Ellenzék, 1944. július (65. évfolyam, 146-171. szám)

1944-07-15 / 158. szám

4 Mm«« vi I nil win I«—. ■■iiTififa'i'wir^iriiii HIRCK essssssss^s^ssssssa „Knck A/lntlmtunk »»«Lnilrut ;» hn­Re n hjjrpt li<yi U :i?•♦»»<■mmU ţrnh;tH " (ÍKcíjk •Julius Ifi sroniHnl, prof . Napirend tlenrtk, róm. kai.: Henrik, - - * , , _ a Nap kél -t. 18. nyug­-----------------szik 19.54.-Julius 3-tól i6-iq SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK : ni háromság gyógyszertár. Unió utca 2 -• i -'l -ioa. 20—78. Keresztelő Szent .» íqoi gyógyszertár Deák Ferenc-utca 9. sz. Telefon: -68 — Minerva gyógyszertár Wesselényi Nuklüs-u. 35. sz. Telefon: 2 — 54. — Magyar Korona gyógyszertár, Heltai-u. 3 sz. Telefon; 27—92. A7 EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETI RENT) a vasárnapi istentiszteletek zavartalansága ér­dekében a következőképen módosul: minden va- sárnap reggel S órakor kezdődik a rendes fő- istontisztelet, mely legkésőbb 9 órára befeje­ződik. így szeretnek biztosítani, hogy az eset­leges zavaróberepüléseknek a megkezdéséig min­denki nyugodtan hazaérhessen. Viszont távo­labb lakó hit testvéreink számára külön is van­nak istentiszteleteink. Számukra egyelőre a Káldy György-ülcában vannak rendszeres vasár­nap délelőtti istentiszteleteink. Ezt az isten­tiszteletünket továbbra is délelőtt 10 órakor tart­juk meg. Tehát a Kossuth Lajos-utcai templom- ba reggel 8-kor. a Káldy Györgv-utca 6. szám ala'U ta Három Püspök Tere melletti lévő i.sten tiszteletünkre 10x órára hívunk és várunk min­den evangélikus atyánkfiát. Az elsötétítés kezdődik 22 érakor, véget ér £.30 órakor. ALGÍRBAN HALÁLRAÍTÉLTEK KÉT FRANCIA ÖNIGÉNTEST. Amszterdamból jelentik: Az algíri rádió csütör ökör este közölte, hogy a keleti harctér framcia ön­kéntes kötelékének két tagját az algíri had.biróság halálra ítélte. BOMBAKÁROSULT ÖZVEGYEK ES ÁRVÁK JELENTKEZÉSE. Kolozsvár város hadigondo­zási nyilvántartó hivatala felszólítja az alábbi bombakárosull özvegyeket és árvákat, hogy julius hó 20-ig. saját ' érdekükben, feltétlenül jelenjenek meg a polgármesteri hivatal 27. számú szobájában (délelőtt 8—12-ig): 1. Szász Fe- rencné Béla király-út 7. sz. alatti v. lakos.' 2. Zámbó Anna Zug-utca 2. sz. alatti v. lakó*. 3. Tera Miklósné \ as-utca 11. 4. Pus Ferencié Kővári László-u. 20. sz. 5. Lénárt Imréné Horthy-ut 94. sz. alatti lakos. 6. Kiss Mártonná Pináli-utca 13. sz. 7. Szarka Albertné Vas Ottilia- u_ 6. sz. 8. Angyal Sándorné Állomás-u. 5. sz. 9; Farkas Péter Irinyi-u. 32. sz. 10. Benczik István Szent István-u. 57. sz. 11. Balogh Já­nosné Veréb-u. 5—7. sz. 12. Buksa Jánosné UjfaJvi-ut 9. sz. 13. Andrási Jánosné Hidelvi- ut 2. sz. 14. Nagy Mihály Káxpát-u. 26. sz. 15 Bodi Lajosné Kővári-u. 27. sz. 16. Gáspár Já­nosné Kalauz-iL 29. sz. 17. Miklós Györgymé Horthy-ut 41. sz. 18. Kerekes Jánosné Erba- falelep, 19. Kovács Zoltánné Luther-utca 25. sz^ 20. Kovács M. Ferencné Szeptember-u. 11. sz. Fermeta Rt. 21. Piriczkv Dénesné Ref. köz­kórház. 22. Kapás Józsefné Erzsébet-ut 44. sz. alatti lakosok. * HÁZASSÁG. Kocsg Márta és vitéz Ridély Alfonz 7944. julius hó 15-én délután 6 órakor tartják esküvőjüket. 02554 * ÁLLAMI GÉPJÁRMÜVEZETÖKÉPZÖ TAN­FOLYAM kezdődik julius hó 17-én. Résztvehel- nek mindazon férfiak és nők. akik 18. életévü­ket betöltötték. Jelentkezni lehet személy-, teher- és motorkerékpárra, a „Szász-sofőriskoiá- ban naponta d. e. 8—13, valamint d. u. 15—18 óráig, Kolozsvár, Árpád-ut 26. sz. Tel: 28—46. * ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulírott dr. Deák Gyula kir. közjegyző az Erdélyi Leszá­mítoló és Pénzváltó Bank rt. kolozsvári bej. cég hitelező megkeresésére 1944. évi február hó 16-án kelt kereskedelmi levélben-foglalt kézi­zálog szerződés alapján a K. T. 306. §-a értel­mében 3580 pengő tőke és járuléka iránti ke­reskedelmi ügyletből eredő követelés fedezetéül átadott különféle díszműbőr eladása céljából az árverést elrendelem és annak Kolozsvárt Horthy Miklós-ut 57. sz. alatt leendő megtartá­sának időpontjául 1944. évi julius hó 18. nap­jának d. u. V26 óráját tűzöm ki mikorís fenti díszműbőr-mennyiséget a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett elfogom adni. Hitelező intézet az eladandó áru minőségét illetőleg semmiféle szavatosságot nem vállal. Kolozsvár, 1944. julius 12-én. Dr. Deák Gyula, kir. köz­jegyző. iCifrirm Viszonteladóknak engedmény} Ceszerzésról tájékoztat; »Bage** NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK ELOSZTÓJA I 4.1 U N G £ R GYÖRGY, ÚJVIDÉK Huszonegy zsidó üzem élére rendeltek Kolozsváron vállalati vezetőt KOLOZSVÁR, julius 15. Az I. lakú ipar- ' liatóaág tudvalevőleg az tiparkamara és az | ipagtesnület véleményének meghallgatása utón j vállalata veztőket nevezett ki azoknak a | volt zsidó tulajdont képező üzleteknek és műhelyekazek élére, amelyeknek továbbfoly­tatása közellátási ás hacii szem pontból szük­séges vak. Kolozsváron jelenleg 21 vállalati vezető működik, mert csak 21 üzemnek to­vábbfolytatása látszott szükségesnek. A vál­lalati gondnokok kinevezése óta már huza- rr.oraibb iidó telt el, a, kezdet nehézségein túl­estek s az újonnan megnyitott műhelyek és üzletek, ha korlátoltabb méretek között is,, de tovább működnek. Amrg azonban idáig jutattak, sok nehézséggel kellett megjtüzde- ru'ök. Alkalmunk volt beszélgetni az egyik leg­nagyobb volt zsidó kereskedelmi vállalat ki rendek vezetőjével, aki érdekesen vázoka fel előttünk azokat a nehézségeket, amelyek­kel a vezetés átvételének napjától a mai napig meg kellett küzdenie. •—< A vezetésem alá rendelt vállalat zök­ken ésmentrs ájtálilikása az első időkben majd­nem lehetetlennek látszott. Tudjuk azt, hogy minden vállalatnak vannak bizonyos üzleti titkai, amelyekett nemcsak a konkurrensei, hanem saját alkalmazottai előtt is gondosan leplez. Fokozottabb mértékben áll ez azokra 3.z üzemekre, amelyeknek csak tulajdonosai voltak zsidók, alkalmazottai pedig kivétel nélkül keresztények. A zsidók eltávozása után a keresztény alkalmazottak nagy igyekezet­tel álltak ugyan a vállalat ’ rendelkezésére, de mivel az üzleti titokba nem voltak be­avatva, s az üzleti fogásokat nein ismerték, döcögve indult meg a munka. Hiánvoztak. a szakmunkások is s az újonnan beállított mun­kaerőkkel ezeket nehezen lehetett pótol n. A legfontosabb feladat volt az üzem meg-n clitása és újjászervezése. A vezetésem alatt lévő vállalat ezeket az akadályokat legyőz­te s most már útban vagyunk a normális működés felé. ' ’ v — Akadályozta munkánkat az, hogy az eltávolított zsidó tulajdonosok igyekeztek minéf zavarosabb helvzetet hátrahagyni. A legfontosabb feljegyzéseket elrejtették, leltár­szükségletüket össze-vissza zavarták s könyv- vezetésük rendszerében nem lehetett eliga­zodni. Növelte a nehézséget az, hogy egyet­len zsidó vállalat pénztárában sem volt pénz, hiányzott a forgótőke s a vállalati ve* zetók maguk kellett, hogy előteremtsék a tisztviselők és munkások fizetésére szükséges összegeket. Természetes, hogv ilyen körülmé­nyek között az egyes vállalatok üzemének megindítása nehezen ment- de kevés kivétel­től eltekintve, már a legtöbb vállalat a lehe­tőség határain belül rendesen működik. Beszéltünk egy kisebb ipari üzem kiren­delt v á Hala tv ez erő jé vei i&, aki csak ismételte az előbb elmondottakat, azzal a különbség­gel, hog\r az ő gondja-, miután csa-x néhány munkás fizetéséről kell gondoskodjon, jóval kisebbek. Az előbbi tulajdonos által felvett megrendeléseket elkészítette s a murtka árá­ból a napi kiadásokat fedezte. — Arról szó sincs — mondotta —, hogv, kedvező üzletmenetre számítanának, de mi ; megelégszünk azzal, ha mindennapi kenve- ' rönkét meg tudjuk keresni. (m. j.) A VÁROSI MÉRNÖKI HIVATAL MULT HAVI MUNKÁJA. A Városi Mérnöki Hivatal a nyúlt hó folyamán a Vágóhid-téren nagyobb terjedelemben uj burkolatot készített és régi burkolatot átfektetett; folytatta a Dohány-utca kiskővel való burkolási munkáit; aszfalt úttestei javított 1200 m2, járdát 15 m2 terjedelemben. Folytatta a kövezett és burkolt utcák, azután a törvényhatósági utak, végül a burkolatlan ut­cák, vicinális utak és dülőutak karbantartási munkáit. Tövispartvédő-miivet készített a Ná­das-patak Gyufagyár mögötti szakaszán 110 fm. hosszban és megrongálódott partvédezetet javított 80 fm. hosszúságban; folytatta a Posta- kert-utcai hid kiszélesítését; javításokat végzett a Malomárok partjain és u. n. lappancsos zugó­ján; folytatta a Nádas-patak szabályozását mintegy 2000 m3 föld kiemelésével; befejezte a Mátyás-szobor számára készített sziklabarlang munkálatait. Befejezte a Mátyás király-téri egyik víztároló medence építését; folytatta a Köz­vágóhíd építési, a Lógo-mütő épitési és a nyil­vános óvóhelyek korszerűsítési munkálatait. Egész hó folyamán megfeszített erővel vezette a romeltakarítási munkákat: az óvóhelyek építésé­nek előkészítési munkáit és kiosztott a bomba- káros épületek fedelének javításához 500 tétel­ben összesen 410.000 drb. cserepet. Ellátta a vá­rosi sporttelep fenntartási. a kavicsbánya és anyagraktár kezelési munkálatait és a kertészeti teendőket Kmiessen Érdél v erjed tehä napilapjába«, az ElioTiTéJi.bpiL HALÁLRA ÉGETETT EGY ARATÓT ÉS FIÁT A LEZUHANT REPÜLŐGÉP BENZINE. Veszprémiből jelentik: A Vesz­prém megyei Külsővăt habárában leg­utóbb etgy lelőtt amerikai repülőgép a tet árban aratómunkások közé esett. A robbanás folytán a szétömlő benzin halál­ra égette Kalmár Gábor aratót és annak 14 éves fiák Kalmár sógornője életveszé­lyes1 sérüléseket szenvedett. Egy ejtőer­nyővel / kiugrott repülőt elfogtak.; (MTI). MINT a volt Neumann-cég főszabásza, érte- sitem a volt rendelőinket, hogy az urklivai sza­bóságot továbbra is folytatom. Ideiglenesen addig, amíg megfelelő üzlethelyiséget kapok, a Farkas-utca 6. szám alatt. Tisztelettel kérem a további szives pártfogásukat, kiváló tisztelettel: Krancsova D. Béla. 02327 KOLOZSVÁR THJ. SZ. KIR. VÁP.fOS ÁRVA­SZÉKE. Szám: 2/23. árv. dn. 1944. HIRDET­MÉNY. Az árvaszék közzéteszi, bogy a' városi gyámpénztár 1943. évi számadása a vonatkozó 55.200/1903. B. M. sz. rendelet ért efim ében az árvaszéki elnök irodahelyiségében (Szentegy ház - utca 25. sz. T. emelet. 12. ajtó) 15 napig köz­szemlére tétetik. Érdeklődök a hivatalos órák alatt íd. e. 8—2 óráig) a számadást megtekinthe­tik. Kolozsvár, 1944. jiil. 14. Dr. Szenb-Ivánvi Ár­pád s. k. árvaszéki elnök. JfÍGgP&dáMÍtritik <m béil h Uisiy&rr rvrmdvii vkrtcond mtfhok TUTDfXlRdKltT, jiulău* 15. («MTI. 'AHkUtU. áífo't haMxotnfoérfM 1 /T-.’iy •tiiîajTîbtaftawi )***> mpw-! líiuoíkioiri vafcéviftfoig ti- korrrü&nV a yw/A-i l Î, <.<1 fo<1k/|/í>mrv«í'#á.í.rt)ít a tiíl "6 <■.v/'b'i V n» hi'/iifr- •rt.iM'U» a/ TU«.), bop V a : ’ niíiy ZÚ'IT'CTkI n/ü; o|. ;»/* |;iri«|í'|t )<| i-H OKink fa-V/TTLmhi -a t, í»b'Ni yibiMV \ zárgK>rwJ'«,0'lu>k működő -ól fuz/mba/i a fodraimat bau lévő trazti asági év v- g*évbl a komáuy meo-sz^üi . leüli kíván­ja. Ebtől az M^ponttól kezdv teikút a kérészién/ fülű tulajdonolj!; máik kiéli gurulós kodniok ia termeLé-:- fo.y- tPÁá.sáiról é* m-ayfeil el ő sxi n v-oo â ;an tartásáról. A kötaetjövőben a k rr- mánv a zsidó Yi&szjrmbérheti szerző­désnek meigsziiTEtebesét tervezi. Ki- várnat'OB atzombam, hogy az érdekelt tuhajdomoisok e rendelkezés meg-tv l en ébe el rótt is m i elöM) tegyc^k meg a megfelelő li-ópéseket birtokaikon a termel ás foly tomc-s:-‘ágának báizt ősi t á- sara. Ha a keresztény tollajdanionok, az uj gaztí-asráigi év fő) kezdve maguk kívánnak a birtokon gazdálkodni, »ennek érdekében már .most tegvék meg a szükséges intézkedéseket a vetőmag, igásállatok és miniden egVÁb, a termelés megkezirH'séhez és folytatásához szükoégiets előfe■! téte­lek biztosítása végett, riondo-'kodni kíván a kormány arról is, liosy a volt zsidó haszonbérlők tiulajd:ná- ban volt élő és holt felszerelést a gazidlááikodást folytató uj baszonb 'r- Klk, illetve földtulajdonosok megsze- rezhessék megfelelő biztositik n\nij- tása mellett. Az Ingatlanon tovább­gazdálkodó tulajdonos, vagy haszon- b rlő részletfizetési kedvezményben» is részesülhet. Azokon az ingatlano­kon. amelyeken ezidő szerint zár­gondnok gazdákodik, a zárgondnok köteles elvégeztetni minden idősze­rű munkálato-t addig is, amig a ki­adandó kormányneffbdeet alapján az, ingatlant a tulajdonos veszi át, ibe- tőleg a tulajdonos valakinek haszon­bérbe adja. * 6 A KOLOZSVÁRT BÉRKOCSTTULAJDONOSOK ADOMÁNYA A BÖMBAKÁROSU.LTAK FELSE­GÉLYEZÉSÉRE: Koncz János 10. Zalahán Sán­dor 10, Dani János 20, Dezmerián Illés 10, Kosa Károly 10. Antóni Sándor 10, Moisa Ferenc 10, Fenesán Aurél 5. László József 10. özv. Zalahán Gvörgvné 10, Kovács István 10, Tóth Lajos 10, I.upás Tibor 15. Magyari János 10. Luka János 10, Szilágyi Zoltán 10. Pál György 5, Mezei István 10, Kovács József 10. Kedves György 10. Jakab Gvörgvné 10. Asztileán János 10, özv. Pipás Gábomé 10. Papp Gábor 10. Kedves József 10. id. Antoni Lajos 10. Kioreán Sán­dor 10. Jakab István 10, Antal .Gergely 10, id. Madarasi József 5. László Péter 10, özv. Ko­vács Zsigmondné 10. Retund Sándor 10, özv. Fekete Istvánná 10. Balázs József 10, Dani Ist­ván 10, Szabó József 25', Köblös Ferenc 10, Kolumbán József 10, özv. Szász Ferencné 5, Szabó Islván 10, Kozsoknán Pál 10, Stefusz Gá­bor 10, Jakab György 10. özv. Loboncz Já­nosné 5. Kölcsey Ferenc 10, Kimpián Koméi 3. ifj. Madarasi József 10. Yigh József 10. Jakab Sándor 10, özv. Kifor Lászlóné 10. Kedves Márton 10. Szelicsán János 5, Madrucz János 10, Nagv János 5, Abrudán Simon 3, Szász Gvörgy 5. ifj. Retund Sándor 10, Szelicsán László 10, Szabó István 10, Orbán Miklós 10, -özv. Marosán Józsefné 10. Szőke Sándor 10, ifj. Furú Márton 10, ifj. Vinczi József 10, id. Vinczi József 10, Gáli József 10, Hidegh Fe­renc 10, özv. Alb Gvörgvné 10, Bogva János 10, Stefusz Gábor 10. Székely József 10. Felekán János 10. Hompot Gergelv 10. Margarázs Gyula 6, Kiss István 5. özv. Kozsoknán Lászlóné u Rusz János 10. Benedek Károly 16. Abrudán György 10. Szabó Károly 10, Girda Pál 10, ifj. Antoni Lajos 10, Pozsár József 10, Barna .Já­nos 5, Muntyán Sándor 5, Bakos István 5, Mész János 5. Elekes Zsigmond 5, Szelezsán János 5. Fülöp Ferenc 3, Nagy Lajos 5, Balika Lajos 5, R akii Iá r László 5. Zágoni Ferenc 5, Galgócz.i Miklós 5, Ferenczi Ferenc 3, Pajzs Sándor 5. Moldován János 2, Rácz Dániel 5, Joó András 5, Kintoreán Gergely 5, Olasz Bertalan 10, Dániel Árpád 10, Kába László 4 pengő. Ezenkívül az egyesület az összeg kiegészítésére még 94 pen­gőt adott. így összesen 1000 pengő a bérkocsitu- lajdonosok társulatának gyűjtése. ERŐMÜVET ÉPÍTENEK KI A VÁ­GÓN. Pozsonyból jefon-tiiik: Julius 12-én Tbencsénbien meglbsszéilésiefc&t tartót) ak a Vág-tfolvó Trencsén és Pöstyén közötti szakaszénak nagyszabású erőművé törté­nő kiépítése tárgyában, fogy csatorna ki­építése álral az árvíz által fenyegetett területekről il vmódonv-ckarják a vizfeles- le^et levezetni és a terméketlen területe­ket termőfölddé átalakítaná. A csatorna hjajózlható lesz és délen a. Dunával kötik össze. A terv véptiehajitására már a kö­zeljövőben sor kerül. További terveket a folyó kiépítéséire és szabályozására a há­ború utáni időre is szőnek az illetékesek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom