Erzsébetváros, 1997 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1997-01-17 / 1. szám

ONKORMANYZAT 1997/1. szám Számvetés félidőben Ahhoz, hogy az eltelt két év mérlegét elkészítsük, szükséges visszatekinteni a kezdetekre. A választások eredménye ismert: a 31 tagú képviselő-testületben az SZDSZ öt mandátumot szerzett, s a frakcióhoz csat­lakozott a szociáldemokrata Hahn György. A vá­lasztások során felcsapó indulatok nem csitultak el azonnal, s talán ennek tulajdonítható, hogy egyetlen párttal sem jött létre koalíció. Groó Rudolf A szabad demokraták meg­próbáltak koalíciós partner nélkül, konstruktívan együtt­működni minden olyan frak­cióval, amelynek munkája a kerület érde­keit szolgálta. A mögöttünk lévő két év komoly tanul­sága: egy új, önkormányzati képviselő-tes­tületnek a foly­tonosságot kell biztosítania. A mostani testület ezt a köve­telményt az első egy, másfél évben nem tudta teljesíteni. Nem kell mindent a nulláról kezdeni Nem vette figyelembe az előző önkormányzat elkezdett mun­káit, s csak a félidő közeledté­vel jutott el oda, hogy vannak dolgok, amelyeket érdemes folytatni, nem kell mindent a nulláról kezdeni. Erzsébetváros képviselő-tes- tülete ebben a ciklusban komoly gazdasági kihívásokkal szembesült. A központi támo­gatások reálértékben olyan mértékben csökkentek, hogy tudomásul kellett venni, ha az önkormányzat maradéktalanul eleget akar tenni a törvényben előírt kötelezettségeinek, a ter­vezett fejlesztéseknek, akkor elengedhetetlen a jól szer­vezett, hatékonyan működő gazdálkodás és infrastruk­túrájának megteremtése. A szabad demokraták kez­deményezésére foglalkozott az első év után az önkormányzat ismét egy vagyonkezelő szer­vezet létrehozásával. Ennek fundamentumát, a frak­cióközi tárgyalási alapanyago­kat a szabad demokraták ké­szítették elő. Komoly ered­ménynek tekintjük, hogy ez a vagyonkezelő szervezet az idén elkezdi munkáját, az önkor­mányzat megbízása alapján profi módon gazdálkodik majd a kerület vagyonával. Kerületfejlesztéstől a tömbrehabilitációkig Javaslatunkra - amelyet több, mint fél éves előkészítés előzött meg - rövidesen „feláll” az a kerületfejlesztési társaság, amely nagy projektekben, tömbrehabilitációkban gondol­kodik, mint amilyen például a Gozsdu udvar. Mind a vagyonkezelő, mind a fejlesztési társaság létrehozása indokolt. Hiszen más önkor­mányzatok példája világossá tette, hogy egy hivatal, amely egyrészt lakossági szolgáltatá­sokat lát el, másrészt hatósági jogköröket gyakorol, alkalmat­lan a gazdálkodásra, a te­lepülési önkormányzat nagy­szabású építési-fejlesztési ter­veinek valóraváltására. Az elmúlt önkormányzati cik­lus, s a mi két évünk egyér­telművé tette, hogy ha áldoza­tok árán is, de tisztázni kell az ERIK Vállalat helyzetét. Megszabadítani a több, mint öt éve maga előtt görgetett adósságállománytól, s meg­felelő profiltisztítás után gaz­dasági szempontból tiszta lap­pal kell elindítani. Sikerként könyveljük el, hogy frakciónk minden tagja a saját posztján, a különböző bizottsá­gokban mindent megtett azért: az önkormányzatiság első hat éve után kialakuljon egy jól működő, jól szervezett önkor­mányzati rendszer. Olyan, ahol minden szer­vezetnek, illetve minden sze­mélynek megvan a maga fela­data. S ezen szervezetek és személyek között maximálisan jó az információ áramlás. Képviselőink és külsős, bi­zottsági szakértő tagjaink ja­vaslatai és munkája alapján indul el kerületünkben a szelektív hulladékgyűjtés. Jelenleg is dolgozunk a kerület új parkolási rendjének kia­lakításában, részt vettünk az üzlethelyiségek privatizációjá­nak elindításában. Az utóbbi bevételei képeznek majd olyan fejlesztési alapot, amely forrása lehet a kerület­ben elinduló tömbrehabilitá­cióknak, nagy értékű projektek megvalósításának, a társashá­zak támogatásának. A szabad demokraták véle­ménye szerint a képviselő- testület munkája furcsa ket­tősséget mutat. Azt, mert míg a bizottságokban komoly szak­mai munka folyik, addig a testületi üléseken mindez nem tükröződik megfelelően. Minőségi változás a testületi munkában Az erzsébetvárosi polgárok a kábeltévén keresztül gyakran láthatják, hallhatják, hogy az ülések mind színvonalban, mind stílusban messze el­maradnak attól, amit joggal elvár a választó. A szabad demokraták frakciója soha nem vett részt testületi üléseken pártvitákban, szemé­lyeskedésekben, torzsalkodás­ban. Nekünk ha valamilyen problémánk volt, vagy van - akár pártegyeztetés, akár személyi vonatkozásban igyekeztünk, s igyekezni fogunk testületi üléseken kívül azokat megbeszélni, rendezni. Miután úgy látjuk, hogy több képviselőtársunk is elégedetlen a testületi ülések színvonalá­val, bízunk abban, hogy a cik­lus hátralévő idejében az erzsé­betvárosi polgárok minőségi változást tapasztalnak a testület tevékenységében. A fejlődés három stabil pillére Az eddigi frakcióközi tárgyalá­sok alapján örömünkre szolgál, hogy ebben partnerre találtunk a polgármester-asszonyban, az alpolgármesterekben és a frak­cióvezetőkben. Persze tovább­ra sem tudunk gátat szabni egy- egy képviselőtársunk szerep­lési vágyának. A Szabad Demokraták Szövet­ségének frakciója azt szeretné elérni, hogy a ciklus hátralévő két évében egy jól működő vagyonkezelő, egy fejlesztési társaság, az EMIK és az át­szervezett, jól prosperáló pol­gármesteri hivatal biztos pillért jelentsenek a kerület gazdasági és fejlesztési elképzeléseinek valóraváltásában. Fokozott figyelmet kell fordítani az önkormányzati bevételek biz­tosítására, növelésére is, de anélkül, hogy ez a lakosság számára újabb terhet jelentene! Ugyanakkor elkezdjük azokat a fejlesztési és rehabilitációs munkákat, amelyek az első lépést jelentik abban a folya­matban, amely mindnyájunk célja és már nem álma(l): Erzsébetváros igazi, polgári kerületté váljon! Groó Rudolf SZDSZ frakcióvezető Erzsébetvárosi polgárőrség Új információs iroda Az erzsébetvárosi pol­gárőrség információs irodája a közelmúltban kezdte meg működését a Dob utca 107. alatt. Az információs iroda a hozzáfordulókat hetente két­szer, kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig fogadja. Ebben az időpontban a 351- 5246-os telefonszámon is hívható az információs iroda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom