Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1956-10-06 / 236. szám

ESZAEMAGYAfi ORSZÁG \ Síwm’ba.i, 1956. október 6. ^őiaalk&Kzélt uíjMqodtan rám.,. * Érdemes-e új részleggel erősíteni az építőipari vállalatot'/ Az egyik kerületi tanács ke-* reskedelmi állandó bizottságának elnökével beszélgetek. Többek kö­zött azt is megkérdezem, hogy is­mer-e valakit a Tüzépnél? Van-e ott protekció? Ennyit kérdezek, de jóismerősöm — akit egyébként igen nagy rab ecsiilök — nyilván azt hiszi, hogy 'valamit vásárolni akarok. Megkérdi: — Cementet akar venni? Csak hívja fel nyugodtan az igazgatói, s hivatkozzék rám.. — Töpreng egy kevéssé. — De nem. Sakkal jobb lesz, ha az áruforgalmi osz­tályvezetőt hívja fel, mert az köz­vetlenül tud intézkedni. Csak hi­vatkozzék rám. — Ejnye ... Csakhogy én éppen a protekcióról szeretnék írni egy cikket. Az én jó elvtársam nem. zavar­tatja m.agát. —r Akkor is. Csak hívja■ fel az igazgatót, vagy az áruforgalmi osztályvezetőt. Csak hivatkozzék nyugodtan rám. Majd ők segítenek a cikkhez anyagot gyűjteni. Még amikor kilépek az üzem­ből, akkor is utánam szól: — Hivatkozzék nyugodtan rám! Így indultam el Miskolc asz­faltos és macskaköves utcáin. Va­jon hol tudom nyakonragadni az átkozott protekciót? Hiszen ahhoz, hogy cik ke t írjak a pro te kció ellen, nem elegendő a toliam — ahogy a fenti ábra bizonyítja —■ még protekció is kell mellé. Megyek az utcán és híHelen egész képsor tünedezik szemem elé. Legyintek, el akarom hessegetni magamtól a képeket. Fát keresek az erdőben, de egyetlen fának se bírom nekiereszteni a fejszémet. Mi lenne, ha nem lenne protek­ció? Mondjuk .„játszi tuált fiain l- ember“ vagyok, akinek már any- nyira is telik, hogy építsen egy kis házacskát. (Hogy miből, azt ne kutassuk.) Igen, épül egy kis há­zacskám kinn Tapolcán, — billen elémbe a kép — csak még egy kis cement kellene hozzá. No lám, mi­lyen jó, hogy van kire hivatkoz­ni. Mindjárt kiutal az áruforgal­mi, osztályvezető. Csak azt kell mondani, hogy X. Y. ajánlotta. Nyúlok, is a telefonhoz, hogy a, házam mielőbb kész legyen. A hí­vott fél jelentkezik, ám ekkor ér az első meglepetés: — Sajnálom, nálunk nincs pro­tekció, de ha igyekszik, ma is tetszik kapni. Hiszen minálunk az érkezés, illetve a bejelentés sor­rendjében elégítik ki az igénye­ket. No lám, milyen jó álmodozni! Nyelek egyet, s vérvörös köd ta­pad az arcomon. Mi az? — támad fel bennem a. múlt —, én csak úgy az érkezés sorrendjében ke­rüljek sorra? Nem, ez nem lehet. Embertelenség lenne ezt kívánni tőlem. Hiszen a feleségem a citro­mot is soronlcívül kapja. (Már persze az álombéli.) Dehát nincs mit tennem. Beje­lentem az igényemet. Három nap múlva van is cement. Csak éppen kocs>i kellene, amivel hazaszállít­sam. De nincs sehol. Végre a TÜZÉP-vezető megszán: — Tessék felhívni a BELSPED- nél Papirfalvi elvtársat. Aztán tes­sék nyugodtan rámhivatkozni. Hebegnék valamit így álmo­dozásom közepette, hogy Magyar- országon már nincs protekció, de a vezető csak legyint: — Persze, nálunk ■— a TÜZÉP- nél — nincs. De máshol? Máshol mindenütt van. Fel is hívom a BELSPED-et jön is Kovács kartárs a telefonhoz. Hivatkozom, de ő is tiltakozik: — Kérem., nálunk nincs pro­tekció — feleli, ahogy a telepve­zető nevét említem. De kocsi van, az érkezés sorrendjében. Igen, máris mehet. Megindulhat hát ébrendlmodozó fejem útjain a protekció nélkül megálmodott cement. Zörög, zörög alatta a. szekér, s én azon töpren­gek, hogyan fogom behordani, mert hát csak egyetlen járda ve­zet az én képzeletbeli kis nyári palotámig. Mondom is a kocsisnak izgatottan, de ő egy cseppet sem esik kétségbe. — Egy pillanatig se tessék hú­súim. Én ugyan nem érek —rá. de ott lakik a sógorom a KÖZÉRT mellett... Szívesen segít, csak tes­sék rám hivatkozni. No lám, még ehhez is protekció kellett, régen. Persze ez az ember még régimódon gondolkodik. Bez­zeg az, akihez a protekcióval me­gyek, itt is bizonyosan máskép­pen .. i Megyek az utcán, élénk hang riaszt fel álmodozásomból. A vas- üzletből mosógépet hoz ki valaki. Egy nekipirosodó arcú ember kia­bál: — Hetek óta hajszolom., itt vol­tam félóráival ezelőtt is. Neki van? Nekem..nincs? Hát még most sem szűnt meg a protekció? — kiáltja, mint aki feleletre vár. — Nem bizony — ennyi a fele­let. S ha valaki efelöl érdeklődik Önöktől, csak tessék nyugodtan ezt mondani: —■ Nem bizony, még most sem szűnt meg a protekció! Sőt jobban burjánzik, mint évekkel előbb. De azt se tessék elfelejteni, hogy már megindult ellene a harc És ezt a százfejű sárkányt is le fogjuk gyűrni. Ehhez nem, kell semmi, újabb protekció. Ezt én mondom: s ha valaki kételkedik benne, csak nyugodtan hivatkozza­nak rám. GÉCZl Mostanában élénk vita folyik az építőipar problémáiról, az építőipari vállalatok munkájáról. Helyes, ha ebben a vitában olyan kérdések is szóbakerülnek, mint például az építőipari vállalatok különböző szak­ipari és vertikális részlegekkel való egyesítése. Ebben az évben már me­gyénkben is történt erre kezdemé­nyezés. A JBorsodmegyei Állami Építőipari Vállalat fennállása óta csak ez év január elsejétől rendel­kezik víz- és fűtésszerelő részleggel. Addig a Miskolci Épületszerelő Vál­lalat mint alvállalkozó végezte az új létesítményeknél a víz- és gázszere­lési munkálatokat. Mint ismeretes, a Minisztertanács határozata alap­ján ezt a vállalatot beolvasztották a megyei építőipari vállalatba, s az­óta mint részleg végzi feladatát. Az intézkedés meggyorsította az építkezéseken a szerelési munkála­tokat. Ennek köszönhető, hogy az addig állandóan dificittel működő vállalat az egyesítés óta rendszere­sen teljesíti tervét, s az első meg a második negyedévben több százezer forint értékű túlteljesítést ért el. Most a harmadik negyedév utolsó napjaiban felkerestük a vállalat új termelési egységét. Kiváncsiak vol­tunk arra, hogy a sikeres első két negyedév után milyen eredménnyel fejezi be a harmadik negyedévet? Kopp Sándor műszaki számlázó el­mondotta, hogy bár még csak 26-a van, a felmérési munkák nagyrésze már befejeződött és javában folyik a számlázás,. Erről meg is győződ­tünk, láttuk, hogy halomra tornyo­sultak előtte a gondos munkával készült pontosan kitöltött felmérési naplók. A beszélgetés során büszkén mon­dotta: — Ettől a negyedévtől is jó ered­ményt várunk. Pető Géza a részleg vezetője sok értékes adattal szolgált. Kérdésünk­re, hogy milyen eredménnyel zárult termelékenységi és önköltségi szem­pontból a részleg harmadik negyed­évi tere ve, a következőket mondotta 3 — A részleg dolgozói harmadik negyedéves tervüket szeptember 19-én estig befejezték. A negyedév alatt előreláthatólag 3 millió 29.000 forint értéket termeltek. Az egy főre eső átlagos termelékenység havi 10 ezer forint volt. Előzetes számítá­saink szerint a harmadik negyedév 430.000 forint tiszta nyereséggel fog zárulni, ami azt jelenti, hogy a rész­leg az eltelt háromnegyed év alatt, egymillió 195.000 forint értékű ak­kumulációt ért el. Ebben az évben 76 létesítmény szerelőipari munkáit fejeztük be és adtuk át határidőre a beruházónak. Sok munkát határ­idő előtt fejeztünk be. Jelenleg 81 helyen dolgoznak a részleg munká­sai. Igen sokat küzködnek anyag­hiány miatt. Különösen sok nehéjfsé- get okozott a horganyzott csövek éa a 100 mm átmérőjű Eternit-csövek hiánya. Ilyen súlyos nehézségek gátolták munkájukat, mégsem hátráltak meg; Mindig bizakodva dolgoznak, mert látják, hogy jó munkájuk rendszeresen gyümölcsözik. Helyes tehát a jó tapasztalatok terjesztése az építőiparban. FeUétle- nül fontos új részlegekkel — például önálló gépkocsiparkkal, előregyártó­teleppel, mélyépítő részleggel, meg­felelő kapacitással rendelkező épü- let-asztalosüzemmel és több új egy­séggel erősíteni az építőipari vállala­tokat, hogy a felépítésre váró 5000 lakás mielőbb — egy vállalat által felépülhessen. SZARVAS MIKLÓS Fgiáritap, okt. 7 KOSSUTH-BÄDIO: 8.10:' Édes anyanyelvűnk. 3.15: Egy falu — egy nóta! 8.55: Könyvespolc. 9.00: Zenés fejtörő. 10.00: Vasárnapi versek. 10.10: Ismerkedés 10.10-kor a Kossuth-rádióban. Ifjú­sági műsor. 11.00: A könnyű zene virtuózai. 11.30: Világjáró mikrofon* 12.15: Szív küldi..; 12.50: Rádiólexikon; 13.20: A magyar rádió szim­fonikus zenekarának hangversenye. 15.00: Közvetítés Párizsból a Franciaország válogatott labdarugó mérkőzésről. 17.10: Egy hét a külpolitiká­ban. 17.25: Kincses Kalendárium. 13.25: Tánczene. 19.15: Az épülő kommuniz­mus nagy országában, 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: A rádiöszínház bemu­tatója. A kaukázusi kré­takör. Bertolt Brecht drámája. 82.30: A vasárnap sportja. Totó. 0.10: Tóth Bajos régi komá­romi katonadalokat énekel petöfi-rAdió: 8.00: Dalok, táncok. 8.30: Unitárius vallásos félórává stúdióból. 9.00: Részletek Szirmai Al­bert Mézeskalács c. ope­rettjéből. 9.30: Miska bácsi lemezesládája. 10.10: Szív küldi.;* 11.00: Zenekari hangver­seny. 12.30: A világirodalom humora. Háztűznéző. Csehov komédiája. 13.00: Müvészlemezek. 13.50: Csilicsala csodái. 14.43: Régi francia muzsika. 15.10: Odysszeusz kalandjai. Részletek Homérosz hős­költeményéből. 16.00: A szimfónia történeté­ből. 17.00: Szórakoztató zene. 17.40: Schumann: Karnevál. 18.08: Lakodalmi nóták és tréfás magyar dalok. 18.40: A világirodalom nagy versei. 19.00: Könnyűzene. 20.10: Bartók-fesztlvál; Kb. 22.00; Tánczene* kossuth-rAdiö: 8.10: Sporthírek.­8.15: Zenekari hangverseny. 9.00: Szerjózsa. Részlet Vera Panova regényéből. 9.20: A sárpilisi citera- egyiittes és Agasvári Sándorné népi énekes műsora. 9.40: Egerváriné Barsi Ida énekel. 10.10: Napos Jankó. 10.40: Szívesen hallgattuk... 12.10: Részletek Lehár Luxemburg grófja c. ope­rettjéből. 13.00: Falusi híradó. 13.15: Ifj. Magyar! Imre és zenekara játszik. 14.15: Uttörő-hiradó. 14.35: A szovjet fiatalok kedvelt táncai. Előadás. 15.10: Heti zenés kalen­dárium. 16.00: Az ifjú Goethe. 16.30: Válaszolunk hallga­tóinknak. 16.45: Rácz Vali énekel. 17.15: A Liszt Ferenc nem­zetközi zongoraverseny részvevőinek műsorából. 17.35: Kórusok. 18.00: Hogyan Dolgozik a jugoszláv „Népi ifjúság?” 18.20: Ebe Stignani és Enrico Caruso énekel. 19.00: 15 nap — 50 év távlatából. 19.10: A magyar rádió tánc­zenekara játszik. 19.52: Jó 'Éjszakát, gyerekek! 20.20: Beszélgetés Kurt Hengels-szel, a Lipcsei Rádió tánczenekarának vezetőjével. 21.03: Szabadság, szerelem. A rádió irodalmi folyó­irata. 22.15: Tíz perc külpolitika. 22.25: Európa hangverseny- termeiből. A XII. Genfi Nemzetközi Zenei Ver­seny győzteseinek zene­kari hangversenye. PETÖFI-RÄDIÖ: 14.00: A Belügyminisztérium Erkel Ferenc, fúvószene­kara játszik. 14.15: Operarészletek; 15.10: Könnyű magyar mu­zsika. 16.00: Országszerte —; megyeszerte. 16.10: Szovjet szerzők film­zenéiből. 16.50: Mit tett a miniszter? Parlament interpellációk nyomában. 17.00: Népi muzsika; 17.30: Innen-onnan. 17.50: A népballada Kodály Zoltán muzsikájában; 18.20: őszi barangolás. 18.50: Kamarazene. 19.20: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 19.50: Művészlemezek* 20.40: Sporthír adó. 21.00: Gyári belépő. 21.10: Tóth Ferenc: A Duna mentén. 21.30: Részletek Puccini operáiból. 22.30: Józséfváros* KOSSUTH-RADIÖ} 1..30—8.00-ie: Vidáman. Irts. sen! ... Zenés műsor * munkába indulóknak. Köz­ben: zércikke 6.00: Hírek. Időiárádelentés. 7.45: Naptár. k 1 1 a n d 6 h é t k ö 8.00: z n a p i 6.00: Hírek Színházak és mozik műsora. 6.30: Falurádió. 7.00: A Szabad Nép mai ve< Hírek. Műsorismertetés. 10.00: Hírek. Lapszemle. fárásielentés. 12.00: Hírek. Lapszemle, Járásjelentés. 13.00: Falusi híradó müsorszámok 14.00: tdóíáráa- éa Wzállásie- 22.00: Hírek. Idő- ,entés Idő­15.00: Hírek. Közérdekű közie­mén vek. 17.00: Hírek. 20.00: Esti híradó. Kedd. akt. 9 KOSSUTH-RADIO: 8.10: Szovjet népek dalai, 8.40: Indulók és dalok. 10.10: Szimfonikus könnyű zene. 11.00: Jó munkáért — szép muzsikát háziasszonyok és nagymamák kívánságára. 11.30: Meghunyászkodás. 12.10: őszirózsa. Magyar nóták és csárdások. 13.00: Falusi híradó. 14.15: Zeneszerzői arcképek: Chopin. Az ifjúsági rádió műsora. 15.10: Olasz kamarazene. 15.40: Benjámin László és Zelk Zoltán újabb versei­ből. 15.55: A rádió gyermekkó­rusa gyermekdalokat és népdalokat énekel. 16.20: Most légy okos Domo­kos! Ifjúsági fejtörő. 16.40: Székely Endre — Kuczka Péter: 1919 — kórusszvit. 17.10: Tánczene. 18.00: A lakásfronton; Riport. 19.00: János vitéz. Részletek Kacsóh Pongrác és Heltai Jenő daljátéká- ból. 20.20: Kábeli Zűrzavar Bu­dapest és Görlitz között. . . A Német Demokratikus Köztársaság rádiója, a magyar rádió, valamint a Világifjúság c. lap nyilvá­nos rejtvény versenye. 22.10: A mikrofon előtt: Sán­dor Judit. Zenés beszélge­tés. 0.10: Népdalpárosok; PETÖFI-RADIÓ: 14.00: Részletek Sárközi István Szelistyei asszo­nyok c. daljátékából. 14.45: Nemzetközi kérdések. 15.35: Decsényi János: Vonóstrió. 16.00: Tudományos lapok szemléje. 16.10: A Budapesti Rendőr­ség fúvószenekara játszik. 16.30: Válaszolunk hallga­tóinknak. 16.45: Orgonaművek. 17.10: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 17.40: ötven éves a Szépmű­vészeti Múzeum. Előadás. 18.00: Fél óra, három­negyedben. .. 18.30: Rádióegyetem. Zene- történeti sorozat. II. év­folyam. 19.10: Báthy Anna és Zá- vodszky Zoltán énekel. 20.00: Schiller megzenésített műveiből. II. 21.00: Tallózás a mezőgazda- sági lapokban, 21.10: Részletek Szolovjev- Szédol filmzenéiből. 21.30: Tánczene, 22.00: Mai német művek* ^aserda. okt. 10 KOSSUTH-RADIO: 8.10: Népszerű opera­részletek. 9.00: Rádióegyetem. Zene- történeti sorozat. II. évf. 9.40: A Magyar Állami Népi Együttes zenekarának mű­sorából. 10.10: A fogkefekirálynö országában. Mesejáték. 10.45: Pillantás a nagy­világba. 10.55: Orosz dalok. 11.40: Szülők — nevelők — gyerekek! Középiskolába kerül a gyerek. 15.10: Kispajtások hangle­meztára. 15.35: Elkészülni... vigyázz... rajt! Fiatalok sporthir- adója. 16.45: Válaszolunk hallga­tóinknak. 17.10: Szív küldi..; 17.40: Látszat és valóság. Riporműsor. 18.00: Róbert Schumann. Kroó György előadása. 18.55: Kommentár. 19.00: Külpolitikai kérdé­sekre válaszolunk. 19.10: Jó munkáért — szép muzsikát! 19.43: Jő éjszakát, gyerekek! 20.10: Bartók-fesztlvál, 1956. Közvetítés a Zenemű­vészeti Főiskola nagyter­méből. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: London—Budapest at­létikai viadal. 23.10: Uj lemezeinkből. 23.40: Hallgassák meg Alp- honze Bauer szólistáinak együttesét. 0.10: Fátyol József klarinétozik. PETÖFI-RADIÓ: 14.00: Ónéra áriák. 14 15: Uttörő-hiradó. 14.35: Részletek Miljutyín* Havast kürt és Vincze Ottó Farkas a havason c. ope­rettjéből. 15.10: A nép szolgálatában. 15.30: Magyar nóták. 16.00: Megyei tudósítóink jelentik. 16.10: Ajándékhannverseny az ÉM. 1. sz. Földmunkát Gépesítő Vállalat vidéki munkahelyei '"olgozóinak. 17.10: Az épülő kommuniz­mus naev országában. 17.40: Vidám vásár. 18.05: Nevenincsnép Hódme­zővásárhelyen. 18.30: A rádió szabadegye­teme. Kék sárkány ás pi­ros bazsarózsa. 19.00: Bach kantátáiból. 19.40: Orosz nyelvtanfolyam haladóknak. 20.00: Operett-kettősök; 20.40: Svéd Sándor énekel. Marcell Palot.ti orgonái. 21.00: Miről ir a „Belkeres­kedelem?” 21.50: Emlékezés Just Gyulára. 22.00: ..Három a tánc..;’* Népek táncai. 22.30: Esti muzsika* Catítfírtöh, okt. 1 í KOSSUTH-RADIO: 8.10: Magyar népdalok* 8.40: Balettzene. 9.20 Nagy István bácsi meséi. 10.30: A rádió szabadegye­teme. Kék sárkány és pi­ros bazsarózsa. 11.00: Válaszolunk hallga­tóinknak. 11.15: Fuvósindulólc. 11.30: Svejk. Egy derék ka­tona kalandjai a világhá­borúban. 12.10: Népdalkörusok. 12.30: Vigopera-részletek. 13.15: Boross Lajos és zene­kara játszik. 14.15: A rádió gyermekújság műsora a kis iskolásoknak 15.10: Kit tetszik keresni? 15.25: Kamarazene. 16.00: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 16.30: Szív küldi... 17.10: A Bratislava! Kultur­park tánczenekara játszik. 17.40: Irmgard Seefried és Elisabeth Schwarzkopf Carissimi és Monteverdi kettősöket énekel. 18.00: Két találkozás. Egy mérnökjelölt története. 18.15: Amit 100 év előtt is daloltak. Magyar nóták és csárdások. 19.00: Helyszíni közvetítés az Állami Operaházból. Mo­zart: A varázsfuvola. 22.40: Tánczene. 23.00: Éji zene. 0.10: Egressy Béni müvei-r bői. PETÖFI-RÄDIÖ: 14.00: Zenekari hangverseny, 15.10: Egy falu — egy nóta. 15.40: Kis muzsikusoknak. Mozart hegedű-műveiből. 16.00: Országszerte — me­gyeszerte. Lapszemle. 16.10: Jelky András a kaló­zok fogságában. 16.30: Jugoszláv népzene. 16.50: Beethoven összes vo­nósnégyesei. XVII. F-dur vonósnégyes. Op. 135. 17.20: Zenekari muzsika. 17.45: Ahol az olimpiai láng kigyul. I. Csanádi Árpád­dal. a Magyar Olimpiai Bi­zottság titkárával beszél­get Molnár Károly. 18.00: Az Alekszandrov együttes műsorából. 18.30: A hét aranyérem. A Cervi-testvérek törté­nete. 19.00: Néoszerű szovjet fil­mekből. 19.45: Jó éjszakát, gyerekek! 19.50: Tánczehe; 20.40: Thébai kert virágai. 20.50: A külföldi sajtó hasábjairól. 21.00: Népdalok, csárdások. 21.30: Sperthiradó. 21.50: Októberi dal. 22.00: Bruckner: VH, (E-dur) szimfónia* Péntek, okt. 1£ KOSSUTH-RADIÖ: 8.10: Vidéki népi zenekarok műsorából. 9.00: József Attila versei­ből. 9.10: Operarészletek, 10.10: Kisdobos. 10.30: A kökecske. Bükki népmese. 10.40: Dalok és hangszerszó­lók. 11.10: Lányok, asszonyok. . . 11.25: Szimfonikus könnyű zene. 12.10: Nótacsokor. 13.00: Falusi hiradó. 13.15: Tánczene. 14.15: Uttörő-hiradó. 14.35: Operakórusok. 15.10: Jancsi és Juliska. Részletek Gáspár Ervin új regényéből. 13.30: Könnyű muzsika; 16.00: Beszélgetés Csernyisevszkij „Mit te­gyünk?” című könyvé­ről. 16.40: Hajdú András: Ci­gánydalok. 17.55: Kommentár. 18.00: A déli határszélen; Riport. 18.10: Beszélgetés Tel- • mányi Emil hegedűmű­vésszel. 18.50: Ifjú figyelő; Diákélet. 19.20: Szív küldi. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: Operettest. Petress Zsuzsa, Rafael Márta, Mátrai Ferenc és Melis György énekel. 21.10: Mi újság a tudo­mány és a technika vilá­gában? 21.28: A magyar rádió szim­fonikus zenekarának hang­versenye. 22.15: Tíz perc külpoli­tika. 23.15: Vörösmarty Mihály verseiből. Szép Ilonka. 23.25: Toki Horváth Gyula és zenekara ját­szik. 23.40: Fats Waller zongorá­zik, Glen Miller zenekara játszik. 0.10: Csárdások. petöfi-fAdiö: 14.00: Könnyű zene. 15.00: Zenekari hang­verseny. 16.00: Országszerte — me­gyeszerte. Lapszemle. 16.10: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 16.40: Orosz nyelvtanfolyam kezdőknek. 17.00: Az Országh-vonósné- gyes játszik. 17.30: Gambrinus. 19.50: Válaszolunk hallga­tóinknak. 20.00: Szentirmay. Erkel Elek és Sas Náci dalaiból. 20.30: Filmzene. 20.50: Spofthiradó. 21.20: Könnyű muzsika. 21.40: ..Frankhon ivadéka. Angolhon szülötte, Ma­gva rhon vitéze.’* 22.00: Tánczene. 22,47: Kodály kórusműveiből 24.00: Hírek. 0.10: Népzene. PETÖFI-RADIÓ: 7.00-tő! «zono« • Kaasütij-rá* dió műsorával; Smombat, okt* 19 KOSSUTH-RADIO: 8.10: Reggeli hangverseny* 9 00: A biológiai szakkör­ben. 9.20: A Ceglédi Állami Zeneiskola növendékei­nek hangversenye, 9.40: Keringők. 10.10: Operarészleték. 11.10: írók a mikrofon előtti Robotos Imre. 11.25: A Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak hangversenye. 12.10: Népszerű operet­tekből. 13.00: Falusi hiradó* 13.15: Művész- lemezek. 14.15: Könnyű zene* 15.10: Schubert: Pisztrángötös. 16.00: Az épülő kommuniz- mus nagy országában. 17.55: Kínai tanulságok; 18.15: Ferdinánd Kauer: Tizenkét magyar tánc. 18.25: Blaháné dalaiból; 19.00: A könnyűzene világszínpadán. 20.20: A csehszlovák és a magyar rádió közös hangversenye. 22.25: Sporthiradö; 0.10: Fodor János kuruc dalokat énekel. PETÖFI-RÄDIÖ: 14.00: Szirtes Papp György trombitál. 14.10: Az opera mindenkié» Puccini: Gianni Schlecht és Farkas Fei*enc: A bűvös szekrény. 16.00: Győri stúdiónk jelent­kezik. 16.10: Zenés hétvége. 17.25: Hol tart a rákkuta­tás? 17.45: Otto Klemperer Budapesten. 18.20: Legkedvesebb ver­seimből. 18.40: Tánczene. 19.20: Külpolitikai kalauz. 19.30: Egon Petri zongorázik. Ruggiero Ricci hegedül. 20.00: Magyar tájak, magyar népdalok. 20.45: Szüreten. Tömörkény István elbeszélése; 21.00: Képeslapokról képek nélkül. 21.10: Az orvos beszél. s| 21.15: Muszorgszkij operáiból. 22.05: zenekari hang*«* seny*

Next

/
Oldalképek
Tartalom