Észak-Magyarország, 1956. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1956-09-01 / 206. szám

2 esZAKMAQTAKORSIAl Szombat, 1956. September 1. A KÖZÖSSÉG EREJE A 170 éves sajókasai bánya készül a VI. bányásznapra Pártunk Központi Vezetősége határozatot hozott arra, hogy a ter­melőszövetkezeti mozgalom tovább­fejlesztése mellett az eddiginél na­gyobb figyelmet kell fordítani az egyszerű társulásokra, hatékonyab­ban kell támogatni a falvakban mű­ködő különböző szakcsoportok mun­káját. Dolgozó parasztjaink egy része a közös gazdálkodás legegyszerűbb formáját választotta, szakcsopor­tokban ismerkedik meg az össze­fogás előnyeivel. Megyénkben is sok különböző szakcsoport működik. A hegyaljai községekben például már több oltványtermelő szakcsoportot létesítettek, amelyeknek tagjai — amellett, hogy jó jövedelemhez jut­nak — nagy segítséget nyújtanak államunknak a szőlőkultúra felvirá­goztatásához, új nagy szőlőterületek telepítéséhez. A legtöbb szakcsopor­tot a szőlőtermelő gazdák alakítot­ták. Tokaj községben már 1953 óta igen eredményesen működik cso­portjuk. Az első év sikerei után 1954-ben tapasztalataikat felhasz­nálva kidolgozták az alapszabályt és azóta évről-évre több hasznát lát­ják a közös munkának. Igaz, hogy a szakcsoportok tagjai nem együtt művelik a földet, nem közösen végzik a munkát, hanem ki-ki a saját parcelláján, mégis sok előnye van a társulásnak. Hatéko­nyabban érzik államunk támogatá­sát, hiszen a földművesszövetkezet sok ügyes-bajos dologban segít a csoportnak, Nagy segítséget jelentett például, amikor a szőlőiskola telepí­tésekor a földművesszövetkezet zöldhitelre végeztette él a nehéz talajmunkát. Pétisót is hitelben adott a tagságnak; akinek nem volt pénze, ráért szüret után is kifizetni a műtrágyát Előnyösnek bizonyult az is, hogy a szakcsoport tagjainak borát közö­sen tárolják. Habár nincs olyan nagy helyiségük, hogy egyetlen pin­cében elférne a termés, de mégsem 21, hanem csak négy helyen van a tagság bora A fiatal, még tapaszta­latlan szőlősgazdák termését is szak­szerűen kezelik, a legjobban hozzá­értő tagra bízzák, így nem fordul­hat elő, hogy a bort betegség tá­madja meg, tönkremenjen, ami igen súlyos kárt jelent a termelőnek. Könnyebb az értékesítés is a kö­zösben, amellett anyagilag előnyö­sebb. Kreiter József termésének 20 százalékát értékesítette a szakcso­port segítségével, s ezért a mennyi­ségért több pénzt kapott, mint meg­maradt boráért együttvéve. Igen vonzó a szakcsoport azért is, mert a tagoknak módjuk van megismer­tetni a fogyasztókkal saját boraikat. Ez arra ösztönzi őket, hogy a szőlő gondos ápolásával minél jobb bort adjanak a vásárlóknak. A tokaji szakcsoport tagjait jó munkára lelkesíti az is, hogy hozzá­járulnak a híres hegyaljai borok hírnevének további gyarapításához. Részt vesznek a borversenyeken, a kiállításokon, amelyeken már nem egyszer az első díjat szerezték meg. Most az országos mezőgazdasági ki­állításra készülnek. Az egyik pincé­ben már rendbehozva, szépen lefest­ve állnak a kis hordók, amelyekben háromfajta kitűnő bort visznek a kiállításra. A társulás előnyeit látva érdeklő­déssel figyelik a tokaji szakcsopor­tot a kívülálló gazdák is. Az idén négy új tag lépett be 5 hold szőlő­vel, így már 23 hold tartozik a szak­csoporthoz. Egyre többen látják be annak hasznát, hogy a csoportbeliek tapasztalataikat a nagyüzemi gaz­dálkodás jól bevált módszereivel egészíthetik ki. Az állami gazdaság­ban Trakszeller József mindig öröm­mel látja a csoport tagjait, s hol a szőlőtelepítés, hol a szőlőápolás egy- egy új, jó módszerét ismerteti meg velük. Eddigi együttműködésük minden téren bebizonyította a közösség ere­jét. De azt is látják a szakcsoport tagjai — hiszen állandóan figyelem­mel kísérik —, hogy a helyi Kos­suth Termelőszövetkezet 6 hold sző­lőjén még náluk is jobb eredmény­nyel gazdálkodik. A csoport nyúj­totta sok kedvezmény, előny elle­nére a termelőszövetkezet tagságá­nak több lehetősége van arra, hogy bőségesebb termést takarítson be, mert a nagyobb táblán sokkal több gondot tud fordítani a szőlő műve­lésére. A szakcsoport tagjai gondol­tak már arra is, hogy jó lenne, ha meglévő területükkel — különösen, ha még többen csatlakoznának hoz­zájuk — különleges szőlőtermelő szövetkezetei alakítanának. Ezt első­sorban az akadályozza, hogy szőlőik a község 17 dűlőjében szanaszét fek­szenek, s így nagy tábla kialakítá­sára nincs meg a lehetőségük. Igen jó lenne azonban megtalálni a meg­oldást, hiszen valamennyi tokaji gazda érdeke egy kitűnő termelőszö­vetkezet megalakítása. Együttes erő­vel a község határában lévő 268 hold betelepítetlcn részt mielőbb termővé tehetnék saját maguk és az ország hasznára; (íz. a.) Nagy napra készülnek a sajóka- zai bánya dolgozói: ebben az év­ben ünnepük üzemük 170 éves fennállását. Ebből az alkalomból a borsodi tröszt vezetősége abban a kitüntetésben részesíti őket és a község lakosságát, hogy szeptember 2-án náluk rendezi meg a VI. magyar bányásznap területi köz­ponti ünnepségét. Ehhez a kitün­tetéshez hozzájárult, hogy üze­münk 1953 óta rendszeresen telje­síti tervét és ez év januárjától augusztus 28-ig mintegy 27.700 ton­na szenet adott terven felül nép­gazdaságunknak. E nagyszerű eredmények elérését elsősorban a jó kollektív munka tette lehetővé. A bánya műszaki vezetői minden tőlük telhetőt elkövetnek, hogy megteremtsék a biztonságos mun­ka feltételeit. Különösen dicséretet érdemelnek ezért Kövesdi Antal bányavezető, Sztermen Gusztáv főmérnök, Tóth Dániel, Kocsárdi Lajos bányamesterek, Augusztini József, Jónyer István, Sándor Ist­ván, Bartha G. Imre, Rech Vilmos és Tinyó Elek harmadvezető ak­nászok. A legjobbak közül is kitűnt Szűcs Béla és Kovács József frontmes­ter, valamint ifjú Réti Károly frontbrigádja, amely országosan első helyezést ért el. — A Réti­brigád a II. negyedéves verseny­ben 154 százalékot teljesített. Jó­nás Tibor frontbrigádja 152, id} Tátrai István frontbrigádja 150* Szatmári Gyula frontbrigádja 147, Tátrai Géza brigádja pedig 134 százalékra teljesítette tervét. Az egyéni versenyben Bakos János frantvájár vezet 185 %-kal, de nem sokkal maradt el mögötte Sztapkó János frontvájár sem, aki 182 és Bezsilla Bertalan, aki 174 száza­lékra termelt. Ifjú Veres Balázs DISZ brigádja 134.9 százalékos tel­jesítményt mutatott fel a II. ne­gyedévi verseny során és azóta is jóval a 100 százalék fölött tesz ele­get tervének. Az üzem eredményeihez nagyban hozzájárult a műhely kollektívája* amely rendszeresen biztosította a gépek üzemeltetését. Marin Lajos* Marin István, Szabó Ferenc és Sze­pesi Lajos különösen jó munkát végeztek. Az üzemvezetőség a fizikai dol­gozókkal egyetértve elhatározta: az üzem éves tervét november 7 tisz­teletére túlteljesíti, előirányzatán felül 15 ezer tonna szenet fog ter­melni, hogy elősegítse népgazdasá­gunk fejlődését. HERVOLY IMRE A Magyar Vöröskereszt közleménye A Vörös Kereszt Egyesületek Li­gája útján az Amerikai Egyesült Államok kormánya kukoricát, gabo­nát, babot és vajat, Összesen 15.800 tonna terményt adományozott ár­vízkárosultjaink részére. Az adomány szétosztását, amely­nek első szállítmánya hazánkba ér­kezett, a Magyar Vöröskereszt megkezdte. A segélyosztásnál a Ma­gyar Vöröskereszt képviselőin kívül jelen von a Vöröskereszt Egyesüle­tek Ligájának képviseletében Svájc­ból hazánkba érkezett L. Willimann úr. (MTI) i KOSSUTH-RÁDIÓI 4.30—«.00-le: Vidáman. Iris- senl ... Zenés műsor 8 munkába Indulóknak. Köz­ben: 5.00: Hírek. Jdőfáráafelentés. llandó hétköznapi műsorszámok 6.00: Hírek Színházi és mozik műsora. 6.30: Falurádió 7.00: A Szabad Nép mai zérdkke Hírek. 7.45: Naptár 8.00: Műsorismertetés, 10.00: Hírek. Lapszemle. Idő­fáráslelentés^ ve- 12.00: Hírek. Lapszemle Idő­járási elentés. 13.00: Palusl híradói 14.00: Időjárás- fa vfzáüásle- 22.00: Hfrefc tentfa 24.00: Hírek. »5.00: Hírek. Közérdekű közte* O ** Néozene. ménvek PETÖFI-RADIÓi 17.00: Hírek. 7.00-töl azonos a 20.00: Esti híradó dió műsorával Kedd »ment, 4 Szerda. «»•pl. S CzütSrtSU. •zent. 6 Péntek. •zept. 7 Szombat. KOSSUTH RADIO: 8.10: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Czotiíme-r Sándor bánva- és energiaügyi mimiisz'ter köszönti a bánivá szokat 9.05: Mű terem látogatás. i 9.10: Ui zenei uisäg. I iO.íö A vers-mondás j művészete. 10.20: Az iskolások köszöntése. j 11.10: Könnyű zene. 11.40: Harcos múltra emlékezünk. Beszélgetés Kádár János elvtó rssa-1. 12.15: Jó ebédhez szói a nóta. i 13.00: Szórakoztató zene, j 14.15: A Magyar Rádió i sz-vmfómkus zenekara ! és a Magyar Állami Hang­versenyzenekar látszik. J5.30: Egv hót a küloollitfi- kában. 15.45: Szív küldi.;; 16.15: Tánczene. 17.10: Kincses Kalendárium. 18.00: II. félidő. Közvetítés bajnoki liabdarúgó- rnénközésekről. ■ 18.50: Tánczene. 1 19.15: Az énülő kommunizmus nagy országában. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: Élt-e Ivan -Ivanovics. Naz-irn Hükmet víaiátéka. 22.10: A vasárnap sportja. Totó. 22.40: Könmvfí zene. PETŐFI RÁDIÓ: 8.00: Dalok, hangszerszólók. 8.30: Evmeél'ikus vallásos fétóra a stúdióból. 9.00: Kemény Egon operett leiből. 9.30: Miska bácsii lemezes- ládái a. 10.10: Szív küldi... j 11.00: Mozart: c-moM mise. K. 427. 12.30: Az elbeszélés mesterei: Aired de Vignv: A nádpálca. 13.00: Művész lemezek. 13.48: Dél csillaga. Jf * úsá gi rá dióiáték. 14.40: Vidám kó-rusművefc. 15.00: Közkívánatra! Meg­ismételtük Jancsó Ad-ienne és Török Erzsi baltiadaestiét. 15.45: Fúvószene. 16.00: Részletek Verd! Aida c. operájából. 17.00: Halló. Moszkva! Ham-ßfl. 17.40: A kamarazene gvőn- gvei. XV. 18.02: Vidám percek. 18.15: Az Állami Népi Egvüttes zeneikara látszik. 18.40: Legkedvesebb verseim­ből. Elmondia Bessenyei Ferenc. 19.00: Zongoránál a szerző. 20.04: Ákos Ferenc hegedül, zongorán kíséri Hans Altmann. 20.20: Pártunk poliiiiíkáia és az értelmiség. 20.40: Részletek Fali Leó Az elvált asszony és Gilbert: A henmelfees nő c. operettjéből. 21.05; Tánczene. KOSSUTH RADIO 0: Kónya Albert okta- isüevi miniszter köszönti tararlóiiíi óságot, a oeda- ógusokat és a szülőiket tanév kezdetén. 0: Elsőosztálvosoflc. Rádió­itok. 50: Sporthírek. X): Pécs! János, az MTH lnöke köszönti az ipari anu'lókat a tanév ezdeíén. 10: A DISZ budapesti évűitekének népi zene­ara játszik. X): Glh'rfka: Soanvofl tánc. !0: Chopin-művek. 10: Óvodások műsora. 40: Szívesen hallgattuk. 10: Ká’mán Imre ope- etifcleiből. 15: Üzenetközvetítés ,z Országos Mezőgdzdasagi elállításról. 30: Magyar népdalok. 15: Úttörő-híradó. 35: • Kispajtások lanelemeztára. (X): Akik szivükben vatalok. Gaidar. ■fiúsáéi műsor. 46: Garnav Gvörgy íeeedü1. 15: Üzenetközvetites íz Országos Mezőgazda- , ásü Kiállításról. 35: Az Állami Orosz énekkar énekel. ■„ 00- A kűrit vám bányászok eözött. Hiúsági műsor. 20: Maria Cami-glia és Vtitdós G afroi énekel. 00: Hoftman mérnök Keletin bányász jtr odaírna. ,10: Tánczene. .. ,52: Jó él szakát, gyerekeik! .20: Az ifi úsá e rádió- , színháza. A magyar Jakobinusok. ­.25: Rész-letek Rékai N án dor N a évi da'i ci gányok c. daliá tékából. PETŐFI RÁDIÓI .00: Fúvószene. .15: Onerarészletek. .10: Vidám utazás. Hangi. '.IO: Filmzene. 50: Riporterszemmel a vi- iáe körül. . . . _ .00: Szovlet népek dallal. .30: Népek hazája — nagyvilág. . . . '.50: Muzsikáról — minden- kinek. 120: Képeslap Hanoiból 1.40: Tamási Éva énekel. Píiszter Mátvás oh oá zik. zongorán kisér Hajdú István. >.10: Az éDÜlö kommunizmus na-gv országában. ) 40: Ismerkedés a földkö­zelbe került Mars bolygó­val. ).00: Zenekari hantgvensenv. 3.40: Soorthfradó, 1.00: Kulturális folvóírat- szenrle. 1.10: Tánczene. 2.00: ..Halhatatlan szerel-me- .sek”. Tristan és Isolda. Végh Gvörgv zenés irodai mi összeáll'itása. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.10: Népdalok, csárdások. 9.00: Egv óra gyermekeknek. 10.10: Szimíónikus könnyű zene. 11.00: Lányok, asszonyok. | 11.15Í Jó munkáért — szép muzsikát! 11.45: Fiatal költők. 12.10: Rigó József és zene­kara látszik. 13.00: Falusi híradó. 13.15: Üzenetközvetítés az Országos Mezőgazdasági Kiállításról. 13.10: V í gopera -résztetek 14.15: Fia-balok zenei újságja. 15.10: K amar-azene. 15.40: Pihenőben. Örkény István elbeszélése. 16.02: Daltam-ut-ás. 16.22: Fényszóró. Az ifjúsági rádió termesze bbudománvos folyóirata. 16.40: Régi kórusmuz-slka. 17.10: Üzenetközvetítés az Országos Mezőgazdasági Kiállításról 17.25: Népszerű operettek,- 17.56: A laikásfron-ton, Riiportműsor. 18.10: Szív küldi. 18.55: Kommentár. 19.00: Film-híradó. 19.30: Eev f-al-u — egv nóta. 19.54: Jó élsza-kát gyerekeik! 20.20: Szórakoztató zene. 21.10: írók a mikrofon előtt. Kuczika Péter. 21.20: A magyar rádió ének­karának hangversenye. 21.50: Jegyezzétek meg ezt a d-ail-t! . .. Trenet: Bumm! 22.15: Rész-letek a Ben-nv Goodman-zenekar hangver­senyéből. 23.05: Ba-rtók-es*. PETŐFI RÁDIÓI 14.00: Operett-részletek. 14.45: Nemzetiközi kérdéseik. 15.00: Népek zenéle. 15.40: Zongoramüvek. 16.00: Tudományos lapok szemléié. 16.10: M-agvar fúvószenekarok műsorából. 16.30: Vá!aszo-lunk haiiligató­i-nikinaik. 16.40: Weiner Leó: g-m-ólS vonóstrió. 17.10: Az épülő kommunizmus n-a-gv őrs zá gá'ba n. 17.40: Magyar nép! muzsika. 18.00: A vándor. Emlékezés Adam Miczkievicz-re. 19.00: Po-nchielli: Giocouda. Opera négv felvonásban. 20.36: Tallózás a mezőgazda­sági lapokban. 20.46: Az operaközvetítés folytatása. 32.07; Zenekari hangverseny. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.10: Népszerű opera-részltetek 9.00: örök szeptember. Fokebe Gyula elbeszélése. 9.30: Lakatos Vince és zene­kara iá-tszik. 10.10: Kisfiúk — kisleányck. 10.40: Pil'lia-rrtás a nagyvilág­ba. 11.10: Üzenetközvetítés az Országos Mezőgazdasági Kiállításról. 11.30: A helység kat-a-pácsa. Petőfi Sándor költeményé­nek I. része. 12.10: Tánczene. 13.15: Üzenetközve+ftés az Országos Mezőgazdasági Kiállításról. 13.30: Könnyű roa-gyar muzsika. 14.15: Kodály: A virágok vetélkedése. 14.22: Gla-zünov: Szvit vo­nósnégyesre. 15.10: Vándorlás a zene világában. 15.35: Fiatalok sportbínaéöra. 16.45: Válaszöl-unlk hallgató* inikmak. 17.10: Szív küldi. 17.40: Városaink terveiből. Debrecen. Riport-műsor. 18.00: Mendelssohn szimfó­niáiról. 19.00: Szülök — nevelők — gyerekek! Az úl ó'ta-'ános- iskolai tarotervről. 19.20: Jó munkáért — 6tép muzsikát! 19.52: Jó éjszakát gyerekeik! 21.00: Barta La-ios szerzői estje. 22.15: Tfz perc külpolitika, 22.25: Fiatal művészek h-a-n-gver sen ve. 23.40: Bemutatjuk Earth« Kitt. néger énekesnőt. PETŐFI RADIÖj 14.00: Operaáriák. 14.15: Úttörő-híradó. 14.3S: Operettrész-leteik. 15.10: ..Fegyvert, s vitézt énekelek. . 15.30: Francia néndaflefle. 16.00: Megyei tudósítóink fetenttk 16.10: A iándékh-an-gver sen v élüzem-címme' kitüntetett vidék-i jostahivat-a'ok dol­gozóinak. 17.10: Az éoü’ő kommunizmus n-agv országában. 17.40: Filmzene. 18.10: A kalózkodás történe­téből. Irta: Soós László. 18.30: A nádió szabad­egyeteme. 19.00: Kamarazene. 19.40: Orosz nvelvtanfolvani ha'adóiknak. 20.00: Fényes Szabolcs: Poll usloa-szvit. 20.20; Sporthfradó. 20.40: Metis Gvőrgv éneket. Lukács Pál mélyhegedűn látszik. 21.00: Tudományos lapok szem l|le. 21.10: Tánczene, 21.50: Az orvostudomány eredményeiből. 22.00; Magyar népdalok. KOSSUTH RÁDIÓS 8.10: Juhász-nóták, széki és -laikoda-'mas dalok. 8.40: Sziimfón-ikus táncok. 9.20: A gyémánt. Kiss T-i-bor mes-éíe. 9.40: A bo-lgár néo zenéje. 10.10: A rádió szabad- egyeteme. 10.40: Masopust Rezső hege­dül. zongorán krisér Haiidú István. 11.00: Válaszolunk hal’lgaibó- iníknak. M.29: Petőfi Sándor. A hely­ség kalapácsa. II. rész. 12.10: Üzemi énekkarok műsora. 12.30: Részleteik Fi-otov Márta c. ooená-lábó'. 12.50: Részletek Mozart ..Les petits riens” c. balettjéből. 13.15: Üzeroelkö-zvetítés az Orszá-gos Mezőgazda sági Kiállításról. 13.30: Népdalcsokor. 14.15: A rádió gvermefeöjság műsora a kis Iskolásoknak. 14.45: Szellemi futball.., Játék. 15.10: Mit olvassunk? Karinthy Ferenc: Irodaira! történetek. 15.30: Prokofiev: Szonáta. 16.00: Az épü'ő kommunizmus n-a-gv országában. 16.30: Szív küldi. 17.10: Üzenetközvetítés az Országos Mezőgazdaságii Kiállításról. 17.30: Tánczene. 18.00: ..Az egvmil-lictforinltoe számla”. R-i-port, 18.15: Népek dalai. Toki Horváth Gyula és zenekara Játszik. 18.51: Külpolitika! kérdésék­re válaszolunk. 19.01: A Rádiósztn-ház bemu­tatója. 22.15: Régi magyar dalok és táncok. 22.45: Fiatal íugoozláv költők verset. 23.42: ÉH zene. PETŐFI RÁDIÓI 14.00: Operakettősök. 14.30: Onerettrésziletek. 15.10: Egv falu — egv nóta. 15.40: Muzsikáló természet. 16.00: Országszerte ■— rne- eveszerte. 16.10: Emlékezés Juhász Gyulára. 16.50: Beethoven összes vo­nósnégyesei. XV. 17.30: Rácz Aladár cimbalmo- z>ik. zongorán kíséri Rácz Aladácné. 17.45: A pécsi hőerőmű. 18.00: Romantikus szerzők müveiből. 18.30: ,.A bolveók vlszatér- nek... ­19.01- Szovjet szerzők üilm- zenéiből. 19.30: Lánvok. asszonyok. 19.45: Tánczene. 20.40: Pénteken regeel. 21.00: A külföldi sajtó hasáb- fair Ól. 2110: Tfiú M-agvari Imre és zenekara látszik. 21.40: Sporthíradó. 22.00: Zenekari hangverseny. KOSSUTH RADIÖj ' 8.10: Népdalok, csárdások. 9.10: Opera-részjettík. 10.10: Óvodások műsora. 10.40: H amgsize rszó-lók. 11. T0: Lánvok. a«&zionvOk. H.26: Jó étvágyat! Könnyű zene ebéd e'őiit. 12.10: Nvárl KároW és zene- kara iá-tszik. 13.00: Faikisi híradó. 13.15: Üzenetközvetítés az Országos Mezőga-zdasári Kiállításról. 13.30: Tánczene. 14.15: Úttörő-híradó. 14.35: Részletek Polgár Tibor Kérfflc c. operájából. 15.10: A Iris faítvú. SoAohov elbeszélése. I. rész. 15.30: Koronvű zenekari mu­zsika. 16.00: Az ismeretlen madár. 16.40: Üzenetközvetítés az Ors-zágos Mezöga-zdaságJ Kiállításról. 17.10: Jó mimikáért — szép muzsikát! 18.00: Interpelláció. 18.fO: Mlk-’ös Kata énekel. 18.20: Zenei élet Mátvás ki­rály udvarában. 18.50: Ifjú figvelő. 19.20: Tánczene. 19.54: Jó éjszakát gyerekek! 20.20: Klasszikus operettek. 20.50: Emberek között. 21.00: Sporthfradó. 21.20: A magyar rádió szlrn- fónfkus zenekarának nvitvá- »OS hangversenye. 22.10: Tfz perc külooMtíkia. 22.20: A ha-n-gversenvközvetí­tés folytatás«-. 23.00: Csak rád gondolok!.. . 23.10: Hf-res prímások leme­zeiből. 23.40: Érzelmes percek. PETŐPI RÁDIÓI 14.00: Szórakoztató zene. 15.00: Zenekari hangverseny. 16.00: Lapszemle. 16.10: Rész-tetek Farkas Fe­renc Zeng az erdő és VTn- cze öttó Bod-bocj ta-r-ka c. ooerettieiből. 16.40: Orosz nyelvlecke kez­dőknek. 17.00: A Belögymin-Nztérlum néni zenekara látszik, 17.30: Az épülő kommunizmus na-gv országában. 18.00: Beethoven: c-moHI szonáta. Od. 80. No. 2. 18.30: Néhánv szó az Üzemi demokráciáról. 18.50: Részletbe a Ma-gyar AM-anri Népi Egvüttes ének­és zenek arának hangverse­nyéiből. 19.30: Válaszofurok h-aUgató­ín-kn-ak. 19.45: Könnyű sz-imfóroilo» muzsika. 20.30: Hvenkor este. .; Ha-nglemeze-k. 21.T5: Az orvos beszéli. 2T.2Ó: Az Idegen föld. Oravecz Pa-ul-a elbeszélése. 21^5: Tánczene. KOSSUTH RÁDIÓI 8.10: Reggel! h-anigvenserry. 9.00: Kezdődik az élet! Híj« sári rádiójáték. 9.40: Operetikettösök. 10.10: Olasz operákból. 10.40: Böbe Gáspár Ernő éé zenekara látszik. 11.10: Mit olvassunk? Sárothd Ferenc: Tél! virágzás c. novella skötetét ismertet! Cziroe Mihály. 11.25: Kamarazene. 12.10: Ma! operettekből* 13.00: Faóusl híradó. 13.15: Üzenetkőzvetítés öz. Országos Mezőga-z-dasácfi KiáHWásró!. 13.30: Művészlemezek. 14.15: SrimfóndScus könnyű zene. 14.40: ÜzenetköevetHée az Országos Mezőgaz-daeári Kiállító s-ró!. 14.56: A Szabad IHőság és • rádió nyár! rejtvénvverse- n vének eredményhirdetése. 15.10: Válaszolunk h-a-H«tó­inknak. 16.00: KórusaWk életéből. 16.20: Az épülő kommunazrrrua n-a-gv országában. 17.15: Szív küldi. 18.00: Vita az értelmfeéBl határozatról. 18.20: A fővároefl nép! rene- kar. látszik. 18.55: Kommentár.- 19.00: Magyar operákból. 19.52: Jó éjszakát gyerekek! 20.20: Sok hűhó valamiért. ., Király Dezső vidám törté­nete. 2!.46: Sporthír adó. 22.15: Tánc éjfélig . PETÖPI RÁDIÓ* 14.00: Yves Montand három sanzont énekel. 14.10: Az opera mindenkié. Donnzetti: Don Pasqu-ale. 15.10: Foióamatőrök öt percé 15.15: Népek da-laf. 16.00: Vidéki stúdiónk Jelentkezik. 16.10: Zenés hétvége. 17.25: A 7é0 esztendős Drezda Farkas András előadás-a. 17.45: ..Lelkesedésből a íó reménységéit” 18.20: Bolgár asszony. ívaá Vazov elbeszélése. 18.45: Tánczene. 19.20: Külpolitikai kafatn. 19.30: Kamarazene, 20.00: Ma-gyar nóták verbun* kosok. 20.45: Alkonyat felé. Ter- sánsz-kv J. Jenő elbeszélése 21.00. Képeslapokról Mdlk nélkül. 21.10: Orosz operákból. 22.00: Zenekari hangverseny

Next

/
Oldalképek
Tartalom