Észak-Magyarország, 1957. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYJEI PÁRTBIZOTTSÁGA LAPJA XIII. évfolyam 178. szám Ara 50 f i I I é ° J I957 augusztus f, csütörtök r ^ Gondolátok a megyei pártaktíva után Miről beszéltek az ózdi kommunisták? Hallottam az erdőt... TÚL AZ ÓCEÁNON V. ____________________________________________________________ K észüljünk fel időben a télre A Szaktanács elnökségének felhívása A Szaktanács elnöksége ez évben is felhívja a szakszervezeti, az állami és gazdasági szervek vezetőit, hogy a dolgozókról való gondoskodás érdeké­ben már most kezdjenek hozzá a téli felkészüléshez. Az idén különösképpen nagy fi­gyelmet kell fordítani a téli mun­ka előfeltételeinek megteremtésére, ugyanis az ellenforradalom által oko­zott károk rontották az általános helyzetet. Bár a károk jelentős részét dolgozó népünk — a párt és a kormány, vala­mint a testvéri népek segítségével — nagy anyagi és erkölcsi áldozatokkal helyrehozta, ennek ellenére a megle­vő hiányosságok a téli időszakban károsan befolyásolhatják az egészsé­ges munkakörülmények megterem­tését. Ezért már most nagy körültekintés­sel, a helyi erőforrások maximális felhasználásával törekedni kell arra, hogy a még meglévő hiányokat idő­ben pótolják. E cél érdekében a Szak­tanács elnöksége szükségesnek tartja, bogy: 1. a munkahelyeken, a szociális intézményekben még a tél beállta előtt megjavítsák az ajtókat, az ablakokat, az épületeket, a közle­kedési utakat. Hozzák rendbe, szükség esetén bővítsék ki a fűtő- és szellőzőberendezéseket. Bizto­sítsák a munkahelyek, a közleke­dési utak kellő megvilágítását. Idejében szerezzék be a fűtéshez szükséges anyagokat és azoknak, akiket megillet a meleg ruháza­tot és a melegítő italt; 2. még a hideg beállta előtt te­gyenek intézkedéseket a szabadban levő munkahelyek megszünteté­sére, ahol ez nem lehetséges, megfelelő melegedő helyek bizto­sítására; 3. gondoskodjanak a munkahe­lyek és szociális intézmények rend­szeres melegvíz-ellátásáról, tegye­nek megelőző intézkedéseket a fagykárok elhárítására; 4. gondoskodjanak a téli idő­szakban fellépő megbetegedések, különleges baleseti veszélyek meg­előzéséről ennek érdekében a szakszervezetek folytassanak szé­leskörű felvilágosító tevékenységet a dolgozók között; 5. hozzák rendbe 'időben a köz­lekedési utakat és járműveket, a megállóhelyeknél gondoskodjanak váróhelyek, melegedők létesítésé­ről. A Szaktanács elnöksége felkéri va­lamennyi szakszervezet elnökségét és a minisztériumokat, hogy még au­gusztus hó folyamán vizsgálják felül az előző években a téli felkészülésre kiadott utasításokat, ezeket a tapasz­talatokat a szükségleteknek megfele­ljen egészítsék ki és szólítsák fel a 250 családiház felépítéséhez elegendő téglát gyártottak Borsod megye három téglagyárában a Borsod megyei nagy téglagyárak mellett a megyei tanács három kit sebb téglagyárat üzemeltet Sáros­patakon, Tarcalon, valamint Bod- rogkereszturon. A tanácsi téglagyá­rak termelvényeit kislakásépítkezé­sek céljára hozzák forgalomba. A téglagyárak kapacitásának növe­lésére ezévben új csigáskeverővei, va­lamint örlőberendezéssel korszerűsí­tették a tarcali téglagyárat, melynek égetőkemencéjét is átépítették. Ezzel neificsak a termelést növelték mint­egy 35 százalékkal, de jelentősen ja­vították a tégla minőségét is. A három tanácsi kezelésben lévő téglagj'ár az év elejétől mintegy 250 családi ház építéséhez szükséges tég­lát gyártott már eddig. Az év végéig — termelését fokozva — mintegy 300 családi ház építéséhez szükséges mennyiségű téglát bocsát még a kis­lakásépítők rendelkezésére. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója a gyermekbénulásos megbetegedésekről A bejelentett gyermekbénulásos esetek száma az elmúlt héten orszá­gosan némileg csökkent. A járvány területi kiterjedésében lényeges vál­tozás nem történt. A brüsszeli világkiállításra tarka virágokkal díszített bonbonierekben küldik el készítményüket a szerencsi csokoládégyár dolgozói A szerencsi csokoládégyár édessé­geit nemcsak hazánkban — de a külföldi országokban is szívesen vá­sárolják. A gyár dolgozói a jövőre Bentonittal zárják el a vízátszivárgást a perkupái gipszbányában A Borsod megyei Perkupa község határában az elmúlt éveikben tárták fel hazánk egyetlen gipiszbányáját. A feltárási munka után a bányász- kodás megkezdésiét akadályozta, hogy a falazott vágatokon át-áttort a mészkőhegy belsejében összegyűlt víz. A bányászok által »agresszív víz«-nek nevezett karszt-víz a fala­zott vágatok mögött üregeket vájt ki, de átszivárgóit a téglafalazat cementrétegén is. A vízátszívárgás olyan méretű volt, hogy percenkint 800 liter víz hozzáfolyást mértek a vágatokban. A termelés biztosítására és a bá­nya elvizesedésének megakadályozá­sára az I-es aknában az el vizesedés­sel veszélyeztetett vágatrészt most bentonittal injektálják. A munkát a Földialaitti Vasútépítő VáHalait dol­gozói végzik, akiik ezt az eljárást már kipróbálták a budapesti föld- alaitti vasút Vérmező-téri várócsar­nokánál, ahol a bentcnáit-injéktálás jól bevált. Az injektálásihoz a hegy­aljai ásványbánya üzeméiben termelt bentonitot használják fel. A vízzel kevert bén,tomtot 4—8 légkömyo- m,ássál nyomják a repedésekbe. A víz elfolyása után a bentonit a repe­déseket — a falazat mögött víz vájta üregeket — eltörni. Eddig az I-es aknában 4 méteres szakasz ben- tonit injektálásával készült el, s még további 20 métert tömítenek. A munka eredményességét igazolja, hogy az injektálással a korábbi per- cenkinti 800 liter víz hozzáfolyás 200—250 literre csökkent. megnyíló brüsszeli kiállításon ké­szülnek öregbíteni jó hírnevüket. A közismert táblás tejcsokoládék, va­lamint a Melba és Melódia szelete­ken kívül újdonságként bonbonie­rekben töltött különleges minőségű édességeket küldenek a világkiállí­tásra. A tarka virágokkal és a köz­ismert szerencsi emblémával díszí­tett bonboniereket a hollóházai Ke­rámia-gyárban majolikából készítik. Az első darabok most készültek el és azokat már megtöltötték a sze­rencsi üzemben. Egy-egy bonbonier negyedkiló desszertet vagy bonbont tartalmaz. Az újdonságból a kiállí­tásra többezer darabot küldenék — és a csokoládéval töltött bonboniere­ket a hazai üzletekben is árusítják majd. „Muzeumvezető" jelent meg miskolci Herman Ottó muzeum három kiállításáról A miskolci Herman Ottó mú- zeumban három állandó kiállítás nyílt meg a Miskolci Ünnepi Hetek során. Hégi kívánságnak eleget té­ve, összeállították az ország második legnagyobb városának történetére vonatkozó tárgyi anyagot. A múlt évben a Sötét-kapunál végzett ása­tásoknál talált leletekkel i; U; II-~ A kínai népi felszabadító hadsereg megalapításának 30. évfordulója Peeking (TASZSZ) A Csiefangcsüimpao című katonai újság július 30-i számában vezér­cikkben emlékezett'meg a kínai népi felszabadító hadsereg feamádlásának 30. évfordulójáról. A lap hang­súlyozza: a kínai fegyveres erők győzelmének döntő feltételét a kom­munista párt vezetése jelentette. A forradalom győzelme után a párt irányította a hadsereget a hon­védelmi feladatok megoldásában, a szocialista építés védelmében, az im­perialista agresszió ellen vívott har­cában, Tajvan felszabadításának te­vékeny élőkészítésében. A kínai néphadsereg a párt központi bizott­ságának, valamint Mao Ce-fung el­nöknek útmutatásai szerint, a Szov­jetunió katonai tapasztalatainak fel- használásával korszerű, állandó had­sereggé vált. Néhány esztendő alatt szemlátomást emelkedett a katonák és a tisztek 'harci és politikai kikép­zésének színvonala, növekedett és elmélyült kultúrájuk, megszilárdult az alakulatok szervezettsége és fe­gyelme. A mai Kínai Népköztársaságnak nemcsak erős szárazföldi hadserege, hanem nagy lógiereje és haditenge­részete is van. (MTI) IV. századtól kezdődően mutatják be a város fejlődését. Els'Ő alkalommal mutatták be a kiállításon a jövőre vonatkozó városrendezési és beépí­tési terveket. Gazdag anyagot ölel fel a másik, a Borsod-Abauj-Zemplén megye dí­szítőművészetéről szóló kiállítás is. Matyó hímzések mellett az erdővi­dék fafaragása, a borsodi kerámia­ipar háztartási és díszedényei, töb- mint ezer népművészeti munka ad ízelítőt a borsodi táj gazdag népmű­vészeti anyagából. Diórámákban, „természetes”- kör­nyezetben mutatja be a Bükk állat- és növényvilágát a harmadik, a „Bükk élővilága” című kiállítás. Mindhárom kiállítás ismertetésére a múzeum most megjelentette gaz­dag tartalmú „Múzeumvezető”-jét, mely részletes leírást, szemléltető ábrákat és képeket tartalmaz a ki­állított anyagról. A kiállítás őszig marad nyitva. Eddig már csaknem 5000 miskolci és vidéki látogató kereste fel. Az üdültetési korlátozások meg« szűntek Nagyhalász, Szabolcs megyei, továbbá Jászárokszállás, Nagykörű éa Tószeg, Szolnok megyei községekben! A 14 éven aluliak csoportos gyermek* üdültetése szempontjából korlátozás alá kellett venni Hajdu-Bihar megyé­ben Püspökladány községet, Békés megyében pedig a békési járás terü­letét. Csoportos gyermeküdültetés szem­pontjából jelenleg egészségügyi zárlat alatt álló területek: Borsod-Abauj* Zemplén megye egész területe, Mis* kolc megyei jogú város, Hajdu-Bihajp megyéből a berettyóúj falusi, a bihar* keresztesi járás, továbbá a megy© püspökladányi járásából Biharnagy- bajom, Báránd és Püspökladány köz­ség, Szabolcs-Szatmár megyében Nyíregyháza város, Nagykálló, Nyír*, bátor, Tiszalök, Kisvárda és Pátrohá községek, Heves megyéből az egri és a füzesabonyi járás területe, vala-J mint Eger és Hatvan városok, Békés megyéből a békési járás területe,* Pest megyéből Főt község. Szolnok megyében az üdültetési korlátozások megszűntek. A Dunán­túlon és a Duna-Tisza közén járván nyos terület jelenleg nincs. A fővá­ros továbbra is járványmentes. Ezé-* ken a területeken szórványosan for-i dúlt elő egy-egy megbetegedés. Az 1955. és 1956. évi születésű gyer­mekek gyermekbénulás elleni első védőoltása július 27-én az egész or­szágban befejeződött. Az oltásra kije­lölt korcsoportokra tartozó gyerme-4 kék túlnyomó része megkapta a véd dőoltást. A beoltott gyermekek má­sodik oltása Budapesten és a járJ ványtól erősen érintett területeket augusztus 15-én, az ország többi ré-* szén augusztus 22-én kezdődik. To­vábbi gyermek-korcsoportok védőol-* tását most szervezik. (MTI) Roosevelt özvegye beutazási engedélyt kapott a Szovjetunióba Newyork (AFP) Roosevelt asszony, a volt amerikai elnök özvegye, kedden közölte, hogy a washingtoni szovjet nagykövet­ségtől megkapta a beutazási enge­délyt a Szovjetunióba. Azt is el­mondotta, hogy valószínűleg a jövő hónapban utazik Moszkvába. növekszik a gyermekbénulásos megbetegedések száma Bajorországban Berlin (MTIJ A bajor tartományi belügyminisz­térium közlése szerint az országban aggasztóan növekszik a gyermekbé­nulásos megbetegedések száma. Míg az utóbbi öt év során az év első fe­lében átlag 97 volt a megbetegedések száma, addig az idén junius 30-án már 196 beteget tartottak nyilván. A július elejei igen meleg hetekben újabb 67 megbetegedést jelentettek« Két haláleset is történt. ........... v állalatokat a megjelölt feladatok végrehajtására.-Dolgozó népünk elvárja a gazdasá­gi vezetőktől és a szakszervezetektől, hogy a tél folyamán egészséges, biz­tonságos műhelyeket, meleg szállást, jó ellátást, megbízható közlekedést biztosítsanak számára. 4 Szaktanács elnöksége felhívja az üzemi (szakszervezeti) bizottságokat, hogy a bizalmiak, aktivisták bevoná­sával tárgyalják meg a téli felkészü­lés sokoldalú feladatait, készítsenek az igazgatósággal közös tervet a gya­korlati végrehajtásra; A Szaktanács elnöksége külön fel­kéri a szénbányák dolgozóit — akik már annyiszor bebizonyították hű­ségüket a néphatalom iránt —, hogy gondoljanak már most a téli hidegre, s időben biztosítsanak elegendő tüze­lőt a lakások, a munkásszállások, a kórházak, az iskolák fűtésére, tegye­nek meg időben mindent a gyárak, a vasutak szénszükségletének biztosítá­sára. A Szaktanács elnöksége felhív min­den dolgozót, hogy nyújtson messze­menő támogatást a szakszervezetek és a gazdasági szervek ezirányú mun­kájához; saját érdekében is segítse elő, hogy minél eredményesebben készüljünk fel a télre. A SEBES folyású, sok helyütt veszélyes sodru Sajó Barcíka és Szentpéter határában ellustul. Imitt- amott már csak bokáig ér fel miután nem tehet egyebet, lomhán kanyarog tovább. Persze ez is jó do­log, hiszen az asszonyok megtalálják az alkalmat a nagymosáshoz, — s ehhez a folyóvíznél nincs jobb dolog. A pecázók se unatkoznak, mert olyan hely is akad, ahol akad is valami a horogra. No meg strandolni is jó dolog itt, bár a víz kissé szennyezett. Viszont akiről folyik az iz­zadtság, szívesen megmártja magát a hűs habokban. Nem is olyan régen a folyó partjára szántóföldek futottak ki s néz­tek farkasszemet a vízzel. Évekkel ezelőtt azonban hatalmas gépek száll­ták meg a vidéket, s a dúsan termő földek arculatát máról-holnapra át­alakították. Ma hatalmas gyáróriás nyúlik el a parton mintegy öt kilor méteres távolságban, füstölgő kéményekkel, dohogó gépekkel, hogy szinte reng belé a föld. Nemcsak gyár, új város is nőtt a sajómenti kis falu, Ka­zincbarcika szomszédságában éhesen tátogó völgy torkában. S ez a vá­ros — amit Békeváros néven ismerünk — egyre nő, terebélyesedik, mint a növésnek indult fa lombja. Az újváros is gomba módjára nőtt ki a föld­ből, de most ez a növekedés még gyorsabb, erőteljesebb. Kell a fedél, az otthon, a családi tűzhely, a hőerőmű, a szénosztályozó, a vegyikombinát szorgos munkásainak. S MEGSZÜLETETT a terv: hogyan lehetne lerövidíteni a lakóházak építésének idejét? Szószaporításra nincs szükség: a lényeg, hogy ma már két nap alatt „cak-pak” — ahogy mondani szokták — tető alá vonnak két családnak elegendő összkomfortos lakóházat. Amikor ezt meghallottam, én sem hittem — de a napokban láttam. Kezdjük az alapozásnál. Nem úgy történik, mint általában, hogy a falak helyét a betonozáshoz körülássák. Sokkal egyszerűbben, praktiku­sabban, s főleg gyorsabban. Mintegy másfélméteres távolságokban, fél­méteres átmérőjű oszlopnak megfelelő lyukakat fúrnak. Csak ezt töltik ki friss betonnal. A hézagokat előre* gyártott elemekkel tüntetik el. S az- után már az előregyártóit elemeké a szó, amit teherautókon folyamatosan , szállítanak az építkezéshez. Olyan ez az építkezés, mint amikor gyerekek építőkockákból há* zat emelnek. A futódaru, amelyé a legnagyobb itt a szerep — könnyedén emeu az elemeket s a szakszerű kezek irányításável helyére állítja. A fa­lak, a mennyezet, a tetőszerkezet mind előregyártott elem. Ügy kapaszkod* vük egymásba, mint egyik kéz a másikba. S ami a fődolog, a kényelmet, a lakájosságot meg jobban biztosítja, mint a régi módon épített házak. Az se közömbös, hogy az ára is jóval kevesebb, mint az imént említetté. CSODA^ez, ördöngős csoda?! Nem. Viszont csodálatos és bámu latraméltó. Hű bizonyítéka a mi szocializmust építő népünk alkotó, te* remtő munkájának. Persze, itt se megy mindig minden úgy, mint a karikacsapás. Gép* hiba, üzemzavar mindig adódik, ami hátrahúzza a munkát. De az ilyesmi* nek is harnarjában a végére járnak, hiszen olyan emberek dolgoznak itt* a Szerényi-brigádban, akik szívvel lélekkel megfogják a munka végét. Panasz is akad itt bőven. A sok közül csak egyet ragadok ki. RÖvU den és tömören: rossz a koszt. A nehéz fizikai munkában az izmok is többet követelnek. Sajnos — az Űzemélelmezési Vállalat jóvoltából nem kapják meg. Amikor ott jártam, éppen ebédre hívott a gong. Mit rej­tettek a kondérok? Üres habartlevest, amit borsófőzelék követett, né* hány szem hússal. Ezen több volt a víz, mint a zsír. Magyarul: vizes szaftot öntöttek az ételre. Ebben nincs kalória és tápérték. Persze meg­változik a helyzet, ha felépül a vállalat saját kezelésű üzemi konyhája. De mikor? — Ezt kérdezik a dolgozók is. SZÁZ szónak is egy vége: jómagam is elfogadnék egy olyan házat, mint amilyet Kazincbarcilcán láttam. Már csak azért is elfogadnám, mert aki abból kap, az árát ráér húsz év alatt havi részletekben kijizeim. TÓTH FERENC 99 CSŐD a &a4& wietitfai

Next

/
Oldalképek
Tartalom