Észak-Magyarország, 1957. július (13. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-02 / 152. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! r mmmmmmm A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGA LAPJA 1957 július 2, kedd A Miskolci Ünnepi Hetek első napja BŰZ AVI RÁG Zalkodi jegyzetek Bemutatkozott az „új“ DVTK V.. J J. )­» társadalmi életének kommunista irá-« nyitását, a proletárdiktatúra erejét; A párt újjászervezése során a párt­tagság számát és összetételét tekint­ve, általában egészségesen fejlődött; A párttagság létszáma jelenleg 345.733 (ez a volt MDP-tagság 40,2 százalékát teszi ki). A párttagság társadalmi összetétele a [következő­képpen alakul: a párttagság 57,9 szá­zaléka műnk is, 16,7 czázaléka pa­raszt, 6,9 százaléka értelmiségi, 10,4 százaléka eredetileg alkalmazott és 8,1 százaléka egvéb kategóriákból tevődik össze. A párttagok 85,2 százaléka tagja volt az MDP-nek. A párttagság 32,1 százalékát olyan elv társak teszik kiy akik 1945 előtt, illetve 1945 óta párt­tagok voltak. A pártalapszervezetek száma 12.985. A párt további erősítése érdekében mindenekelőtt a párttagok marx ista­leninista nevelésére és a pártmunká­ba való bevonására kell törekedni. A párttagság sorait elsősorban a ter­melésben közvei íül résztvevő mun­kások, dolgozó parasztok és az értel­miség legjobbiaival, új tagok és tag­jelöltek felvételével kell erősíteni. 2. A pártszervezetek előtt álló alap­vet'" Madat a párt ideológiai és szer­vezeti egységének megszilárdítása. A párt csak a marxista-leninista elmélet segítségével tudja helyesen meghatározni és megoldani azokat a feladatokat, amelyek a szocializ­mus építése során előtte állanak. Ez elengedhetetlenül ►. •.ükségessé teszi, hogy őrizzük a marxista-leninista elmélet tisztaságát, s erősítsük a párt elméleti alapjait. A párt elméleti és politikai tevé­kenységében ma az egyik alapvető feladat az elmúlt esztendőkben oda szélesen benyomult revizionista néze­tek és az ezek nyomán lábnakapott megalkuvás és osztályárulás marad­ványainak megsemmisítése. A revi­zionista nézetek burzsoá és kispol­gári nézetek, amelyek a munkás- osztály eszmei és politikai lefegyver­zését és a burzsoázia előtti behódo- lást eredményezik. A revizionista nézetek képviselőinek útja a marx­ista-leninista elméletet meghamisító ideológiai fellépéstől a frakcióharcon, keresztül törvényszerűen az osztály­áruláshoz, a burzsoázia táborába való átálláshoz vezet. Ezt az utat járta meg milliók szeme előtt Nagy Imre és csoportja. A revizionizmus, az úgynevezett nemzeti kommunista nézetek az osztályellenséggel való megbékélés nézetei, éppen ezért az ellenforradalom erőivel szembeni harc első feltételeként eszmeileg is, politikailag is meg kell semmisíteni e nézeteket, s képviselőiket pedig ki kell űzni a pártból, eszmei harcot kell folytatni a revizionizmussal szembeni békülékenység megnyilvá­nulásaival; Következetes harcot kell vívnia a pártnak a marxizmus-leninizmus dogmatikus kezelése és az annak kö­vetkezményeképpen jelentkező szek­tás politika újjáéledése ellem Ez az elméleti és politikai torzulás a sze­mélyi kultusz éveiben nálunk nagy méretet öltött és súlyos károkat oko­zott a párt elméleti és politikai mun­kájában. Lazította a párt és a töme­gek kapcsolatát, aláásta a proletár­diktatúra erejét. Az ilyen jellegű hibák kiújulásának veszélye két ok­ból is fennáll. Először azért, mert a dogmatizmus és a szektás szemlélet bizonyos mértékig megmaradt sokak gondolkodásmódjában. Másodszor azért, mert a párt újjászervezésének sikerei, a párt jelenleg egészségesen fejlődő tömegkapcsolatai egyeseket máris elbizakodottá tesznek és a tömegek körében végzendő politikai munka lebecsülésére csábítanak* Márpedig szektás pozíciókból sem a! tömegekért, sem a revizionizmus ellen nem lehet sikerrel harcolni. A volt Rákosi—Gerő-féle vezetés dogmatikus és szektás hibái fontos! tanulságok a párt számára. Ez a ve-* ' zetés a korábbi években helyesen, á marxista-leninista elmélet alapján! dolgozott a tömegek között és a tö- ; megékért: E vezetés akkor nagy ; eredményeket ért el a párt és a nép ’ javára. Az eredményes munka tér­i (Folytatás a 2. oldalon*:) A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének katározata vezetésében a munkásosztály forra­dalmi elmélete és politikája attól az időtől kezdve érvényesült, amikor november 2-án a párt egészséges ele­mei új ideiglenes központot szervez­tek, kirekesztve abból az osztályáruló Nagy Imre—Losonczy-csoport tag­jait. Az országos pártértekezlet helyesli a Központi Bizottság döntéseit, ame­lyeket a munkásosztály forradalmi pártjának újjászervezéséről, vezető szerepének érvényesítéséről és a párt­tal szemben álló antimarxista néze­tek és politikai támadások vissza­veréséről hozott. Helyes volt szembe­szállni azokkal az ellenforradalmi nézetekkel és törekvésekkel, ame­lyekkel a párt üzemi szervezésének feladását akarták elérni. Helyes volt szembeszállni a párt vezető szerepéi tagadó azon nézetekkel is, amelyek a szakszervezeteket függetleníteni akarták a munkásosztály forradalmi pártjától. Ugyancsak helyes volt. hogy visszautasították a jugoszláv vezető elvtársak által felvetett ama antilen inista nézeteket, amelyek a. apján javasolták a magyar kom­munistáknak, hogy a párt újjászer­vezése helyett a munkástanácsokai tegyék meg a politikai vezetés szer­veivé. Az országos pártértekezlel megállapítja, hogy a párt újjászerve­zése az ellenforradalmi erők ellen: szívós harcban sikerrel befejeződött Az újjászervezett párt eszmei és politikai vezetése biztosítja ma isme a Magyar Népköztársaság állami és í. A Magyar Szocialista Munkás­párt bár tevékenységét néhány lénye­ges új vonás jellemzi — nem új párt, hanem a munkásosztály újjászerve­zett marxista—leninista pártja, él­csapata, mely az MDP volt tagságá­nak legszilárdabb, legáldozatkészebb részét egyesíti. Az az elvileg és politikailag hely­telen és káros határozat, mely ki­mondta a párt feloszlatását és az MSZMP-nek megalakítását, mint tel­jesen új, a Magyar Dolgozók Pártjá­tól független pártnak létrehozását, a párt erőinek a legkritikusabb idő­pontban való teljes megbénítását eredményezte. Ez a határozat a leg­súlyosabb időben dezorganizálta a forradalom erőit. Nagy Imre és cso­portja revizionista pártot akart létre­hozni, amely a »nemzeti kommuniz­mus« hamis jelszavával a burzsoá nacionalizmus alapjára helyezkedett volna. Nagy Imréókkel szorosan együttműködve a magyar munkás- osztály egységét próbálták megbon­tani a jobboldali szociáldemokraták a külön szociáldemokrata párt meg­alakításának kezdeményezésével. A munkásosztály pártja és egysége ellen intézett támadás a munkás- hatalom elleni támadás szerves része volt; Az MSZMP első intéző bizottságá­nak november 4-e előtt hozott hatá­rozatait, mint a marxizmus—leniniz- mussal ellentétben álló határozato­kat, az országos pártértekezlet elveti. A Magyar Szocialista Munkáspárt gyarországi harcát mély együttérzés­sel. kísérte és támogatta az egész nemzetközi forradalmi munkásmoz­galom. A magyarországi események mesz- szemenő tanulságok levonására kész­tették az egész nemzetközi komrnu- nistaV mozgalmat. E tanulságok közül egyik legfontosabb: meg kell szilár­dítani a nemzetközi kommunista mozgalom egységét és meg kell vé­deni mindenféle támadás és akna­munka ellen. E tanulság eredménye­ként lényegesen fejlődött a kommu­nista erők nemzetközi egysége. Az ellenforradalom el akarta sza­kítani Magyarországot a szocialista tábortól és vissza akarta rántani az imperializmus táborába. A forrada­lom erői a szocialista tábor és min­denekelőtt a Szovjetunió támogatá­sával győztek. A szocialista népek­kel való szilárd, testvéri összefogás szabadságunk és fejlődésünk döntő feltétele volt és marad. A magyar kommunisták feladatai az előállt helyzetben saját népükkel, az egész nemzetközi kommunista mozgalommal és az egész nemzetközi békemözgálommal szemben: egyaránt megnövekedtek. Az elmúlt tizenkét év nagy vívmányaira támaszkodva és ezeket az eredményeket minden becsmérlő támadással szemben meg­védve kell kijavítani a régi vezetés által elkövetett súlyos hibákat, így kell leküzdeni és megsemmisíteni az ellenforradalom még meglevő erőit, eloszlatni az ellenforradalmi táma­dás, s különösen a revizionista fer­tőzés által keletkezett eszmei zavar még meglevő jelentős maradványait, így kell biztosítani az ország adottsá­gainak megfelelő és a szocialista or­szágok együttműködésének óriási le­hetőségeit hasznosító szocialista Ma­gyarország felvirágzását. 2. A magyarországi ellenforrada­lom fő támogatói és irányítói a nyu­gati imperialista körök voltak. Ezek évek óta nyílt uszítást folytatnak a szocialista országok ellen és a ma­gyar ellenforradalom segítségével akartak Közép-Európában új háborús tűzfészket teremteni. A hazai ellen- forradalmi erők vezetői, a fegyveres felkelés közvetlen szervezői és irá­nyítói a megdöntött tőkés-földbirto­kos osztály képviselői és kiszolgálói voltak. Jelentős szerepet játszottak a népi demokrácia elleni felkelésben a régi horthysta vezetőkörök képvi­selői, herceg Esztenházy, gróf Takács Tolvay stb., a klerikális reakció, élén Mindszentyvel, a népi demokrácia szerveibe álnok módon befurakodott horthysták, Király Béla és társai, a jobboldali szociáldemokraták és más volt koalíciós pártok jobboldali ve­zetőkörei. Az ellenforradalmi blokk létrejöttében és befolyásának kiszéle­sedésében, az ellenforradalmi táma­dás előkészítésében, kifejlesztésében és végrehajtásában, s mindenekelőtt a párt erőinek megbénításában, kü­lönösen nagy szerepe volt a Nagy Imre—Losonczy féle áruló revizio­nista frakciónak. Az ellenforradalmi erők azért tá­madtak a munkásosztály forradalmi pártjára, hogy megfosszák a munkás­ságot vezető erejétől, s ezáltal kép­telenné tegyék hatalmának megvédé­sére. A. nacionalista-revizionista de­magógia. a párt erőinek bénultsága idején behatolhatott a munkásság egyes elmaradottabb rétegeibe, főleg ott, ahol egykori tőkés elemek, fa­siszták, volt csendőrök stb. is tömö­rültek. A párt sorainak dezorganizá- l?csa következtében a munkásság po­litikai vezetés nélkül maradt. Az elő­állt helyzetben szervezett fasiszta csoportok, kispolgári anarchista és jobboldali szociáldemokrata elemek­kel közös blokkot alkotva és fegy­veres terrorista bandákra támasz­kodva számos helyein átmenetileg hangadókká is váltak, befurakodtak az üzemek vezetésébe, a munkás* 1; A nemzetközi imperialista erők, élükön az amerikai imperialistákkal, fokozzák a nemzetközi feszültséget, fegyveres összeütközéseket provokál­nak. A szocialista tábor és az egész béketábor ellen irányuló háborús ter­veik érdekében az ENSZ-ben to­vábbra is igyekeznek napirenden tar­tani és felhasználni az úgynevezett I »magyar kérdést«, hogy támogassák S az ellenforradalmi erőket hazánkban és beavatkozzanak a Magyar Népköz- társaság belső ügyeibe. A múlt év ok­tóberében a magyar munkás-paraszt hatalom megdöntésére az imperia­listák által támogatott tőkés-földes- í úri fegyveres ellenforradalmi felke- | lés tört ki hazánkban. E felkelés le- I verése a fasiszta-klerikális ellenfor­radalom uralmától mentette meg a magyar népet, biztosította a dolgozó nép hatalmát, és elhárította egy új háború közvetlen veszélyét. ) Az ellenforradalom leverésére a múlt év november elején megalakult a forradalmi munkás-paraszt kor­mány. Az országos pártértekezlet megállapítja: a munkás-paraszt kor- ffngnv megalakulása a forradalom védelmére történelmileg szükségsze­rű volt. A kormány óriási érdeme, hogy megszervezte és győzelemre ve­zette a munkásosztályt, a forradalmi erők ellentámadását, megvédte a népi államhatalmat, helyreállította a közbiztonságot és az ország gazdasági életét. A forradalmi munkás-paraszt kor­mány létrehozása a magyar kommu­nisták hazafias tette volt. E tett he­lyességét a történelem gyorsan iga­zolta. A munkás-paraszt kormány létrehozásával egyidőben alakult meg a párt újjászervezésének irányításá­ra az új ideiglenes központi bizott­ság, amely körül a kommunisták, a munkásosztály, a dolgozó nép leg­jobbjai tömörültek. A párt újjászer­vezése az ellenforradalom leverésé­nek döntő jelentőségű tényezője volt. Az országos pártértekezlet megál­lapítja azt is, hogy a forradalmi munkás-paraszt kormány a magyar nép legszentebb ügyének: szabadsá­gának védelmében, valamint a szo­cializmus és a ’:éke általános érde­kében járt el, amikor a varsói szer­ződés alapján fegyveres segítséget kért a Szovjetunió kormányától, hogy mielőbb leverje az ellenforra­dalom katonai erőit, megmentse a népe* egy hosszabb polgárháború be- | következésétől és elhárítsa az ország kettészakításával is fenyegető hábo­rús veszélyt. A Szovjetunió a magyar ! nép igazi barátjaként cselekedett és a proletár internacionalizmus elvei- [ bői fakadó kötelességét teljesítette, ! amikor megadta a kért támogatást. Ezzel nem csupán a belső ellenforra­dalmi erők leverését segítette elő, | hanem biztosította az ország nyugati határait a fegyveres beszivárgással és a katonai betörés veszélyével 1 szemben. A Szovjetunió, Kína és a szocialis­ta tábor töbki országa nagyértékű i politikai és morális segítséget és \ messzemenő anyagi támc tatást is ] nyújtottak Magyarország forradalmi | erőinek, a magyar népnek. E segít- ség egyik elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy a forradalmi erők — melyeknek sorait az ellenforradal­mi támadás a régi vezetés súlyos hi­báinak kihasználásával, különösen pedig a szocializmus ügyét hitványul hátbatámadó Nagy Imre—Losonczy- frakció segítsd "ével, egyidőre demo­ralizálta és dezorganizálta — gyorsan megszerveződjenek, ellentámadásuk kibontakozzék és győzelmet arassa­nak a politikai harcban is. A szocia­lista tábor Jószágaitól kapott mesz- szemenő anyagi támogatás egyben azt is lehetővé tette, hogy elkerüljük a fenyegető inflációt és biztosítsuk j az ország'gazdasági életének helyre­állítását és fejlődését. A munkásha- -/-■ talmat megvédő forradalmi erők ma? í. A népi demokratikus rend további erősítése és a* ellenforradalom erői elieni következetes harc tanácsokba, dezorgani zálták a terme­lést és sok zavart meg kárt okoztak. A munkásosztály alapvető tömegei­nek magatartását azonban az hatá­rozta meg, hogy a párt harcba hívta-e és harcba tudta-e vezetni a munkáshatalom megmentéséért. Az ellenforradalmi erők taktikájá­hoz tartozott az is, hogy felbomlassza a munkásosztály és a többi dolgozó osztályok szövetségét, szembefordítsa a proletárhatalommal a kispolgári osztályokat és azokat a tőkés-földbir­tokos restauráció számára használja fel. A nacionalista-revizionista táma­dás és a régi vezetés hibái következ­tében a városi kispolgárság nagy része és az értelmiség jelentős rétege elszakadt a munkásosztálytól, rész­ben visszahúzódott, részben a polgári restauráció, az ellenforradalom erői mellé állt és annak tömegbázisát al­kotta. A proletárdiktatúra elleni lá­zadásban résztvevő kispolgári töme­gek képviselője, szószólója és nyílt politikai vezetője a magyar írók és újságírók bizonyos csoportja volt. Az ellenforradalmi támadás kiter­jedt a falura is, mozgósította a ku- lákságot és egyéb falusi reakciós ele­meket, akik az ellenforradalom ide­jén gyorsan szerveződtek. Az ellen- forradalom a parasztok alapvető tö­megeit azonban nem tudta maga mellé állítani; a földesúri-kulák re­akció gyors jelentkezése a parasztok körében piély aggodalmat és sok he­lyen aktív ellenállást váltott ki, külö­nösen* a tsz-paraszfók és' a volt agrárproletár-kisparasztok körében. A pártértekezlet megállapítja, hogy az ellenforradalom elleni harc­ban — bár döntő sikereket értünk el —de a harc még távolról sem ért véget. Az imperialisták mostani ve­reségük után nem mondtak le sem hódító háborús terveikről, sem a népi demokratikus országok, közöt­tük a Magyar Népköztársaság törvé­nyes rendje elleni aknamunkáról. A hazai ellenforradalmi erők még nem semmisültek meg teljesen; támoga­tást kapnak a nyugati imperialisták­tól, a nyugati rádiók támogatásával és nyugati irányítással folytatják az ideológiai és politikai zavarkeltést, igyekeznek beépülni a pártba, az államapparátusba, a gazdasági és a kulturális szervekbe, a tömegszerve­zetekbe. Rágalmaznak, intrikálnák, hogy zavarják és lassítsák további fejlődésünket. Nagy szükség van te­hát az egész párt, az egész munkás- osztály, a néphatalom minden igaz hívének éberségére, kérlelhetetlen­jégére és aktív fellépésére az ellen- >éges elemekkel szemben. A párt nem engedheti meg, hogy eret kapjon az éberséget elaltató íangulat, olyasféle illúzió, mintha lem nyolc hónappal, hanem nyolc ívvel ezelőtt lett volna ellenforra- lalmi felkelés hazánkban. Nem lehet slfelejteni az ellenforradalom ok-tó- >er-novemberi gaztetteit, amelyeket íész ismét, még nagyobb mértékben í lkövetni. A munkáshatalom további erősi- ;ése megköveteli, hogy kíméletlenül negbüntessük azokat, akik bűncse- ekményeket követtek el és akik ma s aktívan harcolnak a népi hatalom illem Más elbírálásban kell azonban ■észesíteni azokat, akik cselekmé- lyeik népellenes voltát felismerve és negbánva, készek és képesek segí­teni az imperialisták és a hazai ellen- [orradalmárok népellenes törekvései illeni harcban. A pártértekezlet elítéli azt a he­lyenként tapasztalható káros gyakor­latot, hogy a kisebb hibát elkövető dolgozókkal szemben is úgy lépnek fel, mint a tudatos ellenforradalmár- ral szemben. A jószándékú, de meg­tévesztett dolgozókkal szemben nem a. megtorlás, hanem a megnyerés módszerét kell alkalmazni;- A párt szilárd elvi politikáján nyugvó türelmes felvilágosító mun­kával el kell érni, hogy a munkás- nsztállyal való szövetségtől eltávolo­dott kispolgári és értelmiségi rétege­ket újra megnyerjük e szövetség és így a szocialista építés számára. A pártnak ma nagy tekintélye van, amit az ellenforradalom elleni sike­res küzdelmével és a régi vezetés hibáinak kiküszöbölésével vívott ki a tömegek előtt. De önmagunkat csapnánk be és ártana az ügynek, ha azzal áltatnánk magunkat, hogy az ellenforradalom már egyáltalán nem tud becsületes embereket befolyá­solni és most már minden jószán­dékú ember követi a pártot; A párt és a munkás-paraszt állam erős, sza­bad az út a szocialista társadalom továbbépítése számára. -Viszont ah­hoz, hogy ezen az úton gyorsabban haladjunk előre és hogy az ellenség kevésbé tudja fejlődésünket zavarni és fékezni, szükség van a párt tömeg- kapcsolatának állandó szélesítésére és szilárdítására. Az ellenséggel szembeni kérlelhetetlenség és a meg­tévesztett, jószándékú emberek fel­világosítása a néphatalom további erősödésének egymással szorosan összefüggő alapvető fontosságú fel­ad'’ II. A párt fejlődése és a további feladatok Az MSZMP országos értekezlete a Központi Bizottság beszámolója fe-1 etti vita után. a kővetkező hataroza- ot hozta:

Next

/
Oldalképek
Tartalom