Észak-Magyarország, 1954. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-13 / 139. szám

ÉSZAKMAGYARORSZAG Vasárnap, 1854. június 13. APRÓHIRDETÉSEK F .Segédmunkásokat és ffl- {.»Jföket azonnali belépésre .felveszünk Miskolci Gáz- f /«Pár, József Attila u. 24. .J'az. alatt. 1050 t A Berentei Szolgáltató Vállalat (Kazincbarcika, Berente) karbantartó üzeme szobafestö-mázoló szak­munkásokat. valamint föld­munkásokat (kubikosokat) és segédmunkásokat keres felvételre. Illetmény bá­nyász ^ kollektív szerint, el­helyezés munkásszálláson. Üzemi étkezés biztosítva. Jelentkezés: a Berentei « Szénosztályozó személyzeti * osztályán. Ballonkerekes 100-as Ad- Ier-Sachs motorkerékpár ki­fogástalan állapotban el­adó. Bandzsalgó. Egressy- nél. 1811 A miskolci Cementipari Vállalat József Attila u. 23. szám. lovakkal bánnitudó dolgozókat kocsis beosztás­ban. valamint villamostar- eonca vezetőt azonnal fel­vesz. 1051 Tűzifa sarangoláshoz. tü­zelő és éoítőanvag vagon- kirakáshoz. bármelyik idő­szakban alkalmi fizikai dol­gozókat is felveszünk. Fi­zetés telfesítménv szerint. Jelentkezés a Tüzéo telepe­ken. vagv Széchenvl u. 19. sz. alatti központban II; em. 1052 Kertészeti Vállalat keres azonnali belépésre gyakor­lott forgalmi könyvelőt é9 üzeml-konvháfa vezetéséhez perfekt szakácsnőt. Jelent­kezés Miskolc. Szentpélerl kapu központi telepünkön. Diósgyőr Sá gyári-telepen fekvő 17 holdas kaszálónkat bérbeadnánk. Érdeklődőket kérjük délelőtt 8-12 óra között keressék meg vállala­tunkat. 34/5. Munkásellátó V. Diósgyőr Láditelep. 1061 A Miskolci Vendéglátó­ipar! Vállalat keres megvé­telre, vagy bérbe ló álla­potban lévő zongorát Cím: Miskolc, Déryné u. 20. 1049 Férfi árukihordókat fe!ve- • szünk. Miskolci Vegyianyag híegyker. Vállalat Miskolc, Széchenyi u. 109. sz. 1060 Kisebb szoba, konyhás la­kásomat elcserélném a vá­rosban bárhol, nagyobbért Jókai u. 11. sz. 1897 Torony alj a utca 47. szá­mú ház sürgősen eladó. 1887 Cserépkályhás iparomat újból megkezdtem. Szűcs József cserépkályhás. Mun­kácsy u. 5. 1898 Perfekt gvors- és gépiró nőt felvennénk azonnalra 3j/5. MunkásíHáti Váll Diósgyőr, Láditelep. 106 Gyakorlott anvagkőnyve lésí csoportvezetőt, gépko esi előadót, gyors- és gép írónőt 15:k belépéssel fel vesz az É. M. 28/7. sz Építőanyagellátó V. Diós cyőrvasgyár, ötödik u. 1 1057 Bejárónőt keresek egész napra. Dr. Hallgató orvos, Miskolc. Selyemrét, Kollé­gium mellett, földszint. 1084 Adminisztrátor, bérelszá­moló ötéves gyakorlattal helyet változtatna. Med- víczki Lehel. Malinovszkii u. 2. 1/10. 1917 Vezető ^ kontírozót, gyors- és gépírót, vidékre konvha- vezetőt - azonnali belépésre felvesz a Miskolci Sertés- tenyésztő és Hizlaló. Hu­nyadi u. 32. 1066 Műhelyemet úiból meg nyitottam. Irhabunda javí tást. átalakítást vállalok VŐnekr szűcsmester, Szend- rey u. 4. I936 Elveszett június 5-én Fel- sőzsolca és Miskolc között egy barna papírosba cso­magolt iratcsomó, melv a gvömrőpusztai állami gaz­daság tulajdona. A meg­találó adia le Miskolcon. Petőfi utca 108. szám alatt, jutalomban részesül. 1983 Szőlőkaró a megyei Tü* zéptelepeken. illetve Tiizép központ által közölt helye­ken kapható. 1067 • Gomblyukkötő aparátot — varrógépre szerelhetőt — n?agas áron vásárol a Mis­kolci Ruházati KTSZ. Szé­chenyi u. 29. 1073 Veszünk nagyméretű Jég­szekrényt. üzemi dió- és mákdarálót. Ajánlatokat Miskolc? Sütőipari Vállalat. Hunyadi u. 56. kérjük. 1055 Bejárónőt felveszek. Kom- rfiün U; 2. TI. e. 20. (Volt Déryné). 1949 Elcserélhető különálló két­szer két szoba. összkom­fortos lakás, vfzvezetékes. kertes villalaká«, villamos- megálló mellett. Diósgyőr. ^Arnád tf. 7. belvárosi ha- ; senior3. 1858 Bútorozott szobát kere­sek. Kertész gyógyszerész. Uidiósgvőr, 90-es gyógy­szertár. Lenin tér. Telefon: 16—697. 1976 v Elcserélném szoba, konv- í Ha speizos (sertéstartású) : lakásomat Széchenvi utcaf- 1 fa. Kolozsvári u. 4. 1908 \ ­! . Elcserélném szoba, konv­I his, speizos lakásomat ha­sonlóért. Érdeklődni 4—8- ig Mnrtintelep. Kapos u. f 32. 1916 F 2 szoba konyha, speiz, V pincéből álló lakásomat el- * cseréjném hasonlóra, vagy ’ fürdőszobásért. Németh. I Széchenyi u. 76. sz. 1918 f Kiadó bútorozott szoba J két nőnek vagy férfinek. £ Szeles u. 62. 1955 f Elcserélném Martintelepen i Gyadánvi u. 30. sz. alatti J\ kertes lakásomat kert nél- f kül is Miskolcon. 1971 f Idősebb értelmiségi há­zaspár keres különbejáratű bútorozott szobát némi konyha használattal Miskol­con. Ágynemű van. Kato- - '3 Sándor Feícőzsoíca. FV-- 'f a. iß. 1859 Használt konyhaszekrény eladó. Deák-tér 2. 1940 Naposliba és naposkacsa kapható Miskolcon. Kazin­czy u. 26. sz. 1937 Modern ebédlőbútor 6 székkel, hibátlan jégszek­rény eladó. Dózsa Gvörgv ti. 7. sz. 1935 Siemens ossziháló venti­látor, haíszárító. elektro­mos mosógép eladó. Kuz- mik. Széchenyi u. 36.. mű­hely. 1933 Kombináltszekrény, ebéd­lőasztal. 4 darab párnázott szék eladó. Szőlőhegy 11/a. 1930 Lucerna és szénafű lábon eladó. Mátváskirálv u. 40. 1929 Üres fémdobozokat ve­szek. Zsolcai kapu 18. sz. 1928 Belga nvulak és nvúlket- rec eladó. Uidiósgvőr. Schönherz u. 15. 1927 Kerítésnek való szűrós- clrót, új férfi balonkabát eladó. Vislnszklj u. 27. 1924 Modern angol mechanikás Müller Drezda pianinó eladó Putnok. József A. u. 6. sz. 1923 Eladó fehér „Tente** mélv gyerekkocsi. Tizeshonvéd u. 11._________________1922 Vltrines dupla rekamié ló állapotban és két szando- lin evezőlapát eladó. Szé­chenyi ti. 76. sz. jobbra utolsó ajtó. 1919 Két hold füves kaszáló Tapolca felé és használt konyhaasztal és ebédlő- szekrény eladó. Nagy. Pro- hászka O. u. 2/a. 1915 Nagyteljesítményű Kuprox- os acumulátortöltö eladó. Széchenyi u. 32. földszint 1. Hétfőtől. 1911 Feliér mélv gyermekkocsi eladód -Teleedí* Í9Z7 50 mázsa teherbírású gu­miskocsi egy pár lószer­számmal eladó. Beioiannisa u. 34. (Szentpály u.) r 1910 Alacsonynyomású hegesz­tőaparát eladó. Telesdv u. 20. 1909 J75-os Zetka motorkerék­oár. javított eladó. Petőii u, 1. Megtekinthető vasár­nan egész nap. 1892 100-as lemezvillás motor­kerékpár eladó. Aenes u. 9. II. kapu. 1889 Tapétaajtó tokkal, zöld vaságy, matracok eladók, íróasztalt veszek. Zöldfa 11. 5. 1885 4 modern szék. bordó hu­zattal, nagy asztal és 350x 230-as szép szőnyeg eladó. Diószeghy u. 3. 1884 Építésvezetőt, aki leg­alább 8 kőművest tud ma­gával hozni, azonnali belé­pésre felvesz a Miskolci Sertéstenyésztő és Hizlaló. Hunyadi u. 32. 1066 Kőműveseket, asztalosokat Ónodra azonnal felvesz a Miskolci Sertéstenyésztő és Hizlaló. Hunyadi u. 32. 1066 Ovit 120 KV-os állomása Miskolcon, az üveggyárral szemben azonnalra felvesz képesítéssel rendelkező kap­csolótábla kezelőket, (elek- trikusokat), valamint jól képzett villanvszerelő segé­deket. rendszerető segéd­munkásokat. Jelentkezni na­ponta 8—12 óráig. 1082 Modern komplett ebédlő szobabútor eladó. Rónai János, Telegdv u. 4. 1890 125-ös Puch motorkerék­pár sürgősen eladó. Hilócz- ki Joachim. Bogács. 1866 Világos hálószobabútor és konyhabútor eladó. Sze­les u. 70. sz. gondnoknál. 1857 Veszek öt-tíz lóerős ben­zinmotort fafűrészeléshez. Szalóczy. Jósvafő. Petőfi u 41. 1857 Eladó sötét hálószobabú­tor. sodronyok, matracok, gyermekmatrac, háromajtós fehér szekrény. zománco­zott asztaltüzhelv. sezlon, niosdóállvánv. 85x200-as fe­hér ajtó tokkal. Kont u. 4. 1895 Táskaírógép „Mercédes” majdnem úi és íróasztal eladó. Rácz. Sátoraljaúj­hely, Kazinczy u. 64. sz. 1968 Diófa hálószobabútor és ebédlőasztal eladó. Kom­mun u. 1. 11/23. Délután 5-től. 1904 175-ös Zetka motorkerék­pár eladó, vagv hátsóte- leszkopos Csepelért elcse­rélném. Széchenyi u, 101. _______• 1902 Modem kisipari komb!­náltszekrénv új állapotban eladó. Uidiósgyőr. Tesivé- riség u. 47. sz. 2. a. 1965 Fehér mélv gverjmekko- csi. zománcozott tűzhely eladó. Molotov v. 6. 1981 Hálószobabútor, 3 ajtós ruha-, könyv- és kombinált- szekrény. jégszekrény, fo­telek. asztalok, előszobafal eladó. Vörösmarty - u, 14. 7. ajtó. 1972 Nagyon szép sötét dió teleháló szobabútor igé­nyesnek eladó. Alborl u. 3. 1899 Világos hálószobabútor eladó. Győri kapu 23. Ilv- lvés. 1958 Uj gyermek sportkocsi és nagyméretű sezlon eladó. Bodnár István Hunyadi 11. 8. II. em. 1945 2 ágy sodronvbetéttel, ruhaszekrény, éjjeliszekrény, ülőfürdőkád eladó Toronv- alia u. 28. 1907 Elveszett iúnius 6-án Egerben XD 308 rendszámú Czetka 150 köbcentis 315741 Kati feliratú motorkerékpár. Később a Cserépfalu és Mis­kolc felé vezető úton lát­tak. Nyomravezetőt 3000 fo­rinttal jutalmazom. Huszár Mihály kútfúrómester. Ver- pelét. _________________1988 Adminisztrációban is jártas női munkaerőt keresünk fel­vételi helyiségünkbe azon­nali belépésre. Bőröndös KTSZ. Miskolc. Széchenvl u. 68. 1081 Keresünk azonnali belé­pésre karosszérialakatost és autörugókovácsot. Miskolci Ébületanvagfuvarozó V. Vöröshadsereg u. 12. 1080 Vizsgázott tűrómestert azonnal felvesz a FÖLD- SZÖV Felvásárlási Igazga­tóság. Miskolc. Kazinczy 11. 22. 1079 250-es NSU és 25-ös el­ső-hátsó teleszkópos Csepel motorkerékpár eladó. Sza­bó József Izsófalva. 1941 A Debreceni Gördülő Csapágygvár keres önálló szerszámszerkesztő mérnököt technikust, szerszámkölző rüst. Lakást biztosítunk Cégieket a Debrecen! Gör dűlő Csapágygyár személv zeti osztálya címre kérjük megküldeni. 1078 A hollóstetői túristaház kézilányt felvesz azonnal. Jelentkezés Dayka Gábor u. 9. Túristaház. 1077 Segédmunkásokat felvesz a Borsodi Vízművek. Mis­kolc, Vörösmarty u. 12. 1076 Azonnali felvételre kere­sünk szállítási ügyekben jártas munkavezetőt 1000 forint havi fizetéssel. Mis­kolci Cementáruinari V. Miskolc. József Attila u. 23. sz. 1074 Takarítónőket felvesz a 12. sz. Kohászati Techni­kum igazgatósága. D’ós- gvőrvasgyár. Árok u. 11/b. 1072 A Köztisztasági Vállalat kézbesítőket keres azonnali belépésre, ideiglenes alkal­mazással. Maior u. 2. 1071 Gyakorlott gvors- és gép- írónőt azonnali belépésre keres a Miskolci Paoír^ és Irodaszerért. V. Zsolcai ka­pu 10. sz. 1070 A Diós győrvas gyári kór­ház felvesz szakácsot, mű­tős beteghordozót. Jelent­kezés az irodában. 1069 Motorkerékpárra vezetőt felveszünk. Országos Cse­mege Vállalat. Széchenvi u. 61. 1068 U| barna hálószobabútor eladó. Érdeklődni Széche­nvi u. 23. hátul az udvar­ban. 1905 Eladó háromajtós szek­rény. Uidiósgvőr. ,,C” bér­ház. 8. lépcsőház. 6. ajtó. Perecesi őrháznál. 1942 Fotelek, uborkás- és be- főttesűvegek eladók. dél­után 5-től. Felszabadítók u. 38/1. 1947 Komplett sötét hálószoba­bútor eladó. Érdeklődni a délelőtti órákban. Petőfi 11. 3. sz. 1/7. 1957 Két dunnára való uj pe­hely eladó. Vörösmarty u. 48. 1. ajtó. 1912 Jókarban lévő konvhabú- tor sürgősen eladó. Ujdiós- győr. Szabadság n. 33. Perecesi Erényöben Nagy a panasz és a lárma: Két év óta építgetnek. Harminc család tárja-vár ja, De víz egy csepp se. A föcsövet le- s felszedik Ház falában kész vezeték, ^ A lakók nyelnek szomjasan, Nem enyhít kínt a szerelés. Mert víz egy csepp se. Kesergésre még sincsen ok, Hisz építi a Vízmüvek, Ásnak, vágnak, törnek, vésnek Újból s újból csak ígérnek. Mikor lesz már víz?! Csendélet Kazincbareikán Egyik veréb: Pintyőke, mondd meg nékem, mi különbség van a diós­győri várrom és a Béke város épülő 4 új bérháza között? , Másik veréb: Nem tudom. Első veréb: Az, hogy a várat az idő foga rágja el — ezek a bérhá­zak pedig az anyagot, pénzt, meg az időt eszik meg. Második veréb: Na jó. Te meg azt mondd meg nekem, mikor fognak ezek tető alá kerülni? Első veréb: Erre könnyű válaszol­ni; csak műemlékkorukban .. * Fogy, fogy, fogyogat.~ Ez az a bizonyos olló, amellyel egyes trösztök mind kisebbre nyir­bálták az igazgatók jog- és hatás­körét. Szent, — nem szent... Nehéz feladat előtt áll, illetve ül ez az igazgató elvtárs. A Borsodi Ipari Tröszttől körlevelet kapott, amelynek értelmében az igazgatók­nak önmaguknak kell önmaguk számára megállapítanak a pré­miumtervet. Most azon töpreng, a tervteljesítéstől függetlenül kapjon, vagy ne kapjon prémiumot... Váj­jon mi lehet az indítéka a BIT bölcs rendelkezésének? Ki akarják talán próbálni, hogy az igazgatók szentek-e? A szenteket ugyanis ar­ról lehet megismerni — a közmon­dás szerint, hogy mindegyiknek maga felé hajlik a keze. ESZA KM AO V A BORSZAG A Mapvar Dolanzfilr Párti« Megyei Bizottságának nanll»n1a Szerkeszti! . szprh«sztffblT«tf*&* Felelís Martát KnrSr« István. SZERTTESZTÖSßßt Miskolc. Ssér-tiemrt a S0- Telefonszámok; 15—015. 15—016 15—017. K1ADOHTV ATADt Miskolc. Széchenvl a SO Telefont 15—90? Po*‘«f<rtk' 114 Borsodmeervei NvomrtalDarl Vállalat. Miskolc. ■FeleWs nvomdavezel«! SzerxWK tarén*. Az edelényi járási kultúrotthon igazgatója: Mi az, ki az, ki hábor­gat nyugalmas magá­nyomban? Kulturmunkások: Azt akarjuk bebizonyítani, hogy vannak kultur­munkások a járásban, csak valakinek foglal­koznia kellene velünk. A kultúrotthon igaz­gatója (fejét csóválja): Na még ilyet,: ezek meg vannak győződve, hogy nekem nincs más dolgom, mint hogy a tömeg- kultúrával foglalkozzam. (Bezárja A Borsodi Bors levelet kapott Krausz Józseftől, az Állami Könyv- terjesztő Vállalat dolgozójától. So­rait szószerint közöljük. „Magyarázd meg nekem kedves Borsodi Bors, hogy egyes miskolci üzletek, áruházak kirakatában az árjelző cédulákon miért „flockon‘‘ a flokon és miért „pické‘‘ a piké. Előkelőbbnek gondolják így? Vagy talán egyszerűen csak azért, mert így „complikáltabb‘‘. Ahogy sok más idegen eredetű szó, úgy ez a kettő is régen közkeletű és álta­lánosan használják. Ma már a kombihét sem „combinet‘'-nek ír­az ablakot és visszatemetkezik ki­mutatásai közé.) rakataiban sem. írjon a kirakat- rendező (decorateur) nyugodtan flokont és pikét, mert esetleg más vállalatok is követik példájukat és legközelebb esetleg a tyúkszemírtó szert ikszel írják majd. Egyébként a flokon eredeti írásmódja „flo- con‘‘ és a piké-é pedig „picquet“, * A Borsodi Bors sajnos nem tud erre a levél írójának magyarázatot adni. Kérjük a kirakatrendező elvtársakat, írják meg nekünk vé­leményüket, hogy pontos felvilágo­sítással szolgálhassunk Krausz Jó­íak, még. az, állami áruházak. Jci* r zsefnek,... Csendháborítók i? ár * Akinek nem inge «I Tódító Alajost az egyik termelési írtekezleten ismertem meg. Az előt- em lévő széken ült. Akár akartam, ikár nem, több mint két órán át megfigyelhettem minden mozdula- át, minden érzésmegnyilvánulását, /olt bőven. Olyan, akár egy műszer, lozzátehctem rossz műszer. Az elo­ldó minden szava hatással van rá, jsak pontosan ellenkezőleg, mint a öbbiekre. Tódító életkorát 35—40 évre sac- :olom. Nem alacsony, nem magas, lem kövér, nem sovány. Arca kö- zérkés, kissé vöröses. Fejebúbja ko- laszodó, füle kissé szétálló. A beszá­moló kezde­tén fejét kissé oldal­ra fordítja és mint a réti sas fe­szülten fi­gyel a szó­nokra. Hamarosan flegmatikussá lesz. Jobbra-balra forog. Megjegyzése­ket tesz. Látszik, nem érdekű, amit mondanak. Úgy viselkedik, mint egy másik bolygóról beté­vedt valaki, akinek idegenül tiangzik, hogy van munkaverseny, liogy az üzem hogyan dolgozik és logy milyen célokért harcol a kol- éktíva. Neki ez unalmas. Nem isme­rem, de el tudom, képzelni, milyen ehet munka közben. Feladatát úgy ihogy elvégzi, szöszmötöl, sokszor jredmény nélkül. Ahogy letelik a nunkaidő, úgy hátat fordít az izemnek, mintha soha nem akarna idsszatérni. Az újságból legfeljebb i sporthíreket olvassa, rádióból csak i tánczenét hallgatja. Az előadó most arról számol be, íogy a kongresszusi versenyben mi­yen eredményeket értek el, hogyan jmelkedett az üzem termelése és ícgyan nőtt egyes dolgozók kerese- ;e. Kis érdeklődés villan fel arcán. Be csak néhány percre. Székébe kényelmesen hátradől, a mennyeze­tet bámulja kitartó szorgalommal, majd kinéz az ablakon. A feladatok őt nem érdeklik. Hogy a kongresz- 5zusi határozatok végrehajtásában az üzem dolgozóinak mi a feladata? — mit érdekli az őt. Fejét bosszú­san csóválja. Olyat ásít, majd elnye­li a fél termet. Csinálja aki akarja, de őt hagyják ki az ilyen dolgok­ból. Ne arról beszéljenek, hogy mit kell csinálni, hanem azt, hogy neki több keresetre van szüksége. Ter­melés, termelékenység, önköltség­csökkentés, takarékosság — ször­nyen unalmas dolgok. Mintha meg­nőtt volna. Csaknem el­fogja előlem az előadót. Áhítattal fi­gyel, s minden szót kéjjel fo­gad. Valaki köhent, rápiszeg, hogy lehet vala­ki ennyire fegyelmezetlen!? Hiszen arról van szó, milyen hibát követett el az üzem a dolgozók kulturális igé­nyeinek kielégítésében és a kon­gresszus szellemében, ezen hogyan akarnak javítani. Mit nyújt az üzem a dolgozóknak. Minden tételre elége­detten bólint, mosolyog, kezét ösz- szeüti, tapsol. — Jól mondja, helyesen beszél. Ideje is már! Mintha el­vágnák jóked­vét, dühösen fordul hátra, az egyik fel­szólaló felé. Szeme villá­mot szór, ar­ca haragos, Hogyne! A felszólaló olyan badar­ságokat mond, hogy a beszámolóból ő világosan látja, hogy az üzem igyekszik mindent megtenni a dol­gozókért, de ehhez persze az kell, hogy a dolgozók is tegyenek meg mindent az üzemért. Tódító úgy sóhajt fel, mintha má­zsás tehertől szabadult volna meg. Elhallgat a felszólaló, öröme nemso­káig tart, mert vagy 8—10 ember csaknem ugyanezt mondja. * De most ismét, szinte feléled. Kó­dorgó szaktárs, az üzem legnagydííS lógója is elmondja a magáét. Szokás szerint csak arról beszél, hogy Öl hogy képzelné el az üzemben az éle­tét, mit várna, hogyan becézzék, ho­gyan keressék a kedvét. Tóditó Ala­jos rettentő boldog, hiszen az ő ér­zéseit is kimondja. — Úgy van, egyetértek vele — bó- longat Tóditó s amikor amaz befe­jezi dicső felszólalását „egyhangúlag" megtapsolja s elhatározza, hogy ezért a tettéért megszorongatja a kezét. Mintha jeges vízzel öntenék nyakon, fejét behúzza vállai közé, elbújik az előtte ülő mögé. — Üzemünk­ben akadnak még ilyenek, mint Kódorgó szak­társ, harsognak az üzem egyik ön­tudatos dolgozójának szavai. Elvár­ná, hogy tiszteletére fáklyásfelvonu- lást rendezzenek, hetenkint adjanak nekik prémiumot, de csak jogokat követel, a kötelességét nem teljesíti. Akik csak 60 százalékra teljesíti ter­vét, ne várja,- hogy a sültgalamb a szájába repüljön. Aki többet akar enni, annak bizony többet is kell dolgozni. Tóditó Alajosnak még a fejebubja is elvörösödik, bár nem róla volt szó. Úgy érzi, sokan őrá néznek. Egész összehúzza magát s esküvel fogadja, véleményét még jobban eltitkolja, nehogy valaki a fejére olvassa hi­báit, mert Tódító barátunk bizony nagyétvágyú ember, de az étel készí­tésében csak az evést vállalja a mun­kának csak a gyümölcsét szereti él­vezni. CSORBA BARNA. Á POSTA] A fl [

Next

/
Oldalképek
Tartalom