Észak-Magyarország, 1957. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1957-02-01 / 26. szám

VÁZLATKÖNYVBŐL A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGA LAPJA XIII. évfolyam 26. szám ra 50 fillér A borsodi bányászok öregbítették hírnevüket Csúcseredmény a borsodi sxéntrösstnél Valamennyi üzem 100 százaSék fölött 1957 február 1, péntek Derék bányászaink január 30-án újabb győzelmet arattak a szénter­melés frontján. Október 23. óta még egyszer sem küldtek ennyi szenet a felszínre, mint ezen a napon: 11.474.7 tonna szenet termeltek. Különösen szép eredményt értek el a Borsodi Szénbányászati Tröszt bányászai. Csúcseredmény született január 30-án: 9.043.4 tonna szenet termeltek, napi tervüket 127.3 szá­zalékra teljesítették. Dicséretreméltó eredményt értek el a kurityáni kül­színi fejtés dolgozói. Napi tervüket 275.5 százalékra teljesítették. A kon- dói bányászok is olyan eredmény- myel büszkélkedhetnek, amilyenre még nem volt példa. 223.9 százalé­kos napi eredményükkel vívták ki az elismerést. A Petőfi-bánya dolgo­zói 192.6 százalékos eredménnyel zárták a napot. A bánfalvi bányá­szok is megérdemlik az elismerést, 156.8 százalékra teljesítették napi előirányzatukat. A feketevölgyiek eredménye alig kisebb a bánfalvia­kénál. 155.2 százalékos eredményt értek el január 30-án. Az albortíeie- piek is kiteltek magukért ezen a na­pon. A nehéz bányaviszonyok mel­lett 154.1 százalékra teljesítet'ók na­pi tervüket. Az ormost, az edelényi, a perccesi bányászok jóval 130 száza­lék fölött termeltek ezen a napon. Január 30-án kiváló teljesítmény, született az Ózdi Szénbányászati | Tröszthöz tartozó bányaüzemeknél is. A tröszt ezen a napon 2431.3 ton­na szenet termelt, napi tervét 115.8 százalékra teljesítette. A borsodi bányászok január 30-án bebizonyították, felelősséget éreznek az országért, bebizonyították, hogy nem akarnak kapitalizmust, a szo­cializmus építésének igaz hívei. A borsodi bányászok január 30-i re­kord-teljesítésükkel öregbítették hír­nevüket, a megye, az ország becsü­letes dolgozóinak újabb elismerését vívták ki. A borsodi bányászok csúcsteljesítményéhez gratulálunk, kívánunk nekik további jó egészsé­get., bányász jószerencsét! MA : Kádár János elvtárs csepeli beszéde • Vita a pártmunka módszereiről Fontos tájékoztatás a nyugdíjról • cA Igukőoöfggt tatiga titka yjsSäw&Stä Csabai Kálmán: Olvasztár. Évente közel hárommillió forintot takarítanak meg a borsodmegyei tanácsnál végrehajtott létszámapaszíással i\. A. Bulganviu beszéde a K. A. Fagerhoim tiszteletére adott villásreggelin A TASZSZ közli: N. A. Bulgainyin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke Fageirholm finn miniszter- elnök tiszteletére adott vAUásreggelin beszédéiben a többi között a követke­zőket mondotta: — Reméljük, hogy Fagerholm úr mostani látogatása és a hozzáfűződő személyes kapcsolatok a Szovjetunió és Finnország baráti viszonyának továbbfejlesztését és erősödéséit szol­gálja majd. A két állam kapcsolatai kedvezően fejlődtek az egyenjogúság, a belügyikbe való be nem avatkozás, az állami szuverenitás és a nemzeti függetlenség kölcsönös tiszteletben- tartása alapján. A szovjet kormány továbbra is mindent megtesz, hogy a két ország barátsága és kölcsönös megértése tovább erősödjék, kereske­delmi és művelődési kapcsolatai fej­lődjenek. Megkezdték a rudabányai vasércdúsítómű csUlefmktatójának szerelését Rudabányán — hazánk egyetlen vasérc telepén — már éveik óta nagy­arányú építkezés folyik. A kis bá- nyászközség mellett új gyáróriás épül, amelyben, majd a gyenge vas­tartalmú pátércet, jómiiinősógű, kohó­éi tható érccé dúsítják. A nagykiterjedésű építkezésen — bár a dolgozók nagyobb része fagy-szabadságon van — szorgos munka folyik. A hideg téli napokon a budapesti szállítóberendezések gyára szerelői például a hét méter magas beton­alapokra 'beemelték a csaknem 56 tonna súlyú, és mintegy 30 méter hosszú II. számú pörkölődobot. A to­vábbi részmunkákat azonban nem folytathatták, mivel technológiai elő­írás szerint a dob hegesztése csak 10 fok melegben végezhető el. Ezért úgy határoztak, hogy megkezdik a csilletouktató gépibarendezésémek sze­relését. A 22 méter mélységbe süllyesz­tett vasbetonszekrény legalsó szintjén két ütőhengeres-törő­gépet és a rostákat helyezik el. A szerelési munkák már folynak és a kéjt törőgéDoel elkészülte után órán­ként. mintegy 100 tonna ércet törhet­nek meg. A szerelők mellett példásan dolgo­zik a kislétszámú épitőcsapat is. Az I. számú trafóiház, valamint a fűtő- épület építését rövidesen befejezik, s azután érdekes munkához fognak. Megkezdik a tárolóbunjker és hűtő­épület 32-szer 16 -méter átmérőjű al­építményének földbesiüllyesztését. A rekeszekre osztott vasbeton­szekrényt 6 méter mélységbe süllyesztik. A munkák során hasznosítják a csille- buktatónál szerzett tapasztalatokat is, amelyek nemcsak meggyorsítják, de olcsóbbá is teszik az új alkotás sül­lyesztését. A román külügyminisztérium nyilatkozata Bukarest (MTI) A TASZSZ közli: Mint a román sajtó írja: L. White, az amerikai kül­ügyminisztérium szóvivője nemrég nyilatkozott arról, hogy a román kormány nem egyezett bele a három amerikai megbízottnak a február 3-i romániai nagy-nemzetgyülési válasz­tásokon való jelenlétébe. Ezzel kapcsolatban a román kül­ügyminisztérium az alábbiak közlé­sére hatalmazta fel az Agerpresst: Az amerikai külügyminisztérium képviselői és az amerikai lapok, amelyek White említett nyilatkozatát közölték, tendenciózusan tálalták fel a tényeket, hogy eltitkolják áz amerikai közvélemény előtt, miért nem egyezett bele a román kormány az amerikai megbízottak látogatásá­ba. Ismeretes, hogy 1956 októberében a román és az amerikai kormány megállapodott, hogy a két ország kölcsönösen küldöttségeket meneszt egymás közelgő választásaira. A ro­mán kormány el is fogadta az ame­rikai elnökválasztásra szóló meghí­vást, küldöttsége látogatást tett az Egyesült Államokban. Az ezt követő időszakban azonban az Egyesült Ál­lamokban Romániával kapcsolatban számos olyan megnyilvánulás tör­tént, amely teljesen ellentétes volt az amerikai kormánynak „a kölcsö­nös megértés fejlesztését” emlegető kijelentéseivel. Ebben az időben robbant ki a magyarországi ellen- forradalmi puccs, az amerikai Veze­tők és az amerikai hivatalos propa- «gnda nyilatkozata, továbbá a foko­zódó uszító akciók beavatkoztak a szocialista országok belügyeibe, meg­sértették azok szuverén jogait. Ezek az akciók időszerűtlenné tették azt, hogy amerikai megbízottak látogas­sanak el a Román Népköztársaság­ba a február 3-i választások alkal­mával. Erről az Egyesült Államok követségét január 9-én értesítették is. A román kormány — folytatódik a közlemény — sajnálatosnak talál­ja azt a tényt, hogy az amerikai megbízottak látogatására a jelen körülmények között nem kerülhet sor. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ezeket a körül­ményeket az Egyesült Államok kor­mánya a béke és a nemzetközi együttműködéssel ellentétes cseleke­detei okozták. (MTI) A Borsod-Abauj-Zemplén megyei tanács központjában az ügyvitel egy­szerűsítése érdekében több osztályt megszüntettek. így megszűnt a város- és községgazdálkodási, élelmiszer- ipari, a népművelési osztály, továbbá a megyei tetsímevetési sportbizottság. A város- és községgazdálkodási osz­tály feladatait az újonnan alakult építési és közlekedési osztály vette át, míg a sportügyekkel, a népműve­lés feladatkörébe tartozó dolgokkal a művelődési osztály foglalkozik majd. A művelődési osztály felada­tai közé utalták az állam és egyház­ügyi problémákat is, míg az élelmi­szeripari teendőket az ipari osztály keretében oldják meg. A most végrehajtott átszervezéssel, illetve racionalizálással a megyei ta­nács központi apparátusából kereken, százötven dolgozót bocsátottak el a politikai, szakmai és szociális szem­pontok gondos mérlegelése alapján.- A létszámapasztással évenként több mint két és félmillió forint megtaka­rítást érnek el. Választási nagygyűlések Romániában Bukarest (MTJ) Az Agerpress jelenti: A választási kampány utolsó napjaiban is ország­szerte nagy tömeggyűléseket tarta­nak, amelyeken a választók találkoz­nak képviselőjelöltjeikkel. A válasz­tóik rendkívül nagyszámú megjele­nése és nagy- érdeklődése a hazai és a külpolitikai események iránt bizo­nyítja, hogy a román dolgozó nép egyhangúlag támogatja a. párt és a kormány politikáját a szocializmus építésében. Kedden délután, a cora- bai választókerületben Stefan Voitec, a Román Munkáspárt Politikai Bi­zottságának póttagja, a Miniszter­tanács elnökhelyettese, Ploestifoen pe­dig Dimitru Coliu, a Román Munkás­párt Politikai Bizottságának póttagja, az állami ellenőrzési bizottság elnöke mondott beszédet választói előtt. Eisenhower sajtóértekezlete Washington (MTI) Az AFP jelentése szerint Eisenho­wer elnök heti sajtóértekezletén új­ból erélyesen támogatta Dulles kül­politikáját. Az elnök leszögezte, hogy a külügyminiszter által követett kül­politikát a múltban is mindig támo­gatta. Az atlanti szövetség szilárdságáról feltett kérdésre az elnök annyit vá­laszolt, meggyőződése, hogy a szö­vetség erősödik „bizonyos látszatok ellenére is.”. Válaszul a Nyugat-Németország- ban lévő hat amerikai hadosztályról feltett kérdésekre, az elnök közölte, nincs szó azok hazaszállításáról, sem pedig létszámuk növeléséről. Eisenhower sajtóértekezletén anél­kül, hogy egyszer is megnevezte vol­na Tito marsallt vagy Szaud-Arábia királyát, leszögezte, helyteleníti az udvariasság hiányát olyan külföldi KI LESZ a k animál Imeeijjiö ? Február 9-én szépségverseny lesz Miskolcon A farsangi mulatságok legizgalma­sabb napjának ígérkezik február 9. Ekkor kerül sor a SZOT-ban szép­ségversenyre. Vajon ki lesz a szép­ségverseny győztese és a 16-i karne­vál hercegnője? És a herceg? Az utóbbi kérdés talán még izgatóbb, mint az előbbi, mert eddig Miskol­con még nem volt férfi szépségver­seny. Talán a férfiak nem olyan bátrak, mint a hölgyek? Vagy nekik több adatott a hiúságból, mint a másik nemnek? Majd elvá­lik február 9-én, hogy a startolok között kik lesznek többen, nők-e. vagy férfiak. Reméljük, hogy erős férfimezőny­ben gyönyörködhet majd a nézőkö­zönség, pontosabban a hölgyközön­ség, hisz Diósgyőrből és a Dudujká­ról is sok nevezőt várnak. A diós­győriek csak kitesznek magukért. Sok lánynak azonban azért dobog a szíve, hogy talán az ő egyetemista „ismerőse” lesz a győztes. Lehet, hogy Diósgyőr, lehet hogy Dudujka. Majd elválik 9-én. Bátorításul hadd jegyezzük meg, hogy tavaly Pesten Kabos László volt a karnevál „pa- rázshaju” hercege. Mindenesetre a hölgyek már előnyben vannak. Legutóbb, amikor megválasztották a karnevál hercegi pár udvartartását, sok szép leánnyal találkoztunk. Többen közöttük r fo- ban reménykedtek, hogy talán ép­pen udvarhölgy lép elő hercegnővé. Azonban mégcsak jósolnunk sem lehet, hisz február 9-ig még sokan nekibá­torodnak. A Forradalmi Ifjúmunkás Szövet­ség megyei ideiglenes intézőbizott­ságának, pontosabban Drahos Irén­nek — ő a mulatságok fő-főrende­zője — jelenleg azon fő a feje, nogy milyen ajándékot vásároljon a győz­teseknek. Tehát az erkölcsi siker mellett még ajándékot is kapnak a győzők. A hölgyek számíthatnak manikűrkészletre, értékes vázákra és szép készletekre; a férfiak pedig ezüst dohánykészletre és egyéb ajándéktárgyakra. És végül egy nem közömbös kérdés: kik lesznek a zsűri tagjai? Az ifjú­munkás szövetségben 8—10 tagú zsűrit szerveznek és ebben egyenlő arányban lesznek képviselve a nők és a férfiak. A zsűribe meghívnak majd: színészeket, fodrászokat, tánc­tanárokat, szabókat és hogy a nyil­vánosság is biztosítva legyen, újság­író is lesz a zsűri tagjai között. államfővel szemben, aki azért jön az Egyesült Államokba, hogy fokozza a kölcsönös megértés légkörét az Egye­sült Államok és országa között. Az elnök hangsúlyozta, ahhoz, hogy előmozdítsák a nemzetközi bé­ke ügyét, nem elég csupán olyan külföldi személyiségekkel tanácskoz­ni, „akik ugyanazt az eszmét védel­mezik, mint az Egyesült Államok, el­lenkezőleg, időnkint jó találkozni olyan államfőkkel, akikkel a lénye­get eltekintve, nincs meg az össz­hang, pontosan azért, hogy egyes né­zeteltéréseket kiküszöböljenek”. --------o--------­A z amerikai képviselőház elfogadta Eisenhower középkeleti javaslatát Washington (MTI) Az AP jelenti: Az Egyesült Álla­mok képviselőháza szerdán túlnyo­mó többséggel megszavazta, hogy felhatalmazást ad Eisenhower elnök­nek amerikai katonai erők és pénzösszegek felhasználására a Kö­zép-Keleten „a kommunista ag­resszió elhárítására”. A képviselő- ház elfogadta és a szenátus elé utal­ta azt a határozati javaslatot, amely­ben az elnök a kongresszushoz inté­zett január 5-i üzenetében ezt a fel­hatalmazást kérte. Politikai körök szerint az eredmény előrelátható volt. Luigi Longo nyilatkoznia Róma (MTI) A TASZSZ közli: Luigi Longo, az Olasz Kommunista Párt főtitkárhe­lyettese és Velio Spano, a párt veze­tőségének tagja, január 29-én vissza­érkezett Rómába a Szovjetunióban és a Magyar Népköztársaságban tett útjáról: Longo kijelentette: „Utazá­sunk lehetővé tette, hogy újból esz­mét cseréljünk a szovjet ás a magyar vezetőkkel, a kétoldalú kölcsönös kapcsolatok szellemében. Ez a jelen pillanatban a munkásosztály nem­zetközi szolidaritásának fő sajatíkWRí- ?a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom