Észak-Magyarország, 1957. július (13. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-02 / 152. szám

ÉSZAKMAGYARORSZAG Kedd, 1957. július t. Kitüntetett orvosok Az egészségügyi miniszter 116 orvost, illetve gyógyszerészt tünte­tett ki jó munkája elismeréséül kiváló, érdemes orvos, illetve gyógyszerész címmel. A kitüntetéseket július elsején, Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, ünnepélyesen adták át az Orvos-Egészségügyi Dolgo­zók Szakszervezete Semmelweis- termében. A miniszter az egészségügy te­rén végzett kimagasló munká­jukért a „Kiváló orvos” kitüntető címet adományozta és egyenként háromezer forint pénzjutalomban részesítette vidéken többek kö­zött: Dr. Molitor István, a Borsod- Abauj-Zemplén megyei tanács Semmelweis kórháza osztátyveze­tő főorvosát, dr. Csató Péter, a Borsod-Abauj-Zemplén megyei ta­nács Semmelweis kórháza osztály- vezető főorvosát, dr. Földesi Jó­zsef, a miskolci városi kórház igaz­gató-orvosát. Az egészségügyi miniszter a gyógyszerellátás terén elért kiváló eredményeikért „Érdemes gyógy­szerész” kitüntető címet adomá­nyozta többek között: Bak Lillá­nak, a miskolci 19/38. számú gyógyszertár vezetőjének. A kitüntetett orvosokat és gyógy­szerészeket az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének el­nöksége nevében dr. Pál Ferenc főtitkár köszöntötte. A kitüntetettek nevében dr. Jáky Gyula egyetemi tanár mon­dott köszönetét. (MTI) HÍREK Időjárás Várható időjárás kedden estig: déli, dél­utáni felhőképződés, több helyen zánor- eső, zivatar. Mérsékelt, a zivatarok idején megélénkülő szél. Meleg idő. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel 16—19, legmagasabb nappali hőmér­séklet kedden 32—35 fok. (MTI) — 88 nemzet képviselőit hívták meg 1958 szeptemberére Genf be, ahol megtartják a második nemzetközi átomértekezletet. Ez lesz hivatva megtárgyalni az atomenergia békés felhasználásának kérdéseit. A konfe­renciát az ENSZ égisze alatt rende­zik és folytatása lesz a két évvel ez­előttinek. — HÉTFŐN általában megkezdőd­tek a felvételi vizsgák az egyeteme­ken, főiskolákon és folyamatosan jú­lius 20-ig tartanak. Mintegy 18 ezer pályázó jelenik meg a bizottságok előtt. — Vasárnap repülőgépen Belgrád- ba érkezett a második világháború szovjet veteránjainak küldöttsége. A küldöttséget Sz. Kovpak, az Ukrán SZSZK Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnökhelyettese, a Szovjetunió kétszeres hőse vezeti. — NAGY SANDORNÉ városi ta­nácstag I. félévi tanácstagi beszámo­lóját július 2-án 17 órakor tartja a Széntpéteri-kapu 32. szám alatt. Az annabányai TÜZÉP-telepen (telefon: 21-237) jóminőségű d i ó s z é n 12,20 Ft/q, lakosságnak kész­pénzért, valamint közületeknek megfelelő fizetési feltételek mellett kapható« — Dr. Lothar Bolz, a Német De­mokratikus Köztársaság miniszter­elnökhelyettese és külügyminisztere július 1-én délben különrepülőgéppel Budapestre érkezett a Magyar Nép- köztársaság és a Német Demokrati­kus Köztársaság között kötendő kon­zuli egyezmény aláírására. — A CSOSZON ILBO című dél­koreai lap beszámolt a délkoreai megszálló csapatok katonáinak újabb gaztetteiről. Nemrégiben Phocson faluban két amerikai őrmester udva­rolni kezdett a katonai tábor mellett elhaladó két koreai lánynak. Amikor visszautasításban részesültek, az ame­rikai őrmesterek súlyosan bántalmaz­ták a két nőt. Egyiküket egy 35 mé­ter mély szakadékba taszították, ahol a szerencsétlen szörnyethalt. A másik lányt súlyos sérülésekkel kórházba szállították. — A II. Rákóczi Ferenc könyvtár (Sza­badság-tér 3.) értesíti olvasóit, hogy tiszti- orvosi rendelkezés alapján a gyermek- részlegben a kölcsönzés további intézke­désig szünetel. 14 éven aluliak a könyv­tárat nem látogathatják. Kérjük gyermek­olvasóinkat, hogy a könyveket 2 héten be­lül hozzák vissza. Vezetőség. — A szovjet Pionír-szervezet a nyá­ron 530 magyar úttörőt lát vendégül az artyeki, valamint a Moszkva-kör- nyéki gyermeknyaralókban. Hétfőn az első csoportban 180 úttörő utazott el a Nyugati pályaudvarról a Szov­jetunióba. Megyei tanácstagok fogadóórái Oroszi János megyei tanácstag július C-án 14 órakor Borsodgeszt községben, július 7-én 10 órakor Járdánházán, Bálák István megyei tanácstag július 6- án 17 órakor Tarcalon, Spibula Mihály megyei tanácstag július 7- én 10—12 óráig Olaszliszka községben tart fogadóórát. 18,00: 18,10: 18,14: 18,34: 18,39: 18,45: A MISKOLCI RADIO MAI MŰSORA: Mezőgazdasági híradó. Válaszolunk hallgatóinknak. Szív küldi szívnek szívesen. Könyvespolc. Hírek megyénkből. Helyszíni közvetítés egy új város új gépterméből, Sárospataki Jónás Jancsi és cigányzenekara játszik. HO/J& HUMORA BÉKE. Július 1—3-ig: 4, 6 órakor: Dankó Pista, 8 órakor: Külvárosi szálloda. KOSSUTH. Június 27-től jülius 3-ig: Külvárosi szálloda. Francia film. Kezdés: fél 4, fél 6, fél 8 óra. TÁNCSICS. Június 30—július 3: Dankó Pista. Régi magyar film. Kezdés: 5, 7, 9, FÁKLYA. Július 3—4: Gőgös hercegnő. Csehszlovák film. Kezdés: háromnegyed 6, háromnegyed 8 óra. ADY. (Széchenyi utca 26.) Július 3—4: Az új ember kovácsa. Szovjet film. Kez­dés: fél 7 óra. DIÓSGYŐRI Dl AD Ali. Július 2: Füst az erdőben. Szovjet fiim. Kezdés: 7 óra. UJDIÖSGY ŐRI SZINVAVÖLGYI MOZI (volt újdiósgyőri Béke). Július 3—5: Ok ketten. Kezdés: 5, 7 óra. DIÓSGYŐRI SAGVARI. Július 2-án: A kapu bezárul. Jugoszláv film. Csak 16 éven felülieknek. Kezdés: fél 6, fél 8 óra. HEJOCSABA. Július 2: Csavargó. Kez­dés: fél 6, fél 8 óra. MISKOLC-TAPOLCA. Július 3-4: Isten hozta mister Marshall. Kezdés: 7 óra. MŰVELŐDÉS HÁZA. Június 30—július 1—3: Vörös kocsma. Francia film. Kezdés: 6, 8 óra. HÍRADÓ MOZI. Július 2—3: Uj magyar híradó, Kirándulás a hegyekbe, Pusztai ítélet, Herend, Mese a 3 testvérről. Július 3-án délelőtt 10 órakor: Külvárosi szálloda. Francia film. A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ ELŐADÁSAI a népkerti szabadtéri színpadon Július 2: Parasztbecsület és Bajaz- zók. Július 3—4—5: János vitéz. Július 6: Parasztbecsület és Bajazzók. Amennyiben valamelyik előadás rossz idő miatt elmarad, a megváltott jegyek bármelyik későbbi előadásra átcserélhe- tők a kamaraszínház jegypénztáránál. Az előadások után külön autóbuszjára­tok indulnak 1-es jelzéssel a személy- pályaudvarra, Diósgyőrvasgyárba és Lilla­füredre, 2-es jelzéssel az Egyetemvárosba és Tapolcára. Ezenkívül villamos indul Heiőcsabára. StáfyzceU tsi{t 1957. július 4-én, csütörtö­kön este 9 órakor a Vasgyári Nagyvendéglő kerthelyiségében Közreműködik : WEIGAND TIBOR VÄRADI MAGDA MAJLÄTH GYÖRGY Beszélgetés Till Jozset elvtárssal, a szubakáíiói bányaüzem vezetőjével Till József elvtársat, a szuhakállói bánya­üzem üzemvezetőjét nagy munkában talál­tuk. Fegyelmi ügyet tárgyalt. De azért szí­vesen szakított időt. hogy tájékoztasson a a bányaüzem munkájá­ról. — Március 20-án ke­rültem a szuhakállói bányaüzemhez. Kezdet­ben azt gondoltam, nem lesz különösebben ne­héz dolgom. A bánya­üzem rendszeresen tel­jesíti a tervét. Már­ciusban 100.9, április­ban 102.9, májusban 102.7, júniusban 101.5 százalékos tervteljesí­tést értünk el. De ahogy jobban magismerked­tem a bányaüzem éle­tével, rájöttem sok és nehéz feladat vár rám. Magas a bányaüzem ön­költsége. Márciusban 226 forintba került az 1 tonna szén előállítási költsége. Elhatároztam, mindent elkövetek, hogy csökkenjen az ön­költség. Ennek érdeké­ben egy sor műszaki intézkedést bevezettem. Rendet teremtettem az anyagok kiadásában. Felülvizsgáltam a bá­nyaüzem létszámát. Helyes arányt igyekez­tem kialakítani a pro­duktív és az improduk­tív műszakarány terü­letén. Mindent elkövet­tem, hogy a dolgozók térjenek vissza az ellen- forradalom előtti vál­tási módszerre. Igye­keztem oda hatni, hogy megszilárduljon a mun­kafegyelem, a dolgozók jobban használják ki a munkaidőt. — Ezek és az ehhez hasonló intézkedések eredményre vezettek. A márciusi 226 forintos önköltséget áprilisban 208, májusban 195 fo­rintra csökkentettük. — Ezirányú mun­kánk, hogy eredményre vezetett, nagy segítsé­get nyújtott a párt- alapszervezet és a szak- szervezet. Politikai ne­velő munkájukkal igye­keztek meggyőzni a dol­gozókat, hogy ha nem használják ki a munka­időt, s a felszínen vál­tanak, az drágítja a szén előállítási költsé­gét s ezen keresztül megnehezíti népgazda­ságunk s önmaguk helyzetét. r— Remélem a párt, a szakszervezet, a mű­szaki vezetés további együttes munkája ked­vezően érezteti majd hatását mind a terme­lésben, mind. az önkölt­ségcsökkentésben. SZftKfflfíG VfífíORSZOG Bemutatkozott az DVTK DVTK—CSEPEL Szombaton délután sokan voltak kíván­csiak a DVTK „új szerzeményeinek’? be­mutatkozására. Mintegy háromezren vol­tak már kint a pályán, amikor Simkó já­tékvezető sípjelére a diósgyőriek a követ­kező összeállításban kifutottak: Tóth — Deák, Török, Jakobi — Pesti, Paulás — Iván, Papp, Dobó, Szigeti, Matisz. A játék jó iramban kezdődött el és a közönség meglepődve tapasztalta, hogy az első percekben inkább a csepeliek veszé­lyeztettek. Ennek ellenére mégis a DVTK szerezte meg a vezető gólt. Dobó labdája Matiszhoz került és a szélső 6—8 méterről a jobbsarokba lőtt. 1:0. A gól jó hatással volt a diósgyőri fiúk­ra, mert most már támadásban maradtak, de hasonlóan az első gólhoz, most is az inkább védekező csapat kapott gólt. Ke­rekes kiugrott, erős lövést küldött kapu­ra, a labda Tóthról kipattant Glöckl elé, aki kiegyenlített. 1:1. Változatos volt a já­ték, de a diósgyőri csapat egyre inkább fölénybe került, annak ellenére, hogy a diósgyőri játékosok nem erőltették magu­kat. Ez a fölény gólokban is megmutat­kozott, mert ismét gólt szerzett a DVTK Papp szép fejese révén. 2:1. A félidő be­fejezése előtt néhány perccel Papp jő labdával indítottá el Ivánt, aki ellenállha­tatlanul tört kapura és szép lövéssel meg­szerezte a harmadik gólt. 3:1. Ezzel sem elégedtek meg a diósgyőri fiúk, mert újabb gólt értek el. Szigeti lövése kipat­tant, a labda Matiszhoz került, aki újabb góllal terhelte meg a csepeliek kapuját. 4:1. Szünetben cserét határoztak el mindkét csapatban. A diósgyőrieknél Jakobi he­AUTÓ 4:2 (4:1) lyett Werner, Matisz helyett Fekete II« játszott. Ebben a játékrészben csökkent az iram, a diósgyőriek szép, könnyed já­tékra törekedtek és mintha nem erőltet­ték volna a góllövést. A csepeliek kihasz­nálták ezt és támadásaik veszélyesebbek voltak, mint az első félidőben, sőt gól­helyzeteket is kidolgoztak. Igaz, hogy a DVTK is érhetett volna el gólt, de Iván csak a kapufát találta el, majd a fővárosi együttes Kerekes révén szépített. 4:2. A nagy meleg rányomta bélyegét a já­tékra, s mintha a hazaiak első félidőben elért góljaikkal megelégelték volna a gól­lövést. Szünetig fölényt harcolt ki a diós­győri csapat és ez elég volt a győzelem biztosításához. A diósgyőri együttesből Török, Pesti, Deák, Papp, Iván, Matisz, a vendégek kö­zül Hentes, Ribáry, Pásztor és Kárpáti játszott jól. * Szerdán a népkertben a közbejött aka­dályok miatt a szombatra kisorsolt MMTE —MVSC öregfiúk mérkőzése elmaradt, így az július 3-án, szerdán este 7 órakor a népkerti sporttelepen lesz megtartva« * A népkertben megtartandó MMTE— MVSC mérkőzésre a játékosok szívesked­jenek 3-án, szerdán délután 14—16 óra kö­zött a Szirma-úti sporttelepen felszerelé­sük átvétele végett megjelenni. TOTÓEREDMÉNYEK 1, I, x. 1, 2, törölve, 1, 2, 1, 2, törölve, törölve, 2, 1, 1. (MTI) Kétszobás, komfortos lakásomat elcse­rélném 2xl szoba-konyhás belvárosiért« •Béke-tér 4. sz. 3. ajtó. Vagy szoba-kony- liás lakást költségtérítéssel keresek. 6601 Eladó háromajtós, festett előszobaszek- frény. Vöröshadsereg u. 1. ni. lépcsőház, tt. emelet. Teleki. ___________________6486 K ettőszobás lakást keresek költségmeg- ftérítéssel. Telefon: 15-040. Farkas. 1793 Fűtő segédmunkásokat felvesz a Mis­kolci ■Gázmű. József Attila u. 24. 1788 P»lß© HIRDETÉSE Szoba-konyhás lakásomat elcserélném egy kisebbért, vagy egy égrenyílóért. Kis- fivas I. sor. 15. Lukácsné. 6590 Fényképnagyító másolóval eladó. Vi- Cinszkij utca 25.______________ 6643 A blakok 4 szárnyúak, 6 szárnyúak, 160xl40-es redőnytokkal, 12 szárnyúak spa- lett’ával is, üvegverendafal, ajtók eladók. Börsvezér utca 18. Kőműveseket, kőműves átképzősöknek fielentkezőket felvesz a Vízműépítő Válla­lat építésvezetősége, Bodrogolaszi. 6642 Erős cipész Singer varrógép eladó. Jó­kai utca 22. 6619 Keresünk egy- vagy kétszobás, mellék- helyiségekből álló lakást költségmegtérí­téssel. Vértesi, Miskolc, Tizeshonvéd u. 2. I. emelet. Telefon: 36-672. 6641 Használt szoba-, konyhabútor, sertésól eladó. Sólyom utca l. Beköltözhető magános családi ház eladó. Tetemvár 127, délután 2—7-ig. 6622 Konyhaszekrény, asztal, szék, sürgősen eladó. Toronyalja utca 5. 6612 Hirdetésfelvétel délután 4, szombaton délelőtt 10 óráig. Barna, magas asszony szórakozó part­nert keres 40—50 év között, házasság cél­jából. Leveleket „Vígkedélyü asszony’? je­ligére a kiadóba, Széchenyi u. 23. 6636 Két ágy eladó. Visinszkij u. 11. 6615 rádió, 6617 Elveszett június 27-én Sajólászlófalván egy zsemlyeszínű nyolc éves tehén. A megtaláló, nyomravezető — jutalom elle­nében — értesítse a sajólászlófalvi taná­csot. 1805 Eladó 300 literes káposztáshordó csavar­ral. Gábor Áron utca 6. sz., 4. ajtó. 6613 ÁRVERÉS A miskolci postaszállítási üzem jú­lius 3-án lóárverést tart a vásár­téren. Azonnal beköltözhető kertes családi ház eladó. Diósgyőr, Mártabánya mellett. Bá- lint-féle. 6616 Égrenyíló szobát keresek, költségmegté­rítéssel. Major utca 72. Dobai. 6618 Fejéshez is értő, komoly, megbízható házvezetőnőt keres magános erdész. Hol­lóstető. 6626 Értesítjük* kedves vendégeinket, hogy a BÜKKSZENTKERESZTI minden nap reggel 6 órától este 10 óráig a kiránduló vendégek rendelkezésére áll Hideg, meleg ételek és hűsítő italok nagy választékban Udvarias ULszatfyátás Tánczenét 7áftás Jíacottf és zeneUaca szolgáltatja VEZETŐSÉG Egyedülálló nőt keresek kis család ház­tartásának vezetésére. Jelentkezés délután 3—5-ig. Miskolc, Selyemrét n. bérház, II. emelet 10. 6629 Fiatal házaspár szoba, konyha, speizes lakást keres, költségmegtérítéssel. Bacsó Béla utca 13. szám. 6630 Egyszemélyes rekamié, sezlon, diner, to­rontáli összekötők, kép, hangulatlámpa, afrikmatracok eladók. Széchenyi u. 48. 1/3. 6631 Családi ház azonnali beköltözéssel eladó. Diósgyőr, János utca 104. 6632 Hejőcsaba, Koboz utca 16. számú ház beköltözéssel eladó. Érdeklődni minden­nap délután 4—6-ig. 6633 Hejőcsaba, Csabavezér út 130. számú ház beköltözéssel eladó. 6634 Eladó 8 hónapos farkaskutya. Bokréta utca 12. (Herman Ottó utcából nyílik.) 6635 Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratán megnyugodva tu­datjuk, hogy szeretett nagynénink, nagymamánk és keresztmamánk, fczv. RÉPÁSI JÁNOSNÉ életének 92. évében örökre elköltö­zött közülünk. Temetése ma délután fél 4 óra­kor lesz a Szent Anna temető ra­vatalozójából. A gyászoló család. Mély fájdalommal jelentjük, a legszeretőbb feleség, anya, gyer­mek, testvér. KATONA JÁNOSNÉ Varga Juliánná életének 48. évében váratlanul el­hunyt. Temetése ma délután 4 órakor lesz a Deszka-templomból. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy drá­ga jó édesapánk, ISTÓK MIKLÓS életének 72. évében június hó 30-án elhunyt. Temetése július 2-án. kedden dél­után 3 órakor lesz a Deszka-temető rSVStaíűfiuj álf—1. . Gyermekei. ■ A Borsod megyei Idegenforgalmi Hivatal és az IBUSZ miskolci fiókjai a MISKOLCI ÜNNEPI HETEK alkalmából az alábbi rendezvényeket tervezik : Július 3-án: Túristakírándulás Szentlélek és környékére. „ 5-én: Túristakírándulás Bánkút és környékére. M 7-én: Autóbuszkirándulás Aggtelek és Jósvafőre, valamint Jávorkút—Fekete-sár környékére. „ 10-én: Túristakírándulás Bánkút és környékére. „ 14-én: Autóbuszkirándulás Aggtelek—Jósvafőre. Különvonat SÁROSPATAKRA. (500 fő jelentkezése esetén.) H 17-én: Túristakírándulás Lillafüred és környékére. „ 19-én: Túristakírándulás Szentlélek és környékére. M 21-én: Autóbuszkirándulás Aggtelek—Jósvafőre. Túristakírándulás Lillafüred és környékére. Autóbuszkirándulás Kéked-fürdöre. (A július 28- előrehozása.) A fenti túristakirándulásokra az Idegenforgalmi Hivatalnál, Miskolc, Széchenyi utca 40. Telefon: 15-696; míg az autóbusz túrákra és a különvonatra az IBUSZ- nál, Miskolc, Széchenyi utca 15—17. Telefon: 16-440 — lehet jelentkezni. Közkívánatra és kellő számú jelentkezés esetén a fentieken kívül perme­tekre is szervez kirándulásokat az idegenforgalmi Hivatal és az IBUSZ. IBUSZ autóbusz fi r H >Í 1*1 Fenyőgerenda eladó. Érdeklődni esti írákban. Major utca 24. szám alatt. 6621 Magányos középkorú nőt — aki főzni is ;ud — bentlakással azonnal alkalmaznék. Diósgyőr, Károly Sándor u. F. B. III/2. Útó. 6623 Egylovas kocsiszerszám, nagy uborkás- ivegek, kocsi üléspárna, egyéb ingóságok űadók. Petőfi utca 26/c. ___________6624 E ladó két szoba, konyha, speizes csa- ádi ház beköltözéssel. Kőporos u. 50. 6625 Uj konyhabútor eladó. Miskolc, Arany rános utca 23.__________________________6627 S tukaturnádat vennék 100 négyzetméte­rig. Huszár utca 25/a,___________________6640 S ürgősen eladó 30 darab 7 m-es tölgyfa- gerenda. Cím: ifj. Nagy József, Felsődob- 3za. 6639

Next

/
Oldalképek
Tartalom