Erzsébetváros, 1999 (7. évfolyam, 1-17. szám)

1999-07-21 / 10. szám

4 ÖNKORMÁNYZAT - KÖZREND 1999/10. szám Kilátásban a szeszesital-fogyasztás tilalma Találkozó Középső-Erzsébetváros közbiztonságáért Molnár István önkormány­zati képviselő kezdeményezé­sére találkozó jött létre szemé­lye mellett a VI.-V1I. kerületi Rendőrkapitányság képvi­selői, Újfalusy Gábor, az Al- mássy Téri Szabadidőközpont (ASZK) igazgatója részvételé­vel, melynek témája a Rotten- biller utca-Dohány utca-Er- zsébet körút-Wesselényi utca által határolt körzet közbiz­tonságának helyzete volt. Telek András a/ezredes, a Köz- rendvédelmi Osztály vezetője arról számolt be, hogy a Dózsa György úti kapitányság lét­számhiánnyal küzd, mely érinti az Almássy téri Rendőrőrs állományát is. Jelenleg egy­szerre négy főt - egy- egy autós- és gyalo­gos járőrpárt - tudnak kiállítani, akik a teljes Középső-Erzsébet­város közbiztonsá­gáért felelősek. Ko­vács József törzszász­lós, a rendőrőrs pa­rancsnoka mindezt azzal egészítette ki, hogy ez a tény a- lapvetően befolyásolja tehát az Almássy tér környékének hely­zetét. Amikor nagyobb létszám­mal tudnak működni, úgy ál­landó ellenőrzést tarthatnak fent a téren, s akkor teljes rend is uralkodik itt. A lakosság ren­deltetésszerűen használhatja azt, hiszen a nem kívánt szemé­lyeket elriasztja az állandó rendőri jelenlét. Mivel azonban Véradók, figyelem! Lakossági véradást szervez augusztus 12-én - a nyári időszak vérhiányát enyhí­tendő - a VI.-VII. kerületi Vöröskereszt. A Hársfa utca 43. szám (1. emelet) alatt 8-tól 17 óráig várják a donorokat, akiknek ajándékkal is ked­veskednek. a szűkös állomány miatt jelen­leg ez nem biztosítható, illetve a járőrök körzete messze meghal­adja a tér környékét. Kovács úr az újból felállítandó körzeti megbízotti irodáktól - melyből egy a tervek szerint az Almássy térre is kerül - váija a helyzet javulását. Molnár István képvi­selő ezt követően ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten - többek között irodahelyiség átadásával - támogatni fogja a kapitányság erre irányuló kezdeményezését. Majd Újfalusi Gábor mondott néhány szót arról, hogy mostan­tól minden hónap elején leadják a rendőrőrsnek az intézmény előzetes programját, megjelölve azokat a rendezvényeket (például a késő estébe nyúló, sok fiatalt von­zó műsorok), melyek problémát okozhat­nak a környékbeli la­kosságnak. Molnár István kérésére Telek András alezredes ígé­retet is tett mindjárt arra, hogy szomba­tonként és vasárna­ponként a megjelölt rendezvények befejeztével a Blaha Lujza térről az ASZK-hoz irányítja a rendőrjárőrt, ezáltal biztosítva a szórakozók gyors és „zajmentesebb” távozását. Molnár István megköszönve ezt az intézkedést kilátásba helyezte, hogy szeptemberben a képviselő-testület elé ter­jeszti a közterületen zárt, il­letve nyílt területen történő szeszesital-fogyasztás megtil­tását kimondó rendeletet Er­zsébetvárosban, mely a kapi­tányság kérése volt. A találkozó zárásaként a kép­viselő arra kérte a megjelen­teket, hogy a megbeszélést ősszel folytassák, amikor átte­kintik a megtett intézkedések hatását. Gál György, az SZDSZ frakcióvezetője Molnár István A szocialista önkormányzati képviselők fogadónapjai Gergely József (2. vk.) július hónapban telefonegyeztetés a képviselői irodában: 322-2236, augusztus szünet. Devosa Gábor (5. vk.) július 12-től szeptember 1-ig, telefonos egyeztetés a képviselői irodában: 322-2236, dr. Vedres Klára (9. vk.) augusztus szünet, Gyurisné Baunsteiner Márta (10 vk.) augusztus szünet, Fedrid Gábor (11. vk.) július, augusz­tus telefonos egyeztetés a képviselői irodában: 322-2236, Hunvald György (12. vk.) augusztus szünet, Demeter Tamás (13. vk.) július, augusztus szünet, dr. Frisch Gábor (15. vk.) a szokásos időpontokban nyáron is megtartja a fogadónapokat, Bán Imre (16. vk.) július-augusztus telefonos egyeztetés a képviselői irodában: 322-2336. A szabálysértési jogot érintő változások A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény kap­csán a jelenleg hatályos - szabálysértésekről szóló - 1968. évi I. törvény néhány rendelkezése az új szabálysértési kódex hatályba lépését megelőzően, már az új törvény szellemében, július 14. napjával megváltozott - derül ki az Országos Rendőrfőkapitányságtól kapott tájékoztatóból. Az átmeneti törvény módo­sítása egyrészt a szervezett bűnözéssel összefüggő jelen­ségek visszaszorítása, másrészt az Alkotmánybíróság 63/1997. számú határozata, továbbá az új - az Országgyűlés által 1999. június 15-én elfogadott -, a szabálysértésekről szóló 1999. LXIX. törvény későbbi, 2000. március 1-jei hatályba lépése miatt vált szükségessé. A változások. egy része az 1993 óta változatlan pénzbír­ságokat érinti. A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb ösz- szege 100-ról 1000 forintra, a legmagasabb 50 ezerről 100 e- zerre változott. Ennek megfe­lelően az egyes szabálysérté­seknél megállapított bírság­maximumok is duplájára e- melkedtek, az eddig 5000 forintos felső határ 10 ezerre, a 10 ezres 20 ezerre, a 20 ezres 40 ezerre, a 30 ezres 60 ezerre, a 4u ezres 8U ezerre es az ou ezer forintos 100 ezer forintra módosul. Az önkormányzat rendelete 10 ezer helyett 20 ezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét. A helyszíni bírság minimuma 100-ról 200, míg maximuma 2000, illetve 5000- ről 10 ezer forintra emelkedik. Amennyiben a szabálysértés elkövetője a kiszabott pénz­bírságot meghatározott határ­időn - 15 napon - belül nem fizeti meg, és ez a munkabérből nem hajtható be, ismételten lehetőségük lesz a szabálysértési hatóságoknak a pénzbírság el­zárásra való átváltoztatására. Az átváltoztatás során 1000-től 2000 forintig terjedő összeg helyett egy-egy napi elzárást kell számítani, melynek időtar­tama egy napnál rövidebb és 60 napnál hosszabb nem lehet. (Folytatás a következő számban) Kerületet váltottak A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége a Hársfa utcából az V. kerület, Akadémia utca 1. szám alá költözött. Személyesen a földszint 45-ös helyiségben, vagy a 269-5824-es telefonszámon kereshetik a szervezetet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom