth Rezsöné vezetőségi tago­kat Iiuttkay Anna > Dolgozókat alkalmaznak A Borsod megyei Húsipari Vál­lalat gyakorlattal rendelkező gép­kocsivezetőket, lakatosokat és se­gédmunkásokat alkalmaz. Jelent­kezni lehet: Miskolc, Vágóhíd u, 16, sz, alatt. 1 8.05: Iskola-tv. Élővilág. 8.25: >rosz nyelv. 9.05: Orosz nyelv. 1.55: Francia nyelvlecke. 13.10: Élővilág. 14.00: Orosz nyelv. 17.26: Pedagógusok fóruma. 17.58: Hírek. 18.05: kuckó. 18.25: Zenei Figyelő. 19.05: Esti mese. 19.10: Találkozás a hármas stúdióban. 19.35: Finn­országi útijegyzetek. 19.55: Talál­kozás a hármas stúdióban (a mű­sor folytatása). 20.00: TV Híradó. 20.20: Péntek esti bemutató. Örsi Ferenc: Holtág (tv-film, 16 éven felülieltnek!) 21.43: TV Híradó — 2. kiadás. A Magyar Rádió miskolci stúdiójának műsora (a 188 méteres hullámhosszon, 18—19 óráig) Borsodi Tükör. Bányajárás ... Fejlesztés, 1970! . . . ,.Eltűnt”- az ózdi n-es számú kohó!... Legújabb lemezünk. Akik otthonra találtak — Nagy­fa arcán! Kulturális életünkből. A dzsessz kedvelőinek. A Miskolci Mélyépítő Vállalat alkalmaz E—153-as árokásó géphez gépkezelőt, könnyű- és nehézgép kezelőket, dömpervezetőket, vala* mint kubikosokat miskolci mun­kahelyeidre. Munkásszállás, vala­Gólyabál A Nehézipari Műszaki Egye­tem díszudvarában november 2-án, szombaton este 8 órai kezdettel rendezik meg a gó­lyabált. A bál fővédnöke dr. Zambó János rektor, védnökei a bányamérnöki, a kohómér­nöki és gépészmérnöki karok dékánjai, dr. Richter Richard, dr. Kiss Ervin és dr. Czibere Tibor. Három zenekar biztosítja a jó hangulatot. Az aulában a Metall-zenekar játszik, a Vli­es előadó előtt cigányzene mel­lett mulathatnak á vendégek, s az egyetem dzsesszk vartett je a III. emeleten fogja szóra­koztatni a közönséget. A Si­lány Kínpad új műsorát a gó­lyabálon mutatják be először a VII-es előadóban, 10 órától. Emi élezés Hermann Miksára Selmecbányán, majd Buda­pesten volt a műegyetem pro­fesszora. Kitűnő tanár és tu­dós. A magyar gépészeti szak­nyelv alapjainak egyik lera­kója. Tanári munkássága mel­lett a hazai energiahordozók kutatásában is jelentős mun­kásságot fejtett ki. Miniszter­sége alatt — 1926—29-ig — történt a bánhidai villamos • erőmű építése, a Budapest— Hegyeshalom vasútvonal villa­mosítása stb. Kandó Kálmán aktív segítője, támogatója volt. Hermann Miksa 1917-ben fo­galmazta meg a bánya-, kohó- és gépipari egyetem felállítá­sának szükségességét. Gondo­lata 32 évvel később Miskolcon valósult meg. A Nehézipari Műszaki Egye­lem Hermann Miksa halálá­nak 100 éves évfordulójára ki­állítást rendezett, melyet dr. Terplán Zénó tanszékvezető •gyetérni tanár nyitott meg. Feldolgozta: Márkim László Rajzolta: /órád Ernő 29 „Szobor alakjában visszatér’ Sárospatak Móricz ZsiponÉa és az őszirózsás forradalomra esnlé'iezet! Sárospatak lakossága és ta­nulóifjúsága három helyein is ünnepelt A kollégium ősi kertjében — Lorántfíy Zsuzsanna, Kazin­czy Gábor és Erdélyi János szobrainak szomszédságában — fehér lepel alatt várt át­adásra és átvételre egy új szo­bor. A szürke kőtalapzatan csak egy név látszik: Móricz Zsigmond. Ő is a híres pataki kollégium diákja volt a múlt század végén, 1895—1897-ig és Patak népe, meg a régi iskola mai tanárai és tanulói kegye­lettel őrzik azoknak a valahai diákoknak az emlékét, akik innen indultak el. A szoboravató ünnepség teg­nap, október 31-én délután fél 4 órakor kezdődött a kollé­gium kertjének öreg fái alatt. Az élő öreg pataki diákok gyülekeztek a mai pataki diá­kokkal együtt ezernél sokkal többen, hogy Móricz Zsig- mondra emlékezzenek. A Himnusz elhangzása után Ke­rékgyártó Béla, a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöke nyitotta meg az ün­nepséget és köszöntötte a szo­boravatás meghívott vendégeit, köztük Móricz Virágot, a nagy író leányát, Varga Gábornét, a megyei tanács elnökhelyette­sét, valamint a sátoraljaújhe­lyi járás és Sárospatak város vezetőit, majd külön szeretet­tel és tisztelettel Andrássy- Kurta Jánost, a szobor alko­tóját. Ezután Tóth József, a városi tanács elnöke méltatta a szoborállítás jelentőségét. Móricz Zsigmond szobrát Gergely Károly, a gimnázium igazgatója vette át. A leleple­zett szobor előtt Sípos Gyula költő szavalta el nagyon szép versét, amelyet külön erre az alkalomra írt. Dr. Czine Mi­hály irodalomtörténész, egye­temi docens, Móricz Zsigmond életének és munkásságának kiváló ismerője emlékezett és emlékeztetett, az egykori pata­ki diákra, a húszadik század nagy magyar- prózaírójára. Megemlékezésében arra a kér­désre igyekezett választ adni, mit is kapott Móricz Zsig­mond Sárospataktól? A szo- boravatás koszorúzással, majd a Szózat eléneklésével fejezc|| dött be. j Ezután újabb ünnepség kéz dődött a városi 'művelődés Otthonban Emlékezés Móric; Zsigmondra címmel. Itt a gim­názium tanárai és tanulói kul­túrműsor keretében emlékez­tek a nagy magyar íróról. A2 ünnepségen részt vett Béres Ferenc énekművész is, aki szintén pataki diák volt. Még a Móricz Zsigmond-em- lékünnepséggel egyidőben, es­te 6 órakor elkezdődött egy másik ünnepség a Sárospataki Tanítóképző Intézet dísztermé­ben, ahol a magyar polgári demokratikus forradalom győ­zelmének 50. évfordulója al­kalmából mintegy 250 sáros­pataki lakos gyűlt össze. Ün­nepi beszédet mondott Tóth József, a városi tanács vb-el- nöke. Az ünnepség részvevői­nek végül a Tanítóképző Inté­zet irodalmi színpada adott tartalmas, színvonalas mű­sort, Mindenki újat akar cím­mel. Szendrei József fi vasgyári emberek egészségéért

Next

/
Oldalképek
Tartalom