Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-04 / 2. szám

2 ÉS ZAKMAGYARORSZ AG Péntek, 1057. január 4. ARCKÉP MMimilMMimillllaillMIMIH« 4 A MISKOLCI VÉRES TÜNTETÉS EGYIK FŐSZERVEZŐJÉRŐL Kitűnő gondolat: Népfőiskolát Borsod megyének hl Akik szemtanúi voltak a december HM véres tüntetésnek, jól emlékez­nek egy zöld lódentoafoátos, pirossap­kás nőre. Koós Margitnak hívják. Tavaly lopás miatt másfél évi bör­tönre ítélték, s Októberben szabadult — feketén! A középmagas, jóltáplált, barnaarcú, barnahaj ű 24 éves Koós Margit egyébként géplakatos. Az ol­vasó magában el is képzeli: milyen jól dolgozhat ez az üzemben. Már csak azért is, mert az utcán ezt ordí­totta: — Le a kormánnyal, Kádárnak sztrájkolunk, Nagy Imrének dolgo­zunk! Koós Margit egyáltalán nem töre­kedett arra, hogy elhelyezkedjen. Frei József nevezetű koldussal állt össze és azzal tartatja el magát. Barta meg ő volt a legnagyobb hang­adók, Rekedtre üvöltözték magukat kommunista- és szovjet-ellenes jel­szavakat ordítottak, majd egy kül­döttséggel együtt Bart, bevonult a nyomdába, ahol erőszakkal arra kényszerítette a nyomdászokat, hogy nyomják ki a verset, amely nem ép­pen békére, nem is a nyugalomra intett, — valamint nyomják ki a röp­lapokat is. A tüntetés szervezésében más cso­portok is resztvettek. A Széchenyi-u. 66. számú háznak tetejéről egy eddig ismeretlen géppisztolyos — akit a személyleírás ellenére sem sikerült eddig elfogni — a tömeg közé, a szov­jet katonák, a kezdett lövölcuzni. Ugyancsak lövöldözni kezdtek mások is. A békés tüntetés tűzharccá fejlő­dött, A lövöldözések következménye­képpen meghalt két szovjet katona. A övilkos golyó 1. 'tot.t még két emberéletet, ey,r súlyosan megsebe­sült később belehalt sérülésébe. (A háfr i közül az egyik halott, Homon- nai Gábor nevezetű betörő, aki 11- szer volt büntetve betörésért és lor pásért.) Ezenkívül megsebesült még 14 ember. Szerencsére a legtöbbnek sérülése könnyű volt. íme id evezetett Barta tevékenysége, elérte cél­ját. golyózápor sepert végig a város utcáján, s ártatlan emberek vére lo­csolta az utca kövezetét. Az olvasó azt hühetné, hogy a gyil­kos tüntetés szervezőjét lelkiismeret­furdalás kezdte gyötörni; Nem. A szervezők —• így Barta is —? gyorsan igyekeztek kereket oldani. Barta Béla megjátszotta a súlyos sebesültet és Koós Máriára támaszkodva, az emberek részvététől kísérve gyorsan meglépett a bűntény színhelyéről. Nemsokára újból összetoborzott 8—10 embert, aztán kiadta a jelszót: — Gyerünk a lak tanyához, szerez­zünk fegyvert, robbanószert! Előbb a Tefu-telepre mentek el, á'hol benzint követeltek, hogy gyújtó- palackokat készíthessenek. Később a honvédségtől szereztek gyújtópalac- kokat és ködgránátot. Céljuk az volt., hogy visszamennek, felrobbantják a szovjet harckocsit, megszerzik a szovjet katonák fegyvereit is és foly­tatják tovább a tűzharcot. Hogy még több ember vére folyik, rommá lövik 0 várost —- mit bánták ők. Nem mjsr kolciak. Tervüket azonban nem tud­ták megvalósítani, mert igen erős karhatalmi alakulatokba ütköztek. Barta két vad ászkalapos férfivel tárt 1 gyalta meg az esemény elvet, — a mis­kolci tüntetés budapesti szervezőivel ( Folytatjuk.) A magyar parasztságot az uralko-' dó osztályok évszázadokon át elzár­ták a tanulástól, a művelődéstől. Ez az évszázados átok. sötétség árnya még ma is ott terpeszkedik a falu fölött. Az elmúlt években történtek ugyan kezdeményezések a paraszt­ság művelődésére, azonban ez ko­rántsem elégítette ki a falu kultűr- éhségét és sovány vigasz volt évszá­zados bűnös mulasztásokért. A me­gyei tanács népművelési osztálya a borsodi parasztság sajátos helyzetét vizsgálva, figyelemreméltó kezdemé­nyezést akar ' megvalósítani. Ez év őszén speciális paraszti problémák­kal foglalkozó népfőiskolát hoz lét­re. A népfőiskola két-két éves lesz. Egy-egy évfolyam novembertől már­ciusig tart. Úgy tervezik, hogy az el­ső időben minden faluból 2*—3 rá­termett, tanulni akaró pargsztfiatait vonnak be. A további céi az, hogy minden falusi fiatal, aki a nyolc ál talános iskolát elvégezte, de tovább nem tanul, elvégezze ezt a sokolda­lú műveltséget adó iskolát, s mun­kája eredményeképpen bizonyít­ványt kapjon. A népfőiskolának hazánkban már HÍREK AZ MSZMP SZERVEZÉSÉRŐL nyolc traktor és tizenegy cséplőgép naivíavílását leieziék be a mezőkövesdi gépállomáson A mezőkövesdi gépállomás trak­torosai az őszi hónapokban 3200 hol­don vetették el a jövő évi termést biztosító magot. Ezzel a szerződésben vállalt kötelezettségüket maradékta­lanul teljesítették. A szántási munká­latot is addig folytatták, amíg üzem­anyaguk volt. A gépállomáson jelenleg a téli nagyjavítások folynak. A vezetőség A diósgyőri szénbányák Anna- és Márta-bányai üzeméből nagyobb­részt a környékbeli gyárakba, kór­házakba és a TÜZÉP telepekre szál­lítják a szenet. A két bányában már háromharmados termelés folyik. Az üzemekben a kiemelt bérezésről szóló rendelet megjelenése óta öt­ven új dolgozó jelentkezett munká­ra. Ezek régi bányászok, akik ed­dig a diósgyőri vasgyárakban vol­tak alkalmazásban. Most visszatér­tek régi szakmájukhoz. Márta- és Anna bánya dolgozói na­ponta 35—40 vagon szenet, a békés termelés 50 százalékát küldik a% fel­színre. Ez a mennyiség, ha figye­lembe vesszük a szénfalnál dolgozó bányászok fejteljesítményét, még időben gondoskodott a hiányzó alkat­részek pótlásáról, a fűtőanyag bizto­sításáról. így a 74 traktor és 40 csép­lőgép szerelési munkáit meleg helyi­ségben, nyugodt körülmények között végezhetik. A traktorosok — bár a munkafegyelemmel még hadilábon állnak — szombat reggelig 8 traktort és 11 cséplőgépet javítottak ki; igen alacsony. Márlabányán egy dolgozó nyolc óra alatt 11 mázsa 30 kilogramm, Annabányán pedig 14 mázsa szenet fejt. A két üzem dolgozói — akik de­cemberben vasárnap reggelig 5749 tonna szenet termeltek nagy gom dot fordítanak az új munkahelyek kialakítására, hogy folyamatosan biztosítsák a szeneid munkát. Anna­bányán a tömegtermelési munka­hely mellett még egy 40 méter hosz- szú egyszárnyú frontfejtést készíte­nek elő. így májusban, amikor a jelenlegi front lefogy, új tömeg­munkahelyen kezdhetik meg a szenelést, Mártabánya hármas te­lepén pedig új kamrafejtéseket ké­peznek ki. Erősödik, fejlődik az MSZMP megyénkben is. Az üzemekben, 4 falvakban sorra újjáalakulnak 4 pártszervezetek. A belépők között ott találni a volt becsületes elvhű párttagokat és több olyan dolgozót is, akik egy pártnak sem voltak tagjai. A Borsodnádasdi Lemezgyárban A bpr?odnáda§di üzemben egyidős re megtiltották a párt szervezését. „Nem kell nekünk párt” «■* jelen-, tették ki többen. Közben napról- napra fokozódott a bizonytalanság, az elégedetlenség. A józan gondol­kodású emberek —• akik már meg­sokallták a tétlenkedést — a kom­munistákhoz fordultak tanácsért. A volt MDP szervezetekben ösz- szegyültek az elvtársak és újjáala­kították szervezetüket. Minden alap­szervezetben küldötteket választot­tak s e küldöttek az aktivaértekez- létén intézőbizottságot választottak, amely köré ma már mintegy 80 párttag zárkózik fel. Bodrogkercsztur községben A község kommunistáit senki sem kei'este fel az MSZMP ügyé­ben. Ók maguk — miután hallottak az új párt létrejöttéről — alapítot­ták meg szervezetüket. Nézzük, kik voltak az új párt szervezői: Tóth Bertalan elvtárs, — akit régebben azért zártak ki az MDP-böl, mert bátran meg merte mondani az igaz­Ságot mindenkinek és László Ru­dolf elvtárs, aki eddig egy pártnak sem volt tagja. Tóth és László elv-- társaknak nemcsak arra van gond* juk, hogy újabb és újabb belépők­kel erősítsék szervezetüket — ed­dig tizenhatan vallják magukat MSZMP tagnak a faluban —, ha­nem megvédelmezik a közvagyont és nem engedik, hogy a kulákok felforgassák a termelőszövetkezetet. A somsélyi bányaüzemben Az ózdi járási MSZMP szervezet a napokban arról értesített bennün­ket, hogy a somsályi bányaüzemben is 14 taggal megalakult az MSZMP szervezet. A pártszervezet tagsága tegnap megválasztotta az ideiglenes szervezőbizottságot. A szervezőbi­zottság a belépőket azzal bízta meg, hogy munkahelyükön újabb belé* nőkkel szervezzék, erősítsék a pár-* tot. Égerszög községben Miután az ellenség tudomást szer­zett arról, hogy a faluban újjáéledt a pártszervezet, ismét akcióba lé­pett. Meg akarták akadályozni a pártélet kibontakozását. Azt mon­dották, hogy sehol a járásban nem alakul pártszervezet, akkor miért legyen pont Égerszögön? A kom­munisták nem rettentek meg az ijesztgetéstől, tovább folytatják párt­szervező munkájukat, s eddig tizen kérték felvételüket a pártba. Őtven vasgyári dolgozó segíti már a diósgyőri szénbányák termelésének növelését vannak haladó hagyományai Az is­kola célja, hogy bő mezőgazdasági szakismerettel rendelkező, széjeslá- tókörű, művelt falusi embereket ne­veljen, akik nemcsák maguk gaz­dálkodnak célszerűen, s kulturált emberekként élnek, hanem tudásu­kat, tapasztalataikat az egész falu boldogulására is fordítsák­A népfőiskolának gyakorlati és el­méleti tananyaga lesz. A népfőisko­la hallgatói számára megfelelő tan­gazdaságot. biztosítanak. A hallga­tók a gyakorlati munka során ismer­kednek meg a legmodernebb mező- gazdasági termelési és szervezési módszerekkel, a legeredményesebb agro- és zootechnikai eljárásokkal, a gépesített nagyüzemi gazdálkodás előnyeivel. A népművelési osztály a TTIT segítségévei több kiváló szakembert vont be a népfőiskola tematikájá­nak és előadás-vázlatainak kidolgo­zásába. A tananyagokban többek között szerepel a korszerű mezőgaz­daságtan, fizika, agrokémia, iroda­lomtörténet, művészeti ismeretek, közegészségügyi és társadalmi isme­retek, valamint faluneveíési problé­mák. A hallgatók kulturális munká­val is foglalkoznak. Különféle mű* veszeti ágakat szerveznek, ének- és zenekarokat, tánccsoportokat. A nép­művelési csoport pedig a környező falvakat járja, gyűjtögeti és terjesz­ti a népi hagyományokat. E sokol­dalú nevelést úgy igyekszenek majd biztosítani, hogy 4 legkiválóbb me­zőgazdasági szakembereket, pedagó­gusokat vonnak be e nagy népneve­lő munkába. A népfőiskola felállítása nagy je­lentőségű. Csak helyeselni lehet a megyei tanács népművelési osztá­lyának e nagyszerű tervét és azok­nak 3 szerveknek a tevékenységét, akik örömmel támogatják ezt a kez­deményezést. Irodqlmi délufqn . A Thálip műsoriroda rendezésében, a TTIT, a városi tanács népműve­lési osztálya támogatásával és a Mis- kolci Nemzeti Színház művészei köz­reműködésével 1957. január 5-én, szombaton délután 3 árakor irodalmi •délutánt tartanak, „Az ősök ritmu­sa” címmel, az értelmiségi klubban. (Széchenyi u. 16. I. em.) Klasszikus magyar költők verseiből szavalnak: Ditrói Ilona, Fesztoráczi Kató, Sturcz Edit, Nagy Attila, Szirtes Ádám Já- szai-díjas, Horváth Gyula, Kazimir Károly Jászai-díjas, Szabados Amb­rus. Közreműködik Bihari Sándor költő. Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség. Jó hír a dohányzóknak Jön Pécsről a Kossuth, a Terv, a Mi» Kas — ígérik a Pécsi Dohánygyárból. Pén­teken teljes gőzzel kezdik a munkát. Do­hányuk van elég, áram is lesz. Már éppen itt az ideje!... A PROLETÁR1N7ERNACIONA- 1 L1ZMUS alapé Ivei napjainkban mind nagyobb aktualitást nyernek, hiszen a kommunista pártok, a szocialista államok kölcsönös viszony ának eszmei alapját, sarktételét képezik. A prole- tárínternacionalizmus elmélete a tu­dományos szocializmussal született meg a múlt században. Marx— Engels dolgozta ki, Szinte egy mon­datba belesűrítve az internacionaliz­mus forradalmi tartalmát, fő lénye­gét: »Világ proletárjai egyesüljetek!« Ez a harci jelszó kifejezi a mun­kásosztály azonos érdekeit az egész világon, felismerve annak történelmi szükségességét, hogy a munkásosztály nemzetközi méretekben egyesítse erőit a kapitalizmus rabláncainak le­rázásáért, a kapitalista társadalom- maik forradalmi módon szocialista tár­sadalommá való átalakításáért. Ezt az általánosan ismert igazságot, ame­lyet a történelem már eddig is iga­zolt, nem árt ismételni, mert akad­nak olyan nézetek, hogy ez a harci jelszó már nem aktuális, elöregedett, hiszen szocialista világrendszer van. a szocializmus erői úgyis erősebbek, mint a kapitalizmus. Az igaz, hogy 100 év óta sokat változott a világ ar­culata, van szocialista világrendszer, de ez egyáltalán nem indokolja azt, hogy a »világ proletárjai egyesülje- tek*Hharci jelszó már idejét múlta. Ellenkezőleg, minél nagyobb sikere­ket ér el világméretekben, vagy egy országon belül a proletariátus a kapi­talizmus elleni harcban, a szocializ- musr-kommmiizmu s építésében, an­nál iníkább lehetséges és szükségszer rű, hogy megerősítsék a nemzetközi szolidaritást és egységet. Indokolja ezt az, hogy a proletariátusnak |pn- éten országban teljesítenie kelW>rté­nelmi hivatását, a kommunizmus fel­építését. A kommunizmus felépítése pedig azt követeli, hogy a proletariá­tus mind eszmeileg, mind szervezeti­leg összekovácsolod jón, egyesüljön és az egység jegyében megsokszorozó­dott erő birtokában célhoz érjen. A proletariátus ezt a történelmi hiva­tását teljesíti is. Másrészt a kapita­lizmus nem adja fel. önként pozícióit egyetlen országban sem. Sőt, mindent megtesz azért, hogy elvesztett pozí­cióit visszaszerezze. Ilyen erőlködést láthatunk a kapitalizmus igája alól felszabadult országok belső reakciós erőitől, de ezt látjuk a kapitalizmus­tól nemzetközi méretekben is. Gazda­sági, politikai, ideológiai és nem utol­sósorban katonai téren rohamokat vezet a szocialista államok, a gyar­mati iga alól felszabadult nemzetek és a felszabadító harcok ellen. NAPJAINKBAN a nemzetközi im­perializmus főtámadása a szocialista államok és ezen államok kommu­nista és munkáspártjai ellen irá­nyul, gondolván, hogy az elmúlt évek során kialakult bizonyos ellentéteket ezen országok közölt, ki tudja ak­názni a maga számára. Hiszen tagad­hatatlan, hogy a Szovjetunió és a többi szocialista országok viszonyá­ban, a sztálini vezetés utolsó idő­szakában voltak olyan hibák, ame­lyek ellentétesek a marxizmussal. — Meg lettek sértve nálunk is az egyenjogúság, a aiemzeti szuveréni- tás tiszteletben tartásának elvei, a pártok közötti viszonyban is ellenté­tek voltak. Ezeket 4 hibákat súlyos­bította az is, hogy az ország akkori vezetői (Rákosi, Ggrő stb.) nem vol­tak képesek arra, hogy 3 proíetár- internacionalizmus marxi-lenini szel­lemében más országok (elsősorban a Szovjetunió) tapasztalatait marxista alapon feldolgozzák és ezeket a ta­pasztalatokat a szocialista építés so­rán bírálva, mérlegeljék, önállóan fe­lülvizsgálva. a magyar viszonyoknak megfelelően alkalmazzák és hazánkat magyar úton vezessek a szocializmus­hoz. Ehelyett szolgai módon lekcrí- rozták a szöv et módszereket és me­chanikusan alkalmazták azokat. A Szovjetunió a maga részéről 1953 után megkezdte a szocialista orszá­gok közötti helytelen viszony felszá­molását. A szovjet állam és párt ve­zetői a leghatározottabban elítélték azokat a hibákat, amelyeket Sztálin elkövetett. A XX. kongresszuson, majd az 1956. október 30-i nyilatko­zatban, továbbá a szovjet-—lengyel, a szovjet—román (és bizonyosan lesz szovjet—magyar) közös nyilatkoza­tokban lefektették lenini elvek alap­ján a szocialista országok állami és pártközi kapcsolatait. A nyilatkozatok ország-világ felé dokumentálták, hogy az elkövetett hibákat felszámolják, de továbbra sem mondanak le a proletariátus fő célkitűzéséről, a kommunizmus fel­építéséről. amelyet a proletárinter­nacionalizmus harci jelszava alatt vívnak ezután is. Amíg Lengyelországban a nyolca­dik plénumon történelmi jelentőségű határozatokat tudtak hozni a koráb­ban elkövetett hibák gyökeres kijaví­tására s a párt- élére Gomulka elv­társat választották, addig nálunk a Rákosi-nGeiVS-kláikk nem volt haj­landó anra, hogy a politikai éltből távozzanak é& a Pártáin belüli arák hgrea sem tudta őket elmozdítani, -r így jutottunk el oda, hogy a népi erőknek kellett őket október 23-án elsöpörni. A vihar jogos és szükséges volt, mert a látszólag szilárd felszín alatt az eseményeik érlelődtek. így lett a Rákosi—G erő-féle bűnös kor­szak ítélőbírája mindaz a rossz, amit a fordulat éve után a néppel szem­ben elkövettek. A MAGYAR október demokratikus és szocialista tartalommal, nemzeti érzésekben magasztos mozgalomként indult, a hazát, a népet eláruló, a szocialista eszmét befeketítő Rákosi— Gerő-kliikk ellen. E mozgalom célja az volt. hogy megszabaduljunk e klikk bűnös uralmától, és annak hi­báitól, de nem mondunk le a szocia­lizmus építéséről. Ezeknek a célok­nak az elérését a budapesti tüntetők fegyveres harc nérkül akarták el­érni. Sajnos., nem így végződött. A cseresznyést álba beleköpött az. ellen- forradalom. Áz események menete megmutatta, hogy az ellenforradalmi erők kezdettől fogva jelen voltak az októberi eseményekben és elsősorban az emberek nemzeti érzését túlhajtva, féktelen nacionalista légkört terem­tettek. Már az október 23-i tüntetők sorai között i$ ott voltak és olyan ellenforradalmi jelszavakat hirdettek, hogy le a vörös csillaggal, ne hasz­náld az elvtárs szót, nem, nefh, soha és uszítottak a vörös zászló elégeté­sére. így a fiatalok, a munkások in- ternaciqnális érzéseit eHiomájypsítva. nacionalista, sovjniszta, majd később véres ellenforradalmi tobzódást tud­tak teremteni. A nemzetközi imperia­lizmus teljes súlyával támogatta a ki­alakult helyzetet (Amerika Hangja, Szabad Európa stb.)- Azt gondolva, hogy eljött az a kedvező idő, amikor meg tudja bántani a proletariátus nemzetközi egységót, a szocialista őr­segeik sziláid szövetségét- Erre an- nál' inkább «zámított, mivel a?, ellen- •Gwadalom nyomása alatt álló Nagy Imré-kormány egész odáig elment, hogy fel akarta bontani a varsói szerződést, ENSZ-beavatkozás.t kért és ellenállásra szólított fej az ellen- forradalmat leverni segítő szovjet csapatok ellen. Ezek a lépések, ame­lyet a Nagy Imra-kormány tett, gyö­keresen ellentmondanak a proletár- internacionalizmus elveinek és gya­korlatának. EBBEN a válságos helyzetben egyetlen erő, a november 1-én meg­alakult. munkás-paraszt forradalmi Kormány rz, amely a proletár­internacionalizmus *nlaján állva, a szocialista országokhoz, elsősorban a Szovjetunióhoz fordult segítségért, hogy a nemzetközi szolidaritás jegyé­ben végetvessen az elleiiíórradalimi erők véres garázdálkodásának és minden erővel küzd. a reakció, 4 fasizmus fenyegető veszélye azok népgyilkojS bandája ellem A Szovjetunió internacionalista kö­telességének tett eleget, amikor a munkásr-paraszt forradalmi kor­mány kérésére segítséget nyújtott az glleníorr ad almi erők szétverésében. A proletárinternacionalizmus marxi- lenini eszméje lett volna sárba tipor­va, ha november 4-én a Szovjetunió a kért segítségét nem adja meg, an­nál inkább, mert akkor már látni lehetett, hogy saját erőnkből . nem tudjuk leverni az ellenforradalmat; Ma még talán sokan nem értik, nem látják ezt elég világosan. De bizo­nyosak lehetünk abban, hogy a törté­nelmi távlat, ezt a cselekedetet meg- vilápí^a. mint ahosy a történelem 'gazolta azt is, hogy, a Magyar Ta­nácsköztársaság 1919-ben internacio- nálís alánon segítségei nyújtoü a fia­tal Szovjet-Oroszország fennmaradá­sához. Ha november -én nem kapunk te- temacionali&ta segítséget, akiké? ma 4 magyar dolgozó parasztpágngik a nyakán földesural* ülnénk, a magyar (Folytatás a 3. olááTon.) A proletárinternacionalízmusról

Next

/
Oldalképek
Tartalom