Ellenzék, 1944. június (65. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-28 / 144. szám

I N PLX.MZt1L gjgCB» 1 » 4 1 f n ß fnr 2 * J á sâr he fr* lattxlá oV. ff 1 errntf’ dísz ingj ft K04 0.'«SV A R, umwis ^8. A 1poK>v's\.án te v. '«kr egyesület c-. .i varod Irwen 1 rp^rram .nok- * lg nevében S/.akáís Károly ite. elnök, vitév luMw.-rkv lir.nt* vr/.tTÖmay\ «, IVrolv Jáno-j t kát tegnap délelőtt dLsz.tJg.'iigröl vzóló ok irvclrt ex folwgielvéuycs emlókverrtet nyuj- ‘rci x< \'.».sáriid\ t lis/Jó dr. polgármoytcrnek. \ pol girmercer. aki fontot, eJfoglalt&ígára va­ló uLtraottel lemondott a levente egyesület tLno.u tárti g érői, vákrs/.'Kítt mc^igónte, Ikv.p tin- .tbbra is hathatós ránwţ;.itá-'h.wi részesin az eg vésiletet tontos »<»rrK>i nurf>k.ísN.igótr.*n. Bizonyos esetekben magangyokorlatot folytathestnak cu tiszti orvosok BUDAPEST, juanus 28. fiMTI). A lúvat'ai]t>s lap ^/.er-d'ai 'számában ren­delet jelenik meg, ame-ly felhatal- masMít az orvosi munkaerők folha.-z Hálásának tewnuunybi art-osát arra, hogy azokon a helyeken, ahol a la­kosság- orvosi szn kségdetairöl más mockm gtmd-oskin%ii nem hehet., a ni. kár. tiisvii fcVvr. o-okia vcniatikozoan itmonetá időre i el fiiggeswtá vesse a 1. ifrcrtáorvosok maig’ámg'yiaikorl at a ra fennálló tilalmai. 4 TIZES SZERVEZET közlent ón vei SyD-íí junius 28., szerda ) HOGYAN BIZTOSÍTJA A T. SZ SZABÁLY Z ÂTA Kolozsvár egész közönségének » részvé­telét a T. Sz.-ben? Ezt a kérdést intézték többen a T Sz. elnökségéhez, utalva azokra az előbbi eozdestényrinkre. amelyeklven rúimitattunk arra, űogy ez a szervezet tulajdonképpen Kolozsvár össztnegyarságának a hagyományos szervezete. A szabályzat erre vonatkozólag úgy intézke­dik. hogy a város egész területe átlag 30 csa* Időt magába foglaló tizedekré osztandó, ezek a családok pedig időnként tizedtralalkozóra jön­nek össze. Ezeken a tized-találkozókon beszélik meg együttesen azt is, hogy a tized tagjai kö­rül ki a legalkalmasabb a tizedesi tisztség vise- i lésére Ezt a személyt hozzák a T. Sz. elnök - 'ebének /«n aslalba. az elnökség pedig a tizedes igazolás szabályainak a betartásával figyelembe veszi a tized ki' ánságát. így a di/edes a tized tözönségének a jelölése alapján és kívánsága szerint voltaképpen a tized közönségét képvi­seli, közvetve lehát a «áros minden ruagvar •salácja — a tizedesen keresztül — benne van a Tizes Szervezetben. Jelenleg, sajnos, még ez az elv való­vuibatott meg, azonban a T. ín. etnökségének a tervei készen állottak: arra, hogy junius— juliusjsan a tized-találkozókat megrendezzük és a közönségre bizzu.kTa tizedes személyének a java&Jatbahozását. Ezzel a jelenleg ..kinevezett” tizedest tisztségek „választott" tisztségekké vál­tak volna. A tized-taiálkozók megreadezésének tervét a juniun 2-iki légitámadás es az azt követő hetek általános hangulata kissé el­odázta. A T Sz elnöksége azonban tisztában van j azzal a mindinkább növekedő feladattal, arat j a szervezetre vár és ezért a tized-találkozók megrendezését újra napirendre tűzi. A tervek szénát Julius első hetében kezdődnének meg i ezek a ,,tized-találkozók'’ azokban a városré­szekben, ahol a megrendezés eilőfeltételei adva vannak A sorrendet a jövő keddi elnökségi értekezlet fógja tárgyalni. HASZNÁLJUK KI MÉG EZEN A HÉTEN az olcsó színházi helyárakkaJ élvezhető két estét: csütörtök este az opera záróelőadását, pénteken este a prózai előadást. Sajnos, kedvelt szín házunktól és kedvenc művészeinktől ezzel hosz szu időre, 2—3 hónapra, búcsúi is veszünk A záróefőadások Iránti nagy érdeklődéssel kö­szönjük meg azt a sok kedves élményt és szó­rakozást, amelyben egész éven át részünk volt. A LÉGITÁMADÁSSAL KAPCSOLATOS KÁR­TALANÍTÁSI eljárás részleteiről tartott ismerte­tést a bizottság elnöke a kedd esti tizedesi gyűlésen. Az első kárbejelentéseket a negyed vezetők a mai naptól kezdve a T. Sz. irodájából már átvehetik Az illetékes tizedesek és fölize- desek tőlük kapják meg a nyomtatványokat vé­leményezés végett. „BOMBÁK AROSULT TIZEDESEK SEGÉLY­ALAPJA” létesítését határozta el a T Sz. elnök­sége javaslata alapján a tegnap este tartott ti- zedesgyülés. A határozat szerint a tizedesek ön­kéntes megajánlásaiból létesítjük ezt az alapot, amelyből a légitámadások állal leginkább su>- tott és gyors segítségre leginkább rászorult tize leseinknek uvujtunk testvéri segítséget. Kérjük tizedeseinket, járuljon ennek az alapnak a meg­teremtéséhez hozzá mindenki azzal a legmaga­sabb összeggé.!, amil annyagi viszonyai lehetővé lexatek UUXixj-S jL Feiekjcí iZ£rfce«siö? ZATHUEFCrSY 37TJL.A VITA SÁNDÖK Változatlan hcren&éggcl folynak Tilly kiírril a homok RERUN, puauw; 28. (MTI). Meg vutndig swlj/na uitoai hnrv.ok l-omboInak ( her botirgban jclenut.t n Nérmet Tánnraii lr od/i harftvtnuLfo utója. A vár-.s midői szívót rlbestTcdír 'véggel harcainak Ár a.' elírna, liánt r.rtk akJa>r (wLják, fel, l*n uLuLkó grá­nátjukat és góbyáücat is kilőtték. fly»ni. kö riibnúnyek hozót; az amerikaiak of da Ián reihdkwiiíi nagy /vesztesegekkel fcet./ tvrémnlnvt. Cfaerbounj partmunti itlrgei, ame­lyek <i> vasámxcpi tüzérségi h<rrr alkalma veri kel rirJunUrt. elsvjlhf('r letMttk, ezuievg érintetlenek. A:: icivx/ek megakadó!i/oz~á k, hoţiy m ellenség u tenger felöl trenyir- nutol Km a tiel jesev wi rombolt lavkot-ob*;. Kal .'^égteUvu, hogy ismét tooáJ)bi mdyos, véres rxTszieségl+e kwütireti az eilen ségnie k. ha ezeket az iuteyelcej el akarja hall- gaMatmi. Csak aatűUm kervJUsat «er arra, lutgy az <nlauiza.rul;<it. rneg&muniisitsék é. a legnagyobb nehézségek közepet te a tel yeram szetromboU kikötőt céljaik számára használhoítáva teciyélc. A Tilly melletti harcok változatlan hevességgel toi'ább UirUauiak. A támadó hnv páncél s evölc a Ligáéra ás nehéztüzé íség lénhO(/a.1ásáva.l igi^eherrufk nagyobb sihlyt adni nip>masitkruik. A támadás s a kaszát tovább növelik nyugati irányban, btatnlrruss anyiagmrvnynség felhasználó' óval sikerült ugyan a némát vonalár mint­egy kél kilóm** errel c-jsszanyomnu, az n bon súlyos vérveszteséggel végrehajtott váíUiIkopásiak ellenére még *ean tudták kikényszeríteni az áttörést délheieli irányban. .4. brit hlaidveze tőségnek ollósai eddigi kis 'édesété»éért rendkívül magas árat kellett fizettnie. Itt egyetlen néaruet. p áneélos elhárító kötelék 59 páncélos meg- ^Tm>ús*yvtét jelenti. Az any 4ok emberb en is szokatlanul súlyos veszteségeket sze.TWH'dleic. Ennek az az oka, hogy a te rep kedvtetző lehetőséget nyújt a német el­lenállású fészkeknek. A német géppuskák Ugyviyége ügyesen álcázott allásoktxzm foglal helyet. Többször engedd, h gy a brit páncélosok első hullámú átgördüljön, felette, majd a páncélosokat követő gyalogságii alakulatokat u le gr öv rác bb távolságból mégsem - misí.tő tűz alá vette. Ilymódpn több helyen sikerül’' az ellenséges páncélos kát. el­választani a kísérő pifalogsaglél. A páncé los elhárítok és páncélos vadászok ezután oldalról i'&ţry hátulról lőtték szét az ellem séges páncélos k osihat. Nincs vcflekezé* n ^pohol kutyái“ ellen LISSZABON, juuios 28. (MTT.) A Német Távirati Iroda közli: An­gol körökben kijclpnteltck, hogy a léggömb/ár az uj német fegyver el­len D-^m bizonyult lm tárosnak, annak a gyorsaságnak a következtében, amellyel a német megtorló fegyver a záróöverelet áttöri. Az elhárítás legfelsőbb vezetősége nem tartja eredményesnek és célszerűnek az erős vadászkötelékek bevetését sem, mert az nj német fegyver 'levegőben történő Tobbanásanak az erejét a könnyű vadászgépek nem tudnák ki­állni és iuy zeiHlrivűJ «ulyosak lennének a veszteségek. Azonkívül az állandó készültség fárasztó és végül is letörné az anyel legénységet, il­letékesek kijelentették, hogy a németek valószínűleg 'ökéletesitik fegy­verüket és még sok meglepetést tartogathatnak az angoloknak. A Daily Skatch szerint ostobaság lekicsinyelni a megtorlást r,ESF. junius 28. (MTI) .1 Aémet íávirnti Iroda közli: Londonból jelentik: Morrison belügyminiszternek nz /. szrrmu nemei megtorló fegyverről az alsóhnzban elhangzott nyilatkoznia óta a londoni sarló jóval tartózkodóbb, mint eleinte A karokról szóló jelentésekben beomlott és szét-uzotl épülettömbökről és — mint a .Jóaily Herald~ irta kimerüli enrbf re so partokról olvashatnak. \ ..Doily Herald” szerint ezek a fér­fiak és nők pihenés néTküt több mint egy hétig dolgoztak. A .,Daily Erpress* szerint rendkaml »elet* megtalálni a német fegyver kilövésének helyet SenkiscBt olyan osbo>Ki — rrja a Daily Skatch'’ — hogy teljesen jelentéktelennek tartsa az 1. számú német megtorló jegyiért. A .Dagens Pasten” cimü svéd lap lisszaboni jelenlese szerm1 a portugál fővárosban fel­tűnést keltett, hogy az angol lapok más hang nemben imák most <7 I ondon eHeni német zavaró tűz hg'á.iáról .1 legtöbb ‘mga! lap mái cé<-ási tett arról, hegy a zavaró tűz áttol oko­zott kiírok sokkal narp/obbak. mint kezdetben beismerték At angol lapokra vonatkozó cen zűrömetelkeléseket az utóbbi időben a látszat szerint nemileg enyhítették. Azt hiszik, ennek az a. oka. hogy a londoni lakosság felháborodott az eddig Követeti módszer miatt. amely lekicsinyelte vagy éppenséggel sem mi bevett r a nemet lövedékeitől származó korokat — Az ..Aftonbladed” londoni, tndósii óra szerint a meteorbombák támadásai jóval túlhaladják sz rgio—lt. éoi nagy támadások borzalmát. A lakossáij sehol sem érezheti magát biztonságban A Tiíebszkstél bezárt egységek msssakü&drSttéh magukui álsásaíkh& BERLIN, jHTuus 28. (MTI) Az lntrnnf. jelent*: Az egész keleti arcvonal helyzetet ten áh hm k <t köncfső szakaszon niegiritzizott bad.se- vista. nagy támadás jellemzi. A szerűjét hacbm üveletezt msámap az eddig: súlypontokon rgen nagy makacssággal folytatta, különösen őohrazrzk területén. Mogilevtól kelekre, a szmolenszk—orsai útvonalán és Vrtebszknél. Ezen a nagy területen a bolsevisták -j&sárnaö is állaruióan uj erőket vetettek harcba, hogy leváltsák a szétvert alakulatokat. Vasárnap is rendkívül nagy veszteségeik voltak., noha egyes szakaszokon alig szereztek csekély terü­letet. Az egész támadás területéről befutott eddigi jelentések szerint a németek vasárnap 118 szovjet páncélost semmisítettek meg. Azok a német csapatok, amelyek Vitebszkncl el voltak vágya, most a várostól nyur­gáira és északnyugatra visszaverekedtek magukat állásaikba. Saipang szigetén ellenállásba ütközik us amerikaiak partraszállása TOKIÓ, jumus zS. (MTI) A Német Távirati Iroda jelenti; A japán védelmi Saipang szigetén Garafen 'várostól a sziget legmagasabb hegycsúcsáig húzódik. Az ellenség még mindig tovább folytatja légitámadásait és haditengerészeti tüzérsége továbbra is lövi a szigetet. A csapatok partraszállása a hadihajók fényszóróinak világánál történik. Az ellensé­ges gyalogság harckocsik támogatásával -délről észak felé próbálkozik előretörni, de tovább ra is a japán védők leghevesebb ellenállásába ütközik. A japán védőcsapatok szétrombol­ták a repülőtér kifutópályáját, hogy az ellenségese légi haderő ne használhassa a repülő­teret. A japán tüzérség továbbra is hevesen bombázza az ellenség tüzérségi állasait­Finn es&pat&k elkeseredett harcokban állmunk a& ellenséges erőkkel HELSINKI, junius 2d. (MTÍJ A finn badijelen- tés igy hangzik: A karjalai földszoroson az eüeuség Tanítói közvetlenül délre folytatta páacéioíiólrkal tömő gatott támadásait Ott sikerül neki egy helyen a finn vonalakba behatolnia. A betörést helyi el lenintézkedésekkel kőriiLh a tároltuk és az ellen ségnek nagy veszteségeket okoztunk. A harcok változatlan hevességgel tartanak. A csatlakozó szakaszon a fám csapatok tegnap óta elkesere­dett harcban állnak ellenséges erőkkel. Az A leesésnek azt a kísérteiéi, bogy pârreeîcsekkaJ törjön előre, visszavertük. A bolsevisták súlyos veszteségeket saemredtek és 14 páncélosuk ma­radt a csatatéren. Ayropán térségében visszaver­tük ellenséges gyalogság páncélosakul támoga­tott előretörését. Az aimnsi föld szóm son az el­lenség nyomása továbbra is a Ladoga-tő part­vidékén volt a legerősebb. Ebben a térségben fel­robbantottunk egy ellenséges IöszerszáTTitmányt. Kotvis-tó szigetét az ellenséges nyomás követ­keztében kiürítettük. Firm bamba vető repülő­gépek. valamint német zuhanó és vadásxfecruhá­zok eröisaérryes tászszíasokat intéztek ellenséges gyülekezésok csapa*, valamint utánp-MP-st \.tU litó oszlopok ellen n páncéloet » l|iii\/titof li A fißti kormány hedyén. mara.i ős továhbfuircol STOCKHOLM, junms H (MTI) A Mnrt 16» iroda közli A keddi svéd sajtó a finn oiszá.’■< !■'.• hétfő •isti illése után A finn poitik ai helv/*-t* I a ko vetkezőképpen ítéli meg: A finn kormány a h' lyén mariul és változatlanul folytatni fogja ed digi politikáját. Továbbra is együttműködik V- metországgal é* tovább harcol az Oroszország elleni háborúban. Polgármesteri áthelyezések BUDAPEST, jumus 28. (MTI). A Bu­dapesti Közlötrry shorlda/i száma közli hogy a beiügymi n i .sorter Csóka I dnszlz) d: pölgűmuesüet; f^aitmáTiniérnteti ÜLik ty Ddb- recen várry óhoz. Hegyi lunjos dr. polkái- mester, m^yka-niTKad lakost. Síatmárm-- mieti váro-h e, dr vitéz Srnvon-fay Le.jos tafnáasnok ka ;pc -,ti lakxíst NvgykarPzsia városhoz, ó-váí-h Gábor dr. 'anácsr.ox hódmé'TJóváíiá'hdyi Jak.st CegLéri város- ■hoz prr]'í»ftír-m»(>s torró kfrnevozte. A belü^yrrtiTt'iszrtieT Srnabó KároJy dr. városi tanársmok, érsekujvárj lakost Sal­gótarján várrodb.K pol gárméL t érrhtd yettes főjegyzővé ki,nevezte. Makay vezérőrnagy hősi halála BUDAPEST, juímis 28. (MTI). Vitéz M-akay Is ván m. tatr. ve%énőrrtsagy 54 éves korában a keleti haétetzántéren jú­nius 21-én hősé háláit hátit. FELAKASZTOTTA MAGÁT VOíTH ANTAL KOLOZSVÁRI VÉSNÖK. Keddre virradó éjs7.aka Krs-utca 16. tjeáin alatt lévő há7.ának padlásán felakasztotta magát Voiro Antal 56 éves vésnök és műszerész. Voith An­tal. ak.i Kolozsvár egvik legrégibb kieresfkedó- család>iból s-zármazic>. csendes, zárkózó« Ar­tec élt .85 esztendős édesanyjával egy űrt, A helyszínre kihívott bizottság semmiféle b«L?u* lóvéiét nem talált, amelyből fény derülne a> ra, hogy a gazdag és ismert vésnök miért kö­vette el végzetes tettét. Arra gyartakseanaJt, hogy beteges idegállapota miatt követte & av ön gyük osságot. A holttestet a törvényszék bonctani intézetébe szállftották. Mihor van hely« a bombázás ál­tal megrongált házak helyreállítási kérelmének? \ város mómirfci tóvd­talál naponta iwi mkatrt kere®k fel a bombák árosul talk s rorrrbxacíSVi házaik helyreállítását kérik. A mér­nöki hivatal a közönség tájékoztatá­sa érdekében közli, hogp' a 280—194? B. M. lendelet értelmében ttóutáság*; helyreál ütést csak akkor lehet el- retri-delrü, fia as épület legtocLtosabb sz(-Tkezeti részeinek túlnyomó rész* ferurmaredt. Nincs tehát heJye heáv- reáLlitás eb*endelésének, ha péLdául az épüleHnek csak alapja vagy tám­falai maradtak épségben. Jlven ese­tekben a háztulajdonosokiLSk aj 1300—194-3. P. M. rendelet értelmé­ben k ár m.l aj urasért kell folyaimod- niok. Itt i-rjuk meg, hogy a fedél­nél teül maradt házak beiyreálika~ sára a mérnöki hivatni Bét: ésiceabá- ról 2-0'.G00 drb cserepet renetelt meg, ebből a mennyiségből ötvonezer di& rab tegnan megérkezett Kotozsvárrax magyar tűzoltók segítettek A POZSONYI TÜZEK OLTÁSÁNÁL. Po­zsonyból jel-entik: A legutóbbi légitáma­dás folyamán a galátutai és c szenti tűz­oltók isi, főispáni eng&áéUyei résztvettek Pozsonyban az oltásban. TILOS DOHÁNYT ÉS CIGARETTÁT CSOMAGOLNI A TÁBORI POSTAKÜL­DEMÉNYEKBE. Budapestről je4eíitik_: A hocvi&cIvíeTjéirfcar főnöke ismóteSiten közli, hogy a tábori, postacímre feladott folyó- wnat-okiba és .napiáa-poteba elreytfve dohányt és serivarkât elhelyezni úIqs. NÉHMET FOGSÁGBA KERÜLT AZ .ANGOL KIRÁLY UNOKAÖCCSE. Am- .ssJDsirdamboil jelen tik: Misit a bárt far"- sraolgáíait jaéenű, lord Laiaoesiet hjadnagV; P&, sogol káraiy unokaöccse sebesülten rfémeH, hadáfogságíba esett.. HA már mpgunta a sok próbálkozást., még egy itoteó kásérfiefhet?! Bend- sz»res ar'ctoezsíéssk. OtthoíSí foly­tatásóra is megtanátja már &t el- só keaelfenel. ti JLLA“ KOZMETIKA M Mátyás kiráíly-tóff 27. 1, erae&eü. TdeíKW szám A Minerva îreâalsii % Mm**férni mfemAttm, ¥vmztm

Next

/
Oldalképek
Tartalom