Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1956-10-02 / 232. szám

*> ^SZAKMAGTARORSZ AO led*!, 1 f A Hazafias Népfront megyei bizottságának akcióprogramja (Az alábbiakban közöljük a Hazafias Népfront megyei bi­zottsága ez év december 31-ig terjedő időre szóló akcióprog­ramjának első részét.) A hazafias, demokratikus erők összefogása felszabadulásunk első napjaitól kezdve mindig hatalmas súlyt képviselt az ország újjáépíté­sében, a népi demokratikus hatalom megteremtésében. A Hazafias Népfront-mozgalom célja most sem változott. Feladatai megvalósításához a Központi Veze­tőség júliusi határozata, — nagy nemzeti programunk — ad jelenips segítséget. Ebből adódik feladatunk is: a munkásság, parasztság, értel­miség. a háziasszonyok, diákok, minden haladó gondolkodású ember építő összefogása, minden békére vágyó hazafi felsorakoztatása. Népfront-bizottságainkba nemzeti­ségre, világnézetre és vallásén meg­győződésre való tekintet nélkül vá­lasztunk be munkásokat, dolgozó parasztokat értelmiségieket és má­sokat. Minden tevékenységünkíkel erősí­tői, cselekvő részesei leszünk társa­dalmi és állami életünk demokrati­zálódásának. a lakosság anyagi, kul­turális, szociális életfeltételei meg­javításának, ' a dolgozó emberek munka- és életkörülményeinek szeb­bé. jobbá tételének. A népfrontbizottságokban a párt­tagok és pártonkívüliek a főbb kér­désekben — például a béke, a de­mokrácia és a jobb emberi élet biz­tosítása kérdésében — egyetértenek. Egyre több probléma megoldásánál találkozik a párttagok s a haladó, demokratikusan gondolkodó embe­rek, a pártorrkívüli tömegek véle­ménye. Ez biztosíték arra, hogy a szabad viták során egyetértésre ju­tunk azokban a problémákban is, amelyekben ma még eltérnek a vé­lemények; A szabad viták során jobban megismerjük egymást s így hamarabb jutunk előre. Ehhez tü­relmes felvilágosító munkára, építő bírálatra, a közélet demokratizáló­dására. haladó, építő, demokratikus korszellem kialakítására van szük­ség így válhat a Hazafias Népfront­mozgalom Rióban a munkásosztály, a dolgozó parasztság, az értelmiség és a középrétegek átfogó, nagy moz­galmává. A Hazafias Népfront megyei bi­zottsága az alábbi célok megvalósí­tása érdekében kíván tevékenyked­ni: I: A törvényesség és demokratizmus betartása. Illetve segítése érdekében való tevékenységünk. — A képvise­lők ég tanácstagok munkájának segí­tése. A törvény mindkétoldali betartá­sa erdőkében együttműködünk a különböző szervekkel. A tanácsok­kal. a tanácsok tagjaival és az or­szággyűlési képviselőkkel szoros kapcsolatot tartva azon leszünk, hogy a hivatali szerveik tiszteletben tartsák a dolgozó emberek jogait, az állampolgárok pedig a törvénye­ket, állampolgári kötelezettségeiket. Az ügyészséggel, a TT1T jogi szakosztályával és az Ügyvédi Ka­mara tagjaival közös előadásokat szervezünk azokon a területeken, ahol sok a törvénysértés. Az Ügyvédi Kamara tagjait fel­kérjük, hol és miikor adjanak jogi tanácsadást képviselőinknek a pa­naszok elintézésénél, vagy a tör­vényjavaslatok vitájához. Tanácsainkkal együttműködünk képviselőink, tanácstagjaink fogadó­óráinak, beszámolóinak előkészítése és megszervezése érdekében. Haza­fias Népfront-bizottságaink mozgó­sítsák a választókat a fogadóórákra, beszámolókra, segítsenek a sérel­mek, javaslatok összegyűjtésében. Népszerűsítsék azokat a képviselő­ket, tanácstagokat, «kik lelkiisme­retesen eleget tesznek választóikkal szemben vállalt kötelezettségüknek. A képviselőcsoport a Hazafias Nép­front megyei elnöksége előtt szá­moljon be e képviselők munkájáról. lása és megvalósítása érdekében nyújtsanak be interpelláció« kérdő seket az államigazgatási, gazdasági és egyéb szerveikhez. Az iníerpellá- ciós kérdésekre adott választ bizott­ságaink a sajtóban, rádióban és a hangcishiradóban széles körben is­mertessék. Javasoljuk, hogy az Éezakmagyar- ország „Beszámolunk választóink­nak“ című rovatában közöljön több. a fogadóórákról, beszámolókró'l szóló hírt, riportot, interpellációs kérdésekre adott választ, az állam- igazgatás egyszerűsítésére tett ja­vaslatot. A rovatban ismertetjük a képviselőknek a parlamentben és a tanácsi a goknak a tanácsban végzett munkáját. II. A népjólét emelése érdekében — a második ötéves terv irányelveinek alapján — a helyi tervek elkészíté­sében való részvétel, a dolgozók ja­vaslatainak összegyűjtése. A Központi Vezetőség júliusi ülé­sén elfogadott irányelvek alapján részt kívánunk vermi nagy nemzeti programunk helyi terveinek össze­állításában is.. A téli hónapokban, a második ötéves terv gazdasági és kulturális feladatainak • megvalósí­tása coljából »Társadalmi tanácsadó bizottságokat« kívánunk létrehozni. A társadalmi tanácsadó bizottságok a tájegységek helyzetének megfele­lően megvitatják a második ötéves tervben végrehajtandó nagyszabású gazdasági és kulturális feladatokat, az élet által felvetett, kérdéseket, a mezőgazdasági igazgatóság, a megyei tanács állandó bizottságai, az ország- gyűlési képviselők, a TTIT, a mező­gazdasági szakiskolák és termelési bizottságok és az ipari üzemek dol­gozói, szakemberei közreműködésé­vel. A társadalmi tanácsadó bizottsá­gok szakvéleménye, tanácsa alapján a Hazafias Népfront-bizottságok gazdagyűléseken, termelési bizottsá­gok ülésein, gazdakörökben vitatják meg, egészítik ki a javaslatokat, te­szik társadalmi üggyé a feladatok megoldását. A következő társadalmi tanácsadó bizottságokat kívánjuk létrehozni: 1: MEZŐGAZDASÁGI TÁRSA­DALMI BIZOTTSÁG; Javasoljuk, hogy az alábbi fontos megy« problémákat tárgyalja ‘meg: a) Szeptember 30. és október 7. között a Tokaj-Hegyaljai Borhét al­kalmával Sárospatakon a Hegyaljá- hoz tartozó 23 község szőlőtermelői és Hegy alj a szakemberei részére mintegy 150 személy bevonásával ankétot tartunk, amelyen megvitat­juk Tokaj-Hegyalja rekonstrukció tervét, a terv végrehajtása segítésé­nek társadalmi lehetőségeit; A népfrontbizottságok a hegyaljai községekben, az ankét után gazda­gyűléseket szerveznek, amelyeken szőlészeti szakemberek ismertetik a rekonstrukciós terveket, az ankéton elhangzott javaslatokat a társadalmi hozzájárulás lehetőségeiről; b) Október elején a megyei tanács a mezőkövesdi és a mezőcsáti járás­ban a gabonatermelés problémáját tárgyalja meg. A megbeszélés sike­rét elősegítjük s arra a népfront- bizottságok és a termelési bizottsá­gok elnökeit meghívjuk. Célunk a gabona terméshozamának növelése. c) Ankét szervezését kezdeményez­zük a talajerózió kárainak megaka­dályozására. Ezt az ankétot a mező- gazdasági igazgatósággal és a Talaj­javító Vállalattal karöltve, október második felében, előreláthatóan a putnoki járásban szervezzük meg. Az ankétra meghívjuk az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának borsod- megyei tagjait is, hogy az ott el­hangzó javaslatok megvalósításán munkálkodjanak; Az ankét után az érdekelt közsé­gekben gazdagyűléseken ismertetjük az elhangzott javaslatokat, mozgósít­suk a dolgozókat a legsürgősebb feladatok végrehajtására; d) November folyamán a Bodrog­közben a burgonyatermelés fokozása, az aprómagtermesztés fellendítése és a mangalica sertéstenyésztés meg­javítására ankétot, majd a helyi nép­frontbizottságok közreműködésével gazdagyüléseket szervezünk. e) Ugyancsak novemberben (való­színűleg a hónap első felében, előre­láthatólag Göncön) állattenyésztési ankétot tartunk a megyei tanács mezőgazdasági igazgatóságával együtt. Az ankéton a megye szarvas­marhatenyésztési problémáit, a téli átteleltctés feladatait és a legelő- gazdálkodás megjavítását tárgyaljuk meg. f) December első felében a Hcrnád vagy Sajó völgyében ankétot szerve­zünk az iparvidékek zöldségellátása érdekében. g) December második felében a megyei tanács mezőgazdasági igaz­gatóságával és a MÉSZÖV-vei együtt a termelőszövetkezett mozgalom megerősítése és fellendítése céljából ankétot szervezünk, amelyen a ter­melőszövetkezeti mozgalom megyei problémáit beszéljük meg. 2. VÁROS- ÉS KÖZSÉGFEJLESZ­TÉSSEL FOGLALKOZÓ TÁRSA­DALMI BIZOTTSÁG. A Hazafias Népfront bizottságai­nak az új ipartelepek lakótelepeinek, a városok utcáinak és tereinek fásí­tásából ki kell venniük részüket. Értékelni kell az 1956. évi község­fejlesztési tervek végrehajtását is. Javasoljuk ezért a községi népfront­bizottságoknak, hogy október első felében bizottsági ülésen tárgyalják meg a községfejlesztési tervek állá­sát, beszéljék meg a tervek meg­valósításának lehetőségeit, segítsék azok végrehajtását, főképpen a helyi tartalékok feltárását és ellenőrizzék a felajánlott társadalmi munka el­végzését. 3. KULTURÁLIS KÉRDÉSEKKEL FOGLALKOZÓ TÁRSADALMI TA­NÁCSADÓ BIZOTTSÁG. Ez a bizottság a haladó és forra­dalmi hagyományok öss: .gyűjtésé­nek, kiadásának lehetőségeit vitatja meg a népművelési szervek segítsé­gével. Szorgalmazza a történelmi helyek és épületek emlékművel, vagy emléktáblával való megjelölését. A társadalmi tanácsadó bizottság tanácskozására — a népművelési osz­tályok segítségével — műtörténésze- ket. irodalinárcjkat, zpnésaket. és képzőművészeket hívniuk meg. Szerencsen és Edelényben a mű­emlékkel rendelkező községek ta­nácselnökei és a népfrontbizottságok elnökei részére mű történészek segít­ségével ankétot rendezünk, a mű­emlékek védelmének, helyreállításá­nak társadalmi üggyé tétele érdeké­ben. Javasoljuk, hogy Sárospatak, Szerencs, Tokaj, Sátoraljaújhely, Mezőkövesd népfrontbizottságai a népművelési, oktatási szerveknél kezdeményezzék e községek történe­tének feldolgozását és a munkához kérjék a gimnáziumok tanárainak és diákjainak segítséget. Ugyanezen he­lyeken »Magyar nyelvünk szépségei« címmel előadássorozatok indítását javasoljuk. A Hazafias Népfront or­szágos tanácsa által október végére tervbevett értelmiségi tanácskozásra a bizottságok segítségével több értel­miségit meghívunk, s mintegy tíz helyen értelmiségi ankétot szerve­zünk. Izsófalván Izsó Miklós-estet, Rudabányán Gvadányi József-estet, Széphalomban Kazinczy-eslet rende­zünk. Október első felében a népikollé­giumok ügyében ankét összehívását javasoljuk. A megyei tanács segítségét igé­nyelve Sátoraljaújhelyen, Sárospata­kon és Szerencsen, Mezőkövesden és Szikszón az értelmiségi dolgozók ké­résére résztveszünk az értelmit-tgi klub létrehozásában. A negyedév folyamán később rr..„- határozandó helyen nemzetiségi he­tet szervezünk előadással és kultúr­műsorral egybekötve a megyében élő szlovák, német és görög nemzetisé­gűek részére az internacionalizmus jegyében. (Folytatjuk.) A Hazafias Népfront megyei bi­zottsága nagy gondot, kíván fordí­tani a megjelenő párt- és kormány­rendeletek. határozatok, törvények megmagyarázására. A mezőgazdasá­gi, begyűjtési» vagy pénzügyi ter­vek iteljesitését szabályozó, módosító lendeleteket, törvényeket, vagy ha­tározatokat a képviselők és a ta­nácstagok segítségével a választó- körzetekben, gazdagyüléseken. nép- f'ontüléseken, széles körben kisgyü- léseken kívánjuk ismertetni, meg­magyarázni, megvitatni: Ugyanitt kívánjuk összegyűjteni a dolgozók javaslatait az államigazgatás egy­szerűsítésére. Népfrcnt-bizottsígiBinlt a képvise­lők és a tanácstagok fogadóóráin, beszámolóin összegyűjtött sérelmek és javaslatok alapján, azok orvos* Terven felül 162 679 tonna szén A bánya- és energiaügyi miniszté­rium jelenti? Mint ebhev évben eddig min­den hónapban szeptemberben is de­rekasan megállüi '< a helyüket a szén­bányászok; A Pécsi Szénbányászati Tröszt kivételivel valamennyi tröszt jele;lösen túlteljesítette előirányza­tát. .Mi. legjobb eredményt a középdu- nántv-i és a m-ftravidéki bányászok érték ei. egyaránt 106.8 százalékra teljesítet *ók havi tervüket.. Kiválóan dolgozlak a tatabányai bányászok is. áiuik szeptemberben több mint 15 ezer tonna alapszenet adtaik havi ter­vükön félül: Az ország kérésére szeptember 30-án, vasárnap is dolgoztak a bá­nyászok a szénhelyzet javításáért: E napon mintegy 45 ezer tonna szenet szállítottak felszínre, amelyből 18.849 tonnáit a MAV-nak juttattak. A szeptemberi túlteljesítéssel a második félévben kért háromszáz­ezer tonnából a szénbányászat 162,679 tonnát már megadott, ebből jelentős mennyiréget a külfejtési bá­nyáik teliseitek. (MTI) VETNI KEL A iu legfontosabb tennivalója mt a kapások, a burgonya és a kukoric.betakarítása, s az őszi takarmány kerek. ’ ,VÓt az árpa és a búza eltbtesel* írsod néhány járásában — elsősorh a mezóifr*' és a mezőkövesdi járaan — a nap-' raíorgó és a burgon; betakarítása után már csaknem tiesen befejez­ték a kukorica törésé«. A termelő­szövetkezetek, s az egnileg dolgozó parasztok egy része ry a kukorica­szár kitakarításával éalózásával is végzett, így kellő megunkálás után azonnal vethetik az ói gabonafélé­ket a kapások helyén Egyik-másik jár ásunk, ban — a put>ki, a sátor­aljaújhelyi és az abaizántói járás­ban nincs hiba a takaránykeverék, az árpa és az ősziiza vetésével sem. Különölsen jól ifik a munka az élenjáró, kiválóan zdálkodó ter­melőszövetkezetekben. A csobaji Éberség, a taktabáji ke és néhány más t er melöszövetkezt tagsága már befejezte a takarmáiteverékek és az őszibúza vetését. Ha ezek a kiragadó példák jelle­meznék az ősziek takarítását, az őszi takarmányok és fconuíéleségek vetését, nyugodtan inthetnénk a holnap elé. Sajnos no ezek jellem­zik. A megyében álltban baj van az ősziek betakarítást.1 és a vetés­sel. A burgonya és klorica betaka­rítása termelőszc tkezeteinknél nemigen haladja meg 10—15 száza­lékot, az encsi, az edöiyi és a szik­szói járások termelőt vet keze tel ben pedig, — bár a talajöbbnyire elő van készítve — nemjetik a takar­mánykeveréket és aószl gabona­féléket. A boldvai Kossuj Termelőszö- vetkezetben péjul azért nem vetettek, mert esőt vtak. — S ha már eddig nem veletek, most már nem is vetünk takajánykeveréket — mondja Kábeleboiil vtárs, a tsz. elnöke. Világos, hogy» az álláspont helytelen, mert ha íjn vetnek ta­karmánykeveréket, kosod ás éri o termelőszövetkezet Hágát. És az edclényi járásban ii;is több tsz. elnök ugyanazt a ,>zetet vallja, amelyet Kabdebon ejárs! Kabdebon elvtárs leniénye sze­rint rosszak az időjási és a talaj- viszonyok. Ez az ilok fékezi le több más termelóséet kezelőnkbe is a vetést, a kukorttoeta kerítést, s a szár besilózását. Azskember sze­mével nézve ez minőiképpen káros. Káros, ha töiés utáíiem takarítjuk, adózzuk be azonnal kukoricaszarat. Íme erre egy reális,,'gfttCTta?Trttai igazolt számítás. Há termelőszövet­kezet mondjuk 50 Ijdnyi ku korié a- szártermését. törés Un azonnal be- silózza, 750 mázsa réVénával egyen­értékű takarmányt tér. Ez pillan­góstakarmánnyal moelelöen kiegé­szítve mintegy 75.O0jtiter tej meg­termeléséhez elegend Nem szabad elfelejteni, hogy sill híján abrak­takarmánnyal kell segíteni tejtermelését. Ezenkívül kell arra is, hogy a 75.0(}J hez szükséges siló felha: felszabadult takarmány 5C hizlalásához elegendő. így *únt 100.000 forinttal leh lan, termelőszövetkezet A mááw, lényeges — nv mánynál is lényegesebb < lógnak az, hogy a szár t nak elmulasztásával nen ben földbe az őszi laki. kenyérgabona. Pedig az idő sürget az ősziek elvetésére. Mt lesz ha még­se jön eső, vagy ha olyan hosszú ideig esik, hogy nem tudjuk földbe tenni az őszieket? A régi gazdaközmondás azt tart- ja: porba búzát, sárba zabot! Igaz, hogy most nehéz, porha- nyóssá tenni a talajt. De ahol csak lehet meg kell tenni. A várakozás bizonytalan. Korán jöhet a fagy ét» a hó. És ez az esztendő példa rá, milyen következménye van ennek) Mezőkeresztesen a fagyos sárba de­cemberben elvetett búza olyan keve­set hozott, hogy nem is nevezhető termésnek. A talaj előkészítése most valóban nehéz. Nehézboronák, gyűrűs, szöges vashengerek, tárcsák kellenek hozzál Valamivel költségesebb is, mint más években. De ahol megvan a lehető­ség a talajelökószíté&re, ahol vetésre alkalmassá lehet tenni a talajt — és körültekintő gonddal mindenütt le­het — ott mindenkinek érdeke, hogy ezt megtegye. És érdeke, fontos ér­deke az egész országnak is. Gépá o- másaink erő- és munkagépeinek segítségével szinte minden termelő- szövetkezetben elő lehet készíteni a talajt a vetéshez. A kukoricaszár le­vágásához és silózásához készen áll­nak — és néhány helyen munka nélkül állnak — a járvasilózók. Van­nak szép számban gyűrÜ6 és maa hengereink, boronáink is. A megfelelő talajelőkészités lehe­tősége egyénileg dolgozó parasztjaink nagyvészénél is megvan. A hiba a legtöbb helyen a várakozási hangu­latban, az esővárá6ban, a tanácstalan­ságban keresendő. Pedig — és ezt százszor el kell ismételni —* ha a szakember szemével nézzük a dolgot, nem lehet más a teendő csak ez: — vetni, vetni! Kárveszély nem mutat­kozik, mezei egér, pocok az idén nincs nagy számban. A z elvetett takarmánykeverék, ^ árpa, búza csak esőt kaphat az októberi napokban. Ha pedig jón, már jóshelyen raiálj* a uiago! Ha viszont késlekedünk, esetleg éppen az eső árt maid annak, aki nem ve­tett el idejébep. De ugyan ki az, aki ha tisztén látja a tennivalókat., úgy cselekszik hogy ártson magának? Éppen ezért a szakemberek komoly feladata megmagyarázni mindenki­nek: miért fontos, hogy mielőbb föld­be kerüljön a mag! Az őszi meőgazdasági munkák sikeréért A Központi Vezetejig júliusi ha­tározata munkára szítja pártszer­vezetünket, tettekre trkenti a ter­melőszövetkezet pátagségát. Az aratási munka beféjttével kibőví­tett vezetőségi ükén vitattuk meg az őszi mezőgaz<feági munkák­kal — betakarításai, vetéssel — kapcsolatos tennivalóit; Fontos feladatunk^ tekintjük az őszi munkák idöbtj való elvég­zését. mert csak ezáltal tudjuk a terme ló- szövetkezetben jövör a termés­hozamot az elöiránfyott & sz^~ zailékkal növ.lni. Erre összpantpsítjuk eßniket. A ter­melőszövetkezet mezigazdásza • brigádvezetőkkel egyitt öeszeáll- totta a kenyérgabona 4 a többi ka­lászosok vetéstervéi. Mintegy $9 kh. földterületet kell frágyáznt, M- szántani, hogy a mipö^gi búzaviő- magvak jó magágyba kerülienei. A párt vezet őség a Hrmelőszö ét­kezőt vezetőivel egyetemiben í<?tár- ta az elmúlt évben 'kivetett, libá­kat és azok kijevi.jsáral ?>eKerí­tette a tagságot a betakarítás/meg- gyorsításara; > A gépi vetés nálunk jól beált és az idén is géppel akarunk vtni. de figyelmeztetjük a mezőkövedi gép­állomást, hogy a szerződés idejé­ben kösse meg. Ne ismétlődjön meg, arnlfavaly sajtos megtörtént, hogy Novem­berben mintegy 2.50 holdt kéz­zel kellett bevetnük. Számol vetettünk « te m el őszö­vet kezet által elkövetett 'hibákkal is. Megbíráltuk Stefán kál elvtár­sat, a termelőszövetkttet elnökét, mert nem tanúsít kellé határoz t- ságot az irányításban, í tűr te, h< ;y a vetésre kijelölt termetről senki nem aka ta elszállítan a kombájn­szalmát. / Pártszer' »zenünk dija, hogy t termelőszö -efkezet t^sága ugyan olvan mu-ikok ed wr| lelkesedéssel dolgozzon i betakaríásnál és a tésntl is. mint amilyen munkaked- vet, lelkesedést tapasztaltunk az aratási munka során. A pártcsoportvezelőkmek és raj* *' luk keresztül minden párttag•* vak pártmegbizatasokat adtunk. 4 pártvezetőség tagjai egy-egy bri- Iád munkájáért, például a kom- I wijnszaírna, kukoricaszár betakart- i fásánál, a trágya kihordásánál ezen- 'túl is felelősséggel tartoznak. I Nagyobb gondot fordítunk arra, hogy a traktorvezetők csak minő­ségi munkát végezzenek. Ennek ér­dekében . szorosabb kapcsolatot te-) rém tünk a gépállomás pártszerve­zetének vezetőségével is. Már most javaslatot tettünk arra vonatkozóan, hogy most a szántási rrm-nvúiv « vezessék be a két műszaké A Központi Vezetőd" ~ V - i ból azt a gondolatot igve! - megvalósítani, hogy pái jw tünk a figyelmet a t< onlval - * mezőgazdaság elé tíizot e okf végrehajtására, az alkot jr a ra összpontosítsa. Erre re' * , uj *t-’ tagjainkat, a termeké. v«iv et tagságát. SZTERAN 1/' • a négyest V i- -- S3 párti '.ára Bírósági ír Hubert István görör hejőcsabai CementgyáJ pervezető. Beosztását gedett fuvarok végzés fel s ezenfelül lakása egyéb építé miskolci tulajdon t elkövetett zelés, va!Bi­tében mór’ — 10 si­lO hörn«! ítélte. * n ükül tégh 1 k. ■ e és aj >t azáPu: A rosi b ti oaá té ■ ni s.*«lrüérf a 111 o 4Mb, buti «* nfcit. t­Ita w e ín<.sna­•ór* é: 4É Vw res <<5!V javít* It' <516 í ifá

Next

/
Oldalképek
Tartalom