Észak-Magyarország, 1957. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1957-02-01 / 26. szám

ESZAKMAGYARORSZÄG Pétitek, 195t. február 1. ^ ^ ^ ^ C7í pártmunka módszereiről Mostanában sokat emlegetjük, hogy az új párt, az MSZMP szakit mindenfajta káros módszerrel. A kérdés azonban nyitva maradt: ho­gyan dolgozzanak a pártszervezetek, a kommunisták? Persze nem köny- nyű ezt megfogalmazni, mert minden területen más-más sajátosságok, lehetőségek vannak. Ezért sem lehet receptet adni: hogyan végezzük a pártmunkát. Mindenesetre hasznosnak és helyesnek véljük, ha a párt­munkások itt az újság hasábjain kicserélnék tapasztalataikat, megvitat­nák: melyek azok a módszerek, amelyek legjobban megfelelnek a párt- munka új stílusának; Térjünk vissza az 1945—46—47-es módszerekre Célszerűnek tartom, hogy megvi­tassuk a pártmunka módszereit. Mindenekelőtt azért, hogy megin­duljon a pártélet, mert az alapszer­vezetek rendre alakulnak, de saj­nos nem tudják hogyan kezdjenek munkához. Az vitathatatlan, hogy sok helytelen módszert sutba kell dobni. Azt javaslom, térjünk vissza az 1945—40—47-es módszerekre. Melyek ezek a módszerek? Az MSZMP határozottan kinyil­vánította, hogy marxista-leninista párt, a marxizmus-leninizmus esz­méi vezérlik. A párt a szocializmus felépíté­séért, a népjólét emelkedéséért küzd. Nyilvánvalóan ebből kö­vetkezik, hogy eszmeileg, politi­kailag kell vezetnie a pártnak. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Emlékezzünk csak vissza 45—46-ra, hogyan politizáltunk a munkásokkal, a dolgozókkal. Nekünk kommunis­táknak volt a legnagyobb tömegbe­folyásunk. Nem tudnánk ezt most is kialakítani? De igen, hiszen máris követelik tőlünk sokan, hogy a párt csináljon rendet. Ennek persze az az előfeltétele, hogy a párt tagjai ne- csak egyetértsenek a párt célkitűzé­seivel, politikájával, hanem bátran, harcosan szálljanak síkra mnak megvalósításáért is. A lehetőségek adva vannak. Hallassuk hát a han­gunkat mindenütt, minden összejö­vetelen, tanács, szakszervezeti és egyéb gyűléseken. Alakítsunk ki platformokat úgy, mint azelőtt tel­tük. Igen. Ha a munkások, a dolgozók azt fogják tapasztalni, hogy a kom­munisták az ő érdekeikért har­colnak, melléjük állnak és kö­vetni fogják őket. Ezért is helyeslem azt a módszert, hogy beszélgetéseket szervezzünk a dolgozók körében. Politizáljunk ve­lük és a gazdasági kérdéseket bíz­zuk csak a munkástanácsokra, a gaz­dasági vezetőkre, az ő dolguk az, nem pedig a miénk. Helytelenül ér • telmeztük eddig a termelés pártel­lenőrzését. Utasítgattunk, hogy ezt így kell, hogy azt úgy kell, holott szakmailag — mondjuk meg őszin­tén — nem mindig értettünk a dol­gokhoz. Persze a termelés pártellen­őrzésére ezután is szükség Hsz. De ne a pallér szerepét töltsük be, ha­nem tegyük például azt, hogy a kom­munisták, a dolgozók bevonásával kérjük számon a termeléssel kapcso­latos problémákat. Másik fontos módszernek +ar- tom, hogy tanítsuk meg a, párt­szervezeteket önállóan dolgozni, vezetni. Súlyos fogyatékosság volt részünkről, hogy nem tö­rődtünk az alapszervezetekkel. Nemhogy tanítottuk volna őket, ha­nem sok esetben mi magunk végez­tük el helyettük is a feladatokat. Mindenre tudtunk időt szakítani, voltunk begyűjtők, Végrehajtók, csak éppen arra nem, hogy megtanítsuk az alapszervezeteket dolgozni. Nem készítettük fel őket politikailag a feladatok végrehajtására. Hogy en­nek mi volt a következménye, ta­pasztalhattuk az október 23 után kialakult eseményekből. A pártszer­vezetek, a kommunisták tanácstala­nokká váltak. Okulnunk kell ebből a hibából. Azt javaslom, tartózkod­junk minél többet az alapszerveze­tekben és a munka során tanítsuk meg őket helyesen vezetni, irányí­tani. Ha így cselekedünk, akkor nem­csak önállóbbak lesznek pártszerve­zeteink, de sokkal kezdeményezőb­bek is. Sokat lehetne vitatkozni a mun­kánkról. De jelenleg ahhoz, hogy el­indulhassunk, ezeket a módszereket tartom a legfontosabbaknak. IMRE JÓZSEF járási MSZMP elnök, Edelény í&ígi milíktk lítjÁit MÉG JÓL EMLÉKSZÜNK a szí­nes, tarka leánykoszorúkira, a nagy­szerű kultúrestekre, a falujárásra, ahol egymással vetélkedve mutat­tuk meg, melyik falu ifjúsága tud többet. Emlékszünk a fonó-estekre, a kézimunkakörökre, a mezítlábas- labdarúgócsapatokra, amelyek az Egységes Parasztifjúság Országos Szövetsége vezetésével működtek. Igen, ezek ma is élő emlékek, ame­lyek lelkesítették és lelkesítik falusi ifjúságunk cselekedeteit. N AP J AI NKB AN ismét bontogat ja zászlaját az EPOSZ. Falusi ifjúsá­gunk előtt felvetődik: hogyan lesz tovább, merre tartunk, milyen cél­kitűzéseink vannak. A célok neme­sek és szépek, mert sokatszenvedett, drága hazánk gazdagításáért, szépí­téséért indulunk harcba, azért, hogy A- ít q ij űjj z e <f'ű n ó d o tta l) ti rak rá el á aa L... UWWVAAA. „ JVk/WVWVAAA/\AiUWVV»<WVWWíV.lA/U\AAAAA/iAA/UUVlAnjVÍVA/kAArUWWWW ... mint ezek a betűit. Az Ika­rusz kocsikban még mindig folyik a veszekedés, még mindig elismer- vényeket kell kiállítani csak így tarthatja meg az utas a jegyet Pe­dig minden utas azt szeretné, ha nyugodtan, minden izgalom nélkül utazna, gyönyörködne a havas táj ezernyi szépségében. De... jön a kalauz és... pattanásig feszülnek az idegek. „Ki kell állítani, ez a rendelet” — mondják a kalauzok. Igaz, ezek csak kötelességüket tel­jesítik. Az utasok pedig érzik, tud­ják, látják, hogy ennek az elismcr- vénykiállításnak nincs semmi gya­korlati értelme. De hiába. A bürok­rácia még mindig erős lábakon á'l (sajnos nem söpörte el a forrada­lom!) és ha tetszik, ha nem, utazás közben mindennap el kell végezni azt a kis adminisztrációs munkát. Irtunk már erről az újságban, nem is egyszer. A MÁVAUT me­gyei vezetői egy sort ’sem válaszol­tak. A minisztérium sem válaszolt. Egyes kalauzok, most már „csak azért is” ragaszkodnak az elismer- vényhez. (Nem minden kalauz kéri) Különös, ügy tűnik, mintha ezek a kalauzok a bürokráciát pártfogol­nák. No, de mindegy. Ha már fel­vettük a harcot a bürokrácia és pártfogói ellen, akkor bizony végig­csináljuk. — Mi köze a MÁVAUT-nak ahhoz, hogy mi az én foglalkozásom, kér­dezte tegnap az egyik utas. Tudni­illik az elismervényen ilyen kérdés is szerepel. Szóval, szégyen, hogy a XX. szá­zadban még van ilyesmi! Az pedig elgondolkoztató, amiért az illetéke­sek nem veszik figyelembe az uta­sok, a közvélemény és a sajtó vé­leményét. Ezért most már csak az segítene, hogy ha az utasok egysé­gesen kijelentenék a kocsiban, hogy — elismervényt nem állítunk ki. Nem, mert ez nem miniszteri rendelet és ha az is, nem értünk vele egyet! Igen, ezt kellene tenni. Mert ha ugyebár a bürokráciának vannak jogai, akkor az utasoknak is lehet. Szóval a bürokrácia elleni harc tovább folyik. (Még akkor is, ha e sorok írójának nem adtak bérle­tet. Nem adtak, mert elszánt el­lensége minden bürokratikus intéz­kedésnek, különösen ennek az elis- mervénynek.) Igaz, ez a harc még az ember halála után is tovább tart, mert a halotti bizonyítványt is öf példány­ban kell kiállítani. A hatottnak szerencséje van- mert ő már nem folyik ebbe a munkába, de nagyon fájó. amiért ilyen tudattal kell meg­halnia és mé" halála után sem hagyja békén a bürokrácia. No, de ez már a hozzátartozók harca, ne­kik kell bosszankodniok... Befejezem, (egyelőre) mert jön a kalauz és... megfaíagom a ceru­zámat . ii — szegedi — H Rudé Pravo ioteriufa Saslrsamídeiolcval Djakarta (MTI) A CTK jelenti: A csehszlovák kul­turális küldöttség indonéziai útjának befejezése alkalmából Sastroamid- jojo indonéz miniszterelnök interjút adott a Rudé Právo kiküldött tudó­sítójának: „A közeljövőben, legkésőbb két hó­nap múlva — mondotta a miniszter- elnök — követet szándékozunk kül­deni a Csehszlovák Köztársaságba. Szükségesnek tartjuk kereskedelmi kapcsolataink kibővítését, szakem­bereik technikai tudásának és ipa­ruk magasszinvonalu tapasztalatai­nak felhasználását”. A nemzetközi problémákkal kap­csolatban Sastroamidjojo rámutatott, hogy folynak az előkészületek a má­sodik ázsiai-afrikai értekezlet össze­hívására. Az értekezletet esetleg még ebben az évben megtartják. (MTI) 250 üdülő várja az idén az ország dolgozóit A dolgozók idei kedvezményes üdültetéséiről többek között a követ­kező tájékoztatást kapta illetékes he­lyein a Magyar Távirati Iroda. A dolgozók üdültetése a kényszer- szünet után ismét megindult a hegy­vidéki üdülőkben. Már folynak az előkészületek a nyári idény megkezdésére is. Május elejétől szeptember végéig körülbelül 250 üdülő áll dolgozóink rendelkezé­sére. Az ország nehéz gazdasági hely­zete nem teszi lehetővé olyan nagy­számú dolgozó üdültetését, mint pél­dául tavaly, így is azonban körülbelül 150 ezrein üdülhetnek majd kedvez­ményes áron. A dolgozók kérésiére nagyobb lehetőséget adnak családok üdültetésére, mint eddig. A Mecseken kívül néihány Balaton-menti üdülő­ben is lehetővé teszik gyermekes csa­ládok kedvezményes nyaralását. (MTI) A fékezhetetlen sofőr A megengedettnél lényegesen na­gyobb sebességgel kanyarodott ki München legforgalmasabb terére egy nyitott postaautó, tetézetten megrak­va postacsomagokkal. A nagy forga­lomban hirtelen fékezett, mire a csomag-halom szerteszét szóródott, egyenest a téren posztoló közlekedé­si rendőr orra elé. — Mondja, maga megbolondult? Van még ilyen bolond a postánál, mint maga? — förmedt rá magából kikelten a gyorsan hajtó postás-sofőrre a rend derék őre. A sofőr azonban nem jött ki a sodrá­ból: — Több ilyen bolond nincs ná­lunk — válaszolta —, a többi mind elment rendőrnek. A Frankfurter Rundschau című lap szerint a rendőr nem méltányolta a sofőr szellemes­ségét és alaposan megbírságolta. hazánkban a szocializmus építése előrehaladjon a mi kezünk mun­kája által is; hogy haladó nemzeti hagyományaink éljenek, viruljanak, gazdagodjanak. SZÉP ÉS NEMES elgondolás, ha egy ifjúsági szervezet az ifjúság hazafias és kulturális nevelését tűzi zászlajára. Ezt teszi az EPOSZ is, de vajon nem marad-e jelszó e cél­kitűzés, hiszen a DISZ tapasztalatai ezt mutatják ... Szilárd meggyőző­désünk, hogy nem. Nem, mert a falusi ifjúság azt akarja, hogy szer­vezete meg is valósítsa célkitűzéseit; ELŐSZÖR: megértést kérünk ha­zánk vezető erejétől, a munkásosz­tály pártjától, az államhatalmi szer­vektől. Kérjük, hogy egy kicsit a fiatalok fejével gondolkozzanak, amikor rólunk van szó. Mert az el­múlt évek tapasztalatai aft bizo­nyítják, hogy az ifjúság nevelése nemcsak abból áll, hogy hetenként, vagy kéthetenként politikai szemi­náriumokat tartsunk nekik. MÁSODSZOR: őszinteséget, meg­értést, áldozatkész nevelőmunkát és tegyük hozzá bátran — anyagiakat is. Vajon lehet-e nemes célkitűzé­seinket az utcán hagyott ifjúság közt megvalósítani. Ne álltassuk magunkat, nem lehet sem most, sem a jövőben. Ha az áldozatkész társa­dalmi munkások segítsége talál­kozni fog államhatalmi szerveink segíteniakarásával. csak akkor ju­tunk előre. Az EPOSZ főként azok­hoz a lelkes pedagógusokhoz, Sport­es kultúrmunkások’hoz fordul, akik a múltban és ma is az ifjúság bará­tai, áldozatkész segítői, önzetlen harcosai voltak és azok akarnak lenni. HARMADSZOR: kérjük, ho-gy községi tanácsaink mindenütt adja­nak lehetőséget az ifjúsági szervezet működéséhez. Adjanak otthont szá­mukra, mert ma a legtöbb faluban nincs. Nem akarjuk bizonygatni a fiatalok otthonának szükségessé­gét, hiszen mindenki megértheti, hogy az utca. a földművesszövetke­zetek italboltjai nem alkalmasaik erre. A helyiségek hiánya már most nagy akadály Nyékládházán, Sajó- szentpéteren és még számos falu­ban. Pedig a fiatalok lelkesek, dol­gozni akarnak. AZ EPOSZ ma és a jövőben meg akarja valósítani a régi hagyomá­nyokat. sőt továbbfejleszti lelkes falusi ifjúságunkkal együtt Ez csen­dült ki a január 25-én tartott ta­nácskozáson is. amikor a. községék fiatalj amaik képviselői megválasz­tották a járási szervezőbizottságot; NÉMETH LÁSZLÓ a miskolci járás EPOSZ szerv. biz. elnöke ICubányi búza F^iptomnak Novorosszijszk (MTI) A TASZSZ közli: Novorosszijszk- ból elindult Alexandriába a „Tas­kent” gőzös. A hajó 8.000 tonna ku- bányi búzát szállít. A „Taskent” az utóbbi időben több mint 40 ezer ton­na szemesterményt szállított Egyip­tomba. II. Összeesküvők — Tudja mi maga, Lajos? — Mi vagyok, tekintetes titkár úr? — Egy ökör. Érti, hogy mit mond­tam? ökör. Nem is ökör, hanem egy nagy marha. Ügyetlen barom. El­rontotta az egészet. Füstbe ment minden a maga ügyetlensége miatt. Hol rúgott be, az istenit a maga po­fájának! A szövetkezetbe, mi? — Ott rúgtam be, tekintetes titkár úr. — Micsoda! Grogovics felpattant az asztal mel­lől, s egyetlen ugrással ott termett az ember előtt. — Nem vagyok titkár. Mától fog­va nem vagyok titkár, érti?! Jegyző úr vagyok. Ismét a régi. Grogovics János községi főjegyző, karpaszomá- nyos főhadnagy, az iskolabizottság elnöke, a községi képviselőtestület vezetője. Érti? — Igenis, értem. Főjegyző úrnak tetszik lenni. — Nahát! Kétszer, háromszor végigsétálta az irodát. Arca ragyogott a boldogság­tól, a kielégüléstől. Régi íróasztalá­hoz lépett: kopogtatta, mustrálgatta. Újra emellett fogadja majd ügyfe­leit. Igen. A régi íróasztalhoz ül, SS&ely mellett eladdig Kende István, a kommunista tanácselnök ült. Na, végre! Lejárt a világuk. Ismét jöhet * régi: körvadászatok a pappal meg az állatorvossal. Hosszú, hosszú, reg­gelbe nyúló mulatozások a miskolci vendéglőkben. A Kossuth-szálló fe­hértermében széplányokkal, kikapós feleségekkel. De régen látta a fehér­termet. Istenem, de hosszú volt ez a tíz esztendő. De már vége. Minden jó, ha a vége jó. Úgy ragyogott, úgy sugárzott a boldogságtól, hogy szin­te megsajnálta a sarokban gubbasztó embert. A könyvszekrényből, a köny­vek mögül kisüstit vett elő, meghúz­ta, telhetetlen boldogságában feléig itta, aztán odanyujtotta a másiknak. — Na, Lajos. Igyon csak. Húzza meg. Mind megihatja. — Nem kell már. Rókázni fogok tőle. Nem bírom a szagát. Grogovics felnevetett: — Na nézd már, ki látott még ilyen embert! Nem bírja a kisüstit. Hahaha ... akár egy tizenhat éves szűzlány. Na, ne vicceljen velem, ne adja itt nekem az ártatlant, mert lefogom és magába öntöm az egé­szet. Igyon csak. Húzza meg. # Soltész Lajos öt évvel ennek előt­te cseppent a faluba. Azt se mondta, hogy jónapot, senkinek se mondta, amikor megérkezett, csak végigpo- roszkált az úton és beállított a ta­nácsra. — Mit akar jóember? — Munkát kérek, kéremszépen. — Munká ... át? Miféle munkát? Honnan jött? — Én? — Nem. A váci püspök! Maga. persze, hogy maga. Van könyve? — Van. Van nekem. Itt van. Rongyai közül előszedte még ron­gyosabb papírjait és átnyújtotta Grogovicsnak. Az meg átment vele a másik szo­bába a tanácselnökhöz. — Elnök elvtárs, egy szerencsét­len alak vár kint. Egy hazátlan csa­vargó. Azt mondja, adjunk neki munkát. — Munkát? Hát miféle munkát adhatunk mi neki. Pucoltassa ki ve­le a budit és adjon neki vagy húsz forintot. Hadd lakjon jól. — Nekem jobb ötletem van, elnök elvtárs — mondta a titkár és Kende elé teregette a papírokat. — Valami lelencféle ez a Soltész, se apja, se anyja. Csak kallódik a világban. Hol itt telepedik le, hol ott. Ahol éppen megfogadják valamed­dig. A papírjai r.endben vannak. Én azt gondolom, mivel úgysem, akad ember, aki az apaállatok gondozását elvállalná, beszéljünk vele. Éppen kapóra jött. Maholnap a kosz eszi meg a bikákat. Ez meg jól járna. Két-, háromszáz forintért megcsi­nálná. Ott még el is lakhatna... té­len legalább nem fázik. — Helyes! — kapta fel a fejét az elnök. — Hol van az az ember? így történt, hogy Soltész Lajos ál­lami gondozott megmaradt a falu­ban és egyhónapos próbaidő után végleges szerződést csináltak vele havi háromszázötvenért, valamint ingyenes bérletű szobát a pásztor­házban. Mondanom sem kell talán, hogy kitünően megállta a helyét. Mintha egyenest beleszületett volna: olyan tiszták voltak keze alatt az ál­latok, mint a patyolat, s kövérek, mint a sőre. Kende egy félév múlva ki is kerekítette a fizetését havi négyszázra. Ettől fogva hallani sem akart arról, hogy valaha is elhagyja a falut. Annál is inkább nem, mert karácsony másnapján hiteles esküt tett Grogovics János községi tanács- titkár és anyakönyvvezető kezébe a községi pásztor második leányával. aki balkeze bénasága miatt hajadé- non lépett harminckettedik évébe. Istenem? Mindketten jól jártak egymással. A következő négy év alatt olyan szépen összeszedték ma­gukat, hogy hovatovább már iri- gyeik is akadtak a faluban. Soltész Lajos tehát törzslakó lett. Hanem egy igen nagy hibát nem tudott leküzdeni. Egyre gyakrabban látogatta a szövetkezeti kocsmát ás ha beszeszelt, kötekedő, verekedő természete felülkerekedett benní Annak rontott neki, aki éppen a sze- me elé került. • Részegen botorkált akkor is, ami­kor a forradalom estéjén Grogovics- csal akadt össze. A titkár agyában pillanatok alatt kész lett a terv. Sol­tészt béreli fel és fordítja az elnök ellen. Alkalmasabb embert nerp is találhatott volna, mivel Soltész most valamiért amúgyis orrplt az elnökre. ... Soltész rövidet húzott az üveg­ből és összeborzongva nyújtotta vissza Grogovicsnak. — Hát tényleg nem iszik? — Nem. — Akkor itt van egy ötvenes. Ve­gyen magának bort rajta. S a fogadkozó ember markába gyűrte a papírpénzt. Soltész indulni akart, de a titkár visszatartotta. i — Várjon csak! Idefigyeljen, La­jos... (Folytatjuk.) —m* y jf FORGÓSZÉL

Next

/
Oldalképek
Tartalom