Ellenzék, 1944. június (65. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-28 / 144. szám

1944 jnnios 2A ELLSNIÉS m HOGY IS VOLT CSAK? Szemtanú beszámolója a KAC vasárnapi győze­lemmel felérő döntetlenjéről, az utazásról, a kupáról és minden egyébről, ami ma érdekli a kolozsvári szurkolót KOLOZSVÁR, június 23 vAz Ellenzék munka társ ától.) Már akkcir, amikor a vo­nat kerekei mozgásba jöttek és a hátra- mánadottak meglobog! lattóik a romok kö­zött fehér lepkeként loibugó zsp'bkendői- ket, mindenki tudta: kupán vágjuk a Fe­rencvárost! Nem volt ez a gondolat senkiben sem kialakulva, csak ott mo‘»;sekált a tuda­tos és tudattalan határán. De az ész he­lyett működő11 az értelem és abban kris- tólyosoídbtt ki, hogy a fővárosban igenis helyit kell állami. Ä iKsgY játék Többet nem is1 gondolt rá senki. A vo­nat egyhangú, kattogása szétszakító' ta az addig egy helyen tömörülő tömeget és a hiálófülkák intim belsejében kis társasá­gok aHakultók ki. Játékosok, vezetőik, szur­kolók. Egy ideig beszélgettek, majd fur- •esa lapok kerülitek elő, amelyet a fiata­lok szemmel látható nagy élvezettel csap- dostak a térdieilkre fektetett ui azó bőrönd hétuliaió . lapjára. Kártyáztak -a- legények, végkimjeírülősig. Ebben főképpen Páll Bé­la, Márki Sándor és Csákány jeleskedett, aMk többször 45 percet „dolgoznak“ ing­ujjban, miközben titokzatos jelszavakat mormogtak: passz,, ulti. kontra . . . A hatvan és egynéhányaídl.k parti után valaki csöngésen meg is jelezte: — Istenem! Ha ezeik a fiuk a labdát is úgy tudnék ru-gni, mint áhcgyans kártyáz­ni tudnak , . . Megérkezés SenM sem várta őket beszéddel es vi­rágcsokorral. Csupán a fővárosi képvise­lő pctrge kalapja tűnt föl a hatalmas pá­lyaudvaron és egy kolozsvári ujságaró sántikáió alakja. A fővárosi forgatag egy kissé meglepte őket. Később előkerülő egy siporrtujságiró és a sportlapok, amelyek egyhangúlag és igen határozottam ferencvárosi győzelmet jóOc#3(k. Ez egy kissé megzavart rrúrudeín- kít, miég azokat is, akik biztosak voltak a kolozsvá-d győzelemben. Végül is minden-- ki eligazította magában valahogyan a dol­got azzal, hogy „majd meglássuk holi'va.p” ■ és a társaság csöndesen nyugvóra1 tért. Has^eger l©Hfi ©Il@itfél Pedig a nyugalomra nem sok 'ük voit. Vasárnap következett a fekete leves. Dél­előtt korán megebédeltek a fiuk és még korábban indulnak ki a pályára', ahol már nem lehetett mozogni. Zsúfolt villamosok öntötték ki a kavargó tömeget, hosszú ember kígyók állottak még mindig a pénz­tárak aLőtt, tízezrek nézték az előmérkő- zést. Háromnegyed öt órakor vége volt az eiőmérkőziésmek, a folyamőrök zenekara vonult a pályára. Pontosam, öt árakor kis mozgás támadt a lelátó alatti folyosón, amire a szemben levő leJá'ó tízezer főnyi tömege egy emberként válaszolt: — Hajrá,, Fradi! Ez volt a kezdet. Felvonultak a csiapa*- tok. A KAC pompás * piros-fehér mezben, a ferencvárosiak zöld-fehérbiem. Hiszekegy, gyönge füttyszó, morzigásba jött 22 izmus test, két emlber-gépezet én mozgásba jött maga a tömeg. Irtózatost tüntetés fogadott minden jól sikerült ferencvárosi támadást és csak elvé ve hangzott el néhány KAC melletti biztató szó. Az volt az érzése az embernek, hogy a 28.000 néző kezű! leg­alább húszezer a 's>zó nemesebb értelmé­ben vett ellenfél. Tárnod a KJFLGl EÍgy-két formás zökRféhér támadni után a csodálkozás moraja futót' végig a néző­téren: támad a KÁC! Ss a KAC valóban megmerte tenni azt .a merészségeit. hőre.' tárnadjionl Gyorsan ment a labda Lábról-lábra, kellő időiben a lövés, de kapu mellé.. Ekkor egy kis'-é felengedett a merevség. Vám Mózsd sze­rel esefcor e.gy-ikét gyenge . ia.ps harngzott el, aztán később .gyönge „Hajrá KAC“! Végül 0'. kis szellő viharrá erősödött .és mikor az első félidő második felében valósággal kapujához szegezte a kolozsvári csapat ellenfelét, a játszmát már félig mrrtinyer- te. Megoszlott a közönség é< p—»Jo.rrna nagy tábora volt' mindkét cuqrvür'.piV. SgT@ssIités Az első Miidő széfo játéka u„_m a máso­dik félidőiben kemény, ember-ernlber elle­ni küzdelem következett, amelyben a KAC jicbba.n állotta me3 a helyét. Sokam szi­szegtek á nézőtéren, hogy „Ilyen a vidék”! meg hogy „szörnyű durvaság”! pedig a KAC játékosai csak tes ükkel harcoltak, úgy ahogvam azt a szabályok megenge­dik. Nem is volt sok szabadrúgás. Amikor aztán Ótnódy másolótk gólja után Bioimyiliáidi bevágja a KAC első gól­ját, majd pompás egyéni akció után, mint vadászitól kergetett bölény, Sárost III-1 ól követve a másodikat, minden izében miegneszikietett a lelátó épülete, olyan or­dítás támad,:' iái nézőtél len. A KAC szurko­lók egymást ölelték örömükben. Hí,álba volt ezután Sipos minden bra­vúrja Ónódy minden kitöréűe, Sáirosi dr. finom hívásai, Sárosi III. sza'badrugásai, az eredményen nem tudtak változtatni és a KAC végül is mint »a. mérkőzés erkölcsi győzuese, a Ferencváros egyenrangú, sőt Bök tekintetben' jobb ellenfélé vonult le a pályáról. Körbe megy & kispa Mérkőzés utam elhalmoztéik sze:enc.e- 'ki.vánatolkkial a csapatot és vezetőségét, amely büszkén cipelte a száll óbe a kupát. Dódéig» Jtiéfk, simogatták a G'irdnhhián-dij megnyer éiséért kapott fib talmait, majd megbecsülték fiáidé módra. Tokajit töl­töttük bele é- a kö7iel tiz liter űrtartnlmu kupából ivott a győzelemre min,den játé­kos. A kondícióval itt sem volt baj. Nagyim bj/rták. Másnap el csendé sedve és az elkö- velikjezendő küzdelemre való komoly lelki előkészür/l tel szállott vonatra az együt­tes. Kedden reggel érkeztek meg. Orömd ren iraálfotti-k ki a v maiból, medrv infodéin olkulk meg lett volna a hanigo'ikodásra. Maginkkal hozták a főváros őszinte elis­merését. és a Vidék labdarúgásának élen haladó zászlaját . . . (m. b.) WOLJjEY-BALL MÉRKŐZÉS. Kerl den d. a. 7 órai kezdettel Wol'ley-ball mérkő­zést játszott a Hőgyes Intézet és az Uj- Wliiniíka válogatott csapata. Eredmény: 15:0, 15:5, 15:7, Vezptte: dr. Sódhivi. A mezőny legjobbjai: Bus Kovach, illetve dr. Sőrösi. USZÓTANFOL YAM! A Kcilwnvâr vá­rosi .szakirányú leányiparos tanonciskola tanulói részére az us'zótiandiolyam julius hó 3-án, hétfőn reggel 7 óraikor kezdődik. A városi uszoda pénztáránál a gyülekező. Mindenki pirításán jelenjen meg. Külföld?® ’yltoyláztak a körzeti verseny diínysrles KOLOZSVÁR. A szam.istalvi polgári repülőtértől északnyugatra fdkivő széna- füveken Koilozs. Szilágy, Beszferoe-Naszóid' és Sviolnok-Doboka váiTnegyék repülő mo-delezőimek - vasárnap délelőtti körzeti ver senyém az első és másndik dl jlat nyert Benedek Zoltán reif. főgrimnáziumi VII. osztály.os tanuló sóké re egyúttal a Balázs Is ván gimnáziumi tanár által vezetett intézeti Aero Kör sikere is. A fiatal ver­senyző csak féléve híve a modeilliecésnek, d :i már 6 gépet készített és csak nemrégi­ben javította meg az orrzág:s vitorlázó távolsági rekordot. A vasái"napi verse­nyen 4 modellel ve t részit, melyek közt veit egv saját tervezésű is, de azt magy báinatáira még a „bevetés“ előtt baleset érte. Köziben díjnyertes mridlelljei is „hűt­lenek“ let iek hozzá, mert mind a kettő úgy elvi tori ázott a szép napsütéses égen, bőgj7 Qeóta 'em hallott hirt fjlőlíiík. Az első 17 percig, a második 13 nercig volt látható. Vailászjin.üleg Rí mániába szálltak le. A fiiaúail versenyző sikere s®é|o példá­ja a mrigvár i,gye(kiezietinek és rélMrmett- séignek, amely egyúttal •rest is bizonyítja, hogv a honvédéi "im érdekét szolgáló tes- Mt-lplikiet nemesi, ő sport eevne jobban' fejlődik K ilozsváron és Erdélyben. KÖZGAZDASÁG Minden szakmáim kiterjeszti as marimstüímt a veszélyközösséget KOLOZSVÁR, Junius* 28. A Kolozsvár és Vidéke 1 partestólet ctkiöJységc tegnap este vi­tatta meg a ma este tartandó elöljáróság!' ülés napirendjére tűzött ügyeket. Az elnökség meglialilgatita az ipartestüLat működéséről elő­terjesztett jelentési, s hosszasan foglalkozott a kokzsvárj bombázással kipc* ilátb i i már eddig megszervezett veszélyközösségek munká­jával. Eddig csak néhány szakma alap tonta meg a veszélyközösségeit, s e szakmák bom­bakárosult tagjai máris tapasztalhatták a ve­sz élyközöbfiégek megalakításának hasznos vol­tat. A veszélyközösségek ugyanis nemcsak szerszámokkal, hanem ruházati cikkekkel éj pénzzel is támogatták a terrortámadás követ­keztében bajba került szaktársaikat. Elhatá­rozta az elnökség, hogy minden szakmára ki­terjeszti a veszélyközössége: • ebbe a mun­kába bevonja az iparosok női bajtársi szolgá­latának tagjait is, akik a bombasujtott; iparos­családok állandó ellátásáról gondoskodnak. Egyébként az ipartestület elöljáróságának ma esti ülésén jelen lesz Bereczky Ernő dr. iparkamara/ főtitkár^ mrnisiateri biztos, ék Suba Károly dr. tanácsos, az I. fokú iparha­tóság vezetője. A mai ülésien többek között az iparostanooc utánpótlás súlyos problémájával foglalkoznak és a szakmák helyzetének ismer­tetésén- kívül a hadbavonult iparpsok segélye­zésének módjairól tanácskoznak. AZ I. FOKÚ IPARHATÓSÁG 27 ZSIDÓ ÜZLETHEZ RENDELT KI VÁLLALATI VEZETŐKET. Bár a bezárt és volt zsidó tu­lajdont. képező üzletek leltározása még nem fejeződött be, közérdekből szükségessé vált egyes üzleteknek és üzemeknek fenntartása. A kolozsváni I. fokú iparhatóság eddig á volt zsidó tulajdont képező üzletek vezetésére 27 vállalati vezetőt rendelt ki, akiknek megbí­zatása termés,zetesan csak ideiglenes. A válla­lati vezetők kötelesek az üzletmeneteire felvi­gyázóig Az üzlet bevételeiről és kiadásairól el kell számoLniok. KÉT IPARI TOVÁBBKÉPZŐ TANFO­LYAM KEZDŐDIK A JÖVŐ HÓNAPBAN KOI OZ5\ .sRON. Kolozsvá.on az utcbbi hó­napokban több ipari továbbképző tanfolyam rendezését vette tervbe az ipari tanfolyamok országos vezetősége. A háború következtében előállott különböző akadályok miatt ezeket a tanfolyamokat nem lehetett megnyitni. A jö­vő hónapban a kolozsvári bőrdíszműi párosok és női szabóik részére tanfolyamokat rendez­nek. A tanfolyamokra, már annyian jelentkez­tek, hogy megtartásuknak nincs semmi aka­dálya. HÁROMEZER EGYSÉGES CIPŐ GYÁR­TÁSÁRA VÁLLALKOZTAK A KOLOZS­VÁRI CIPÉSZIPAROSOK. Tegnapi szá­munkban megírtuk, hogy a bőrgazdátkodási kormánybiztos ötszázezer egységes cipő elké­szítésével bizza meg az ország cipőiparosait. A megrendelések szétosztása érdekében vasárnap Budapesten értekezlet volt. A.z értekezleten a kolozsvári ipartestület cipöiparós szakosztá­lyának képviseletében Kovács Antal elnök akadályoztatása miatt Fekete János cipész- iparos vett részt, aki közölte, hogy a kolozs­vári cipésziparosok jooo drb. cipő gyors el­készítésére kaptak megbízást. A KOLOZSVÁRI IPARI .VÁLLALATOK EDDIG 27 MUNKAÜGYI ELŐADÓf JE­LENTETTEK BE. A kolozstvári I. fo>ku ipar­hatóság előtt — mint közöltük — a munka­ügyi előadók pénteken, e hó 30-án teszik le a fogadalmat. Eddig a következő 27 vállalat jelenítette be munkaügyi előadóját: Kelemen Vasöntöde Kelemen Géza cégvezetőt, Józsa József Mihály vegyiüzeme Domokos Ernő cégvezetőt, Ford' Motor R. T. Szhmók'k Z. Rajmond üzemvezetőt. Lomási Erdői oar R. T. Vajda Árpád főtisztviselőt.. Schull-féle kendő­gyár VoLgerick Berta főtiszt viselőn őt. „Ra­vag“ Fémipari R. T. Sző! 1 ősi István üzemve­zetőt, Vasipari R. T. Tamás László Zsigmond helyettes ügyvezető igazgatót, Urs>us Sörgyár R. T. Vajda István cégvezetőt. Magyar Acél­árugyár R. T. Perczel Attila személyzeti osztályvezetőt, Dermata ' Müvek Jászai Károly dr. aligazgatót. Városi Téglaipar R. T. Burzó Tivadar üzemvezetőt, Városi Husárugyár Ju­hász 1 ászló üzemi igazgatót, Magyar-Belga Textilipari R. T. Imre Lajos rak tárnokot, ‘Minerva Irodalmi R. T. Moldovan Pál dir, ügyvezető igazgatót, „Szittya“ R. T. Gvarma- thy Árpád igazgatót Rendőr Bőrgyár R. T. Renner János igazgatót, „Zsolnay“ Porcellán- gyár R. T. Zsolnay Endre Péter igazgatót. Cz,’.tnk György vegytisztító üzeme Piesa Ká­roly vegytisztító segédeit, Napochémia R.. T. Kéki Árpád főtisztviselőt, ..Ady“ Harisnya­gyár R. T- Lajosfalvi György cég jegyzőt, „Sport“ Kötöttárugyár R. T. Takács Márton üzemi igazgatót és Hygea R. T Nagy László- né cég jegyzőt. A KOLOZSVÁRI KERESKEDŐK ED­DIG KÖZEL SZÁZEZER PENGŐT JUT­TATTAK A BOMBAKÁROSULTAKNAK. A Kereskedők Országos Egyesületének kolozs­vári csoportja széleskörű mozgalmat indított a bombakárosulr.ak felsegálvezése érdekében. Az ebből a célból kiadbüt felhívásra a kereskedőik 30.000 pengőt fizetitek be. nagyrészük pedig igazolta, hogy már a mozgalom megindítása előtt a bombakárosultak javára közel 70.000 pengőt fizetett be. KISÁLLATTENYÉSZTÖK FIGYELMÉ­BE. Az EMGE Kisállattenyésztési Szakosztá­lyának sikerült nagyobb mennyiségű -takar­mány táplisztot fbuzacsijt-a liszt) beszerezni. Felhívjuk baromfi- és nyukenyésztŐ tagjain­kat, hogy igényléseiket jelentsék be. a szakosz­tályon (Majális-utca 24. sz.). Középiskolái tanulók kötelező hou¥-delmi munktra ifésybevótdlf KOLOZSVÁR, janius 2Á. Kolozs­vár város polgár in est éri hivatala az alábbi felhívást bocsátotta ki: A polgár mesteri hivatal feLhiivja a Kolozsvár város területén lakó 17-ik életévüket betöltött összes kö­zépiskolai tanulókat, valrwiint aztr kát az ifjakat^ akik a folyó iskolai évben, tették le az érettségit, hogy kőtelező honvédelmi munkára való igénybevételűik ügyében folyó hó 28-án, szerdán délelőtt 8 és 14 óra és délután 5 és 7 óra között feltétlenül jelentkezzenek a népmozgalmi nyil­vántartó hivatalban, Szén tégy ház-u. 25. szám alatt. A jelentkezést elmu­lasztók ellen a legszigorúbban fog­nak eljárni. Ml történt az újszülötte!? MA/ROSA^ÁSÁRiHELY, jmmi-s 28 (Az Ellenzék tudósit óját ál.) Rejté­lyes haláleset ügyében indított vizs­gálatot a gör-jgányiszentimré/í csend- őrség. ToidiCirán Mária 21 éve® ház­tartási al kail maizott egy gorgény- sziemtimrei erdő főmérnök né! volt al- ikaliinazásban. A fiatal cselédlány más állapotba került, de ezt az utol­só percig eltitkolta mun kaiaídója előtt. 'Csütörtökön reggel szülési fáj­dalmak lepték meg, bezár közútit cse­lédszobájába és mindem orvosi se­gítség nélkül leánygyermeket szült. A főmérnök felesége észrevette, hogy Todorán Mária magárazárja az ajtót és mikor megtudta, miiül van szó, azonnal orvost hivatnit. Az orvosnak feltűnt, hogy az újszülött­nek teljesen érthetetlenül orrán, szá­ján folyik a vér. Ezért mindent el­követett, hogy a csecsemőt életiben tartsa, de eredménytelenül, ment a gyemnek a'délutáni órákban meg­hat. Erre való tekintettel a csend- örség nyomozást inidMott, mert fennforogni látszik az a tény, hogy a fiatal leányanya bűnös utón akar­ta eltü.n tehui szégyenét. A maros vá­sárhelyi ügyészség elrendelte .a bon­colást. A% ELLENZÉK taboripostaja ÖZÉN ASSY László zászlós az Ă. 7 22. tábori postaszámról azzal a kéréssel fordul egy bátor« szíva kislányhoz, hogy a postaszámára ismeret' lenül is küldjön neki lepelet. BALOGH Tibor \Sruezjtö az A. 873. tábori pos* létszámról üzeni Jelesedének, szüleinek és test­véreinek, hogy jól van. csomagot és sok-sok levelet vár. Mindnyájukat sokszór csókolja a messze láváiból. KOM LÖS FALVI Ferenc. REIES' György. KO­VÁCS B. József és SZABÓ János honvédek a H. AA8. tábori postaszámról kérik a kolozsvári lányokat, hoyy küldjenek időnként néhánysorot laput címükre. SÁNDOR György honvéd a D. 2?6‘. tábori postaszámról üzeni feleségének. édesanyjának ét minden jó ismerősének, hogy jól van. Üdvözít- tél küldi mindnyájuknak. KULCSÁR Dezső. LAKNER László. VARGHA Lajos, FERESCZ István. K \LMÁS Vencel hon­védek és PAPP Sándor szakaszvezetö (tudatják hozzátartozóik-kal a Z. 747. tábori postaszám• ról, hogy jól vannak. Üdvözlik őket és késik, hogy írjanak minél többet. SZTUPJÁR László honvéd a K. 665. tábort postaszámról, üzeni édesanyjának és testvéreinek, hogy jól van, kéri, hogy minél előbb írjanak neki. 6 hónap alatt 0 kiadás! Eddiii 30-000 példányban fogyott elf Mit kössek - hogy kössek A következők kötésére ad ntmuta« tá-t: lárnberjackek, pulloverek, mel­lények, blúzok, kosztümök, ruhák, kabátok, szoknyák, kesztyűk, turbán salsapka, harisnya zokni, kendő-ap­róságok, fehérnemű, ütmutataat ad a íonalmaradékok felhasználására is! Ara 8 pengd* Kaphatók az „Ellenzék1, könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vi­dékre utánvéttel is azonnal megküldjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom