Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-04 / 2. szám

3 Sürgős intéskedést vár j--------7-—j a megyei kórház ssénügyben í L E v ^ Péiifefe, my?, fanfar 4 f, ____________________________________ÉS Z AKMAGY ARORSZ Á G K özvetlen tárgyalásainkból, vala­mint a helyi sajtóból bizonyára érte­sültetek arról, hogy az 1500 ágyas megyei kórházunk, amely 50 száza­lékban Miskolc betegeit látja el és a 2000 kijáró beteget ellátó rendelőin­tézetünk katasztrófái is szénhiánnyal küzd. Máris radikális intézkedéseket kellett tennünk orvosi meggyőződé­sünkkel szembenállva a betegek ro­vására a szénhiány miatt. Mi, a me­gyei kórház orvosai és összes egész­ségügyi dolgozói fájdalommal kény­szerültünk ezen lépések megtételére, amely azt jelenti, hogy kórházi osz­tályaink jelentős részét üzernenkíyü! kell helyeznünk. Félő, hegy a közeli napokban további radikális intézke­désekre kényszerülünk és a még életveszélyes állapotban k-vő betege­ket sem tudjuk »kórházunkban elhe­lyezni. Az Anna- és Mártabánya mun­kástanácsaival, dolgozóival történt személyes tárgyalásaink során meg­győződtünk arról, hogy a bányászok átérzik a kórház segítését, mint ahogy 1954—55 évben a sajókazai bá­nyászok is szocialista felajánlásként terven felül termelték meg a kórház napi szénszükségletét és azt a kórház Címére el ig küldték. Ennek ellenére, sem akkor, sem most a kórházhoz nem érkezett meg a napi négy vagon -szén. Ennek az oka véleményünk szerint a közbeiktatott szervek bü­rokratikus magatartása. A fontos üzemek e szervek mellő­zésével közvetlenül a bányából kap­ják a szenet. Egyszer mái’ tudomásul kell venni az illetékeseknek, hogy a kórházat a maga négyregonos szán- szükségletével az egész társadalom számái’a nélkülözhetetlen fontos fel­adataival i’égen illett volna besorolni a legfontosabb termelő üzemek so­rába. Kérésünk az, hogy a bányászok ál­tal a betegek részére termelt szenet a bányászokkal megbeszélt, módon mi magunk szállíthassuk cl közvetle­nül a bányákból a bürokratikus út megkerülésével a megyei kórház szá­mára. Ehhez kérjük minden bányász dolgozó és minden illetékes szerv megértő támogatását. Ellenkező eset­ben annak ellenére, hogy a bányász kitermeli a szenet részünkre, de azt továbbra sem kapjuk meg, kórhá­zunk kénytelen lesz kapuit belátható rövid időn belül becsukni. Megyei kórház dolgozói. jMLíről tárgyalt a megyei tanács végreliajtóbirottsága? A múlt év december 30-án a me­gyei tanács végrehaj-tóblzotísága ülést tartott. ülésen, négy fontos kérdés került napirendre. Elsőnek a végrehajtóbizottság az időszaki me­zőgazdasági kérdések megoldására készített javaslatot (tagosítási prob­lémák, tartalék területek hasznosít áss, erdőhasználati jogrendezés stb.) tár­gyalta meg s ezt követően tért rá a megye közeli áfásáról szóló nyilatko­zat, a járási, városi tanácsok vb. ösz- szetételének, az üzemi munkástaná­csok osztályának szervezeti felépí­tése és feladatainak megtárgyalására. E kérdésekben, a végrehajfőbizott­ság igen alapos és körültekintő, a megye sajátos viszonyainak megfele­lően sokrétű javaslatot dolgozott ki, kor­amelyet jóváhagyás végett a many elé terjesztet;!. Az Időszaki mezőgazdasági kérdé­sekké1 kapcsolatos törvénysértések elkerülése végett a végrehajtóbizott­ság arra kéri a megye dolgozó pa­rasztságát, hogy legyen türelemmel, ne kövessen ej és no engedjen meg újabb törvénysértést, annál is inkább, mert az eddig megtörténi visszaélése­ket, törvénysertéseket felül fogják vizsgálni és a bűnösöket megbünte­tik. A _ végrehajfőbizottság bízik ab­ban, hogy a kormány rövidesen, még a tavaszi mezőgazdasági munkák be­indulás előtt dönt. a beterjesztett ja­vaslat felett, amely bizonyára a falu népének tetszését váltja ki és meg­nyugvást hoz. nAxEXSZ nem kereste a kivezető utat a magyar nép megsegítéséhez44 — írja a belgrádi Politika A Politika újévi számában >• Re­ménység és kiábrándulás« címmel a nemzetközi helyzet múlt évi alakulá­sával foglalkozik í-s tág teret szentel &? ENSZ munkája értékelésének, A többi között ezeket írja: »Az ENSZ egyes problémákat si­kerrel. oldott meg. másokat kevesebb sikerrel, vagy egyáltalán nem. Az egyiptomi agresszió idején megtalálta a »helyes megoldást, képviselői siker­rel védelmezték a békét és a világ- szervezet tekintélyét. A magyar kér­déssel kapcsolatban már nem lehet ezt állítani, Nem mondhat juk, hogy a Magyarországról folytatott, vita méltó színvonalon mozgott és hogy ennék a rendkívül fájó kérdésnek megvitatása alkalmával jobban szá­mításba vették Magyarország igazi érdekeit, mint a tömbpolitika propa­ganda céljait. és elemeit. Nem keres­ték a kivezető .utat a magyar nép megsegítéséhez, hanem olyan utakat kerestek, amelyek még jobban' bonyo­lították az amúgy is bonyolult és za­varos helyzetet.« „Tiszteletadás a magyar népnek64 címmel Pierre Seghers kiadó mint­egy húsz ismert francia költő verseit adja ki a magyar nép harcáról. Henri Pichet te eposzt írt, Jean Coc­teau, a Francia Akadémia tagja rajzzal illusztrált költeményben adott kifejezést a magyar nép iránti tiszteletének.-----------o—------­E z tényleg nehéz szülés volt Dr. Heten Stein brooklyni . or­vosnő-gyermeket. várt. Egy napon, ép­pen amikor férje autóján kirándu­lásra indultaik, szülési fájdalmakat érzett. Az autó természetesen azonnal a kórhgz felé indult. Útközben a szü­lési fájdalmak váratlanul meggyor­sultak. Az orvosnő rászólt férjére: ne álljon meg, hajtson gyorsan és csaik az útra nézzen! Ö maga pedig, ott. az autó első ülésén, saját szülész­női ^közreműködésével55 egészséges fiúgyermeket hozott a világra. Ne­gyedórával a szülés után az autó megérkezett a kórházba, ahol azután az orvosok elsősegélyben részesítették az anyát. Több anyagot juttatnak a kisiparosoknak A kisiparosok ez év első hónapjai­ban a tavalyinál nagyobb mennyi­ségű anyagot kapnak, hogy jobban elláthassák a lakosságot. A Kisiparo­sok Országos Szabad Szervezete az első negyedévben az asztalosok­nak fenyő fűrészárut, enyvezett le­mezt, bútorlapot és furnirt juttat. Ez az előző évinél mintegy ötven százalékkal több. A disous gáz felhasználók, a la­katosok és bádogosok számára egy­szerűsítik az anyagkiutalást. Akik palackokkal rendelkeznek, utalvány nélkül, megrendelő levéllel megvá­sárolhatják a gázt. A kisiparosoknak januárban ben­zint és egyéb ásványféleségeket is utalnak ki. A szerelők számára ólomcsövekről gondoskodnak. A ci­pészek januárban ismét kapnak anyagkiutalást. (MTI) Földmunkások, szakmunkások, részes 111 un kasok, törpebirtokosok! SZERVEZKEDJETEK! A magyar földműnkásság évszáza­dos. dicső múltra tekint vissza. A mozgalom Szántó Kovács Jánosoktól indult, az UFOSZ, a FÉKOSZ, majd a DÉFOSZ folytatta és ».ok sikert vívott ki a falusi szegény nép érde­kében. Rák ősi ék azonban szétzúzták szervezeteinket,, hogy tét. ük sze­rint bánhassanak el velünk. Most is­mét lehetőségünk nyílik arra. hogy megvédj ük érdé’ inket! Mint munkavállalók bele akarunk szólni a bérek, fizetések megállapítá­sába, a föld bérleti díjának kialakítá­sába, részesművefés esetén a mun­kavállalók részesedésének összegébe. Harcolni kívánunk a társadalombiz­tosításért, szabadságért, magasabb nyugdíjért. Mi nemcsak munkavállalók va­gyunk. Sokunknak van 1—2 hold földje, amit a bérmunka mellett mű­vel meg Rákosiék ezt nem akarták észrevenni. Pedig sokszor igen érté­kes. a nemzetnek hasznos. belterjes gazdálkodást folytatunk. Most köve­teljük, hogy reánk is gondoljanak. Mi is részesüljünk a kedvezményes vetőmag, míitráeva és egyéb juttatá­sokban, a mi részünkre is gyártson az ipar alkalmas és olcsó kisgépeket. m.i is köthessünk szerződést a mun­kaigényes. kis területről nagy jőve* leimet jelentő ipari növényekre. Sok tehát a tennivalónk. Mindezt azonban csak akkor végezhetjük el, ha együttes erővel lépünk fel. A Mezőgazdasági és Erdészeti Dol ­gozók Szabad Szakszervezete főleg a tiszántúli földmunkások követelésére megalakította a falusi tagozatát. Ezért alakítsátok meg a helyi szer­vezeteiteket. Gyűjtsetek Össze min­den községben a földmunkásokat* részesmunkásokat, vincelléreket, ker­tészeti, gvümölcstermelő és szőlészeti szakmunkásokat, kisbériőket, földiük mellett bérmunkát vállaló kisembe­reket és alakítsátok me« a helyi szervétedet-. Teert vélj '.tek vissza a régi UFOSZ-. vagy pF.v - 1- bégeket és itt teremtsetek otthont magátok­nak.! Demokrat ikusan, titkos szava­zássá! válasszatok ideiglenes intéző­bizottságot azokból, akikben a leg­jobban bíztok és kezdjétek meg a munkát. Ha együttes erővel lépünk fel, sza­vunknak súlya lesz. Így részt követelünk magunknak a falu. az ország vezetésében, követel­jük. hogy a mi helyi szervezeteink kapják meg a mező gazdasági' munka- közvetítést, mi kössük meg a munka­vállalási és részes szerződéseket ss kishaszonbérlei i szerződéseket. Saját érdeketekben késedelem nél­kül lássatok munkához. A MEDOSZ megyei elnöksége kéri a községi tanácsokat,, hogy segítsék elő a falusi szervezetek megalakítá­sát. Felkérjük ' a volt DEFOSZ és FÉKOSZ titkárokat — vezetőségi ta­gokat. hogy elsősorban ők kezdemé­nyezzék a szervezést és a megalakí­tásról értesítsék a MEDOSZ .megye- bizottságot (Miskolc, Kossuth-u. 1 lő A volt DÉFOSZ-tagok tagsága folya­matosnak tekintendő. Mezőgazdasági és "Erdészeti:. Dolgozók Szakszervezete Megyei Elnöksége Néhány szó a Magyar Orszeiucsapatokról A Magyar őrszemcsapatok Szö­vetsége fel kívánja használni az ed­dig működött magyar gyermekszer­vezetek helyes tapasztalatait, min­denekelőtt az úttörőszervezet helyes célkitűzéseit és a cserkészet bevált módszereit. Ugyanakkor azonban el­határolja magát mindattól, ami ezeknek a szervezeteknek a módsze­reiben. illetve elveiben helytelen­nek, vagy károsnak bizonyult. Amikor a Magyar Őrszemcsapatok Szövetsége feleleveníti a cserkészet jól be­vált módszereit, élesen elhatárol­ja m.ogát a cserkészet ideológiai alapjaitól és szellemi vezetőitől, örömmel várja azonban a szö­vetség mindazokat a volt cser­készeket, akik egyetértenek a Magyar Őrszemcsapatok Szövet­ségének célkitűzéseivel, nevelési elveivel és hajlandók a szö­vetség szellemében részt venni fiaink és leányaink nevelésében. kon belül különböző szakcsoportok (regős, vízi, országjáró) működnek majd.. A szervezeti elvek szerint (az ed­digi közvéleménykutatás alapján) a? új szervezet- neve: Magyar Őr­szemcsapatok Szövetsége. Magába tömöríti azokat a 8—«78 éves fiatalokat, akik önként vállalják a szövetség tagságát, megfelelnek a felvételi követel­ményeknek, magukra kötelezően elfogadják a szövetség szabály­zatait. A 8—II éves korú gyerekek kisdo­bosok, a felső korosztályúak őrsze­niek. Az őrszemcsapatokat fiúk és leányok számára külön szervezik. Őrszemcsapatok általános iskolák­ban. lakóterületeken, üzemekben és intézményekben szervezhetők. A csapat erkölcsi és anyagi felelőse a csapat szervező testületé. A csapat parancsnokát a Szervező Testület jelöli ki, megbízatását a szövetség hagyja jóvá. (Folytatás a 2. oldalról.) muwkásiosztálynak nem lenne gyára, munkástanácsa, — hanem a gyáro­sok kezében lennének az üzemek. Az élet tehát bebizonyította, hogy napjainkban még nagyobb aiktuali- tása van a proletárinlen.acionaliz- rniis harci jelszavának, mint 100 év­vel ezelőtt volt. Mindaddig, amíg a kapitalista környezet fenn, A, aktua­litása nem csökken, hanem növek­szik, az egész világon e zászló alatt vívjuk a »harcot a kapitalizmus meg­döntéséért, a gyarmati népek felsza­badításáért, a szocializmus építéséért, a szocia%:ta vívmányo-k megszilárdí­tásáért. 1920-BAN, amikor a szovjet hata­lom még egyedül, állt a kapitalizmus tengerében, Lenin rámutatott, hogy a világpolitikai helyzet, miatt nem szo­rítkozhatunk arra, »hogy pusztán vall­juk és hirdessük a különböző nemze­tekhez tartozó dolgozók egymáshoz való közeledésének szükségességét, hanem olyan politikát kell folytatni, amelynek nyomán .valóra válik a nemzeti és gyarmati szabadságmoz­galmak 'legszorosabb szövetsége Szov- jet-Oroszországgal. Ezek a lenini sza­vak ma is érvényesek. Ma a Szovjet­unió már nincs egyedül. Ezért ez a tétel ma az összes szocialista ország­ra érvényes: Elsősorban a szocialista országoknak kell egymás között olyan politikát folytatni, amelynek nyomán köztük a legszorosabb szövetség va­lósul meg. Napjainkban a szocialista országok arról tesznek tanúbizonysá­got, hogy mindjobban ilyen politikát alakítanak ki. Ezt szolé áUák az el­múlt hetekben megszületett közös nyilatkozatok. Másrészt, ezt szolgál­ják a kapitalista országok kommu­nista pártjainak elhangzott n„ " % zatai. Az Olasz KP nemrég, lezajlott nyolcadak kongresszusán mondotta Togliatti elvtárs. hogy a proletár- internacionalizmus elve azt jelentő hogy a proletariátus egyesítve erőit, harcol a politikai hatalom meghódí­tásáért, majd rendszíű- "'mkat hoz annak megtartásáért és kölcsönösen védelmezik egymás vívmányait, ha­bár minden nemzet sajátos úton ha­lad a szocializmus felé, A proletariá­tus az egész világon együtt, halad a szocialista világ létrehozásáért; A szocialista országok életének gyakorlata azt mutatja, hogy a prole­tárinternacionalizmus nem csupán ezen országok, együttélését jelenti, mint egyesek gondolják, hanem ettől sokkal több. Azt is jelenti, hogy ezen országok kölcsönösen segítséget nyúj­tanak egymásnak (politikai, gazda­sági, katonai stb.) és egyesítik erejü­ket a közös ellenség elhárítására, a közös célok megvalósításáért. A proletár internacionalizmus alap­ján kaptunk és kapuink támogatást a szocialista tábortól mostani nehéz helyzetünkben. Megyénkben, különö­sen a baráti csehszlovák nép támoga­tását érezzük le ^közvetlenebbül, ír ég a legapróbb »kérdésekben is. Mi ezt a testvéri támogatást soha nem felejt­jük eh EZ A SEGÍTSÉG a szocialista tá­bor teljes egységét és szolidaritását mutatja, azt bizonyítja, hogy bár ezen országok között az élet során alakul­tak ki ellentétek, de a marxizmus- leninizmus eszméi alapján kölcsönö­sen ki tudják azokat, küszöbölni ösz- szébb zárva a sorokat, a proletár in­ternacionalizmus alapján fellépnek a nemzetközi imperializmus és belső reakció provokációi ellen. A szocia­lista tábor visszaver minden reakciós ideológiai támadást, jelentkezzen az bár a nemzeti kommunizmus hazug álarca alatt, vagy úgy, hogy felszítja a nemzeti egoizmust, vagy tótét cél­jai leple alatt általában, elvontan az egyenlőségről fecsegjen. Ezekkel az enyhén szólva elméletecskékkel a proletariátus szembeszögezi a maga internacionalizmusát és igaz hazafi- ságát, mert a proletármternacioiializ­mustól elválaszthatatlan az igaz har zaiiság. Az öntudatos proletár egy­formán hazafi és internacionalista is. Ezt a mély gondolatot fejezi ki Tho- rez elvtárs, amikor kijelenti, hogy a nép hazafisága megjelenik a Szovjet­unió, a kínai és a többi népi demok­ratikus országokhoz való viszonyá­ban mint olyan országokban, akiket a proletariátusnak az egész világon kötelessége védelmezni, mert sikerei a nemzetközi munkásmozgalom sike­reit is jelenti, mert ezen országok a béke zálogai. De mint a gyakorlat? mutatja, a szocialista országok nemcsak az ideo­lógiai támadását verik vissza az el­lenségnek, hanem mindennemű más támadását is. Ezért bizton valljuk, hogy az imperializmus ékverő politi­kája a szocialista országok felé ku­darcot fog vallani ezután is és a szo­cialista erők e harcban mégjobban egységbe kovácsolódnak. A proletárinternacionalizmus esz­méje. anyagilag a proletariátus ér­dekazonosságán. a szocialista tulaj­donviszonyok létrehozásán nyugszik, míg szellemileg a kommunista pártok egységes világnézetén, a marxizmus —leninizmuson. Ez az eszme a népelv­ben nap mint nap erősödik és minél erősebben hat egy népben, annál biz­tosabb lehet szocialista jövője iránt. NAPJAINKBAN. — mondatta Mao Ce-tung — a Szovjetunió oly hatal­mas erőre tett szert, a kínai népi ; forradalom olyan sikereket aratott, a népi demokráciák olyan sikereket arattak, a békemozgalom olyan mére­teket Öltött, a ntf bar/ti frontunk és tömörségünk olyan tokot ért el, hogy teljes megalapozottsággal kijelenthet­jük: nem félünk a? imperialist pro­vokációktól és erőnk tudatában fel­számoljuk azt. MAJOROS BALÁZS A Magyar Őrszemcsapatok Szö­vetségének ideálja a tiszta erkölcsű, humanista ifjú és leány, aki minden, cselekedetével társai javát szolgálja, becsületes, bátor, fegyelmezett, nyíltszívű, tiszteli és becsülj az idő­sebbeket és kötelességét minden kö­rülmények között teljesíti. A szövet­ség olyan fiatalokat nevel, akik min­dig készen állnak hazájuk, a függet­len, demokratikus, szocializmust építő Magyar Népköztársaság meg­védésére. A szövetség tagjai boldo­gan megtesznek népükért mindent, ami tőlük telik, ugyanakkor tiszte­lik és szeretik a világ valamennyi népét, dolgozó emberét. Büszkék ezeréves múltúnkra, nagyszerű for­radalmainkra. népünk kultúrájára, hagyományaikra, új alkotásainkra. Példaképeik azok a hősök, költők, tudósok, akik a magyar nép, a haza, a nemzetközi haladás, a humanizmus érdekében és a fasizmus elleni harc ügyének szentelték életüket. Az új szervezet mindent elkö­vet, hogy életrevaló, egészséges, vidám, a természetet és a mun­kát szerető, ügyeskezű, sokolda­lú, kulturált magatartásit ifja­kat és leányokat neveljen. Mindezeket a szabadidő jó megszer­vezésével. a gyerekekben szunnya­dó tettvágja romantikus hajlamok, fiatalos energia és sokoldalú fantá­zia kibontakoztatásával szándéko­zik elérni. A szövetség munkájának fő' formái a túrák, kirándulások, táborozások, tábortüzek, versenyek., hadijátékok, szellemi és fizikai ve­télkedések. Az őr szemes aputok munkája a cserkészetben jól bevált próbarend­szerre épül és némi átdolgozás után felhasználja a 2 úttörőszervezetben meghonosodott „Ifjú Mester” próbá­kat is. hogy kielégítse a gyerekek sokoldalú érdeklődését. A csapato­A csapat legkisebb egysége az őrs, amelynek 2—3 évvel idősebb veze­tője van. 2—4 őrsből állnak a rajok, amelyeket a csapatparancsnok által kijelölt tisztek vezetnek. A csapatok parancsnokai (rajokat vezető tisztek) az olyan kiváló pedagógusok és az őrszem-mun­kához értő ifjúsági vezetők, akik ezt a munkát hivatásuknak tekintik és minden anyagi jutta­tás nélkül, önként. szívesen vál­lalják. A tájékoztató még részletesen ki­tér az őrszemcsapatok szervezeti fel­építésére, a csapatmunka rendjére stb. Mi itt csak rövid összefoglalót adtunk az új ifjúsági szervezetről, E tájékoztatóról általában az a vé­leménye azoknak, akik már dolgoz­tak ifjúsági szervezetben, hogy a célkitűzések helyesek, megvalósítha­tók, a szövetség feltétlenül életké­pes lesz, — ha — az írott szó nem­csak malaszt marad, hanem való­sággá is lesz. — Nyolc országgal van már rend­szeres lé^összeköttetésünk. Prágával 11. Szófiával 7, Berlinnel 5, Moszkvá­val és Beccsel 3—3, Belgráddal és Varsóval 2—2 légi járat köti össze hetepkint Budapestet. — Megjelent a dec. 30-án megtar­tott, két államkölcsön sorsolás hi­vatalos sorsolási jegyzéke. A jegy­zék első oldalától a III. békekölcsön hetedik húzásának, a jegyzék ,ne* gyedik oldalától pedig a VL béke­kölcsön első sorsolásának nyeremé­nyei találhatók. A nyeremények kj* fizetését január 7-én kezdik ország­szerte az Országos Takarékpénztár fiókjai, valamint a postahivatalok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom