Ellenzék, 1944. május (65. évfolyam, 97-121. szám)

1944-05-31 / 121. szám

5 SPORT Palásti vezeti a vasárnapi DVSC—KAC mérkőzést A fővárosi sajtó a KAC-ról K KOLOZSVÁR. Hétfőn délelőtt ejtette ff eg a JT játékvezető kiküldését 'st Nem­zeti Bajnokság utolsó fordulójára, armely a köveJkező: NAC—BScKRT Harangozó, ^/Ferencváros—Tisza Horváth dr., SzJnok ■r-SalBTC Polgári, Kiniszi—Újpest Vas Antal, Csepel—Elektromos Kőhalmi, Deb­recen—K iozsvár Palásty, Újvidék—Di- MÁVAG Szőke ]', Gamma-—Kispest Ist- vánfi. így az NB I. utolsó és egyben legdön­tőbb fordulóját, amelyben a KAC a DV­SC ellen küzd, a magyar játékvezetői kar egyik llegképzettebb szakembere, sok nem \ozi mérkőzés elismerten európai hi' ţekvezetője, Palásty vezeti, akinek §J . i '-Z® biztosíték arra, hogy a mérkő- i f csakis a tudás, a jobb erőnlét és a I.Si^sedés fog győzedelmeskedni. £ _A vasárnapi forduló egyébként még 1 mindig, élénk beszéd, tárgyát képezi. A fővárosi sportlapok n.agy cikkekben srá- , mólnak be a mérkőzésekről, tőbbok kö­zött a KAC—Újvidék találkozóról, mely­ről a következőket irjá.k: „A mérkőzés úgy indult, hogy az újvidéki csapat meg­lepetést csinál, miért szebbnél-szebb tárna- dásokao vezetett a KAC-kapu felé. A ki­hagyott ll~es azonban nagyon visszave­tette a csapatot, mig a KAC lassan ma­gára talált és átvette a játék irányi1 ás át. Mindkét csapat pompás erőnlétben, nagy­szerű felkészültséggel vetette magát a küzdelembe, az újvidékiek azonban a má­sodik félidőben visszaesnek. Mindent egy­bevetve: a hazai csapat többet támadott és ha szerencsével is, de megérdemelten győzött. Az Újvidéknek is volt néhány nagy helyzete és ha az utazás oklrzla merevség nem. vette volna nagyon elő a játékosokat, döntetlent is kiharcolt vol­na.“ A kolozsvári együttes gyebként kedden délrü'án edzésen jelent meg. A csapat a héten még egy edzést tart és pénteken, délután indul Debrecenbe. Az éjszakát Nagyváradon töltik, szombaton korán reggel indulnak a ,,cívis városba“, ahol a szombati napot pibensael t&! Ük. Farkas, Radnai, Vass. Szamsrló a vidéki válogatott keretben! KOLOZSVÁR. Hosszú idő után először gondolnak a fővárosi labdarugó szakem­berek arra, hogy a KAC-nak is varrnak komoly értékei. Ennek legjobb bizonysá­ga az a körülmény, hogy a vidéki válo­gatott keretben, amely június 11-én Bu­dapest ellen játszik, négy kolozsvári, já­tékos is van: Farkas, Radnai, Vass és Sza- niszló. A védelem nagyrétét kolozsvári játékosok tennék ki, vrv.g a többi helye­ken Vécsey, Mészáros, Őnódy, Perényi, Juhász, Dem^ény, Sárvári, Bodola, Tóth III., Károlyi, Felföldi, vitéz Suhai, Tur- béki, Kolláth, Nagy I., Csuberda és Tiha­nyi jutnának szöksz. Remélhetőleg a ko­lozsvári játékosok helyet kapnak a válo- gotatyttban, mert bizonyos, ko-gy nem fog nak Kolozsvárnak szégyent hozni. KLE—Zentai LE §:2 (4:1) KOLOZSVÁR. Nagy érdeklődés kísé­retében játszották le vasárnap délután 4 órai kezdettel a mérkőzést, amelyet a ko­lozsvári csapat megérdemelten nyert meg,. A mérkőzés elő t vitéz Bonsitzky Imre őrnagy mondott beszédet, majd zászáócsere következett és a két csapat a következőképpen állott fel: Zenta: Nádaséi — Borgyzsucky, Bállá l. — Balázs II.. Bald's I.. Magládi — Mar­tinovics, Fogáig, Husvári, Vajk, Bálint. KLE: Oltyán — Szatmári, Fancsali —- Kedves (Csányi), Tamás, Zombori — Orosz, Szabó (Frid1), Bán, Kurkó, Csám­pát. Á kolozsvári csapat heves támadásai­val indul a játék, °kik Kurko éh Szabó góljaival hamar megszerezték a vezetést. A 10. percben a vendégcsapat Husvári révén ér el gólt (2:1), majd Kurko 20 mé­teres szabadrúgása köt ki a felső sarok­ba (3:1). A 41. percben kezelés nra'tt bün­tetőt ér el a kolozsvári csapat, amelyet Bán értékesít (4:1). Szünet után mindkét csapat játék-st cserél és mos már job­ban gördülnek a támadások. Az 5. perc­ben Bán. a 10. és 12. percben Fried! eredményes (7:2). A kolozsvári c ápát to­vábbra is rohamoz és a 34. és 42. percben újabb gólt ér el Orosz és Bán révén (9:2b A k'iozsrvári csapat jobb erőnlétével es nagyobb tudásával nyerte a mérkőzést, a vendégek dicsérete érdemelnek a fárasz­tó u.t után is mutatott lelkes játékukért. Jók voltak: Bán, Fried!. Kurkó, valamint a fedezetsor, il'e've Balázs,- Martinovics rés Husvári. Mezei a mérkőzést erélyesen és jól ve­zette. A zseníai csapat hétfőn, a Mátyás LE csapata ellen játszott, amelytől 2:1 (0:0) arányú veresége:- szenvedett. (friedl) A KEAC nyerte a kolozsvári női tenisz csapat rangadót KOLOZSVÁR. Igen jó időben és ko­moly érdeklődés kíséretében játszották le a KTC—KEAC tenisz csapat női rang­adót, amelyet 4:2 arányban biztosan nyertek a jó formában levő egyetemi te­niszezőnők. Eredmények: Baátzmé KTC —Benedek KEAC 6:2. 6:1. Mohos KEAC —Spfebó KTC 6:3, 6:1. Haásné KEAC— Trenka KTC 6:4, 6:0. Jendrassik KEAC j —Német. KTC 6:2, 6:1. Baátzné, Trenka í —Haásné, Jendrassik 6:2, 7:5. Benedek, I Kiss KEAC—Szabó, Német KTC 6:2, 6:1. A nonvédtiszti céllövö verseny eredményei Pünkösd mindkét napján a Kolozsvári j Hon-védtisziti Sportlövő Egyesület orszá- I gos lóversenyt randtezetf., melyen számos helybeli és vidéki induló vett részt. Részletes eredmények a következők: Hadipuska, osztályozottak: 1. Lányi József BHTSE 220. 2. Kiss Sándor BHT- SE 213. 3. Banka István BHTSE 210. Hadipuska, kezdők: 1. Dévay Eneász KEAC 168. 2. Ed elén yi Tibor ^KHOTIS 166. 3. Lenkei Géza KEAC 160. Hadipuska csapat, osztályozott: 1. BH­TSE 967. Kezdők: 1. Wesselényi 565. Hadipuska, kapáslövés: 1. Molnár Vil­mos KHOTIS. 2. Kiss Sándor HTSE. 3. Banka István HTSE. Ebben és a hadi- puska versen ys záróban 80 egyéni verseny­ző vo’-’t. Hadipuska, kapáslövés csapat: 1. KHO­TIS. 2. BHTSE. E versenyszámban 8 csa­pat induk. Céllövőpisztoly, osztdlyoz:tt: 1. Börzsö­nyi Lajos HTVK 253. 2. Szabados Béla KHOTIS 246. 3. Lénárt Eduárd KEAC 233. Céllövőpisztoly, kezdők: 1. Banka Ist­ván BHTSE 219. 2. Csutak Aroád KEAC 205. 3. Hegedűs József BHTSE 205. Céllövőpisztoly, csapat: 1. KEAC. HadipisztAy, egyéni: 1. Börzsönyi La­jos HTVK 369 (kerületi csúcs). 2. Szaba­dos Béla KHOTIS 364. 3. Hajnády Ahal KHOTIS 326. Hadipisztoly, kezdők: 1. Appel András KHOTIS 342. 2. Lenkay Géza KEAC 305. 3. Sándor István KHOTIS 328. Hadipisztoly csapat, osztályoz ittak. 1. KüOTIS. Kezdők: 1. KEAC. Hadlpisztoly, gyorslövés: 1. Hajnády Antal KHOTIS 28/13 (kerületi csúcs). 2. Szabados BéLa KHOTIS 28/10. 3. Börzsö­nyi Lajos HTVK 28/7. Hadipisztlly, gyors csapat: 1. KHOTIS 130. 2. BHTSE 110. 3. KEAC 106. AutomWa pisztoly, osztályozottak: 1, Börzsönyi Lajos HTVK 60/39. 2. Bukova Laja*sné BULCSU 60/30 (országos női csúcs). 3. Szabados. Béla- KHOTIS 56/19. Automatapisztoly, kezdők: 1. Deák Zol­tán KEAC 52/14. 2. Edelényi Tibor KHO­TIS 50/22. 3. Lénárt Eduárd KEAC 47/9. Automat? csapat, nsztályozottak: 1. KHOTIS. Kezdők: 1. KEAC. A badipuska és céllövőpisztolyer^ dmé- nyek gyengesége részben a lőíér teljes nyitottsága, részben szélvihar miatt volt. A versenyt Hajnády Antal szds, a KHOTIS enöke rendezte. Turistaság A Magyar Turista Szövetség által 1943. évre kiirt országos Ma,tvás király-túrá­kon az Erdélyi Kárpát Egyesület 2. he­lyezést ért el., A túrán részt vett és meg­felelő pontszámút elért turisták részére a MTSz arany, ezüst és bronz emlékvere'et adott. Az EKE központi turista szakosztály^, a központi tagok emlékvereteit az 1944. évi járnius hó 4-én rendezendő Kolozsvár —Hajt ásvöfgv—Angv alkut—Rója epdei EKE menedékház kirándulás alkalmával az Anzyalku) nál adja át. I-ndulác 1944 junius 4-én reggel 7 óra­kor az EKE Jókai-utca 2. szám alatti he­lyisége elől. Délután 15 órakor társas ebéd an EKE Hója-erdei menedékházá- ban. A társas ebédre Timkó Ernő Kos­suth Lajos-u. 4—6. szám alatti üzletében csütörtökig lehet jelen kezni. Vendégeket szívesen lát az Egyesület. A FŐISKOLAI LÁB DARU GŐ3 AJ ­NOKSÁGOT a TFSE ellesni győzelmével a BEAC nyerte. A ,.HÉT LEGJOBB 11“-ÉBEN a kö­vetkező játékosok szerepelnek: Szabó — Simonvi ÉV., Felföldi — Pázmándy, Sá- rosi III., Demény — Farkas, Szusza*, Ja­kab, Zsengellér, Tóth III. A tartalékcsa­patban Márki szerepel a KAC-ból, a megdicsértek között Szaniszló II., Páll, Csákány, Kovács IV., Vexbőczi. A MAGYAR KUPA hétfői fordulója során a DiMÄVAG megverie 4:2 arány­ban a Törekvést és igy tovább jutott. KÖZGAZDASÁG» Szigorúan ellenőrzik a lezárt zsidó üzletek leltárait KOLOZSVÁR, május 31. Mint ismere­tes, a zsidók vagyonának bejelentése és zár glá vétele alkalmával a zTídó keres­kedőknek nyersanyag- és árukészletéről, valamint üzleti és üzemi bérén de zésük­ről leltárokat kellett kószát?ni és azokat Kolozsváron az I. fokú iparhatóság veze­tőjéhez kellett bejelenteniök. Miikor a zsidó üzletek bezárására vonatkozó kor­mányrendelet megjelent, a kormány megengedte, hogy a zsidók az üzlet lel­tározási munkáját zavartalanul elvégez­hessék. A zsidó tulajdonos ugyanis lel­tározás céljából bezárt üzletében tartóz­kodhatott. A zsidó üzletek leltárai több példányiban elkészültek. Azóta különböző hatóságokhoz több fé’jelentési érkezett be, amelyekben a fel­jelentők egyes zsidó kereskedőkről azt1 állították, hogy az illető üzleti leltárában hianrs adatok szerepeltek, a leltározott értékeket túl magas áron vették figye­lembe vagy one titkol ás-i és adómegté­vesztési politikából, esetleg túl alacsony árakat állapítottak meg. A kereszt émy kereskedők körében általában hangoztat­ják, hogy a zsidó kereskedők leltárad el­készítése alkalmával visszaéléseket kö­vettek el. A bezárt zsidó kereskedések leltárait értesülésünk szerint szigorúan felűlvizs<- gáljfik, annál is inkább, mert hiszen a zsidó üzletekben zár alái* vett árukész­let az állam tulajdonát képezi. A zárolt zsidó árukészleteket közvetlenül senki -em vette át, s azokhoz kormány- hatósági kiutalás nélkül senki sem jut­hat. A kormány hat óság pedig mielőtt a ztidó árukéi le eket szétosztaná, átvizs­gálja az árukészletet és az arra1 feWett 'oltárt, az érdekelt szakma hivatalos kápvifl-tőivel ellenőrizteti a bezárt zsidó kereskedőnek minden olyan ténykedését, am.tiv a legkisebb" nvanuofco' is szolga'- tárná arra. hogy a zsidó kereskedő a/z üz- Iri bezaráT' óta megszegte volna az ér- '''vybei:i li'vo kormányrendeletek elődrá- sait. A BELÜGYMINLSZTER MEGTILTOT­TA A HATÓSÁGOK NYOMTATVÁ­NYAINAK ZSIDÓKTÓL VALÓ BE­SZERZÉSÉT, A belügyminiszter körren­deletben megtiltotta azt, hogy a hatósá­gok közigazgatási nyomtatványaikat, iro­daszereiket zsidó nyomdásztól, illetve pa- pirkereskedésekbő1 szerezze be. A belügy­miniszter rendelee a kere:iztény nyom- daváilalatok és papirkereskedők között nagy megelégedést keltett. GAZDASÁGI EGYEZMÉNYT KÖT NÉMETORSZÁG ÉS TÖRÖKORSZÁG. Berlinből jelentik; Németország és Törökőr szág között tárgyalások folynak a krómszál- litás beszüntetésével török részről felfüggesz­tett kereskedelmi egyezmény meghosszabbítá­sáról. A Wilhelmstrasise szóvivője annak a nézetének,, adott kifejezést, hogy a tárgyalások mögött nem szükséges egészen uj egyezmény létrehozására iránvuló szándékot keresni, hi­szen a kereskedelmi egyezmények meghosz- szabbitása egyebkér*- is rendszer nt az eredeti megállapodások m>dositlbavaI. vagy ki^^é- sz-itcsével szokott együttjárni. A német . - pontot nem jogi, vagy általános elvi w c. pontok, hanem a gyakorlati szükségszerűségek szabják meg. RENDELET AZ ERDŐBIRTOKOSOK TERMELÉSI ÉS B ES Z O LG ÁLT A TÁ 31 KÖTELEZETTSÉGÉRŐL. A kormány az erdőbirtokosok termelési és beszolg'áti ru­táéi kötelezettségének szabályozása tár­gyában rendbletet adót' ki. A rendelet szerint minden erdőbirtokos, vagy fater­melő köteles ezévi fa.termelési idényre fiennáüló termelési kötelezettségének a tölgy- és füzkérrgre von a krzóan junius 30- ig a többi famemüekre és a fenyőgyan­tára strepf ember 30-ig e’eget tenni. Az er ­dőbirtokos a kitermelt faanyagot a ttrját ?izrü!k;séiffle+.ére ris szia tar ható mennyiség levonása után a vevőnek a hatóság által megámjapi/tott árakon legkésőbb október 31- iy a vásárlásra jogosított vevőnek megrv.éfélre felajánlani és a ‘termelés he­lyién átadni köitees. Junos hó 30-ig min­őm erdőbirtokos számára a június 1-i áll -pr t szerint erdőkönyvet kiállítani. Az erdőkönyveket az illetékes erdőfel ügyelö- nág, illetve községi elöljáróság álltja ki. Az az erdőbirtok.06, áld junius 30-ig er- dőköíiyiret nem kapott, ezt a körülményt az illetékes (községi elöljáróságnál julius 15-ig be kell jelentse. V/ bérkocsi ritcldijahat állapítottuk meg holoxsráron Kolozsvár város közlekedési ügyorztá- lya uj bérkocsivateLdíjakat állapított meg Az uj viteldijak a köve fcezök: N-ppal (6 é? 22 óra között) az elsó negyed óra 2 P minden megkezdett további negved rva 1.40 P. Éjjói ül első negyed óra 2.50 P, minden megkezdett Uvábbi ne-gyed óra 1.60 P. Nappali viteldij aa első negyed óra 2 P, 3 második 3-40, a harmadik 4 80. Egész óra 6.20 P. Félnapra (6 óra, 1 órai szünettel) 20 P egész nap (12 ora) 1 órai szünet'el 28 pengő. Éjjeli dij: negyed óra 2.5Ü P, félóra 4.10, háromnegyed hóra 5.70 P.’, 1 óra 7.30 P. Féin3p 24 P, e^ésr. nap. 32 pentő. A kocsi belsejében elhe­lyezhető podgvász után külön 40 fillér fizetendő. A Trefort-utca 15., a Majáis- ! utcai gyermekklinika. Feleki-ut 18. és a j Szigligeti-utca Hegyalján túl fuvart vál- , Lakii, a Fellegvárba és a Cozmutza-sizana- j :órium.hoz a bérkocsisok felhajtani nem 1 kötelesek. ! ÚJBÓL LEHET PÁLYÁZNI A KISKÉ- ; RESKEDÖKNEK ÉLELMLSZERÁRUSI­! TÁSRA VALÓ KIJELÖLÉSÉRE. A kcz- j ellátási miniszter újabb rendelete értel- I mében azok a kiskereskedők, akik ez év I junius 1-én liszt, vagy cukor árusi'áíéra j már kijelöltettek, a törvényhatóság ré­szére kiutalt éle'miszerek forgalombaho- zatalára újabb kijelölésen vehetnek részt. Akik ezután akarnak élelmiszerkijelölés'- kérni, 'azoknak a törvényhatóság első tiszt viselőjénél kell kérvényt benyújtaniuk. A kérvényhez meli’ékplni kell erkölcsi bizo­nyítványt, azt, hogy nem zsidó, iparjogo- sitvánvt, vagy ennek a másolata' s nyi- laík’zatot arról, hogy a beszolgáltatás! kötelesség teljesítésébe beszámítható áru vásárlására nincs feljogost va. A törvény­hatóság első tisztviselője a kijelölést bár­mikor visszavonhatja. A ZÁR ALÁ VETT ZSIDÓ ÜZLETEK BIZTOSITÁ.SA. A kereskedelmi és köz­lekedésügyi miniszternek 50.000—1944. ' sz. rendelete folytán a lezárt üzletek bíz- I tösitásai vári ozatlanul érvényben mar ad- j nak, tekintet nélkül' arra. hogy az üzlet továbbra is zár alatt marad-e, vagy azt kirendelt vállalati vezető folytatja. Az ilyen biztosítások a birtokló társaság szem;>cntjából védetteknek tekintendők, teháv. eszeket más biztotitó intézetnek nem szabad átvenni. ZSIDÓ VÁLTÓK BEHAJTÁSA ÉS VISSZLESZÁMITOLÁSA. Pénzügyi kö­rükben általános érdeklődés kiséri azt a kérdést, mi lesz és mi legyen a zsidó vál­tókkal. Ismételt tanácskozások során ne­hány kérdett már '.isztáztak is. így azt is, hogy ezek a váltók behajthatók-e? Illeté­kes helyen az a felfogás alakult ki, hogy a zsidó váltók teljes egészében behajtha- ‘ók, mely behajthatóságot az eddig meg­jelent rend'eleek nem korlátozták, sőt egy rendelet a betétből kifejezetten visz- szafizethetővé teszi a lejárt váltókat. Másik fonto'-' kérdés az voL. hogy vissz- leszámitolha.tók-e a zsidó váltók. Erre a kérdésre ii igrn/ő a felelet. Visszleszámi- toLh.ató még az olyan váltó is, amely le­járt, de ?.z 1680—1944. M. E. számú ren­delet lehetővé teszi a lejárt váltónak egy toldat hozzá ragasztásával újból leszámi- to lka tóvá tételét. Habár a váltó már egyszer ilyen módon lejáré, mégis kap­hat uj lejáratot, ez azonban e hó utolsó napján túl nem terjedhet. Kivételes ab­ban az esetbeij. ha a váltót tovább adó különben a v i ss zl e számi t o' ás élvező fél más anyaggal nem rendelkezik, az ilyen toldatos váltét a Magyar Nemzeti Bank is- elfogadja. * MEGHÍVÓ. Közhasznú Takarékpénztár H T., felszámolás alatt. Kolozsvár. Mátyás király tér 7. szám, 1944 junius ló-én délután 5 óra kor tartja az 1943 évre vonatkozó évi rendes közgyűlését. Kolozsvárt, a Kolozsvári Takarék pénztár és Hitelbank, Mátyás király-tér 7. sz a'atí levő tanácstermében, melyre az intéze részvényeseit ezennel meséit Ívjuk. Tárgysorozat I 1. A közgyűlés határozatképességének megálla H*-ása. 2. A felszámoló és felügyelöbizottság je intése H? 1943. évi üzletmenetről. 3. A mérleg é- c redrr.ényszát :1a megái lap itása. 4. A felszá móló és felíigyeü’hizottság részére a felment j vény megadása, i. Felszámoló és felüg>-elöl.izo!t [ sá;.i ragot: választása, ti. Indítványok. Felszá I nioióbizottság. -- Mérlegszámla 1943 december I 3f-cn: Vagvon: á'állók 35.455.78. Adósok 63 Î 8.80. Konverziós adósok 7S.703.J3. Konver­ziós veszteség 9104.01. 1942 évről áthozott vesz- 11.097.80. 1943. évi nyereség 307.18. Le­ronts marad 10.730.02. összesen 140.732.34 P. Téliét' Alaptőke 10.000.07. Hetetek 1329.17. Hi* tri*zóí> 122 370.50. összesen: 140 872.34. P. — A'o**t«s*.ég nyereségsz.ámla 1943 de<-*inber 31-én. Vesz -ségek: Veszteségáthozat !942 évről ll.W7.8fj. Költségek 2630 87 (Is?. e*Mi 13.728.67 P. Nyereségek: Kamatok 194-3 05. Befolyt leírt követelésekből 1055.— 1942. évi zat 11.097.80. 1943. évi nyereség .'«4? t s\ La­vonva marad 10.730.72. összegen 13.728 ?,7 P, Hagyományos erdélyi bátran, megalkuvás nélkül kőid mindennap a magyar nép bcldí'ja« iásáért az EstUap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom