Ellenzék, 1944. július (65. évfolyam, 146-171. szám)

1944-07-01 / 146. szám

ÍRJ 30FILLÉR SZOMBAT, 1544 juliuS 1 LXV. évfolyam., 148. szám. Szerkesztőség í«s kiadóhivatal: Kolozsvár; Jókai-H. 16., I- Tebafon: li—09. Nyomda: Egy er tem-a. 8. Telefon: 2®—23. Csekkszámla: 72056 CLIPITA JtS: BARTH!} MIKLÓS rgaggg Kiadótalajdonos: „PALLAS SAJTOVALLALAT" Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 hóra 4.30 P, negyedévre 12.40, félévre 24.80, i évre 49.60 P. Tárgyalások a Wilhelm: ■■ • : között Franciaország I Megszakadt a diplomáciai viszony Bmerika és Finnország közül Az angolok elismerik a V-/. rombolásainak kihalását az invázióra A SZÖVETSÉGESEKNEK az európai arcvonalékm öszpombosistott általános tá­madáséi — rruirvt azt a különb öző jelenté­sekből meg lehet állapítani — a Teherán­ban lefektetett elvek alapján hajtják vég­re: pusztít számbeli fölénnyel legyűrni a minőséget. A hadviselésnek ezt a módját, — amit Rallerbslében ,jsaúmistratégiáuak “ nevezett el —- gyakorta cuiva Imazxák már az angolszászok és a szovjet. A harcok mai szakaszának első rohamában történ­tek nem lepték meg a német hadvezetést, amit a csapatok magaviseletéből lehet megállapítani. A „szám-stratégia“ ellen a minőség harca áll, amely minden esetben döntő tényező. A német hadjvezetőség nem helyi eredményekre, hanem háborús siJ kerekre törekszik s hogy ezt elérhessék, a hangsúlyt az egységre és nem a részle­tekre fektetik. Az arcvonalak helyzetéinek vizsgálata ennek a megállapításnak helyességére ve­zet. Bár a német hadvezetésnek láthatóan továbbra is az az álláspontja, hogy a nyu­gati hadszíntér a legfontosabb, nem ha­nyagai fa el a kelebi és a déli hadszínte­reket, a he1 a halogató védekezés alapel­veinek figyelemben tortásávdl mérhetet­len erőket köt le. Ezáltal előkészíti a dön­tő találkozóénak az alkalmas pillanatig 'való késleltet ését, ' hogy döntő csapást mérhessem' ott és akkor az ellenségre, amikor az elgondolásainak legjobban megfelel. A KELETI ARCVONALON a heves tá­madások. ellenére sem változott lényege­sen a helyzet. A keleti harctér középső szakaiszám. még mindig nem aluzkült ki az a helyzet, amelyet a szovjet' nyári offen­zív áj a egyik szakaszának befejezéseként lehetne elkönyvelni. Berlini német kato­nai körökben megállapítják, hogy a na­pikban a hivatalos jelentésekben említett földrajzi neveknél csupán olyan támadó élekről van szó, amelyek mögött még min­dig vannak német csapatok és ezek harc­ban állanak az ellenséggel. Tehát nagyobb területi nyereségről, az arcvonal szélesebb áttöréséről, vagy a stratégia szempontjá­ból nélkülözhetetlen helység elfoglalásá­ról beszéni zzidőszerint nem lehet és nem szabad. Ezek a körümények meggátolják a helyzet összefoglaló áttekintését, erre csak akkor nyílik alkalom, ha vagy egyik, vagy máúk fél döntő eredményeket ér el. A DÉLI ARCVONALON a helyzetet szintén a fenti elvek szerint kell megítél­ni. A nagy erőkkel folytatott áttörési kí­sérletek a német élcsapatok füzében soro­zatosan összeomló'tok s az erőszaktcal ki­alakított súlypontokon az ellenség veszte­ségei naponta oly nagyok, h gy átcsopor­tosításokra és minduntalan pihentetésre kell hámoraonniok csapattest/ükot. Hasonlóképpen nem fejeződött be még a Caerműl folyó csata sem. A rendkívüli hevo-séggel és makacssággal vívott csa­tában az angolok minden erejüket beve­tik. céljaik elmésére. A németek is újabb tartalékokat vonultattak felt egyrészt az itteni harcok semlegesítésére, másrészt nagyobb partraszállási kísérlet gyökeré­ben való elfojtására. Ezt az előrelátó gon­doskodást indokolja az a tény, hogy a csa- 1 ták a hajók hatótávolságúnak a szélén folynak és az angzlszász veszteségek pót- j lésárra újabb a apatok bedobása válik hu- ’ marosan szükségessé. Cher' _ - )g-\eN:'r p. . nuk központjában egyes német állások ; még mindig tartják magúkat. Eisenhower ) főhadiszáTlálzáról közölték, hogy a zvémé- j lek a kikötő berendezéseit teljesen él- j pusztították. A károk oly nagyok, hzgy í előreláthatólag hosszú ideig az eddig is j alkalmazott ideiglenes partraszállási mód- 1 szereket kell alkalrngzniok a szövetsége- j sekrvek. j A TITKOS NÉMET FEGYl7EREK Dél- • anglia ellem szünet nélküli megtorló támadása egyaránt foglalkoztatja az angol és a semleges sajtót. Londonban már beismerik a károk ' nagyságát. A lakosság idegkimer ülés éré és ag- 1 godalmára lehet következtetni a „Daily Skatch‘v figyelmeztető cikkéből, mely türelem­re és kitartásra inti az angol lakosságot mind­addig, amíg a szövetségesek megtalálják a V-I. megfelelő ellenszerét. Német felderítő repülő­gépek jelentése szerint a ' csatorna partján több mint i8o záróleggömböt bocsátottak fel, hogy ezáltal akadályozzák a neonét megtör fegyver Anglia térségébe való .behatolását ... 1 svéd lapok ezzel szemben megállapítják, hogy a brit elhárítási módszerek teljesen hatástala­nok. A „Gazette de Lausanne“ a kanadai lő­szerügyi mimzter nyilatkozatával foglalkozik, aki kijelentette, hogy a V-1. forradalmasítani fogja a repülés technikáját. Az uj fegyver megjelenése — mondotta — annak a napnak kezdetét jelenti, amelyben az angolszász légi- flotta hatékonyságát a múlténak lehet tekin­teni és nemsokára ócskavasként lehet áruba bocsátani, mert az uj fegyver és ezzel a légi­tér leküzdése uj alapokra helyeződött. A DIPLOMÁCIA VONALÁN is élénk tevékenység észlelhető. Ribbentrop helsinki látogatásának és Finnország végleges katonád magatartásának következménye, hogy esz Egyesült Államok korm-' - j — mint azt pénteken délután Amszterw zól jelen tették — megszakította diplomáciai viszonyát Finn­országgal és utas it óta a helsinki ügyvivőt és munkatársait útlevelük kikérésére. Ezzel a szö­vetségesek kinyilvánították, hegy Finnorszá­got kiszolgáltatják a szovjet számára. A svéo országgyűlés is.titkos ülésen vitatta meg a finn kérdést. Mint a „Stockholms Tidningen“ je­lenti, hosszas vita után elhatározták, hogy a svéd kormány a végsőkig Finnorszagnak a háborúból való kivonásán fog fáradozni. En­nek a határozatnak jelentőségét, valamint a német és francia államférfiak között folyó tárgyalások eredményét Franciaországnak a , háborúban való tényleges részvételére vonat­kozóan még aligha lehet felmérni. Mindkét tény még sok meglepetéssel szolgálhat a kö­zeljövőben. A legújabb eseményekről távirataink szá­molnak be. Tárgyalások folynak Franciaország háborús bekapcsolódásáról BERLIN, július L. (MTI) A WíLhelm&trassen megerősítették, kegy Lávái és a német kormány között tárgyalások folynak a német-franci, a egyätfmük édesről és a háborúhoz való francia hozzájárulás módozat tairóL A tárgyalások körülményeiről és részleteiről való tájékoztatás elöl a Wiihelmstrassen elzárkóznak, Amerika megszakította a diplomáciai viszonyt Finnországgal AMSZTERDAM, július 1. (MTI). A Némtet Távirati Iroda közti: A brit hírszolgálat pénteken délután jeher tette, hogy az Egyesült Államon ktmn.an.rpi megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Finn-országgal. Lisszaboni jelentés szerint az Egyesült Államok külügyi hivatala bejelentette, Edmund Gultiocn heísinkn ügyvivőt utasították, hogy kérje ki a maga és munkatársai utietvdeit. Az elmúlt éjszaka Helsinkiből Stoc hhoimba érkezett hírek szerint a finn ko rmány összefért elében semmiféle változás nem történik. A fenn szociáldemokrata párt parlamenti csoportja ugyanis csütörtököm este vagy szótöbbséggel elhatározta, hogy a szoaáldemdkrapa rniniszterek tov óbbra is megmaradnak a kormányban. U gyanezt a határozatot hezrta a szociálde­mokrata párt-tanáós. is. Az arcvonalakon heves harcok folynak — F.-í. megtorló tüze tovább tart BERLIN, julius 1. (MTÜ) A Füh­rer főhadiszállásáról jelenti a véd­erő főparancsnoksága: Normand! á- ban az ellenség folytatta hatalmas erőfeszítéseit, hogy Caen városát ellátási vonalaitól elvágja és délnyu­gat felöl elfoglalja. Tüzérség és könnyű fegyvernem legerősebb be­vetésével az ellenség betörési terét először ki tudta hővifteni elkeseredett harcokban, de azután heves ellentá­madás érte és a nyert terület egy ré­szét ismét elragadtuk tőle. Nagyszá­mú ellenséges páncélost meg sem mi- 1 sitettünk. Â harcok még folynak. A j partraszállási hídfő többi vonalán , Ornetól keletre és Tilly tői délnyu- j ga^ra meghiúsultak az ellenségnek 1 erős tüzérségtől támogatott előretö­rései. St. Lótól északkeletre az erős északamerikai támadásokat ellentá- j madással ismét visszavertük. Cher- ! bentg harcitőrségében az ellenség j széles arcvonalon most már az arc- vonal északnyugati csücskén lévő harccsopor! jaÉnk ellen is támadásra indult, A nagy túlerőben lévő ellen­ség rohama a védők éRonállásón az ellenségre nézve veszteség teljesen összeomlott, Junius 6. óta az inváziós arcvona­lon kilencszáznál több ellenséges páncélost lőttünk szét. A Csatorna­szigetek tengerészeti ütegei ismé­telten tűz alá vették az ellenséges h ad ! aajc kötelék eket és visszaíordu* lásra kényszerít e ti ék. A haditenge­részet messzeboxdé ütegei az angol partok előtt megrongáltak egy nagy tartályhajót, amelyet kénytelenek voltak záfcf yxaíuttatm (Cikk mk yJ*%ivíása. az. utolsó oldalon,)

Next

/
Oldalképek
Tartalom