Észak-Magyarország, 1954. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-01 / 128. szám

A Magyar Do ig ozók Pártja III. kongresszusa I vasárnap délelőtti tanácskozás A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának hetedik napján, vasárnap délelőtt Apró Antal elv­társ, a Politikai Bizottság tagja nyi­totta meg az ülést. Napirenden volt a Magyar Dolgozók Pártja vezető szerveinek megválasztása. A választás titkosan folyt. A sza­vazás után szünet következett, majd a kongresszus Rákosi Mátyás elv­társ, elnöklésével folytatta tovább munkáját. A. szavazatszedő bizottság nevében Mekis József elvtárs a következők­ben tett jelentést a kongresszusnak: Tisztelt kongresszus! Kedves elv­társak! A Központi Vezetőség és a Reví­ziós Bizottság tagjainak megválasz­tása is kifejezte azt a megbontha­tatlan egységet, amely pártunkat mindig jellemezte és amely különö­sen a kongresszus előtti időben és a kongresszuson hatalmas mérték­ben megerősödött. (Taps.) A küldött elvtársak a párt tagjai­nak százezrei nevében tettek most szavazatukkal hitet pártunk politi­kája és szilárd egysége mellett. Pár­tunk új Központi Vezetőségét. és a Központi Revíziós Bizottságot a kon­gresszus egyhangúlag választotta meg. (A küldöttek helyükről feláll­va tapsolnak, felkiáltások: Éljen a párt, hurrá! Hurrá!) A szavazatszedő bizottság össze­számlálta a szavazatokat és megál­lapította, hogy 782 szavazatot adtak le és mind a 782 érvényes. (Taps-) A Központi Vezetőség tagjainak, póttagjainak és a Központi Reví­ziós Bizottság tagjainak a következő elvtársakat választotta meg a kon­gresszus: A Központi Vezetőség tagjai Andics Erzsébet Antal János Apró Antal Ács Ernő Ács Lajos Badari László Bata István Benke Valéria Béréi Andor Bíró Zoltán Boldoczki János Boros Gergely Czottner Sándor Csergő János Dávid Ferenc Dögéi imre Egri Gyula Erdey-Grúz Tibor Farkas László Farkas Mihály Földvári Rudolf Friss István Galló Ernő Gáspár Sándor Gerő Ernő Harustyák József Házi Árpád Hegedűs András Herczeg Ferenc Hébelt Ede Hidas István Horváth Márton Juhász Imréné Kiss Árpád Kiss Károly Kovács István Köböl József Matolcsi János Mekis József Molnár Erik Molnár Imre Nagy Imre Nagy Józsefné Nagy Kálmán Nagy Mária Nógrádi Sándor Non György ifj. Nyers Rezső Olt Károly Piros László Pongrácz Kálmán Raíkó Anna Rákosi Mátyás Révai József Rónai Sándor Schumett János Suhajda József Szabó Ferenc Szabó István Szabó János Szakali József Szalaí Béla Szántó Zoltán Szobek András Tausz János Vass Istvánná Vas Zoltán Vágvölgyi Tibor Vég Béla Vida Gyula Zsofinyecz Mihály A Központi Vezetőség póttagjai Bebrits Lajos Betlen Oszkár Csikesz Józsefné Czett József Fehér Lajos Gábri Mihály Kaszapovics András Kádas István Kónya Albert Kossá István Losonczi Pál Matusek Tivadar Molnár Ernő Nezvál Ferenc Somogyi Antal Szabó Gergely Tóth Lajos Yajdaj Lajosné Valkó Márton A Központi Revíziós Bizottság tagjai Baranyai János Bogdán István Győré József Keleti F'crenc Komócsin Zoltán Kristóf István Kruzslák Béla Papp Imre Pogácsás Antal Réti László Sebes István Szabó László Szűcs Lajos A küldöttek és vendégek feláll­nak, éljenzik győzelmeink szervező­jét, a Magyar Dolgozók Pártját. Hosszú percekig zúg a taps, a hur- rá.i Hosszantartó, szűnni nem akajó taps, éljenzés köszönti az új Köz­ponti Vezetőséget. Ezután Rákosi Mátyás elvtárs, a Központi Vezetőség első titkára mondott ünnepi zárószót. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének ülése A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusán megválasz­tott Központi Vezetőség megtartotta első ülését, amelyen egy­hangúlag a következő határozatokat hozta: A Politikai Bizottság kilenc tagból és két póttagból álljon. A Politikai Bizottság tagjai: Rákosi Mátyás, Nagy Imre. Gerő Ernő, Farkas Mihály, Acs Lajos. Hidas István, Apró Antal, He­gedűs András, Szalai Béla elvtársak; póttagjai: Bata István és Mekis József elvtársak. A Központi Vezetőség öt tagból álló Titkárságot választott. A Központi Vezetőség Titkárságának tagjai: Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Ács Lajos, Vég Béla és Matolcsi János elv­társak. A Központi Vezetőség megválasztotta a Központi Vezetőség első titkárát, Rákosi Mátyás elvtársat. A Központi Vezetőség megválasztotta a Központi Ellenőrző Bizottságot, melynek tagjai: Alapi Gyula, Asztalos Géza, Ács Fe­renc, Daczó József, Dögéi Imre, Hajdú József, Házi Árpád, Kiss Károly, Konok Ferenc, Marót! Károly, Nezvál Ferenc elvtársak; póttagjai: Bernét Lászlónó és Péteri István elvtársak. Á Központi Ellenőrző Bizottság elnöke: Kiss Károly elvtárs. A Központi Revíziós Bizottság ülése A Magyar Dolgozók Pártja III, kongresszusán megválasz­tott Központi Revíziós Bizottság megtartotta első ülését, A Köz­ponti Revíziós Bizottság elnökéül Kristóf István elvtársat válasz­totta meg. Rákosi Mátyás elvtárs zárószava Tisztelt pártkongresszus! Kedves elvtársak! A Magyar Dolgozók Pártjának III. kongresszusa befejezte munkáját. Megvonta az elmúlt esztendők ered­ményeinek és hibáinak mériegét: felvázolta a sikereket, melyeket a szocializmus építése terén, a dolgozó nép anyagi jólétének és kulturális színvonalának emelésében és nem­zetünk fokozódó egységének erősíté­sében elértünk. A kongresszus meg­állapította, hogy pártunk jó munká­jának eredményeképpen elmélyült népünk hazafisága, magasabhrendú nemzetünk egysége, erős az ország, szilárdan megalapozott függetlensége. Szilárdabb lett a népi hatalom alapja, szorosabb a párt és a Mun­kásosztály viszonya, erősödött a munkás-paraszt szövetség. A kon­gresszus e jelentős eredmények mellett, őszintén és nyíltan feltárta és bírálta a hibákat, melyeket az el­múlt évek folyamán pártpolitikánk­ban, gazdaságpolitikánkban — külö­nösen az iparosítás túlzott ütemű fejlesztésével — elkövettünk, kidol­gozta a hibák kijavításának módjait és megszabta a pártunk és népi de­mokráciánk előtt álló feladatokat. E feladatok között az első: — dol­gozó népünk anyagi jólétének és kulturális színvonalának további szakadatlan, következetes növelése. Ennek a növelésnek legfontosabb tényezője; a mezőgazdaság fejlesz­tése, erre kell a párt és kormány erőit összpontosítani. A kongresszus meghatározta a második ötéves terv irányelveit és célul azt tűzte ki, hogy a második ötéves terv folyamán a népgazdaság egészében, tehát •« mezőgazdaságban is. rakjuk le a szocializmus alapjáit. (Nagy taps.) A kongresszus feltárta az állam- igazgatás és a helyi tanácsok mun­káinak eredményeit és hibáit, s ki­dolgozta a rendszabályokat, amelyek végrehajtása megerősíti a népi de­mokrácia államhatalmát, szilárdabbá teszi a munkás-paraszt szövetséget. A kongresszus új szervezeti sza­bályzatot fogadott el, amely pártunk fejlődésének megfelelően, fokozot­tabb követelményeket állít szerve­zeteink és tagságunk elé. A kon­gresszus ráirányította a figyelmet arra, hogy fokoznunk, kell az ifjú­sággal való törődést, ennek megfele­lően jobban kell támogatnunk a Dolgozó Ifjúság Szövelségéf, hogy több teret kell biztosítanunk a szo­cializmus építésében, a népi demo­krácia minden területén a dolgozó nőknek. figyelemmel kísérte munkánkat, de alkotó megnyilvánulása annak a he­lyeslésnek, mely az üzemekben, bá­nfákban, gépállomásokon, a falvak­ban és a munka minden frontján új vállalásokra, új termelési sikerekre lelkesített. Ezek a megnyilvánulások mutatják, hogy dolgozó népünk ma­gáénak vallja és helyesli célkitűzé­seinket, és azonnal öntevékenyen hozzálát sikeres megvalósításukhoz. (Nagy taps.) A kongresszus menete nemcsak azt igazolta, hogy egységesen mö­göttünk áll és helyeslőén támogat bennünket a magyar dolgozó nép. Az elvtársak hallották 30 ország kommunista és munkáspártja kül­dötteinek felszólalását, .köztük a ha­zánkat felszabadító hatalmad Szov­jetünké dicső Kommunista Pártja képviselőjét (viharos taps, a kon­gresszus részvevői helyükről fel­állva, perceken át tapsolnak), Voro- silov elvtársat (ismét mindenki fel­áll, szűnni nem akaró taps, hurrá- kiáltások), akit a magyar nép régen szívébe zárt. (Nagy taps.) A nagy kínai nép kommunista pártjának (nagy taps), az imperialisták ellen oly hősiesen harcoló koreai, vietna­mi dolgozóknak, a szocializmust oly sikeresen építő népi demokratikus országoknak küldötteit. (Nagy taps.) Az öt világrész minden tájáról el­küldték kongresszusunkra képviselői­ket a testvérpártok, nemcsak azért, hogy szolidaritásukról biztosítsanak, hogy közöljék, mennyire örülnek si­kereinknek és további eredményeket kivárjanak jövendő munkánkhoz, hanem, hogy aláhúzzák szocialista építkezésünk nemzetközi jelentősé­gét is. A 'testvérpártok képviselői meg­győződhettek róla, hogy dolgozó né­pünk tudatában van annak, hogy hazánk szocialista építése elválaszt­hatatlanul összefügg nemcsak a fel­becsülhetetlen, állandó segítséggel, melyben a Szovjetunió felszabadulá­sunk első napja óta országunkat ré­szesíti, nemcsak a népi demokráciák kölcsönös együttműködésével, de az egész világ dolgozóinak helyeslő, bá­torító támogatásával is. (Taps.) Meg­győződhettek róla, hogy dolgozó né­pünkben elevenen él a proletár- nemzetköziség harcos szelleme, hogy mindannyian tudjuk: szocialista épí­tésünk ügye elválaszthatatlan az egész haladó emberiség ügyétől. (Taps.) Minden magyar dolgozó tud­ja azt is, hogy a magyar népi demo­mindig bizton támaszkodhatnak ott, ahol a béke nagy ügyének megvé­déséről van szó. (Nagy taps.) Kongresszusunkkal egyidőben folynak Genfben a tanácskozások, ahol a Szovjetúnió képviselőivel az élen a kínai, a koreai és vietnami nép küldöttei küzdenek a béke helyreállításáért, a népek közti nor­mális, jó viszony megteremtéséért. A magyar dolgozók, mint szerte a világon a békét követelő egyszerű emberek százmilliói, e nagy béke­munkához tiszta szívükből kívánnak teljes sikert. (Taps.) Elvtársak! Kongresszusunk munkája kijelölte azt az utat, melyen pártunk, dolgozó népünk a legközelebbi években a szocializmus építésén továbbhalad. A feladatok nem könnyűek, megva­lósításuk sok áldozatot, sok erőfeszí­tést követel, de minden előfeltétele és biztosítéka megvan annak, hogy harcokban edzett pártunk áldozatos munkája összes célkitűzéseinket va­lóra váltja. (Taps.J Az első és döntő: pártunk megdönllíéletlen elvi, poli­tikai egysége és Szilárdsága, pártunk és dolgozó népünk összeforrottsága. (Nagy taps.) Ez volt sikereink titka és minden jövendő győzelmünk alapja! (Taps.) Erőt az egység ad. Ezért ápoljuk és őrizzük pártunk szilárd egységét, mint szemünk fé­nyét! (Taps.) Helyes célkitűzéseink az egész nép vágyait és kívánságait fejezik ki, és mint sajátját, egysége­sen támogatja őket a párt és a mun­kásosztály által vezetett dolgozó né­pünk nagyszerű teremtőereje. Végül sikereink biztos záloga, hogy mint a múltban, úgy a jövőben is erőteljesen támogatja szocialista épí­tésünk munkáját felszabadítónk, a testvéri Szovjetúnió és segí'enek megvalósításában a baráti népi de­mokráciák. (Taps.) Elvtársak! Pártunk III. kongresszusának mun­kájában megnyilvánult lendület, bi­zalom és egység új erő forrása szá­munkra. A kongresszussal kapcso­latban száz formában mutatkozott meg, hogy pártunkat osztatlan sze­Végül — célkitűzéseinknek meg­felelően — a kongresszus aláhúzta, hogy pártunknak a legközelebbi esz­tendőkben a falusi pártmunka meg­javítására a legnagyobb súlyt kell helyeznie. A pártkongresszus hatá­rozata végrehajtásának döntő elő­feltétele pártmunkánk általános meg­javítása, biztosítása annak,- hogy a vezetés a párt minden szervében kollektív legyen, hogy mindenütt érvényesüljön a kritika és önkritika és a pártdemokrácia szelleme. Ez a legfőbb biztosítéka annak, hogy a párt és a munkásosztály viszonya, a munkás-paraszt szövetség még ben­sőségesebb, összeforrotíabb, szilár­dabb lesz. Napról-napra jobban el ■cell mélyíteni pártunk befolyását a dolgozó tömegek közt, szilárdabbá kell minden módon tenni a párt, a kormány, a nép kapcsolatait. Pár­tunk minden tagja, de különösen kongresszusi küldötteink küzdjenek azért, hogy rajtuk keresztül célkitű­zéseink a dolgozó milliók közös ügyévé váljanak. A kongresszus minden megnyilvá­nulása azt mutatta, hogy pártunk és dolgozó népünk egységesen és össze- kovácsoltan támogatja a szocializ­mus további építésére vonatkozó ter­veinket. Megmutatta ezt nemcsak a kongresszusi küldöttek magatartása és hozzászólása, de a szocialista munkaversenynek az a növekvő len­dülete, mely egyre fokozódott, amint pártkongresszusunk célkitűzéseiről a dolgozó nép értesült. A tanácskozásainkkal oárhuzamo- san folyó és egyre erőteljesebben kibontakozó munkaverseny nemcsak arról tanúskodott, hogy az egész or-, szag, az egész dolgozó nép feszült krácia, a szocialista építés minden sikere egyben hozzájárul a béke megvédéséhez. A testverpártok kül­döttei rövid ittartózkodásuk alatt száz formában meggyőződhettek ar­ról, hogy a magyar nép egységesen, szilárdan és elszántan áll őrt a béke frontjának rábízott szakaszán! (Taps.) Nekünk alá kell húznunk, hogy a mi számunkra milyen új erőforrást jelentett, amit annyi formában hal­lottunk e kongresszuson, hogy szerte a világon, ahol az imperialista há­borús gyújtogatok ellen, s a dolgo­zók felszabadításáért folyik a harc, mindenütt lelkes örömmel figyelik a mi szocialista építőmunkánk ered­ményeit, hogy sikereinkből bátorí­tást merítettek mindenütt a nép- szabadság katonái. Tudatosítanunk kell építőmunkánk nemzetközi je­lentőségét, azt, hogy eredményeink és hibáink egyaránt kihatnak a bé­kéért, a népek szabadságáért folyó harcra, mely a földkerekségen fo­lyik. Ez a tudat, ez a felismerés emelje felelősségérzetünket és ser­kentsen bennünket újabb erőfeszí­tésekre, új sikerekre. A mi kongresszusunkkal egyidő­ben tartotta üléseit Berlinben a Béke-Világtanács és kidolgozta a béke megvédésének újabb feladatait. A kongresszus nevében kijelenthe­tem, hogy a magyar dolgozó népre retettel övezi az egész magyar dol­gozó nép, hogy célkitűzéseinket he­lyesli és magáénak vallja a munkás, a paraszt, az értelmiségi, hazánk minden dolgozó fia. A mi feladatunk most, hogy e helyes célkitűzéseket erőnk minden megfeszítésével gyor­san és maradéktalanul megvalósít­suk, egész dolgozó népünk üdvére és felvirágoztatására! Az út szabad, a cél világos! Rajtunk a sor, hogy amit elhatároztunk, tettekre is vált­suk! (Nagy taps.) Éljen a mi szeretett, hősi, harc­edzett, egységes pártunk, népünk vezetője, a Magyar Dolgozók Pártja! (Hosszantartó, lelkes taps. Felkiáltá­sok: Éljen a párt!) Éljen nagy példaképünk, az egész haladó emberiség zászlóvivője, a Szovjetúnió Kommunista Pártja! (Háromszoros hurrá. A kongresszus részvevői felállva lelkesen tapsol­nak.) A proletárnemzetköziség, Marx— Er gels—Lenin—Sztálin zászlaja alatt előre új sikerek, új győzelmek felé! (Hosszantartó; viharos taps.) A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának tanácskozásai ezzel véget értek. (A küldöttek elénekl.k az Internacionálét. Utána szűnni nem akaró tapssal, hurrá-kiáltások- kai és „Éljen a párt!” felkiáltással ünnepük a pártot.) * r ^ r'r'naI-171#i én^TM n i La \ mlI H fyi Al-V/I i §f II f V Al_ i <. .‘ÄÄii‘ÄTIÄ.1.. Cijl Alm Am ^ X. évfolyam 128. szám _____________________________Ara 50 fillér __________________________________Miskolc, 1954 junius 1. kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom