Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1956-10-02 / 232. szám

-Ny— 5 6 6 8 6 r ■ ti HOP BOKSOP AtiBÚJ-ZEMPLÉK MEGYEI BIZG1ISÍGB ES I MEGYEI IBIIICS LBPJI XII. évfolyam, 232. Hsam Ára 50 f 1 i i e IVöt) október 2, kedd Megkezdődött a harmadik londoni értekezlet a szuezi ügyben London (MTI) Hétfőn délelőtt magyar idő szerint 11 órakor a londoni Lancaster House- bam megkezdődött a „Szuezi csator­nát Használók Szövetségének'’ meg­alakítását célzó nemzetközi értekez­let — jelenti az AFP. A vitát Selwyn Lloyd angol kül­ügyminiszter nyitotta meg az angol kormány nevében elmondott nyilat­kozattal. Az ülés magyar idő szerint 12.30 órakor befejeződött jelenti az AFP. A svéd alsóházi választások véjjleges eredménye Stockholm (TASZSZ) Közzétették a szeptember 16-án tartott svéd parlamenti alsóházi vá­lasztások végleges eredményeit. A választások eredményeképpen az alsóházban a következőképpen oszlanak meg < mandátumok: Szociáldemokrata párt 1,729.501 szavazat (44.6 százalék), 106 mandá­tum (az előbbi választáson 110 volt). Liberális Néppárt 923.551 szavazat (23.8 százalék), 58 mandátum (a ko­rábbi választáson ugyanannyi volt) Konzervatív Párt 663.742 szavazat (17.2 százalék), 42 mandátum (volt 31). Parasztpárt 366.376 szavazat (9.4 százalék), 19 mandátum (volt 26). Kommunista Párt 194.017 szavazat (5 százalék), 6 mandátum (volt 5). A szavazáson 3,879.265 választó veit ré»zt. azaz a választásra jogo­sultak 79.4 százaléka. (MTI) Magyar kereskedelmi küldöttség utazott Kanadáim A kölcsönös kereskedelmi kapcso­latok kiép-tése céljából a magyar külkereskedelem képviselői már ko­rábban tájékozódó megbeszéléseket folytattak a kanadai kormány szer­veivel. Ezeknek a tárgyalásoknak eredményeképpen magyar kereske­delmi küldöttség utazott Kanadába. A négytagú delegációt Barabás Ti­bor, a külkereskedelmi minisztérium főosztályvezetője vezeti A küldöttség feladata, hogy a kanadai kormány megbizottaivn! együtt megvizsgálja a kereskedelmi kapcsolatok szólesí- téséneik lehetőségét. (MTI) A sütőipari dolgozók sztrájkja miatt Ausztria kenyér nélkül maradt Bécs (MTI) Hétfőn hajnalban a szakszervezet döntése alapján egész Ausztriában meg nem határozott időre sztrájkba léptek a sütői na ri dolgozók. Bécs és valamennyi vidék; város kenyér nél­kül maradt. A sütőipari munkások csupán a gyermekotthonokat és a kórházakat látják el kenyérrel és péksüteménnyel. A sztrájkolok a szükséglet; cikkek drágulása miatt a munkabérek felemelését követelik. A sztrájk-bizottság elnöke hétfőn kijelentette: — Nem a munkásság az oka an­nak, hogy igazságos harcunkat a leg­élesebb fegyverekkel kell folytat­nunk A munkáltatók a hónapok óta húzódó egyeztető tárgyalásokon hajt­hatatlanok voltak. Az osztrák élelmiszeripari dolgo­zók szakszervezete és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség teljes szoli­daritásáról biztosított* a dolgozókat. (MTI) Repülőgcpszerencsétlenség a londoni repülőtéren London (MTI) A londoni rádió jelenti: Az angol légierők egyik legújabb típusú » Vulcan« lökhajtásos bom­bázógépe hétfőn délelőtt lezuhant a londoni repülőtéren és fel robbant Öten voltak a gépben. Köt; ük Henry Broadhunst légim*rsall, a brit bom­bázó légierők főparancsnoka. A iá- bornagy néhány másodperccel a rob­banás elölt működésbe hozta az ön­működő kivetítő széket és így sike­rült megmenekülnie. A gép körutat tett Ausztráliában és Uj-Zélundban. A szerencsétlenség mintegy száz. mé­ternyire a központi végállomás elölt történt. (MTI) Távlati terv a rijekai kikötő fejlesztésére Magyar vállalatok jelentős részvétele a terv végrehajtásában Ezeket tartogatom a tanácsülésre Csak. néhány perce, hotjy befejeződött a fizikai óra. A gyerekek jókedvűen játszadoznak az udvaron, mi pedig Négyest István tgazga’ó tanítóval beülünk a fizikád eszközökkel megrakott szertárba. Behallat­szik a gyermekek vidám zsongása, de nem figyelünk rá. nem rólak beszélünk, hanem az elköve Vice zendó megyei tanácsülésről. Arról, ho­gyan készül Négyest elvtárs a megyei tanácsülésre? — Lesz egy interpellációs kérdésem, a választókörzetemben dől* gozó pedagógusok ügyében — mondja. — Joggal kifogásolják, hogy nem kapják meg a tanácsoktól illetményföldjülcet. Ahol mégis meg­kapják, a földek rossz helyen, több ki,lométerre vannak a községtől. — A napirendi pontokhoz hozzá fog-e szólni ? Négyest elvtárs gondolkodik kissé: — Hót lenne probléma, lenne.., A második napirendi ponttal, a bürokráciával kapcsolatban és a tanácsok önállósága ügyében..-. — S mi lenne az? — érdeklődöm tovább. ’— Elmondtam már néhányszor, de nem lett sok foganatja. Hely­telennek tartom ugyanis, ahogy a járási tanács beleszól községpolitikai terveink elkészítésébe. Kulturház építését terveztük. Az épületben he­lyet kapott volna az orvosi rendelő is. Nagyon szép. szinte példát­lanul lelkes társadalmi felajánlásokat tettek a falu lakói. Hogy mást ne mondjak, az egyik dolgozó paraszt telket ajánlott fel, ahová a kul- lurhátzat építhettük volna az ifjúmg már brigádokat szervezett az építkezéshez, amelyre 25 ezer forint fedezetünk volt. Nem akarom rész­letezni, milyen nagyszerű volt a falu megmozdulása az új kulturház érdeledben, elég az hozzá, hogy amikor a tervet eljuttattuk a járási tanácshoz, ott kihúzták az előirányzatból a kulturház építését azzal, hogy „Úgy sem tudjátok megcsinálni“. Hát ezt szeretném szóvá!enni. A jövőben lehetőleg ne csonkítsák ilyenekkel a helyi tanácsok önálló­ságát. ne vegyék el a kedvet a kezdeményezésektől. Egy másik megyei tanácstagot, Kovács József elvtársat, a sze­rencsi gépállomás igazgatóját irodájában látogattuk meg. Éppen a ta­nácsülés anyagát tanulmányozta, különösen az első napirendi potJot, a gépállomásokkal kapcsolatos beszámolót. Érthető, hiszen mint gép­állomás igazgatót ez érdekli legjobban, 'hogy olvasta, úgy szaporod­tak jegyzetfüzetében a sorok. Felírta, miket akar elmondani a tanács­ülés előtt. Nézzünk bele jegyzetfüzetébe. A dolgozókról való gondoskodással kapcsolatban: A gépállomás dolgozói nem tudják beszerezni téli tüzelőjüket, mert' egész nap el vannak foglalva, nincs rá idejük, ló lenne, ha a megyei tanács intéz­ményesen gondoskodna a szénelláiásról. A bérezésről: Több tszcs-ben nem akarják megadni a traktoris­táknak járó munkaegységeket. Erről sok vita van. intézkedést kér, Ugyancsak nem kapják meg néhány községben a háztáji földet sem, ami szintén jár. A gépkocsivezetőknek és raktárosoknak kevés a fizetése, tegyék lehetővé premizálásukat. Gyorsítsák meg a péptármlási csoportok szervezését. Ilyen és számos éhhez hasonló kérdés, javaslat sorakozik már Kovács elvtárs jegyzetfüzei ében. Minden gondot összeír, hogy területe problémáit a tanácsülés elé vierte. ügyel arra. ne maradjon ki semmi, hogy amikor visszatér a tanácsülésről és számon kérik tőle mit vég­zett. tudjon mindenre válaszolni. így készülnek megyénk tanácstagjai az elkövetkező tanácsülésre, amely ilyen gondos előkészítő munka után bizonyára sikeres lesz. Rijeka (MTI) Rijeka (Fiume) Jugoszlávia legna­gyobb. kikötővárosa. A kikötő for­galmának gyors Ütemű növekedése — ami elsősorban a népi demokratikus országokkal \p,ó gazdasági N,,ryr,.<n-- latok elmélyülésének eredménye megköveteli a kikötő fejlesztőiét, gépesítését, általában konszerüsítc- Eiét. A terv szerint az elkövetkezendő négy évben 28 új 3—4 tonnás por­táldarut szerelnék fel és beállítanak egy száz tonnás uszódarut is. A hatalmas méretű munkában a magyar gyárak és szakemberek igen komoly segítséget nyújtanak. A 28 poriáidaruból Magyaroi’szág tizenhetet szállít, s mi szereljük fel a száz tonnás uszódarut is. Előre­Hetfon megnyílt ar angol munkáspárt évi országos értekezlete London (MTI) Hétfőn nyill meg Bl ackpool ban az angol munkáspárt évi országos érte. kezlete, ezerháromszázmégy küldött részvételével, aki 707 munlkáspar-j kerületi szervezetet, iszaikszervezet«i és más alakú latort képvisel, együtt Véve 6.870.000 taggal. Az értekezleten Edwin Gooch a munkáspárt elnöke megnyitó beszé­dében éles támadást intézett a kon­zervatív kormány külpolitikája ellen. Kijelentette, hogy a tory kormány Politikája következtében Anglia el­vesztette erkölcsi vezető szerepét, el- tékozolta az igazságos voltába vetett hitet ép az iránta táplált jóakaratot. Azzá ncsolatban, hogy Gooch Eden te- vre rótta: külpolitikája kö­vetkezte: hanyatlott Angi ia tekin­télye. a-fy. !(ök rámutatott, hogy a íeueai v. «^ban a kormány ,,még a háború ku/.röbéig ;6 elvitt bennünket ®s olyan helyzetet teremtel*, hogy Ägrcsszoroknak bélyegeztek minket." „Mindenekelőtt az töltött el féle- Jemanel és döbbentett meg bennün- ^®t, — folytatta Gooch, — hogy Ang­ii« kormánya a XX. század kellős közepén azzal a gondolattal foglal- koahatik, hogy vitás kérdések rende- zesére és saját céljai érdekében ka­tonai eszközöket használ fel. Szuez ügye a legújabb azoknak a kudarcok- 'Pa.k a sorozatában, amelyek miatt ^gész középkeleti politikánk hitelét 'gaztette.“ A konzervatív kormány középkeleti politikájával kapcsolat- Ntooch azt is kifogásolta, hogy a kor- *Pánv megtagadta a fegyverszállítási Izraeltől, noha — mint állította — ^Angliának ebben a térségben nincs i°bb barátja, minit Izrael," A továbbiakban a munkáspárt el­nöke annak a véleményének adott kifejezést, bogy Anglia sehol sem haladt valójában az élen. amikor új erőfeszítésekre és kezdeményezések­re volt szükség. (MTI) láthatólag magyar vállalatok végzik el egy háromszázezer tonna befoga­dóképességű gabonatároló felszerelé­sét is. A korszerűsítési és fejlesztési inumcak eiedmén'yeKertl jeiemosen meggyorsul majd a rijekai kikötőn áthaladó tranzitforgalom is, ami évről-évro növekszik. Amíg pl. ta­valy százhatvanezer tonna árut szál­lítottunk Rijekán át, addig már ez év első felében több mint száz- húszezer tonnát. (MTI) Rí agy a r n y e I víí m e r ő'ga zd a sági szakiskola nyílt Kikiudán Belgrad (MTI) Kik,indán magyarnyelvű mezőgaz­dasági szakiskola kezdte meg műkö­dését. Az oktatási idő három eszten­dő. Minden évben október elsején kezdik és március 1-én végzik a ta­nítást. hogy a tanulók hazamehesse­nek a mezőgazdasagi munkálatok idejére. (MTI) Medvénk több községét kizárták a kukorica szabadpiaci forgalmából Megyénk egyik-másik területén, bár előrehaladott a kukoricatörés, csak igen kevés dolgozó paraszt tel- jeböriiv kakor ic«.B»-*d isi Vjt,k - ti céget. Ez súlyosan sérti a törvényes­séget. veszélyezteti az ország, egész népünk érdekeit. Éppen ezért a be­gyűjtési minisztérium a törvények értelmében szigorításokat alkalmaz­hat a beadásban leginkább elmaradt községekkel szemben. A törvény- erejű rendelet alapján a begyűjtési minisztérium megyénk tíz községé­nél alkalmazott szigorításokat. A szikszói járásban: Ináncs és Se­lyeb, a miskolci járásban: Kern a ci­nemé ti és Amót. a szerencsi járás­ban: Szerencs és Bodrogkeresztur, S - ly J*>- isEvy Oi--. liszka. az encsi járásban: Forró! a mezőcsúti járásban; Ernőd és IV szaszederkésiy községeket kizárta a kukorica szabadforgalmu árusításá­ból. Fenti községekben a termelők a kukoricát — sem a községen belül, sem a községen kívül — a Termény- forgalmi Vállalaton kívül más vál­lalatnak és más vásárlónak további rendelkezésig nem adhatják el. ^Megkezdték a tiszapalkonyai hőerőmű széntéri szalagfplyosojanak szerelését A tiszapalkonyai hőerőmű üze­meltetéséhez naponta csaknem 600 vagon szén kell. Ezzel annyi gőzt termelnek majd a kazánokban, amennyivel 140 ez«- kétszobás, össz­komfortos lakást lehetne fűteni. A A „Hegyaljai Hét” első napja ..... A szőíőíőkélcfől- karóktól tüskés hegyoldalak fölött nehéz párák remegnek. A méltóságteljesen höm­pölygő Bodrog ezüstös szalagja ki-kicsillan a ködfá- tyol alól. A nyáHasan tűző nap forró sugaraitól las­san fölszakadozik a ködta leadó s a. történelmi neve­zetességű vidék teljes pompájában tárja szépségeit a sörös toronyban állók szeme elé. Nagy napra ébredt Sárospatak. A felszabadulás °la első ízben rendezik meg itt az immár hagyományos­sá vált „Hegyaljai hetet“ és vásárt. Hegyalja népe mutatja be világhírű borait, Benye. TáUya. Tokaj. Sárospatak „folyékony aranyátHaladó hagyomá­nyaink ápolása, felújítása fontos láncszeme nemzeti kultúránknak, elhanyagolása, komoly következmények­kel járna. József Attila, nagy proletárköltőnk mon­dotta, hogy magyarnak lenni nem nacionalista tett, haneyj kötelességünk az emberiség színe előtt. Nem­zeti. yiivoltunk népi hagyományainkban gyökeredzik. s a Begyalja különösen gazdag hagyományok tekin­tetében, talán mert Ht terem a legtöbb és legjobb „életédesltö“. a jóhangulat forrása, a bor. September 30-án reggel fél tiz óraikor nyi­tották '»cg a „Hegyaljai hetet". A vásár látogatóinak van miben válogatni és gyönyörködni. Gazdagon meg­rakott sktrakban a magyar ipar termékeit kínálhat­ják a vidám eladók. Több mint szátz kereskedelmi egység képviselteti magát. Van itt minden, mi szem- szájnak ingere. A szőlő- i s gyv moles kiállításon öklöm- nyi almák piroslanak: óriás szölőfürtök áttetsző ham- vossága csodálattal tölti el a kíváncsiskodók lelkét. A mezőgazdasági ki: gépek kiállítása körül öreg parasztbácsik dicsérgetbk a gépeket. „Ezekkel gyerek­játék. a munka“ mondják elismeréssel — „de az áruk is megvan“ — teszik hezzá. No. de a bort sem adják ingyen és mégis elkel. „A jobbikból11 kér mindenki és vem sajnálják érte a pénzt. A nem-bortermelő vidékiek a harmincforintos furminttal szelídítik bői­ből való kiábrándultságukat. Az elmúlt évek majdnem leszoktatták a magyar embert a borivásról. a keres kedelmi érdek tittyethányt a borivók ízlésének és tő­kétien, pancsolt borokkal helyettesítették a kiváló magyar borokat. A vásár résztvevőit gazdag kultúrműsor szóra­koztatta. A szüreti fel vonulás magyaros külsőségei ámulatba ejtették a nézőket. A lovasbandériwn után négyfogatu ökrösszekér döcögött, szüreti kellékekkel tömötten, a szemrevaló szüretelő lányok mutatták be rajta „tudományukat1. * Alighogy a menet elhaladt, kezdetét vette a légi parádé. Három sportgép jelent meg a vásár fölött s bámulatraméltó bukfenceket hánytak. Az emberek visszafojtott lélegzettel figyelték bátor pilótáink ügyeskedését s nem tudtak betelni vele. „Az annyuk mindenit!“ — kiáltotta egy namibajszu bácsi és össze­férte a tenyerét elismerése jeléül. S mire beköszöntött az est, a jóhangulat tető­pontjára hágott. A „jobbik borok“ megtették a kívánt hatást. A halászcsárdákban jókedvű emberek fújták a magi/ar bánatok kesergőit — s az ember észre se vette, hogy már a huszadik szazad második felében járunk.,, Mindenki meg lehetett elégedve, 'A kereske­delmi szervek sem panaszkodtak a jövedelemre. Közel kétmillió forint bevételről, adhattak számot. S most a ,.Hegyaljai hét" első sikeres napja után következik a többi, s Szeretettel várja azolcat, akik szeretik a jó magyar borokat és a vidámságot. te, m.) borsodi és nógrádi setenmeden cékböl a normáIkocsikbam érkező tüzelői, speciális vagon buktatóval ürítik ku Ez három percenkimt két vagont „buktat” a bumkersorba. Innen a szén 50 méter hosszú saalagfolyosón jut a II-es sz.ámú átadó állomásra, ahonnan — szükség szerint — az erőműbe, vagy a szentén-e irányit» ják. A szalagfolyosó vasbeton épü­lete most. készült el és az utolsó ne« gyedév első napján megkezdte!,- see- relését. A csehszlovák es a magyar Április 4. Gépgyár szerelői a folyosó­ban két nagyméretű gumiszalagot helyeznek el. Ezekkel órán,kint 800 torma szón továbbítható. A dolgozók megfogadták, hogy a szerelési mun­kákat 20 nap a&att elvégzik. Diákok a Rémet Kommunista Párt betiltása elten Berlin (MTÍ> Jenában szombaton megnyílt a negyedik nemzetközi diáktalálkozó, amelyen 25 ország diákságának kép­viselői vesznek részt. Johann«« Dieckmann, a Népi Kamara elnöke megnyitóbeszédében rámutatott ara, hogy a véleménykülönbségek nem akadályozzák meg a népiek közötti békés egyetértést. A megnyitó ün­nepség résztvevői határozatot honiak, amelyben felszólítanak minden be­csületes embert, harcoljon a jogtalan karlsruhei ítélet felülvizsgálásáért. (MTI) A r J-

Next

/
Oldalképek
Tartalom