Észak-Magyarország, 1968. november (24. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

2 ESZAKMAGYARORSZÄG PcrHrk, 196R. november 1. Eseményekről EÖVIPEN llllllllllllllllltlMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 21 FOiK □ Huszonegy fokos meleget mértek szerdán Párizsban. 1883 dia október 30-án nem volt ilyen meleg. FORGÓSZÉL, □ Forgószél söpört végig a Bengáli-öböl fölött. Harminc ember meghalt, ötezren fedél nélkül maradtak. ELSÜLLYEDT □ Felgyulladt, majd elsüllyedt egy utasszállító hajó az ecua­dori Puerto Esmeraldas kikö­tőjében. Negyvenen meghal­tak. SZERENCSÉTLENSÉG □ Harmincméteres szakadék­ba zuhant Szöultól kétszázöt­ven kilométerrel délkeletre egy utasokkal teli autóbusz. A szerencsétlenségnek negyven­négy halálos áldozata van. 1 postai díjtételek felemelésére!iai*® postánkból I A postai és távíródíjak 1945 ; óta lényegében nem változtak. Ezek már nem fedezik a posta tényleges költségeit. Szüksé­gessé vált tehát a belföldi és a külföldi postai díjtételek ogy részének felemelése. November 15-i hatállyal emelkednek a levél, a levele­zőlap, az utalványok és a cso­magok bérmentesítési díjai. A belföldi tarifák emelése egy­idejűleg egyszerűsítést is je­lent: a helyi és a vidéki dí­jakat összevonják. A belföl­diekkel arányosan állapítják meg a külföldi bérmentesítési díjakat is. Bulgária, Csehszlo­vákia, Jugoszlávia, Lengyelor­szág, a Német Demokratikus Köztársaság viszonylatában a levél és a levelezőlap bérmen­tesítési díja azonos marad a belföldivel. A módosítások következté­ben például a helyi levél 30 filléres és a vidéki levél 00 filléres bérmentesítési díja 1 forintra, a képes levelezőlap 20 filléres díjtétele 40 fillérre, Elnökjelöltek a szerítian A régi és as új Nixon Kedden. november 5-én választják meg az Egyesült Államok új elnökét. A há­rom esélyes jelöltről, a re­publikánus Nixonról, a de­mokrata Humphrcyról, va­lamint a harmadik párti Wallaceról adunk az elkö­vetkező napokban rövid portrét. Richard Mil­hous Nixon, a „majdnenV’-ek embere. 1913. január 9-én Los Angeles közelében szü­letett, Yorba Linda falucs­kában. Apja sok mindennel próbálkozott, volt villamosvezető, tankál- lomáskezelő és citrom.Ültetvé­nyes. 1922-ben, amikor déli­gyümölcsei elfagytak, ismét benzinkutat akart nyitni és két lehetőség: East Whit­tier, vagy Santa Fe Spring között választhatott. Az elsőt vásárolta meg, viszont, ha a másikat veszi, négy hónapon belül milliomossá válik, mert azon a ponton tört fel az év­tized egyik legnagyobb olajle­lete. . Jogi tanulmányai elvégzé­se után, a Szövetségi Nyomo­zó Irodához (FBI) adta be ajánlkozását és majdnem oda­került. Végül mégis az ügyvé­di pályát választotta, majd képviselőnek jelöltette ma­gát. Később a legfiatalabb sze­nátor lett, 1952-től pedig 1960- ig Eisenhower alelnöke és majdnem győztes Kennedy- vel szemben. Alelnöksége alatt nemigen kedvelték, s a „Tricky Dicky” (trükkös Dick) gúnynévvel il­lették. Ugyanis a közélet tisz­taságának jegyében „seprő kampányt” hirdetett a meg­vesztegetések ellen, de köz­ben megvádolták, hogy 18 ezer dollárt a maga javára használt fel. Az 1960-as választási vereség után alulmaradt az 1962-es ka­liforniai kormányválasztásokon is. Ekkor írta a Time: „Ha nem történik csoda, Nixon politikai karrierje befejező­dött”. ö maga kijelentette, hogy visszavonul a politikától, látszólag valóban, New York egyik legelőkelőbb ügyvédi irodáját vette át. Közben azonban keményen dolgozott, s nem volt olyan köztársaság párti rendezvény, vagy helyi választási csata, ahová ne fo­gadott volna el meghívást. Ez áz előkészítő munka biztosí­totta számára az augusztusi republikánus elnökjelölő kon­venció többségét is. A republikánus befolyás alatt álló sajtó sokat ír az „új Nixon”-ról, aki más, mint a szélsőséges, végletesen hideg- háborús „régi Nixon”. Ez a változás egyelőre nehezen mu­tatható ki Nixon állásfoglalá­sai alapján. * a helyi és a vidéki levelező­lap díja 20, illetve 40 fillérről 60 fillérre emelkedik. Nagyobb mértékű emelés történik a különleges szolgáltatásoknál, például az expresszdíj — mind helyben, mind vidéken — egységesen 4 forintra nő. A távirati díjtételeket szintén összevonják és a szódíj az ed­digi helyi 20 és vidéki 40 fil­lérrel szemben egységesen 60 fillér lesz. A fentiekben fel nem sorolt országokba irányu­ló küldemények közül a levél eddigi 1 forintos bérmentesí­tési dija 3 forintra, a levelező­lapé pedig 60 fillérről 2 fo­rintra emelkedik. A posta a leveleknél beve­zeti a szabványformát, mert ez a kezelés gépesítésének elő­feltétele. A szabványosítás ki­hatása a díjtételekre azonban csak 1971. január 1-től érvé­nyesül; eddig az időpontig a posta nem alkalmaz a szab­ványtól eltérő alakú levelekre magasabb díjtételt. 1971. ja­nuár 1. után azonban a szab­ványtól eltérő méretben fel­adott levelekre magasabb ta­rifa lép életbe. A távbeszélő szolgáltatásnál csupán kis számú előfizetőt érintő változásra keiül sor. A leggyakrabban igénybevett szolgáltatások dija (például a helyi és a távolsági beszélge­tések, valamint a készülék- előfizetések díja) nem válto­zik. Várnai Zseni Ormosbányán A bányász kulturális hetek megnyitóünnepségei alkalmá­ból megható ünnepség színhe­lye volt hétfőn este az ormos- bányai művelődési ház. Várnai Zsenit, a közel nyolcvanéves költőnőt köszöntötték a bá­nyatelep lakói, öregek, fiata­lok, a bányatelep igazgatója és szocialista brigádok hallgatták feszült csendben a reszketve és melegen hangzó szavakat a „Katonaiamnak* című vers megszületéséről, az 1918-as őszirózsás forradalom napjai­ról, a Horthy-fasizmus alatt átélt szenvedésekről. Magyar történelmünk hősi napjai elevenedtek meg szavai nyomán, s a felzúgó, hosszan tartó taps, a vörös szegfűcso­kor és a dedikálásra nyújtott számtalan kötet bizonyította, hogy a költőnő szavai, írásai termékeny talajra találtak Or- mosbányán is, és élete, ez a csodálatosan szép asszonyi élet nem volt hiábavaló. Nagy István szocialista brigádvezető Ormosbánya Olvasó napközisek A Selyemréli 8. számú Ál­talános Iskola napközi otthona és az iskolában működő könyv­tár közös szervezésében kéthe­tenként egyszer foglalkozást tartanak a gyerekeknek. Céljuk a tanulók olvasásra való neve­lése. A foglalkozások legnép­szerűbb formája a „Ki mit tud?’’, amely a gyerekek tu­dás- és versenyzési vágyát egyszerre elégíti ki. Ilyen ke­retek között tanulják meg a könyvek közötti tájékozódás technikáját, a katalógusok, lexikonok használatát. így vál­nak a napközisek rendszeres olvasókká, és a jövőben bizo­nyára majd könyvet szerető felnőttekké. Erdélyi Ildikó Miskolc Emlékezetes tanácsülés Parasznyán Községünk tanácstagjai az elmúlt héten tanácsülésre jöt­tek össze, ahol részt vettek a szomszédos Varbó és Rados­tyán községek párt-, tanács- és tömegszervezeteinek képvise­lői is, valamint dr. Bíró György, a járási tanács vb-el- nökhelyettese. A tanácsülésnek egyetlen napirendi pontját — a három község tanácsúnak egyesítése és közös tanács kialakítása — Csordás József, a parasznyai tanács vb-elnöke terjesztette elő. Az előterjesztéshez igen sokan hozzászóltak. Példaként említették meg, hogyan te­remtette meg a három község összefogása a ma már egyre erősödő termelőszövetkezetet, hogy a pitypalatyvölgyi köz­ségek összefogása hogyan léte­sített politechnikai műhelyt az új körzeti általános iskolában. Javaslatok hangzottak el a ré­gi, korszerűtlen körzeti orvosi rendelő és orvosi lakás, a zöld- keresztes tanácsadó helyiség felépítésére, a három község elavult kereskedelmi hálózatá­nak fejlesztésére. A vita után dr. Bíró György vb-clnökhclyettcs többek kö­zött arról szólt, hogy a felsza­badulás óta a három község szinte már összeépült, válasz­tóként már szinte csak a köz­ségeket jelző táblák állanak. 4 rádió és & fdevízió műsora Kossuth rádió. 8.17: Rita Gorr énekel. 9.00: Vojtina ars poeticája. Arany János verse. 0.18: Könnyű­zene. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Édes anyanyelvűnk. 10.35: Beethoven: I. szimfónia. 11.00: Is­kolarádió. 11.35: Mozart: Esz-dúr szerenád. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A világgazdaság hirei. 13.05: Budapest kulturális programjából. 13.00: Vita a korszerű mezőgaz­daságról 13.21: Anda Géza zongo­rázik. 13.47: Járóka Sándor népi Zenekara játszik, 14.10: Kóruspó- dium. 14.20: Oscar Strauss művei­ből. 14.30- Róka Móka Bábszín­háza. 15.15: Üzenetek. 15.55: Falu­si délután. 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. 17.15: Svéd Sándor énekel. 17.40:. Nyitott stúdió. 18.00: Ü.1 Ze­nél Üjség. 18.40: Népi zenekar játszik. 19.30: Borotvaélen. Radvá- hyi Ervin szerzői estje. 20.29: Rész­letek Strouse zenés játékából. 20.51: Az elmúlt hónap slágerei. 21.28: Anda Géza zongorázik. 22.20: Nagy siker veit, hallgassuk meg újra! 23.00; Kamarazene. 0.10: Csárdások. Petőfi rádió. 10.00: SuMvan: A mlkádó. Operett. Közben 11.01: Vá­laszolunk hallgatóinknak! 11.16: Az operettközvetités folytatása. 12.04: Szép magyar vers. 13.14: Zenekari muzsika. 12.45: A mű­velődéspolitika. 13.00: Amerikai magyar munkásdalok. 13.11: Dallol- tánecal a világ körül. 14.po: Ket­tőtől — hatig ... 18.10: Bástyasé­tány 77. Operett. 18.40: Láttuk, hal­PÉNTEK Iottfk. 19.00: A hanglemezbolt könnyűzenei újdonságai. 19.20: Ze­nekari hangverseny. 21.13: Meste­rek — mesterművek. 21.33: Muzsi­kaszó. 22.21: Régi magyar operák­ból. Televízió 8.05: Iskola-tv. Élővilág. 8.25: Orosz nyelv. 9.05: orosz nyelv. 11.55: Francia nyelvlecke. 13.10: Élővilág. 14.00: Orosz nyelv. 17.28: Pedagógusok fóruma. 17.58: Hírek. 18.05: Kuckó. 18.25: Zenei Figyelő. 10.05: Esti mese. 19.10: Találkozás a hármas stúdióban. 19.35: Finn­országi útijegyzetek. 19.55: Talál­kozás a hármas stúdióban (a mű­sor folytatása), 20.00: TV Híradó. 20.20: Péntek esti bem irtató, örsi Ferenc: Holtág (tv-film, 16 éven felülieknek!) 21.45: TV Híradó — 2. kiadás. A Magyar Rádió miskolci stúdiójának műsora (a 188 méteres hullámhosszon, 18—19 óráig) Borsodi Tükör. Bányajárás ... Fejlesztés, 1970!... „Eltűnt”, az. ózdi n-es számú kohó!... Legújabb lemezünk. Akik otthonra találtak — Nagy- barcán! Kulturális életünkből. A dzsessz kedvelőinek. A járási tanács végrehajtó bi­zottságának nevében ígérte, hogy a lehetőségekhez mérten minden segítséget megadnak a Paraszinya székhellyel működő három község összevont taná­csának. Veres János Parasznya Közös érdekűink a helyes közlekedés Bár gyalogos vagyok, nincs járművezetői vizsgám, a köz­lekedési szabályokat ismerem, s igyekszem azokat — elsősor­ban saját érdekemben is — betartani. A gépjárművezetők­nek azonban még jobban kell ismerniük, hiszen ebből vizs­gáznak is, s mégis az elmúlt héten, önhibámon kívül majd­nem áldozatukká váltam. Az egyik alkalommal a Győri-ka­puban, a járdasziget nélküli villamosmegállóban, másik al­kalommal a Bajcsy-Zsilinszky —Kun Béla utca keresztező­désétől pár lépésnyire levő vil­lamosmegállónál. Jó lenne, ha a gépjárműve­zetők betartanák a városban előírt sebességet, bármennyire is sürgős dolguk van. Tekin­tettel lehetnének arra is, hogy az ötven éven felüliek már nem olyan fürge mozgásúalc, hogy csak úgy elugorjanak, a járművek elöl, különösen ott, ahol a gyalogosnak van el­sőbbsége. Az is jó lenne, ha az arra illetékesek még sűrűb­ben ellenőriznék, s szükség esetén megbírságolnák a sza­bálytalanul közlekedőket, le­gyen az járművezető, vagy gyalogos. ö-zv. Tóth Petemé Miskolc Gólyabál A Nehézipari Műszaki Egye­tem díszudvarában november 2-án, szombaton este 8 órai kezdettel rendezik meg a gó­lyabált. A bál fővédnöke dr. Zambó János rektor, védnökei a bányamérnöki, a kohómér­nöki és gépészmérnöki karok dékánjai, dr. Richter Richard, dr. Kiss Ervin és dr. Czibere Tibor. Három zenekar biztosítja a jó hangulatot. Az aulában a Metall-zenekar játszik, a Vli­es előadó előtt cigányzene mel­lett mulathatnak á vendégek, s az egyetem dzsesszkvartettje a III. emeleten fogja szóra­koztatni a közönséget. A Si­lány Kínpad új műsorát a gó­lyabálon mutatják be először a VXI-es előadóban, 10 ólától. Gárdonyi Géza művének képregény-változata C0RJ CWJCJLAáOK Feldolgozta: Márkus/ László Rajzolta: /órád Li nó \| EGY MÁJUSI DÉLUTÁN Nf-GY IFJÚ ES EGY. ’> LÁNY JELENT MEG„A HÉTTORONY KAPUJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom