Észak-Magyarország, 1960. július (16. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-13 / 164. szám

EszakmagyarorszAg Építkező tiz-ek folynak vetkezeti építkezések, talán egyetlen olyan közös gazdaságunk sincs, ahol hozzá ne kezdtek volna egy-két ki­sebb vagy nagyobb létesítmény kivi­telezéséhez. A nagyüzemi _ dás megköveteli az állattenyésztés fokozását, a magasabb életszínvonal­hoz a korszerű állattenyésztésen ke­resztül vezet elsősorban az út A kor­szerű állattartás azonban nem kép­zelhető el a szabad ég alatt, s a szük­séges férőhellyel közös gazdaságaink­nak csak egy kis töredéke rcndelfte- • zik. Állomunk jelentős összegeket bo­csát a termelőszövetkezetek rendel­kezésére. hogy megteremtsék a nagy üzemi állattenyésztő', egyik legfon­tosabb feltételét, istállókat építsenek. Szemerén átadás előtt az új istálló A minap körutat tettünk. Határ Bélával, a megyei tanács egyik mű­szaki ellenőrével és Perjés Lászlóval, a Megyei Tervező Iroda t.rvczójével meglátogattunk néhány termelőszö­vetkezeti építkezést. Elcő utunk Sze­meiére vezetett, ahol az összetartás Tsz-ne k épül egy korszerű, ötven- fér óhelyes, magtárpadlásos tehénis- . tálló. Az épületen az utolsó simításo­kat végzik a Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói, s mint Biacskó János művezetőtől megtud­tuk: július 15-rc. de legkésőbb 20-ra átadják. Parana! Imre tsz-clnök meg­elégedéssel szólt az építkezésről. A vállalat aránylag kevés munkással gyorsan hozta tető alá az új létesít­ményt, mely a tsz kettős problémáján segít: a közös tehénállomány fedél­hez jut, s, raktárgondjuk is meg­oldódik. lesz hová tenni a terményt. A község másik tsz-ében, a Remény­ségben 20-án adják át az új. 23 férő­helyes sertésfiaztatót. A két építési szakember megtekintette a féligkész istállót, észrevételeikkel segítve az építőket Vándor kömüvesbrigád a falakon A novajidrányi termel aszó vetkezet ötvén férőhelyes tehénistállója is gyors ütemben épül. A megyei, ja­vasolt terv, alapján készülő Istállót a pusztflradyányi tu vándor kőműves brigádja építi. Kun Barna elvtárs. n községi tanács elnöke a kőművesek szolgalmáról beszélt. Az építkező» megtekintése után Határ és Perjés elvtársak is megelégedéssel jelentet­ték Id: amit eddig végeztek, lelkiis­meretességről és hozzáértésről tanús­kodik. Stelman János, a pusztarad- ványi tsz-köművesek brigádvezetóje. Lakatos János kőműves, aki az első percek óta az építkezésen dolgozik, szavatolnak azért, hogy a minőséggel ezután sem lesz hiba — erre kötelezi ókét eddig végzett Jó munkájuk. Az új istállóhoz mindössze 150 ezer forin­tos államhitelt vett fel a tsz, a tag­ság kb. 30—40 ezer forintos munká­val sietteti az építkezést. Az egy­szerű. de céljának megfelelő istálló nagyot lendít majd a novajidrányi termelőszövetkezet állattenyésztésén. Alságagyban saját erőből is sokat építenek Az olsógagyi Győzelem Tsz-nek a novejldrányihoz hasonló Istálló épül. a falak már felhúzva, s rövidesen megkezdik a tetőzést is. Először vá­lyogistállót terveztek, do a tsz úgy döntött, hogy a vályog és tégla kö­zötti árkülönbözetet a maga erejéből, pótolja — ha már belefogtak, tartós; istállót hoznak tető alá. Román And-; rás bácsi, a Győzelem elnöke köszö-; nettel emlékezett a Megyei Építőipari; Vállalat lelkiismeretes segítő készsé-I férői. Patronázsmunkában támogat-; ták a tsz-t a falak felhúzásában, s al továbbiakban sem'hagyják magára a; termelőszövetkezetet. Ha minden Jói: megy. őszre megoldódik a Győzelem; Tsz egyik legnagyobb gondja, közös: fedél alá kerül állatállományuk. A takarmányról gondoskodnak, nem lesz gond az állatok etetésével. Épít­kezés dolgában az alsógagyiak már eddig Is szép eredményeket értek el. A 300 férőhelyes juhhodályt a tsz építőbrigádja hozta tető alá, téliesí- téséről a maguk erejéből gondoskod­nak. Még ezévben megépítik a 20 férőhelyes sertésfiaztatót 1», melyre államhitelt kaptak. A megye legkorszerűbb Istállója FUgödön Következő utunk Fügőd termelő­szövetkezeti községbe vezetett. A Pe-; töfi Termelőszövetkezetnek épül a; megye legkorszerűbb, százíéröhelyea Istállója, melynek típusterve ben készült Minden szükséges szerelik, amivel jelenleg egy modern tehénistállo csak rendelkezhet. Ott- jártunkkor, Július 7-én történt meg munkahely átadása a Borsod megyei Építőipari Vállalatnak, s még ezen a napon megkezdték az építőanyag szállítását. A tsz-tagok ünnepi ese­ménynek tekintik az építkezés meg­kezdését. olyan gondot emel le vál­lukról az állam 'maguk erejéből nem lettek volna ké­pesek megoldani. Szép számú közös állatállományuk egy helyen lesz, le­rakhatják alapjait a jól jövedelmező állattenyésztésnek. Nem messze ae új tehénistállótól építik meg a tsz 20 férőhelyes sertésflaztatóját. elvtárs figvelmeztette - ifjú Mikola Bálint tsz-clnököt. hogy a fedőanyog- ról maguknak kell gondoskodnak. Ha kell, még az ágyból is kiszedjük a .zsúpot a tetőzéshez, mert nekünk már úgy kell az a finztató. mint egy d.-reb kenyér — jelentette ki az el­nök nevetve ... S hogv a tagság Is ígv érez az építkezések fontosságát illetően, bizonyítja az is. hogy az építkezés színhelyén .már m-e^nítet- tek egy bővizű kutat, s ígérik. az éoítkczés rájuk eső részét is lelki­ismeretesen teljesítik. Fónyban vitatkoznak — áll az építkezés Az eddig felsorolt községekben nincs különösebb gond az építkezés­sel, a tsz-tagság az építőkkel legtel­jesebb egyetértésben fáradozik, hogy mihamarább elkészüljön a várva várt istálló. Fóny termelőszövetkezeti községben azonban súlyos mulasztás történt As Istállónak kijelölt helyen már ott van az építőanyag többsége, lényegében „csak*’ össze kellene rak- : épületet, melynek hiánya itt kisebb gond, mint másutt. Az alapárkot már hetekkel ezelőtt kiás­ták a Borsod megyei Építőipari Vál- de az építkezéshez mind a mai napig nem fogtak hozzá. A kiásott alapárok eliszaposodott, omladozik, még el sem kezdődött az építkezés, s máris többletköltséget eredményezett az építkezés megkez­dése körüli huzavona. A helykije- Földmúvelésügyi Miniszté­rium Tervező Irodája végezte, 60 méterben állapítva meg az új Istálló úttól való távolságát. Később a tele- terv már 70 métert adott meg, azonban a helykijelölés az eredeti terv szerint jelölte ki az épület alap­ját, eszerint végezte el a kivitelező alapárok kiásását is. A távolság módosításnak semmi oka egyszerűen megfeledkeztek az ere­detileg tervezett 60 méterről. A tsz elnöke. Pádár Kálmán elvtárs állat- lészségügyi szempontokra hivatkoz- i ragaszkodik ahhoz, hogy az istálló módosított távolságra, tehát 70 mé­terre legyen a köves úttól. Ez per­ét jelenti, hogy új alapárkot ^ kell ásni, nagy mennyiségű építési' iTlaHeny&ítésncit' anyagot kell tíz méterrel odébb ' Szerda, 1960. július 13. Nyári csend vert ta­nyát Sárospatakon is, a szélcshomlokú öreg kol­légium árkádos folyosó­in, vastagfalú tantermei­ben. Diákfai kirepültek, odahaza vakációznak. De még nem mindnyájan. Egyik csoportjuk a Mis­kolc melletti Csanyik- völgyben útépítésen dol­gozik. a másik a Bodrog­közbe indult, a tiszacser- melyi UJ Erő Termelő- szövetkezetnek segít a növényápolásban. egy harmadik csoport a Do- moszlói Állami Gazda­ságban dolgozik, míg az erdészeti osztály kéthe­tes termelési gyakorlatát végzi a Zemplénhegységi Erdőgazdaság gyönyörű erdeiben. — Csemeteápolás a mai munkánk — tájé­koztat Hajdú András vezető tanár. — Az ősz­szel ültetett tölgy-, szil- és kőriscsemetiket meg­tisztítjuk a gyomtól, azután félméteres átmé­rőjű tányérokat ásunk a tövük köré, hogy a csa­padékot felfogva, fel­használhassák a gyökér­zet táplálására. — Szeptemberben nyílt meg gimnáziu­munkban a politechnikai oktatás folyamán az er­Erdészkedő pataki diákok dészeti tagozat, mivel itt, a mi vidékünkön te­rül el hazánk egyik leg­szebb és legértékesebb erdősége. A tanévben hetenként egy napot for­dítottak diákjaink az er­dészetre. A tananyag so­rán megismerkedtek az erdővel, gyűjtötték és el­ültették a különböző fák magvait a csemetekert- ben. Ugyanott megtanul­ták a dugványozást, a csemeték ápolását, ki­emelését, osztályozását, csomagolását. Ősszel és tavasszal fásítással fog­lalkoztunk, az erdőgaz­daság szakemberei: Bán­szegi József mérnök, Solti Sándor és Szanisz- 16 Béla erdészek igen nagy szeretettel tanítot­ták diákjainkat a szak­mai ismeretekre. A fiúk a Botkőn betelepítettek egy kopárost. többezer csemetét elültette* az Iskolakertben, a Bodrog- parton, az utak mentén. — A téli hónapokban a tantermi foglalkozáso­kon megismerték az er- dótipusokat, tárgyaltuk főtt a tanulóknak a szak­mai gyakorlatok céljai­ra. Naponta hat órát dol­goznak az Oroly nevű erdőben, munkájukért a teljesítményüknek meg­felelő bért kapják. A többi idejüket kirándu­lásra, nyaralásra fordít­ják. A diákokkal Bán­szegi József erdőmérnök és Szaniszló Béla erdész is künn dolgozik. Tőlük tudtuk meg, hogy a fi­úk nemcsak bent az is­kolában, a könyvek mel­lett állták meg dereka­san a helyüket a tanév folyamán, hanem az er­dei munkában ,sem val­lanak velük szégyent. Ezért az egyik nap az er­dőgazdaság jutalmul el­vitte őket a vadregényes környezetben fekvő er­dészüdülőbe. Kőkapura, és — a szakmához illően —, vaddisznóvacsorán látta őket vendégül. Pompásan érzik hát magukat a kis erdészek az erdőben. Sokukban máris megérlelődött ez az elhatározás, hogy érettségi után az erdé­szetet választják élethi­vatásukul, mert szépsé- neivel már most. diák­korukban megismerked­nek a kéklő zempléni erdők mélyén. Hegyi József a homok- és szikes terü­letek erdősítését, a talaj­tani tudnivalókat, a fa- fajták megválasztását, a mezővédő erdősávok te­lepítését, az erdőt fe­nyegető veszélyek elleni védekezés módját. A ké­sőbbi években a fa ipari felhasználásának, az er­dőgazdasági munkák gépesítésének, az erdé­szeti adminisztrációnak a megismerése, az erdei utak és vasutak megter­vezése lesz majd az er­dészeti tagozat tananya­ga. A nagymúltú iskola legfiatalabb ágazatát, az erdészeti tagozatot a Zemplénhegységi Erdő- gazdaság patronálja. Pa- lásthy István igazgató és munkatársai minden­ben a legmesszebbmenő­én segítik tanulásukban az ifjúságot. Az erdő- gazdiság ösztöndíjakkal, évvégi jutalmakkal buz­dítja a diákokat eredmé­nyes munkára, az erdé­szet megkedvelésére. Most nyáron kéthetes munkaalkalmat biztosí­Kuba kérésére összeül a Biztonsági Tanács . NEW YORK. Az ENSZ-titkársá) ;hétfön este szétküldte a tagállamok 'nak Raul Roa kubai külügyminisztes 'levelét. Ebben Kuba felkéri a Bizton jsági Tanács elnökét, hogy haladék [talanul hívja össze a Biztonsági Ta nácsot az Egyesült ÁllamoOcnak Ku jbéval szemben alkalmazott, s a egyetemes békét és biztonságot ve ■szélyeztető agresszív cselekménye következtében kialakult helyzet meg vitatására — jelenti a TASZSZ. Kuba ismételt fenyegetésekkel, zak látásokkal, megtorló intézkedéseid« ;és agresszív lépésekkel vádolja a Egyesült Államokat. Kiemeli, hog [Washington kubai háborús bűnösöké ;vesz védelmébe és gazdasági akciók kai fenyegetőzik. A Reuter-irodajelentése szerint« ENSZ-nél működő amerikai küldőt» ség szóvivője előreláthatónak tartj» hogy a Biztonsági Tanács még héten összeül, de más küldöttsége sem tartják valószínűnek, hogy hé* főnél tovább elhúzódna a Biztonság Tanács összehívása. HAVANNA. Mint az AP közi Relnik holland ügyvivő kormány nevében hétfőn jegyzékben tlltak« zott a kubai kormánynál a holland- angol tulajdonban lévő Shell óla társaság kubai olajfinomítójának It foglalása miatt MEXICO-CITY. A TASZSZ jeleni hogy az egész mexikói nép támogat; Kuba gazdasági függetlenségi ha£C; és elítéli az Egyesült Államok Kubi va! szemben alkalmazott gazdasáj agresszióját éa fenyegetését. A laoo ilyen értelmű nyilatkozatokat közfl nek társadalmi szervezetektől, szál szervezetektől éa politikai pártok« A* új amerikai határsértés világvissxhangja •kijelentette, hogy nincs mit hozzá­fűznie az incidens híréhez. Valamivel később Hagerty, az el­nök sajtótitkára újságírók kérdésér« kijelentette, fogalma sincs róla, mi­kor fejezik be a szovjet jegyzék ta­nulmányozását. Annyi azonban bi­zonyos. hogy egyetlen kormányfér­fiú sem fogja kommentálni a hírt, amíg az elnök meg nem ismerte az ügy minden részletét — mondotta. LONDON. Az AP amerikai hír- ügynökség londoni jelentése szerint a szovjet jegyzék híre „előre vetette az Atlanti Szövetség válságának ár­nyékát”. A szovjet bejelentés azért kelteit különösen nagy visszhangot, mert kedden kezdődik az alsóház külpolitikai vitája, s a munkáspárti képviselők amúgy is több interpellá­ciót jelentettek be az amerikai légi- támaszpontokkal kapcsolatban. „Ha az orosz vádak beigazolódnak, itteni hivatalos személyek szerint ismét meginog majd a szövetségesek bi­zalma az amerikai katonai és politi­kai vezetők ítélőképességében és ve­zetői erényeiben” — írja Gavshon, az AP londoni tudósítója. Az angol külügyminisztérium hét­főn este megtagadott minden hivata* los kommentárt. A szóvivő kijelen­tette, hogy a szovjet Jegyzéket „tü­zetesen tanulmányozzák". Az AP szerint London „a legmagasabb szin­ten" azonnal magyarázatot kért Washingtontól. Az ezzel kapcsolatos beszélgetések a késő éjszakába hú­zódtak. A kedd reggeli angol lapok aggo­dalommal és nyugtalansággal kom­mentálják az esemény hírét. A kon­zervatív Daily Mail szerint valahogy még elfogadható, hogy az angol kor­mány nem kívánta kommentálni az amerikai kémkedés körülményeit az U—2 botrány idején, de az már telje­sen elfogadhatatlan, hogy az ameri­kaiak nem kérik ki Nagy-Britannia engedélyét egy olyan repüléshez, amely súlyos nemzetközi konfliktus­ba taszíthatja a szigetországot. A közvélemény joggal tart Igényt rész­letesebb tájékoztatásra — írja a lap. A munkáspárti Daily Herald sze­rint az Rb—47-es repülőgép inciden­se ..a legrondább ügy” az U—2 óta. OSLÖ. Az új amerikai határsértés harmadik ..szereplője", a norvég kor­mány hétfőn tagadni próbálta bűn- részességét. Tor Myklebost. a kül- ügymihisztérium sajtófőnöke-kijelen­tette. hogy Július 1-ről 2-re virradó éjjel a norvég kormány engedélyi adott azon amerikai repülőgépek le­szállására, amelyek az „eltűnt” re­pülőgép keresésére indultak. Az en­gedélyt azonnal megadtuk — mon­dotta. A norvég kormánynak nem volt tudomása arról, hogy egy Rb-47 típusú amerikai gép norvég te­rületet vett volna igénybe a szovjet határ megsértésére — fűzte hozzá. A külügyminisztérium szóvivője < nyilatkozatával úgy tett. mintha nem tudná, hogy n szovjet jegyzék ezi nem is állította. A szovjet jegyzék ugyanis annyit közölt, hogy a határ* sértő repülőgép norvég támaszpon­ton készült leszállói feladatának el­végzése után. (MTI) MOSZKVA. Az MTI moszkvai tudósítója írja: A szovjet közvélemény mélységes felháborodással fogadta az újabb amerikai provokáció hírét, s lelke­sedéssel köszönti a szovjet repülő­ket, akik a kormány parancsa ér­telmében megsemmisítették a ha­társértőt. „Az agresszor megsemmi­sült, így van, s így is lesz” — írja kedden szalagcímében a Komszo- molszknja Pravda. Hasonló hang­nemben ír a provokációról a többi szovjet lap is. A határsértő Rb—47 típusú repü­lőgép az amerikai légierő B—57 tí­pusú bombázójának felderítési cé­lokra átalakított változata. A „Stra- tojet" elnevezésű távolsági bombázó­ba 6 hajtóművet építettek be. A haj­tóműveket a szárny alá helyezett tar­tókra függesztették fel: kettőt-ket­tőt a törzs közelében, egyet-egvet pedig a szárny végéhez közel. A szárny fesztávolsága 34.5 méter, a törzs hossza 33.5 méter. A gép utazó sebessége mintegy 950 kilométer, gyakorlatilag 12,5 ezer méteres ma­gasságot érhet el, s leszállás nélkül 6400 kilométeres utat tehet meg. Felderítő fényképező berendezése távvezérléssel működik. Az ilyen típusú gépeket rend­szeresen légi fénvkénezésre hasz­nálják fel. A Komszomolszkaja Pravda ked­den beszámol arról, hogyan semmi­sítették meg a határsértő gépet Amikor világossá vált. hogy a gén szándékosan behatol a Szovjetunió területére, a levegőbe emelkedett Vaszilij Poliakov századé« vadász­gépe. Anatolij Kotljarov főhadnacv a földi Irányító berendezések segít­ségével pontosan a célra vezette Poljakovot. A szovjet repülő Jelezte az amerikai géo pilótájának, hogv kövesse és szálljon le a megadott repülőtérre. Az amerikai pilóta azon­ban nem vette figyelembe a jelzést, folytatta útját a Szovjetunió terü­letéi felett. Az azonnal kiadott na­rancs értelmében a génét haladék­talanul megsemmisítették. WASHINGTON. Nyugati hírügy­nökségek egybehangzó jelentései szerint az amerikai fővárost bomba- robbanásként érte a határsértésről szóló szovjet jegyzék. Eisenhower elnök Newportban tartózkodott, és golfozás közben értesült a szovjet Jegyzék híréről. Hagerty, az elnök sajtótitkára egyenest a golfpályára rohant és elmondta, hogy Washing­tonból telefonon kapta a hírt. Eisen­hower elnök sürgős tájékoztatást kért a külügy- és hadügyminiszté­riumuk a szovjet Jegyzék részleteit illetően. A Reuter washingtoni tudósítója így ír: Ezt a fővárost, amelyet amúgy Is felforgatott a kubai és a kon­gói helyzet izgalma, velejéig megrázta hétfőn az a moszkvai bejelentés, hogy a Szovjetunió egy újabb amerikai feldcritő- gépet lőtt le. Azonnali telefon-tanácskozások kez­dődtek Eisenhower és Herter kül­ügyminiszter között Ellentétben az U—2 incidensével, a hivatalos sze­mélyek szilárdan elhatározták, hogy hallgatni fognak és nem tesznek el­hamarkodott nyilatkozatokat. Lincoln White, a Fehér Ház szó­vivője késve jelent meg szokásos lapi sajtóértekezletén, 6 nyomban dani, ami többletköltséggel jár. Hogy . az a vitás tíz méter valóban oly igen fontos-e állategészségügyi szem­pontból, az illetékesek ezzel kapcso­latban már összedughatták volna a fejüket, rendezhették volna a dol­got, ami annál is inkább fontos, mert a főnyi tsz-nek nagy szüksége van arra az istállóra. Ha nincs ez a vita. a falak már állnának, előreha­ladott állapotban lenne az építkezés. Sürget az idő — sürgesse a vitázó fe­leket is ésszerű megállapodásra, mert a további huzavona még több kárt okozhat. Hernádkércsen is avatnak ebben a hónapban A hernádkércsi termelőszövetkezet az elmúlt évben a legmagasabb munkaegységet fizette tagjainak a szikszói járásban. Ezt az eredményt elsősorban állattenyésztésüknek kö­szönhetik. Tavaly hoztak tető alá egy 23 férőhelyes sertésfiaztatót. egy öt- venférőhelyes sertéshizlaldát, mely­ben 120 darab sertést hizlaltak meg. jelentős összeget vágva érte zsebre. Az építkezéssel ebben az évben sem hagytak fel — még ebben .a hónap­ban átadásra kerül az új ötvenféró- helves tehén!*! *116. melynek betele­pítése — mint Kelemen Gyula bácsi., a tsz elnöke elmondotta — az átadást követő néhány nap alatt megtörté­nik. Az elnök érti a dolgát, fáradha­tatlan odaadással kilincsel, járja az illetékes szerveket, hogy az építke­zésben fennakadás ne legyen —• anyagot, munkaerőt kellő Időben biz­tosítanak. Régebbi patronálójuK. a Szénbányászati Földkotró Vállalat jelentős segítséget adott az építkezé­sekhez. de a mostani patronálójuk- kal Is elégedettek. A Borsodi Vegyi- kombinát lelkiismeretesen teljesíti kötelességét. Július' 3-án például n gvár 40 tagú kultúrgárdája* látogatta meg a hernádkércsieket. szereplé­sükkel emlékezetes élményt nyújtot­tak a község lakóinak. A hemádkér- csi tsz-ben az építkezésen kívül az egyéb., munkák is —- túlzás nélkül mondhatjuk — nagyszerűen folynak. Már teljesen végeztek a növényápo­lási tennivalókkal, ötször kapáltak meg mindent, s így növényápolási gondoktól mentesen vághatnak ne­ki az aratásnak. Honnan ez az igye­kezet? A tavalyi eredmények sar­kallják őket, ha úgy, vagy még job­ban Iparkodnak, mint tavaly, ez év­ben sem lesz hiba a zárszámadáson, lesz mit osztani. Hat községben, hat építkezéshez vittük el az olvasót. Találkoztunk gondokkal, bajokkal, de az építkezé­sek többsége biztató tempóban fo­lyik. építók a az építtető tsz-tagok felelősséggel, lelkiismeretes egyetér­tésben fáradoznak azért, hogy miha­marabb valóságra segítsék terveiket, szilárd alapot teremtsenek a maga­sabb életszínvonalat adó korszerű állattenyésztésnek. G. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom