Észak-Magyarország, 1957. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

2 ÉSZAKMAGTARORSZÁG Csütörtök, 1957. augusztus 1 Amerikai lapok a moszkvai VIT-ről Newyork (TASZSZ) Az Egyesült Államok, lakossága, különösen a fiatalság komoly érdek­lődéssel figyeli a moszkvai VIT ese­ményeit; Ez a körülmény megaka­dályozta a burzsoá sajtót és a rádiót ebban, hogy hallgatással térjen napi­rendre a találkozó felett. A lapok közlik a moszkvai tudósí­tók jelentéseit a fesztivál programjá­tól. A Columbia Rádió Társa­ság kedden televíziós adásban szá­molt be a VIT megnyitásáról. Más rádió- és televíziós társaságok szín­jén figyelmet szentelnek a VIT-nek. A Christian Science Monitor rámu­tat a fesztivál programjának sokrétű­ségére és gazdagságára. Foglalkozik a nagy szervező munkával, amelyet — mint írja — a hagyományos orosz vendégszeretet jellemez. A küldöttek szabadon, kísérők nélkül járhatnak- ikelhetnek és érintkezhetnek a lakos­sággal. A tudósító hangsúlyozza, hogy az amerikai küldöttség tagjainak arány­lag kis számát az amerikai külügy­minisztérium politikája magyarázza. 'A külügyminisztérium mindenképpen akadályokat gördített az amerikai if­jak és leányok moszkvai utazása elé azzal az »indokolással«, hogy a VIT ^propaganda-rendezvény.« A New York Times tudósítója rá­mutat arra, hogy milyen nagy lelke­sedéssel fogadja a szovjet főváros la­kossága a világ ifjúságának küldöt­teit és hangsúlyozza a moszkvai lako­sok érzelmeinek 'őszinteségét; A zász­lók ezreit lengeti a szél, a világ min­den országának zászlóit, közöttük Sok-sok amerikai zászlót is r— álla­pítja meg a tudósító; A lap ezután arról ír, hogy az Egyesült Államok moszkvai nagykö­vetsége nyomást igyekszik gyakorolni az amerikai ifjúsági küldöttségre. ■Ugyanerre hívja fel a figyelmet a New York Herald Tribune moszkvai tudósítója is. Az utóbbi azonban ma­ga is rosszindulatú támadásokat in­téz a VIT ellen. Az amerikai burzsoá sajtó kom­mentárjainak közös vonása a VIT máris látható sikerének elismerése és az az aggodalom, hogy a találkozó a résztvevő fiatalokra nagy, hatást gya­korol. A fesztivál sikeréről ír a többi kö­zött a New York Times tudósítója. A világ minden részéből ide sereg­lett fiatalokat — írja — viharos üd­vözlés fogadta a Világifjúsági Talál­kozó megnyitásakor. Lehetetlen, hogy ne tett volna rájuk nagy benyomást az a meleg fogadtatás, amelyben a moszkvaiak többsége részesítette őket. A tudósító megállapítja, hogy a stadionban rendezett parádé gyönyö­rű és lenyűgöző volt: utána a moszk­vaiak elözönlötték az utakat és tere­ket és mindenütt ünnepi hangulat uralkodott. (MTI) Szovjet-afgán közös közlemény az afgán király Szovjetunióban tett látogatásáról Moszkva (TASZSZ) Muhammed Zahir sah, afgán ki­rály Szovjetunióban tett látogatásá­nak befejeztével szovjet—afgán kö­zös közleményt adtak ki. A közle­mény aláírására július 30-án a Kremlben került sor. Szovjet rész­ről. K. J. Vorosilov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének el­nöke, afgán részről Muhammed Zahir sah, Afganisztán királya írta alá a közleményt. Az aláírásnál szovjet részről a kö­vetkezők voltak jelen: N. A. Bulga- nyin, G. K. Zsukov, Nv Sz. Hruscsov, A. N. Koszigin, V. P. Mzsavanddze, M. G. Pervuhin, A. A. Gromiko kül­ügyminiszter, N. Sz. Patolicsev és V. Sz. Szemjonov külügyminiszter­helyettesek, M. V. Gyegtyar. a Szov­jetunió afganisztáni nagykövete és mások. Afgán részről jelen voltak: Muham­med Nairn mmiszterelnökhelyettes és külügyminiszter, Muhammed Ju­A Szovjetunó gazdasági segítséget nyújt Afganisz tannak Moszkva (TASZSZ) : Az afgán király szovjetunióbeli látogatásával párhuzamosan tárgya­lások folytak a két ország képviselői között gazdasági és határkérdések­től. A tárgyalásokról közleményt ad­tak ki. Az afgán, királyi kormány óhaját teljesítve, a szovjet kormány hozzá­járult, hogy önzetlen, semmiféle politikai vagy egyéb feltételhez nem kötött technikai és anyagi segítséget nyújt Afganisztánnak az ország .északi vidékein folyó, kőolajkutatási, geológiai munkálatokhoz —■ hangzik a közleményben^ A szovjet kormány hozzájárult fehhoz is, hogy segítséget nyújt Af­ganisztánnak az' ország gazdasági fejlesztéséhez szükséges műszaki káderek kiképzéséhez.­A tárgyalások során elvben meg­jegyezés jött létre arról, hogy a Szov­jetunió és Afganisztán kormánya szerződést köt a két ország közötti államhatárról; Evégből a felek ki­nevezték képviselőiket és megbízták őket, hogy a legközelebbi időben ífölytassamak konkrét tárgyalásokat erről a kérdésről; A felek megegyeztek abban is, Jsogy együttműködnek a szovjet— Dulles uiaMi megbeszélést folytatott a nyugati küldöttekkel j~f Csütörtökre halasztották az albizottság szerdai ülését f London (AFO) Dulles amerikai külügyminiszter szerdán reggel félórás megbeszélést folytatott Selwyn Llo^d angol kül­ügyminiszterrel, majd részt vett a le­szerelési értekezlet nyugati küldött­ségeinek külön ülésén. A nyugati de­legátusok folytatták a vitát a megfi­gyelési övezet terveiről. Hivatalosan megerősítették, hogy csütörtök délutánra halasztottak a le­szerelési albizottság eredetileg szerda délutánra kitűzött ülését. A nyugati küldöttek szerda délelőtti ülésükön négy javaslatot tanúimezek közül kettő nagykiteriedésű megfi- gvelési övezeteket, kettő pedig kor­látozott övezeteket helyez kilátásba. Lehetséges, hogy ezt a négy megol­dást terjesztik választás céljából a Szovjetunió elé. (MTI) afgán határfolyók vizeinek kihasz­nálásában. 'A tárgyalások a fent- említett kérdésekről a barátság és a kölcsönös teljes megértés légköré­ben folytak és azzal végződtek, hogy számos kérdésben megfelelő egyez­ményéket írtak alá. (MTI) szuf bányászati és iparügyi minisz­ter, Abdul Hakim moszkvai afgán nagykövet és több más hivatalos személy. A felek kifejezték azt az óha­jukat — hangzik a közleményben —, hogy az emberiség Összes anyagi, er­kölcsi lehetőségeit használja fel an­nak az aggodalomnak megszünteté­sére, amely a nemzetközi feszültség és a tömegpusztító fegyverek miatt világszerte fennáll. A felek kijelentették, arra töre­kednek, hogy a tudomány és a tech­nika minden eszközét békés célokra használják fel, hogy jobb anyagi és szellemi feltételeket, boldog életvi­szonyokat biztosítsanak a világ népei számára. A Szovjetunió és Afganisztán mindig baráti jószomszédi politikát folytatott egymással szemben. Fi­gyelembe véve a politika pozitív eredményeit, a felek kifejezték azon akaratukat, hogy továbbra is fenn­tartják a baráti kapcsolatokat és ki­jelentették, hogy e kapcsolatok fej­lődésére és erősödésére törekednek. őfelsége Afganisztán királya meg­hívta őexcellenciáját, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének el­nökét, tegyen baráti látogatást Afga­nisztánban. A baráti meghívás elfogadásra talált. A. A. Gromiko őexcellenciáját, a Szovjetunió külügyminiszterét Af­ganisztán külügyminisztere meghív­ta, hogy kísérje el afganisztáni útján a Szovjetunió Legfelső Taná­csa Elnökségének elnökét.” (MTI) Mis k ölei jegyzetek ZsákkpCSÍk N. asszer elnök köszönőtávirata Őexcellenciája DOBj ISTVÁN úrnak, Tanácsa Az egyiptomi nép mélységesen há­lás és nagyrabecsüli azokat a szives üdvözleteket és nemes érzelmeket, amelyeket Excellenciád mind a saját, mind a magyar nép nevében a forra­dalom 5. évfordulója alkalmából ki­fejezett. Legszívélyesebb köszönete­a Magyar Népköztársaság Elnöki elnöke Budapest met küldöm önnek és egyben a bol­dogságukra és felemelkedésükre irá­nyuló legjobb kívánságaimat fejezem ki. Sók dicsőséget és előrehaladást kívánok a baráti magyar népnek. Gamal Abdel Nos szer (MTI) Dulles szerdán találkozik Zorfnnal London (AFP) Jólórtesülit fogásokból közölték, hogy Dulles és a nyugati leszerelési képviselők kedd délutáni ülésén nem született határozat. Hosszasan megvitatták Dulles londoni útjának legfőbb motívumát, a légi elleaiőr- zési övezetek kérdését. A küldöttek szerdán délelőtt kormányaik állás­pontjának megismerése után ismét tanácskoznak. Valószínű, hogy a leszerelési albi­zottság szerdára tervezett ülését csütörtökre halasztják. Biztos for­rásból közölték, hogy Dulles nem kí­vánt részt venni az ülésen. Az ame­rikai külügyminiszter szerdán talál­kozik Zorinnal, a leszerelési albizott­ság küldötteinek tiszteletére rende­zendő ebéden. Dulles valószínűleg csütörtökön tér- haza, de szükség esetén hajlan­dó meghosszabbítani londoni útját. Nem szándékozik sem Párizsba, sem Bonnba utazni. (MTI) Megkezdték a kristályos műkő mintadarabjainak gyártását Miskolcon A Szovjetunióban és számos nyu­gati országban a kohók salakjából gyémánt keménységű műkövet állí­tanak elő. Ezt a kopás- és saválló műkövet igen gazdaságosan haszno­sítják a különböző ipari üzemek­ben. Hazánkban az Építőipari Kutató Intézet munkatársai a miskolci üveggyárban kezdték meg a magas szilárdságú műkő gyártásának kí­sérleteit. Ennek lényege: a kohósala­kot megolvasztják, kipréselik és a kristályosító kemencében huzamosabb ideig 900—1000 fokos melegen tart­ják, majd fokozatosan lehűtik. így A leszerelési értekezlet nyugati küldöttségeinek külön megbeszélése London (AFP) l leszerelési értekezlet négy nyu- i küldöttsége kedden délután kü- megbeszélést tartott a brit kül- rminisztériumban Dulles amerikai Selvyn Lloyd angol külügyminisz- részvételével. Dulles kíséretében t Harold Stassen amerikai küldött, wyn Lloydot pedig Allan Nobl, az izottság brit képviselője kísértei Franciaországot Jules Moch, Kanadát David Johnson, a kanadai küldöttség vezetője képviselte. Az ülést azért hívták egybe, hogy az amerikai külügyminiszter köze­lebbről megjelölhesse az Egyesült Ál­lamok álláspontját a meglepetés­szerű támadás meggátlását célzó légi- ellenőrzési tervről. (MTI) gyémánt keménységű műkövet kap­nak. A kísérleti gyártáshoz több mint 250 ezer forintos költséggel korszerűsítettek egy olvasztó és egy kristályosító kemencét. A többhónapos kísérletek során kidolgozták a gyártáshoz szükséges anyagok pontos összetételét és szer­da reggel megkezdték az első minta­darabok gyártását. A kristályos mű­kő iránt nemcsak a külkereskedelmi vállalatok — de a hazai üzemek is érdeklődnek. A műkőnek — mivel az acélnál sokszorosan kopásállóbb —» igen tág felhasználási lehetősége van a bányákban, cementgyárak­ban és vegyiipari üzemekben. A Szemere utcai villamos megállónál az utasok szorongva néze­getnek a Népkert felé: ugyan milyen kocsi jön? ' Fogadjunk, hogy újfajta — mondja az optimista. — Fogadjunk, hogy zsákkocsi — szól a pesszimista. Nem fogadnak, csak úgy mondják. Aztán kedélyesen megtár- gyaljak a csabai villamosközlekedés történelmi jelentőségét, j .. Tudod öregem, az úgy van, hogy ez a vonal őrzi a villamos közlekedés forradalmi hagyományait. A zsákkocsik emlékeztetnek a villamos hőskorára. , , Szóval olyanok, mint az echós szekér. Talán még Déryné ko­rából valók. Tévedsz, de nem nagyot. Mindenesetre vannak feljegyzések, amelyek szerint ezeken utaztak már a régi kurucok is. — A Szeleta-barlang hölgyeiről nincsenek ilyen feljegyzések. — Arról talán a múzeumban kaphatnál felvilágosítást. tgy kedélyeskednek, de egyszeresük elkomorodnak. A pesszimis­tának van igaza. Zsákkocsi döcög a Népkert felől. Eltakarják a szemü­ket. Brrr! Mert hát milyen is az a zsáklcocsi? Olyan, mint a zsák. Egy nyí­lása van, azon töltik meg emberrel az egyik állomásnál és azon ürítik ki a zsákot a másik megállónál. A leszállás és a felszállás kétszer annyi ideig tart, mint a kétfeljárás kocsiknál. De ez még a kisebbik baj. Ha va­laki a tömött zsák közepébe, vagy pláne a fenekére kerül, letehet minden reményéről, hogy valamelyik közbenső megállónál kiszállhat, hacsak nincsenek olyan edzett könyökei, mint a legádázabb könyöklőknek. Lelki szemeimmel már látom azt a jövendő örömünnepet, amelyet a Csaba felé gyakran közlekedő dolgozók rendeznek, amikor a zsákko­csikat ki fogják vonni a forgalomból és egy létesítendő közlekedési mú­zeumba helyezik el ezzel a felírással: „A kitérős vágányt és ezt kaptuk örökségül a lakosság egykori zsarolójától, a néhai hatalmas Villamos Tröszttől —, hogy nyugodjék békétlenül ott, ahol van1” (—u —a) £sizsiktelenítsük borsótermésünket HűvelyesteamTiényeinkben: a borsó­ban, lencsében és bükköny magban jelentős kárt okoz a borsózsizsik, amely, ha nem védekezünk, ellene, évről-évre szaporodik és termésűn!? 10—4:0 százaiéi?át elpusztíthatja. A borsózsizsilk a magban, vagy magtárban telel át bogár alakban és tavasszal a maggal kerül ki a szántó­földre, vagy odarepül, ahol virágzó borsóvetést talál. A fejlődő hüvelyek­re rátojj a petéit, a káikelő lárvák tű- szúrásinyi helyen berágják magukat a magba és így a maghéj alatt kifej­lődő bogár a mag jelentős részét el­fogyasztja, sőt: csíraképességét is megrongálja. A borsózsizsiik elleni védekezést miniszteri rendelet is előírja, amel­lett, hogy ez minden termelő saját érdeke. A megelőzésre, illetve a borso- zsizsik irtására a Növényvédő Állo­más gázkamráiba kell beszállítani a borsót a rendelet szerint 14 nap múl­va aratás után, de cséplés után azon­nal, hogy ott a fejlődő bogarat szón- kéneg gázzal a gázkamrakezeűő el­pusztítsa. A szénikenegezés megindu­lását a helyi tanács közhírrététellel hozza a termelők tudomására. A gázkamrához tartozó ^10 kilomé­terei; körzetből kötelező a szémkéne- gezés. de ajánlatos távolabbi vidékek­ről is elszállítani a terményt, mert egy mázs-.? borsó zsizsiktelenátési dí­jával, öt forinttal (kb. 1 kg borsó ér­tékének felel meg) 20—40 kilogramm! terményt tudunk megmenteni. Szerkesztői üzenetek Révész Géza altábornagy távirata a Kínai Népköztársaság honvédelmi miniszterének Révész Géza altábornagy, a Ma­gyar Népköztársaság honvédelmi mi­nisztere, a kínai felszabadító hadse­reg megalakulásának 30. évfordulója alkalmából Peng Tö-h«ai marsallhoz, a Kínai Népköztársaság honvédelmi miniszteréhez üdvözlő táviratot inté­zett (MTI) Parasznya községi tanács végre­hajtóbizottsága. Kiss Lajos parasz- nyai lakos panasza ügyében küldött válaszukkal nem mindenben értünk egyet. Embertelennek és megenged­hetetlennek tartjuk Lakó András tettét. Nem volt joga — még ha ház- tulajdonos sem — a lakásban. lakó kétgyermekes család feje felől le­bontani a tetőt. Miért nem várta meg, míg azok kiköltöznek onnan? Kiss András a törvények alapján csak lakásával azonos értékű lakást köteles elfogadni, tehát nem lehet arra kényszeríteni, hogy szolgálati lakásba költözzék, hogy társbérlet­ben lakjék. Várjuk a tanács vála­szát, hogy történt-e már intézkedés a nevezett család megfelelő lakás­hoz juttatása ügyében. Vagy még mindig a félig lebontott házban pusztul a bútoruk és egyéb ingósá­guk? Rigó Mihályné Ormosbánya. A levélboríték minőségét kifogásoló panaszát elküldtük az illetékes szervnek és a válasz az volt, hogy amennyiben ilyen boríték van a bir­tokában, úgy küldje be azt az Eszakmagyarországi Papír és Irodá- szerértékesítő Vállalat Miskolc cím­re. Másik panaszára az a válasz ér­kezett, hogy nem az ormosbányai népbolt vezetője a hibás amiatt, hogy nem lehet légyfogót kapni. Sajnos, a nagykereskedelmi vállalat nem tudja kielégíteni a szükséglet tét. Szesztai András Mezőkövesd. A! Termény forgalmi Vállalat azt a vá­laszt adta, hogy a jelzett épület in­kább raktárnak, mint lakásnak alt kalmas. Sajnos olyan kis raktártép van Mezőkövesden, hogy egyelőre nem tudják lakás céljára visszaadni az épületet. Fekete Sándor Miskolc, Martin­telep, Sió u. 4. Levelét megkaptuk s azt kivizsgálás végett a városi tanács pénzügyi osztályához tovább bítottuk. Ügyének további intézésé­ről értesíteni fogjuk. Majoros Pál Miskolc, Albori u. 8« Levelét megkaptuk. Panasza jogos< Kivizsgálás végett megkerestük á miskolci postaigazgatóságot, az eredményről levelünkben majd ér­tesítjük. Grósz Lászlóné Miskolc, Lányi Er4 nő u. 80. írásait szerkesztőségünk kultúrrovatának bármikor elküld­heti véleményezés és elbírálás vé­gett; Géczi József Kánó. Közöljük, hogy ügyét kivizsgálás végett illetékes szervekhez továbbítottuk; Simon Péter Ároktő, Arany Jáno$ u. 3. Levelét megkaptuk, melyben panaszos ügyét közli szerkesztősé­günkkel. Kivizsgálás és elintézés vé­gett ügyét illetékes szervhez továb­bítottuk; ILLETÉKES SZERVEK ' fWVKftAAAAAAAOMWinnMVMVWIMAAAfVUl BOCSI KÖRZETI FÖLDMÜVESSZÖVETKEZET. Panasz érkezett szerkesztőségünkhöz, hogy Bocs községben az állatokat nem a vágóhídon vágják le, hanem magánlakásokban. Sőt, ott mérik is ki a húst. Itt még a legelemibb egészségügyi szabály sincs betartva. Sürgős kivizsgálást kérünk. * PERECESI ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG. Többen kifogásolják hogy á vonatok indítása és érkezése nem a menetrend szerint történik. Ez nerrj egyszer komoly problémát okoz, különösen azoknak, akik munkába igye-J keznek, illetve jönnének haza. Helyes volna megvizsgálni az ott lakóki panaszát és a mulasztókkal szemben felelősségrevonást eszközölni. * MISKOLC, III. KERÜLETI TANÁCS. A Kilián gimnázium mel­lett lévő Lányi Ernő u. több bérház épületében a sok ígérgetések ellenére közel nyolc hónapja még mindig nem vezették be a villanyt és a lakók kénytelenek petróleumlámpával világítani. Az épület környéke is igen elhanyagolt állapotban van. Az itt iakók kérik a tanácsot, hogy änä illeté­kes szervek felé intézkedjen e tűrhetetlen állapot megszüntetése érde­kében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom