Erzsébetváros, 1997 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1997-01-17 / 1. szám

FÉL ÉV ALATT A HELYISÉGPRIVATIZÁCIÓBÓL Kétmilliárd 403 milliós önkormányzati bevétel 1997/1. szám ÖNKORMÁNYZAT 3 Tavaly július 1-jén kezdődött meg a bérlők által régóta várt, nem lakás célú helyiségek pri­vatizációja Erzsébetvárosban. Garabits Károly képviselőnek a gazdasági és tulajdonosi bi­zottság alelnökének kezdemé­nyezésére, irányításával, 1600 bérlemény megvételére nyílt lehetőség.- Tavaly októberig az önkor­mányzat kasszájába 400 millió forintot fizetlek be az új tulaj­donosok. Mekkora bevétellel zárták az évet? - kérdeztem Garabits Károlyt.- Az értékbecs­lést végző négy cég, az Office and Home Rt. 239, a Város FM Kft. 196, a Dunaholding Garabits Károly Kft 78; az Urbs Kft. pedig 68 helyiséget értékesített. A megvételre kijelölt 1600 helyiségből 581-et adtak el, ebben benne van az a 39 is amely stratégiai vagyon­nak számít, kiemelt főútvonalon lévő közvetlen, utcai földszinti helyiségek. A kétféle értékesí­tésből befolyó bruttó összeg 2 milliárd 403 millió 513 ezer forint, nettó érték pedig 1 mil­liárd 976 millió 810 ezer forint.- Az 581 eladott helyiségből ha levonjuk a 39-et, az 542 után befolyt összeg bruttó értéke 1 milliárd 697 millió 173 ezer forint. Ez áfa nélkül 1 milli­árd 357 millió 738 ezer forint marad. A benyújtott helyi­ségvételi szándék több, mint egyharmada teljesült. Ugyanak­kor az önkormánykormányzat kasszájába is jelentős összeg került.- Ki döntött a stratégiai vagyon értékesítéséről? Az Office and Home Rt.-nek és a Város FM Kft.-nek adott megbízás darab­számra kisebb, s mégis nagyobb összeget hozott. Hogyan lehet ez?- Szeretném leszögezni, hogy a stragégiai vagyon értékesí­téséről nem a gazdasági bi­zottság, hanem a képviselő- testület zárt ülésen döntött 1996. november 28-án hoz­zájárulva a frekventált helyen lévő üzletek egy részének eladásához. Egy hónap alatt értékesítették a kijelölt helyi­ségeket az Erzsébet, vagy a Károly körúton, a Rákóczi úton a jelentkezőknek, így például a Julius Meinlnek, a Vasedénynek a K&H Banknak. A befolyt bruttó összeg 706 millió 340 ezer forint, ha ebből az áfát levonjuk 619 millió 072 ezer forintot kapunk. Kiemelkedően sok pénz ez, mert az önkormányzat ren­deletének megfelelően egy- összegben, kedvezmény nélkül Milyen példát mutat gyere­keinek az a szülő, aki mun­kanélküli segélyen „tengődve” délig nyomja az ágyat, s ha már kialudta magát szociális segé­lyért kilincsel az önkormányzat­nál? Ez a kérdés is élesen meg­fogalmazódott az Erzsébet­városiak Klubja január 13-i kora esti kötetlen beszélgetésén, a- melynek fő témája a kerületi munkanélküliség volt. A klubestet Tóth Tibomé klub­vezető nyitotta meg. A részt­vevőknek - közöttük sajnos a legérintetteb korosztály, a fia­talok alig képviseltették magu­kat - a január elsejei törvényi változásban, a lehetőségek kö­zötti eligazodásban dr. Csepeli Ágota az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi irodájának vezetője, Tokár Béla a Fővárosi Közmunka Egyesület igazgatója és a példaértékűen a legtöbb közhasznú munkást foglalkoz­tató Sztipics István a Kamilla Kft vezetője. A klub rendezvényén részt vett Fiiló Pál (MSZP) a kerület országgyűlési képvise­lője is. Akut problémák fogalmazódtak kínáltuk a korábbi bérleményt megvásárlásra. Ez egy hónap alatt nem hogy szép, hanem rekord nagyságú bevétel. Ennek az összegnek a fel- használása csak a képviselő- testület jóváhagyásával kizá­rólag kerületfejlesztésre for­dítható. Az összeget az Office Home elkülönített számlán kezeli, a testület hozzájárulá­sa nélkül a számlán lévő összeghez senki sem nyúlhat hozzá.- Lesz-e folytatása a stratégiai vagyon értékesítésének?- Ezt pillanatnyilag nehéz lenne megmondani, nem is tudom, mert a stratégiai vagyon értékesítése nem a gazdasági bizottság, hanem a képviselő­meg: vajon hajlandó-e a mun­kanélküli együttműködni az önkormányzattal, azon kivül, hogy néhányuk a rendszeres szo­ciális segélyre vár; 670 érintett­ből 320-nak fogalma sem volt a jogszabály, a paragrafus januári változásáról; a munkanélkül maradtak többsége még ma sincs tisztába azzal, milyen felkészült­séggel, fellépéssel szerezhet magának munkát. Nincs munka, nem lehet elhelyezkedni? Még egy szobafestő-mázolónak sem? Miközben a fővárosban, szinte lámpással keresik az embereket testület kompetenciája. A nem stratégiai vagyonba tartozó helyiségek eladása viszont foly­tatódik, hiszen az 1600-ból 542 „talált” új gazdára. Nem mel­lékes kérdés azonban, hogy a privatizációra kijelölt négy cég szerződése január 20-án járna le. A gazdasági bizottság január 8-i döntése szerint az Office Home és a Város FM Kft.-vel hosszabbitjuk meg a szerződést. Ettől függetlenül a másik két cég (Dunaholding- és az Urbs Kft.) által kiküldött árajánlatok a rendeletnek megfelelően 90 na­pos határidővel érvényesek. Az adásvételi szerződések megkö­tését a Dunaholding volt terü­letén az Office Home, az Urbs-én pedig a Város FM folytatja. erre a munkára, s a Kamilla Kft feladataihoz erre a szakmára is szükség lenne. Ám az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy olykor a hat elemis végzettség az aka­dálya annak, hogy valaki munkát kapjon. De a kerületben lévő állás nélkülieknek nemcsak a Kamilla Kft. a munkaügyi köz­pont segít, hanem a Főváros Közmunka Egyesület is. A munkahelyek keresését, az elhe­lyezkedést non profit alapon - egy fillért sem kémek érte - támogatják, címeket adnak, munkát szereznek. KÖZMUNKA - KIÚT A MUNKANÉLKÜLISÉGBŐL Aki keres, az talál? Fotó: Szalay István

Next

/
Oldalképek
Tartalom