Észak-Magyarország, 1964. október (20. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MI-GYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJ5 XX. évfolyam, 230. szám Ara 50 fillér Csütörtök, 1964. október 1. Teliesítes a szabad cg alatt Siicssíii festéket állattak elő a tiszai fei?i?í®»i:iá{fiai Matyó rózsák Londonban Vallanak a névtelen dolgozatok Eltölt! vizcseppelt nyomában Az építőiparban egyre több helyen készítenek úgyneve­zett fröcskölt falakat. Ez az eljárás ma még igen munka- igényes, mert a különböző színű festékeket cirokseprő­vel és egymás után spriccelik a felületre. Ez pedig nemcsak sok időbe kerül, hanem a költségeket is megnöveli. A hosszadalmas munkafolyamat leegyszerűsítésére a Tiszai Vegyikombinát lakkfesték- és műgyahtagyárának kutató mérnökei vállalkoztak. A kül­földi tapasztalatokat felhasz­nálva, hazailag előállítható műgyanta lakkból olyan új fes­tékfajtát sikerült készíteniük, ' amely géppel fújva, egyszer­re több színt szór a falra. Az új termék lényege: a külön­böző színű festékeket vízzel oldható lakkban összekeverik. A különleges folyadékban a Tapolcára tervezik a termelőszövetkezeti festékrészecskék gömb alakú­vá válnak. Ezek a gömböcs- kék a gépi felszórós révén visszanyerik eredeti színüket. A sokszínű festék igen nagy előnye, hogy vízben oldható, tehát nem tűzveszélyes. Ezen­kívül gyorsan szárad, viharál­ló, tetszés szerinti színekre keverhető és vízzel tisztítha­tó. Az igen tetszetős, sokszí­nű festékei különösen jól hasznosíthatják éttermek, eszpresszók, klubok, filmszín­házak, valamint lakóházak külső homlokzatának színezé­sére. Az új termék laborató­riumi kísérletei most fejeződ­tek be, és gyakorlati kipróbá­lását a közeli hetekben kez­dik meg a Borsod megyei Építőipari Vállalat munkahe­lyein. A sokszínű festék üzemszerű gyártásához a jövő évben kezdenek hozzá.---------------- í S zab szer rezed titkárok tanácskozása Ismét megnyílik a Fórum Miskolci és a környékbeli üzemek és vállalatok szak- szervezeti titkárai tartottak értekezletet tegnap, szeptem­ber 30-án az SZMT-székház- ban. A tanácskozáson mintegy kétszáz szakszervezeti titkárt tájékoztatott az SZMT megyei elnöksége a mozgalmi munka legidőszerűbb kérdéseiről, fel­adatairól. Amit a számok bizonyítanak Jakó András, az SZMT ve­zető titkára referátumában elsősorban az üzemek első nyolc hónapos tervteljesítésé­vel, az előforduló lemaradá­sokról, s az ezzel kapcsolatos szakszervezeti feladatokról be­szélt. Szó esett továbbá a ta­nácskozáson a szocialista bri­gádmozgalomról, munkaszer­vezési és munkafegyelmi kér­désekről, s a szakmaközi bi- «zottságok munkájáról. • Az elhangzott beszámolót .tartalmas vita követte, F iataljaink kongresszus­ra készülődnek, E láz nem csupán fiatal­jainkat. serkenti munkájuk felmérésére., nagyobb tettek végrehajtására, stb., hanem a toliforgatót is arra ösztönzi, hogy a KISZ kongresszusa előtt felmérjen, következteté­seket vonjon le. Következtetni pedig elsősorban abból le­het, ami tettnek, elvégzett­nek számit. Társadalmunk alapja a munka, tehát a fiatalokat is akkor látjuk helyesen, ha végzett munkájukat vesszük alaposabb elemzés, alá. Pon­tosabban: a száraz statisz­tika mögé nézünk. Mit takar s mit bizonyít a számrenge­teg? Miskolcon mintegy 36 ezer. KISZ korosztályhoz tartozó fiatal él, ennek 57.7 százaléka tagja is a Kommunista Ifjú­sági Szövetségnek. A csak­nem 18 ezer munkásifjúból több mint 11 ezer a' K1SZ- tag, tehát a Kommunista If­júsági Szövetség a fiatalok döntő többségét irányító, szervező és összetartó szerve­zet. Hogy a város IvISZ-szer- vezetei mennyire élnek ezzel a hatalmas lehetőséggel, azt az utóbbi négy év eredmé­nyei bizonyítják a legjob­ban. Másfélmillió óra társadal­mi munkát végeztek a város fiataljai a gyárakban, az épí­tőtáborokban, a parkok, ut­cák gondozásában az elmúlt négy év alatt! Önköltségek csökkentésév el, hull adékok gyűjtésével, újításokkal; stb. a négy év megtakarítása meghaladja a 76.5 millió fo­rintot. Ez év első felében az iparban dolgozó fiataljaink csalcneon 91 ezer óra társa­dalmi munkát végeztek. 495 újítást nyújtottak be az üze­mek vezetőihez, hasznosnak és jónak 420 újítás felelt meg, a megtakarított összeg meg­haladja a 4.5 milliót. 15 162 ifjúmunkás vesz részt a ta­karékossági mozgalomban, tehát az össz-munkásifjúság több mint 90 százaléka!, akik fél év alatt 12.5 milliónál va­lamivel többet takarítottak meg népgazdaságunknak! Az adatok nagy munkáról vallanak. Köztudott például, hogy az LKM durvahenger­művének rekonstrukci ó j á- hoz a fiatalok mintegy 25 ezer óra társadalmi munká­val járultak hozzá, ezzel is reszt vállalva a gigantikus erőfeszítésekből. Beszélhet­nénk s példálózhatnánk az ifjúsági brigádok helytállá­sáról azzal, hogy a város 704 ifjú munkacsapatából 33 ex­port-terméket állít elő. Ügy érezzük, nem szükséges. A z eddigi példák is azt bizonyítják: fiatal­jaink áldozatkészek, munkakedvük kitűnő, s azok a felszínes jelenségekből for­mált általánosítások, hogy Ők csak a mának élnek, szubjek­tivek, s nélkülözik a reális alapot. Az általánosításnál azokat az adatokat kell elsősorban és döntően figyelembe venni, amelyek a sok ezer fiatal tet­teit regisztrálják. Minden el­végzett társadalmi munkaóra mögött öntudat, tettvágy, szervezettség feszül. Éppen az utóbbiak tették lehetővé, hogy a város KlSZ-szerveze- tei, vezetői egy félév alatt nyolcezer munkásfiatalt győztek meg arról, hogy mű­szak után is van még köte­lességük, erejükre, szaktudá­sukra és lelkesedésükre szá­mít a szocializmust építő társadalom. Igen, az a társa­dalom, amelynek a fiatalok nem csupán egy széni, s szu­verén tagjai, hanem haszon- élvezői, alkotói, tervezői is. Meggyőző példa erre az is, hogy Miskolcon a KISZ 149 esetben vállalt védnökséget. A számok ridegek, szűksza­vúságuk olykor megriasztja az embert. Mögéjük nézve azonban a statisztika adatai megelevenednek s bizonyíta­nak! E bben az esetben azt bizonyítják, hogy az ifjúság iránti bizal­munk kamatoson visszaté­rül, s hogy ezek a fiatalok kongresszusuk előtt nem di­csekvésből tartják társadal­munk elé eredményeiket iga­zoló lapjaikat. Nem! Elsősor­ban azért, hogy újra és újra bizalmat és megbecsülést nyerjenek. B. B. •Október 4-tSI IS-igJ 1 Kiállítás las Uttörőháshan o ® A megyei és a városi KISZ- ® bizottság rendezésében va­sárnap, október 4-én délelőtt • 10 órakor dokumentációs ki­• állítás nyílik a miskolci Ut­• törőház nagytermében. A • „Szakma ifjú mestere”, a „Ki- Jváló ifjú technikus és mér- o nők” mozgalom részvevői, va­lamint fiatal újítók mutatják • be ez alkalommal dolgozatai­nkat, pályamunkáikat, rnodell- Sjeiket; • A kongresszus tiszteletére 2 rendezett kiállításon többek • között a Lenin Kohászati J Művek, a BVK, a Tiszai Ve­• gyikombinát, a Diósgyőri JGépgyár, az építőipari válla­latok ifjú szakembereinek • munkáit láthatjuk. J A kiállítást Németh Antal o elvtárs. a városi KTSZ-bizott- 2ság titkára nyitja meg. • Mciíltezdhck • az íij íonónok • kiképzését Miskolcon o © A Miskolci Pamutfonóban új fő­tt nónöket képeznek ki. Az első *csoportban 68 lányt oktatnak ki a a vállalat technikusai, legjobb «munkásai a gyürűsfonó szakma • elméleti ismereteire és gyakorlati ® fogásaira. Majd a következőkben ®az előfonó, a keresztorsózó, vala- ®mint a kártoló szakma elsajáti- fására szerveznek tanfolyamot. 4így a jövő év áprilisáig 300 leendő efonónővel ismertetik meg a fonás ft alapvető tennivalóit. A leendő fo- cnónőkct a folyamatos termelés • bevezetése során alkalmazzák. A íjövő év áprilisától, a folyamatos e üzemeltetéssel, a jelenlegi tizen- «hétről húszra növekszik majd a Qhcti műszakok száma. A beren- © dezések tökéletesebb kihasználá­sával mintegy 17 százalékkal több •terméket állítanak elő, ami hoz­závetőlegesen 630 tonna fonalnak, •négymillió-ötmillió méter áruhoz •elegendő alapanyagnak felel meg. "Az új munkarendre való áttérés­sel a hetenkénti egy helyett két 0 munkaszüneti napot élveznek Ämajd a dolgozók anélkül, hogy 0 keresetük csökkenne, o- Tekintve, hogy az ország pa­mutipari vállalatai közül elsőként Miskolcon vezetik be a folyamatos termelést, az itt szerzett tapasz­• tálatokat használják majd fel a «. többi, hasonló üzemnél is az új c munkarend alkalmazásához« Csehszlovák vendégeink látogatása a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban Antonin Novotny, Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Köz. ponti Bizottságának első tit­kára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke, a hazánk­ban tartózkodó csehszlovák párt- és kormányküldöttség vezetője, valamint a küldött­ban találkozni e nagymúltú üzem dolgozóival. Örömteli érzés ez, annál is inkább, mert a csehszlovák párt- és kormányküldöttség forradalmi múltra - visszatekintő, kommu­nista pártot, nagyszerű népet képvisel, amely nemcsak népülik történelmi tapasz­talatok alapján győződhe­tett meg arról, hogy a fel­emelkedés, a boldogabb emberi élet, az ország fejlő­désének útja a szocializmus. Most ezt az utat járjuk, s cél­jaink világosak. Szocialista Látogatás a Beloiannisz-gyarban. ség tagjai szerdán a Beloian­nisz Híradástechnikai Gyárba látogattak. Részt vett a látoga­táson Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, dr. Ajtai Miklós, az Országos Terv­hivatal elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, Szurdi István, az. MSZMP Központi Bizottságának titkára és Csikesz József né, az MSZ­MP Budapesti Bizottságának titkára. A gyári technikum osztály- termében rendezett baráti ösz- szejövelelen Sellő Dénes vezér- igazgató ismertette a múlt szá­zad nyolcvanas éveiben alapí­tott üzem fejlődésének útját napjainkig. Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság titkára pedig rövid tájékoztatót adott a pártszervezet és a tömeg- szervezetek életéről, mun­kájáról. A vendégek ezután megtekintették a gyárat. A műhelyből a kedves ven­dégek a gyár korszerű ebédlő­jébe mentek. A csehszlovák, magyar és vörös zászlókkal dí­szített hatalmas teremben a munkások ezrei szorongtak. Hosszan zúgó taps köszöntötte a csehszlovák és a magyar ál­lamférfiakat. Az üzemi röpgyúlést Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság titkára nyitotta meg, majd Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke lépett a mikrofonhoz. Kádár János hangsúlyozta: a magyar párt- és állami ve­zetőknek jóleső érzés a cseh­szlovák párt- és kormánykül­döttség tagjainak társaságá­múltjára, hanem a jelen ered­ményeire is joggal lehet büszke. Hosszan zúgott a taps, amikor Kádár János hozzá­fűzte, országaink és pártjaink őszinte baráti egyetértésben, vállvetve küzdenek közös nagy nemzetközi céljainkért. Az elmúlt évek munkájára, eredményekre visszapillantva, Kádár János megállapította, hogy a Magyar Népköztársa­ság nagy lépést tett előre a fejlődés útján, számottevően előbbre jutottunk a termelés növelésében, népünk kulturá­lis színvonalának emelésében, az életszínvonal javításában. Nagy helyeslés fogadta sza­vait, amikor arról szólt, hogy eredményeink legfőbb záloga pártunk, munkásosz­tályunk és népünk egysége, összeforrottsága. Céljaink világosak, a párt politikája töretlen, s c politikát széles tömegek helyeslik, támogat­ják. Népünk büszke arra, hogy munkájával hozzájárul a nagy nemzetközi kérdések megol­dásához. a béke védelméhez, a haladás erőinek növelésé­hez, A továbbiakban arról be­szélt, hogy az előttünk álló nagyszerű célok, a biztató táv­latok csak akkor válhatnak valósággá, ha napról napra jobban dolgozunk, növeljük eredményeinket. Most első­rendű feladat az idei tervek végrehajtása, de rendkívül fontos a jövő évi tervek ki­munkálása és a következő öt­éves tért' átgondolt, körülte­kintő előkészítése. Kádár János szólt arról, hogy a magyar nép sokat szenvedett a kapitalista idők­ben, s demokráciában akarunk élni, együtt akarunk küzdeni a vi­lág haladó erőivel, a béke és a szocializmus világméretű győzelméért. Népünk nem kér a jobboldali revizionisták né­zeteiből, s elhatárolja magát attól a dogmatikus, szektás politikától is, amelyet a Kí­nai Kommunista Párt vezetői hirdetnek. Kádár János Csehszlovákia Kommunista Pártja és a test­vérpárt Antonin Novotny ve­zette Központi Bizottságának, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság, a csehszlovák—ma­gyar barátság, a szocializmus és a béke éltetésével fejezte be beszédét. Kádár János beszéde után hosszantartó taps. Ezután nagy taps közben Antonin No­votny lépett a mikrofonhoz. A csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség vezetője szeretettel köszöntötte a Be- loiannisz-gyár munkásgár­dáját, amelynek termelési eredményeiről — mint mondta —. már sok jót hal­lottak, s termékei Csehszlo­vákiában is ismertek. Beszélt azokról a közös célok­ról, amelyek a csehszlovák gyárak és a magyar üzemek dolgozói előtt állnak, s rámu­tatott, hogy a szocialista gaz­daság fejlődésében mindkét or­szágban sok a közös vonás. Megelégedéssel állapította meg, hogy a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Nép- köztársaság gazdasági kapcso­latai igen élénkek. Novotny elnök utalt a gaz­dasági, tudományos-műszaki együttműködés irányítására létrehozott csehszlovák—ma­gyar bizottság tevékenységére. A továbbiakban arról be­(Folytatás a 2. oldalon.) Novotny és Kádár elvtársaknak Scllő Dénes, a Beloiannisz igazgatója a gyár törté­netét ismerteti. (Regős István feivéteieB i

Next

/
Oldalképek
Tartalom