Észak-Magyarország, 1968. november (24. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

Péntek. 1068. november f. északmagyahorszAg 3 Korszerű vegyianyagok az építőiparban 7 ennékbern utat óva I egybeköt öt 1 előadások a MlESZ-ben Üveg és beton Mim :l ir^ri , r j I Mozgalmiin események szín­helye volt október üll-t-n én október 90-án, szerdán a MTESZ előadóterme. Az épí­tő vegylunyagokat gyarló vál­laltit.. valamint oz Építési Tudományos Egyesület miskol­ci csoportja közös szervezésé­ben termékbemutatóval egybe­kötött előadásokat rendeztek elsősorban az építőipari szak- emberek, s a korszerű vegyi- anyagokat felhasználó más ér­deklődők számára. Az első na­pot az elméleti munkának szentelték. Három előadás hangzott el, melyek az új, korszeréi veyianyagok fel- használásával foglalkoztak az építőiparban; illetve uz épülct- felőletek korrózióvédelmét és a műanyagok építőipari fel­használásának lehetőségeit elemezték. Az előadásokat kö­vető konzultációkon a gyártó és a felhasználó vállalatok szakemberei kicserélték véle­ményüket,, majd n sajtó képviselői és az érdeklődő szakemberek Jelenlétében zárt­körű sajtófogadásra kerüli sor, amelyen Szabó Miklós vegyész- mérnök, az építőanyagokat gyártó Vállalat igazgatója adott tájékoztatást. Az újságírók kérdéseire el­mondotta: a kétnapos, előadá­sokkal egybekötött kiállítás megrendezésekor azért esett a választás Miskolcra, mert a vá­ró« és környékének klímája teljesen Ipari jellegű. Azokat a korróziósát ló vegyianyago­kat, amelyek az építőiparban Felhnsználhnlúk, itt lehet a legnagyobb sikerrel alkalmaz­ni, időállóságukat ki kísérletez­ni. 11a ezek Itt a nagyipari üzemek környezetében megfe­lelnek a követelményeknek, egészen bizonyos, hogy az or­szág más vidékein is »literrel alkalmazhatók. A továbbiakban Szabó Mik­lós összefoglalta a vállalat ed­digi tevékenységét és jövőbeni célkitűzéseit. Mint elmondot­ta: ez a gyér most éli rene­szánszát, amelynek az új gaz­dasági mechanizmus biztosí­tott: korszerű kereteket. Töb­bek között beton-segédanya­gukat, szigetelő-, tömítőanya- i gokat é.s egyéb műanyag alapú segédszerkezeteket gyártanak az építőipar számára. Nagy léi készül bfégű szakembergárda áll rendelkezésre; hogy éven­te kél-három új gyártmány bevezetésével megjelenjenek a piacon és kielégítsék a legké­nyesebb igényeket is. Mind az előadásokon, mind a sajtótájékoztatón számos miskolci szakember jelent meg, akik elsősorban a vállalat által gyártott műgyan­táik, beton-kötésgyorsítók és a felületkezelő anyagok'iránt ér­deklődlek. Egy ét keresi gazdáját! Bokáig a sárban — A vadászvölgyiek segítenének Mit tesz a kerületi tanács? ADAS—VETED Zongora, körpAncúIoa, türpe méretű, újszerű, igé­nyesnek eladó. Szemere u. fezt, 1. ______________ E tiidó alig hafiBrtált h&- tóREobabútor, íróasztal, kombinált szobabútor és kombinált wiekrény, fcv- psatal. Miskolc, Ady E. u. 20. se., I. era., 4. ajtó alatt. Megtekinthető: hét­köznap este 6—8 óra kö­rött. Eladó „Rába” rekamié, .Hámor” kétajtós szek­rény. ftrdeklödnl: du. 2 — »-iS. 8zantpéterl-kapu 41., 2. lh„ III/4. Szép filodendronok el- ottyán J. u. 2. Fazekas Miklós, a DVTK kitűnő akadályfutója a járőrver- senyen is nagyszerűen szerepelt. Képünkön a cél előtt látható. I R DETESEK Két igúsló eladó. Pallós u. 16. sz. alatt. Német gyártmányú kettes mosogatón total eladó. Mis­kolc, Győri-kapu 138., III/3. Kiváló állapotban levfí Thék zongora eladó. Arany J. u. 18. 4 tonnán gumis kocsi el­eidé, vagy bérbe adó. Mis­kolc. Győri-kapu 18. Virágállványok, könyv­állványok és polcok, tele- íorum. latok, clpötartók, elő- ^obaíogíuiok vasitól nagy i álUNztékban a készítőnél. pRcbet*, Debrecenyí u. 1., I. emelet. Nagypostánál. Drótfonat különböző mé­retben eladó. Méret utá­ni megrendelést és hozott anyagból bérmunkát válla­lok. Thököly u. 8. Eladó Skoda 445-ös sze­mélygépkocsi. Megtekinthe­tő: (hl. 4 órától. Bihari József tt. B- ____________ D unna, Tertä 811 típusú magnetofon eladó. Miskolc, III., Testvériség n. 11. "Eladó BA rendszámú, felújított 407-es Moszkvics 408-as motorrat. Érdeklőd­ni lehet: Tokaj. Emse. INGATLAN Kttlfln bcJárMÚ, bútoro­zott szoba gyermektelen házaspárnak kia<J6. Mis­kolc, I.. Dóczl u. 25. (An- na-temets mtip'ött.) nal Kit kiadó. III. kér., Eper u. 43. _____________ K ülön bejáratú parkettás szoba két személy .részére kiadó. Feszfcy A. u. 38. Dózsa Gy. u. végén. Szoba vállalatnak kiadó. Gyár u. 40. Külön bejáratú üres szo­ba gyermektelen házaspár­nak kiadó. I. kér., Pozso­nyi U. 2. ^Támláéra alícaTmaA^pín- ce eladó. Major u. 1G. Kidőn bejáratú albérleti Szoba házaspár részére ki­adó. Szirma, Diene« László U. 22. Yáttolatnak két ftree wv ha kiadó. 1H„ Árnyas u. з. ____.__________ K érőnek villamoshoz kö­zel, a belvárosban kis bú­torozott szobát, vagy be­társulok. Puky nyugd. ag­rármérnök. Tömör.___ K ülön' bejáratú, bútoro­zott ■ szoba fürdőszoba- használattal két személy­nek, vagy tanulónak ki­adó. Miskolc, in. kér.. Gyula u. 40., 1/3. Tanulófíú, vagy rendes fiatalember lakást kaphat. Széchenyi u. 6., fazt. 1. Dlésgyör-Peeérben el­adó kétszer 050 négyszögöl szőlő-gyümölcsös. Érdeklőd­ni: Alsóhámor, Vada» J. и. BT. tíre« albérleti szobát konyhahasználattal keres fiatal, gyermektelen há­zaspár. Autóbuszjárathoz közel, Leveleket , .Novem­ber 10" Jeligére a Hirdo* tőbe. Pf. 13. VEGYES Lukács szűcs alakítást, Javítást vállal. Szemere u. ö. ___________ E rdei Termék Vállalat megkezdte a kökény be­gyűjtését. Szeles u. 18. Elveszett a Borsodi Ven­déglátóipar! Vállalat <6. sorozat 60808/A. «sorszámú ollenőrzőbölyeg szelvénye. A Ezelvényt ezúton ér­vénytelenítjük. A Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, Felsőzsolca, Állomás utca 5. megvételre keres ileíorsnoí Miiiiíleii iizesnlbcii K égen is volt bizonyos ellentmondás a vállalatok, az üze­mek belső szervezete, működése és a gazdasági környe­zet, az akkori irányítási rendszer között. Néhány éve elsősorban az okozott gondot, hogy sok vállalat kinőtte a gaz­dasági mechanizmus adott kereteik s a tervutasítás ós a köz­ponti" irányítás más módszerei nehezítették az ésszerű, haté­kony munkát, gazdálkodást az üzemekben. Most viszont, hogy a reform a kor megsokasodott követelményeihez igazította a gazdaságirányítás rendszerét, a helyi időszámításban mutat­kozik az elmaradás, a késés. A vállalati szervezet, a belső irányítási rendszer és mód­szer felzárkózása nem megy végbe magától é.s automatikusan. Központilag készülnek ugyan irányelvek, de mindenütt he­lyileg kell a legjobb megoldást megtalálni és a szükséges döntésekét meghozni. Gazdasági előrehaladásunk meggyorsításához kedvező fel­tételeket teremtett, hogy új szabad pályára állították a gaz­dasági mechanizmus váltóját. De a reform 196* elején csupán elkezdődött, s a lényeges változásokról, gazdasági életünk gyökeres átalakításáról majd akkor beszelhetünk igazán, amikor az új gazdasági mechanizmusból adódó, valamennyi fontos következtetést levonják minden vállalatnál és üzem­ben. Néhány élen járó vállalatnál már kidolgozták az üzleti po­litika stratégiáját és taktikáját, megjelölték a nyereségnöve­lés, az eredményes gazdálkodás és piacbővítés hosszabb és rövidebb távon alkalmazásra kerülő módszereit, s megterem­tették az elképzelések és tervek következetes végrehajtásá­nak ügyrendi, szervezeti, személyi feltételeit is. Mindez azon­ban ma még kivételnek számít. Viszont általános például, hogy a termelők és a kereskedelmi vállalatok régi módon, kizárólag a kalkulációk tükrében alakítják az árakat, és nem ,.politizálnak.” velük, vagyis lemondanak a piaci kerestet-kí- nálat befolyásolásáról. Ez a fajta gyakorlat közgazdaságilag csupán azt az Áremelést tartja indokoltnak, amiről van doku­mentum, igazolás, hogy például emelkedett a felhasznált anyagok ára. De vajon, szabad-e elzárkózni az áremeléstől akkor, ha az a felhasználó, a termelő és a népgazdaság érde­keit, egyaránt szolgálja. Például amikor a nagyobb nyereség ösztönzi a termelőt u lényegesen drágább import helyett a hazai gyártásra, vagy bizonyos hiánycikkek előállításának fo­kozására. De n fordított előjelű árpolitikától az árleszállítás­tól, legalább ennyire idegenkednek, ha mondjuk az átmeneti ráfizetést a vállalat távolabbi piaci érdekei indokolnák. A vállalatok, a népgazdaság irányító szervei bizonyos tapasztalatokat, már szereztek az új mechanizmusban. S az eddigi gyakorlat fő tanulsága: határozottabb he­lyi döntések, kezdeményezések szükségesek a reform széled körű kibontakozásáért Tavaszárpa aratása ősszel * Aratókombájn zúg az ország legészakibb részén, a dimbes- dombos abaújszáníói határban. Szokatlan aratásra került sor ilssB'ké els»<í> ifi SÍK Honismereti kiállítás Úsdott többek között itt is, a megye és az ország leghidegebb vi­dékén. Az állami gazdaság 85 holdján 80 centi—1 méter magasra nőtt meg a tavaszár­pa és így a termőföld egy év­ben kétszer fizet. 8x20—50 mm hosszig süllyesztett fejű alumínium szege­cset minden mennyiségben. Értesítéseket a fenti cím­re kérünk. Telefon: 16-277, 16-278, 30-as mellék. Mély fájdalommal tudat- juk mindazokkal, akik is­merték és nzcrettók, hogy h legdrágább férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon Id. KOVÁCS BERTALAN eipéKzmester életének 80. évében, csende­sen elhunyt. Temetése no­vember l*cn 12 órakor, a Mindszenti temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tuda- £ tóm, hogy szereteti lestvé- - rém s ö/,r. GLOSSE I.AJOSNC , Travoska Anna életének 7P. ívdben, októ­ber 30-án váratlanul cl- “ hunyt. Kívánságár« ham- a vasztás után m .debreceni református temetőben He­lyezzük örök nyugalomra. Gyászoló testvére Ózd és környéke n keleti palóc — barkó — néprajzi cso­port jellegzetes területe. A hajdan hatalmas erdőségek övezte völgyekben meghúzódó falvak népe ma már alig őr­zi az ősi foglalkozásoknak és lakáskultúrának nyomait. Az ózdi Liszt Ferenc Művelődési Központ honismereti köre ösz- szegyüjtötte, s most a kultu­rális hetek alkalmából kiállí­táson mutatja be a kendcrfel- dolgozás régi módszereit, esz­közeit és azt is, hogyan lak­tak nagyapáink, milyen volt a lakásuk, miképpen nézett ki az úgynevezett barkó első ház. A kondor feldolgozása teljes egészében asszony! foglalkozás, mégpedig Jobbára társas el­foglaltság volt. Például cso­portosan dolgoztak a fonóban is, ahol a fiatalok különféle társasjátékokkal szórakoztak munka közben. A fonás eszkö­zeit n lányok gyakran szerel­mi ajándékként kapták. A ki­állításon különféle vásznakat mutatnak be. amelyeket Ózd környékén szőttek. A honismereti körnek sike­rült néhány öreg háztól ösz- szegyűjleni a régi bútorokat, s így be tudják mutatni egy úgynevezett első ház beren­dezését. A szoba mennyezete gerendás volt, alja pedig föl­des. Földjét simára döngölték és időnként híg sárral felmá- zolták. A szoba egyik sarkát a lapos kürtös kemence fog­lalta el, amely a fűtés mellett kenyérsütésre is szolgált. A másik sarokban állt a magas­ra vetett és letakart ágy. Az ágynemű mennyisége a család vagyoni helyzetét is tükröz­te. A ruhaneműt a szekrényt helyettesítő szuszokban tartot­ták, amit később a sublót szo­rított ki. Az eladó lány kelen­gyéjét a díszes, tulipános lá­dában tartották. Külön sarkot foglalt el a szobában uz asz­tal, s mellette a kétkaros lóca. Az asztal íiúkjábun — uz asz­talfiában — tartották az evő­eszközöket és a kenyeret. A székek nem az asztal körül, hanzm az ágy előtt sorakoztak. A falakat cseréptányérok, korsók, családi fényképek és szentképek díszítették. Egy letűnt világról tudósít ez h kiállítás. Egy olyan vi­lágról, amely nagyszülőink éle­tét jellemezte. A kiállítással az ő nehéz életükre, két kezük munkájára emlékezünk, s ez­zel is kifejezésre juttatjuk megbecsülésünket azért, amit miértünk is tettek. A kiállítást tegnap, október 31-én délután nyitotta meg Filköh Levente, az Ózdi vá­rosi Tanács V. B. Művelődés- ügyi Osztályának vezetője. O. J. Újhelyi kezd e m é nyesés Sátoraljaújhelyen öt kisipari termelőszövetkezet működik — amelyekben több mint két­ezer dolgozót foglalkoztatnak. A szövetkezetek különböző részlegei és műhelyei a vá­rosban szétszórva, egymástól távol helyezkednek cl, ami munkájukat is megnehezíti. Az elkövetkező években Sá­toraljaújhelyre települő új üzemek elhelyezésére a tanács végrehajtó bizottsága a város déli részében korszerű iparte­lep építésére hozott határoza­tot. A 16 holdas területen ta­nácsi beruházással készítik el a villamosenergia-, az út-, a csatorna- és a vízhálózatot. A kisipari termelőszövetkeze­tek pedig egyedi tervek* alap­ján építik fel új üzemcsarno­kaikat, A leendő ipartelepen az öt ktsz közös irodaházat lé­tesít. Az építési munkákat jö­vőre kezdőt meg és 1073-ra fejezik be. „Régi panasszal fordulok önökhöz, 22 ómassai család nevében. A Vadászvölgyet egy másfél kilométer hosszú út köti össze Ömassa központjá­val. Ez az út évek óta olyan elhanyagolt, hogy esőzések ide­jén szinte életveszélyes. A víz­elvezető árkot senki nem tisz­títja, tt meredek hegyoldalon lezúduló víz a nagyrészt bete­metett árokban nem tud le­folyni, kimossa az utat, gyak­ran bokáig ér a sár. Tavasz- szal egy nagy szikla zuhant az útra, de hiába szóltunk a ta­nácsmegbízottnak, semmi in- • tézkedés nem történt. Az ÉMASZ vlllanyautomatája hol. működik, hol nem, téli hajna- I lökön gyakran botorkálunk a jeges sziklákon." * Ómassát. amely közigazga- ásilag a III. kerületi Tanács- íoz tartozik, egy meghatóroz- íatatlam korú, olvashatatlan, ozsdás névtábla jelzi az or- zágúton. Ennek a táblának az igyében is már többször írtak i III. kerületi Tanácshoz, de ddlg hiába. Ottjártunkkor az mlftett utakat olyan rossz ál- apotban találtuk, mint azt u 5 véli ró elmondta. A helybc- plt szerint, évek óta semmi- le karbantartást nem végez­ik uz úton. Ezen már az a *10 ibtnéler zúzalék sem segíte­tt amit másfél éve ígért a I. kerületi Tanács. Á lezú- űó víz helyenként 3ü—10 ntiméteres árkot, mosott ld, ásutt félméteres sziklatöm- >k állnak ki az úton. A va- szvölgyiek elmondták, hogy- a tanács foglalkozik az út- 1, szívesen vállalnak társa­lmi munkát az építésijén. Mivel a vadászvölgyi utat, őst már csak bitumenezés- 1, vagy kikövezéssel lehetne rendbe hozni, a munkálatok­hoz elsődleges feladat lenne a beágyazódott sziklatömbök el­távolítása. Az erdőigazgatósá­gon elmondottuk, hogy ameny- nyiben a tanács megkeresi őket, lehetőségeiken belül szí­vesen segítséget nyújtanak ezeknek a szikláknak a kirob­ban tás ához. A III. kerületi Tanács épí­tési és közlekedési osztályán azonban nem így vélekednek a vadászvölgyi útról. A közel­múltban jártak ugyan Otnas- sán, de ahogy azt az illetékes osztályvezető mesélte — nem volt idejük megnézni a va­dászvölgyi utat. Annak elle­nére, hogy a település tanács­tagja többször tett jelentést ebben az ügyben, kért segít­séget, 10 éve nem történt in­tézkedés, s az 1069-es költség- vetésben sem szerepel felújí­tása. Mindössze annyit ígér­tek, hogy amennyiben szüksé­gesnek látják, útőrt alkalmaz­nak a vndászvölgyi szakaszon is. »V Ómussa nem idegenforgalmi nevezetesség, a főútvonaltól is távolesik. Jó lenne, ha a III. kerületi Tanács nemcsak köz­igazgatásilag, hanem tettek­ben is gazdája lenne ennek az útnak. 22 család mindennapos bosszúságáról van szó, amely félő, hogy a jeges téli hóna­pokban balesetté válik. (Pusztai)

Next

/
Oldalképek
Tartalom